Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Hans Houmøller(Ø)

Sager 51 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Orienteringssag vedrørende pædagogisk tilsyn i Rødovre Kommune
 3. Evaluering af Børne- og Skoleudvalgets studierejse til Oslo

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i perioden 6. – 8. maj 2015 været på studietur til Oslo.

I forbindelse med besøget blev der taget nogle billeder fra de forskellige programpunkter, som vil blive vist på det kommende møde. Desuden vil materialer fra de forskellige besøg blive udsendt via mail.

Billedfremvisningen har til formål at give mulighed for en fælles refleksion og drøftelse af turen.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet følgende spørgsmål:

 1. Hvad har særligt inspireret på daginstitutionsområdet?
 2. Hvad har særlig inspireret på skoleområdet?
 3. Har du kommentarer til besøgets karakter, planlægning eller relevans?

Oversigt over studieturens programpunkter:

 • Betha Thorsen – Kanvas barnehage
 • Høgskolen i Oslo og Akershus: oplæg om GoBan projekt v/Lars Petter Gulbrandsen
 • Hasle skole i Grünerløkka – oplæg om Vurdering for Læring og klassebesøg
 • Oslo Rådhus – rundvisning
 • Torshovdalen – Espira barnehage i Oslo
 • Teknologiskolen Hundsund i Snarøya
 • Sørenga – Norlandia barnehage i Gamle Oslo

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 27.03-2015 til 05.05-2015.
Bilag 2: Orienteringssag vedr. pædagogisk tilsyn i Rødovre Kommune 2015.
Bilag 3: Tilsynsskema 2015.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra juni 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden juni 2015 til maj 2016.

Det bemærkes, at området samlet i april 2015 havde 19 pladser i overskud, mens der forventes et underskud på 16 pladser i april 2016. En samlet difference på 35 pladser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt juni 2015 - maj 2016.

Oprettelse af SSP+
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Gruppen af unge, der begår alvorlig og/eller banderelateret kriminalitet i Rødovre kommune er lille, og der er primært tale om unge i alderen 16-25 år. De få er dog desværre toneangivende både i kriminalitetsstatistikkerne og i bybilledet, og de er medvirkende til, at lovlydige børn og unge påvirkes i en negativ og uhensigtsmæssig retning.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til en kriminalitetsforebyggende indsats målrettet unge op til 25 år. Med udgangspunkt i nærværende beskrivelse for det reaktive kriminalitetsforebyggende arbejde, foreslås en samarbejdsstruktur med henblik på at sætte særligt ind over for denne gruppe af toneangivende kriminelle unge.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at oprettelse af SSP+ godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med indsatsen er at sikre en struktureret, tæt koordineret og målrettet indsats over for målgrupperne - på tværs af forvaltninger, afdelinger og eksterne samarbejdspartnere.

Målet er en målbar nedgang i tilbagefald blandt kriminelle unge mellem 16 og 25 år, og at en større andel af målgruppen inkluderes i uddannelse og/eller beskæftigelse. Målet er ligeledes at sikre kriminalitetstruede unges muligheder for et ungdomsliv uden kriminalitet.

Der opsættes to effektmål :

1. Fald i den registrerede kriminalitet inden for aldersgruppen og
2. Større tilknytning for målgrupperne til uddannelse og arbejdsmarked.

SSP+ indsatsen retter sig imod Rødovreborgere, der er dømt eller sigtet for at have begået gentagen alvorlig kriminalitet, og Rødovreborgere hvis adfærd og handlinger indikerer, at de er på vej til at blive det.

For at sikre en sammenhæng og en hurtig myndighedsudøvelse er en sagsbehandler fra ungeenheden i Jobcenteret for kriminalitetstruede koordinator for SSP+ samarbejdet. SSP-konsulenten for det forebyggende arbejde med børn under 18 år deltager i SSP+ samarbejdet for at sikre en sammenhængende indsats mellem SSP og SSP+ arbejdet.

Indsatsen for reaktiv kriminalitetsforebyggelse falder inden for to målgrupper:

1. Primær målgruppe: Kriminelle unge mellem 16 og 25 år, som er del af et organiseret bandelignende fællesskab, som udøver bandemotiveret og banderelateret kriminalitet.

2. Sekundær målgruppe: kriminalitetstruede unge mellem 16 og 25 år, der udøver situationelt betinget kriminalitet, samt unge som er kriminalitetstruede.

Der arbejdes ud fra Servicestyrelsens "Køreplan for god løsladelse - en samarbejdsmetode for kriminalforsorgen og kommunerne".

God løsladelse – hvordan arbejder vi med det:

 • Rådgivnings- og behandlingscenteret koordinerer deltagerne ved løsladelsesmødet, og invitation skal fremsendes hertil. De enkelte afdelinger i kommunen prioriterer deltagelse i mødet.
 • Den løsladte får et ”grønt kort” i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige, at kommunen tilstræber at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk Team samt rådgivning- og behandling. Rådighedsvurdering finder sted i Jobcentrets visitation. Kriminalforsorgen kan anmode relevant sagsbehandler om at få ansøgningspapir fremsendt inden løsladelse.
 • Jobcenteret og Økonomisk Team – Rådighedsvurdering kan finde sted 14 dage før løsladelse. Kriminalforsorgen kan bestille tid i Jobcentrets visitation.
 • I forhold til varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse får den løsladte et ”grønt kort” i kommunen gennem løsladelsesfasen. Det vil sige, at kommunen tilstræber at sikre den løsladte fortrinsret i forhold til aftaler uden ventetid i Jobcentrets visitation, Økonomisk Team samt rådgivning- og behandling.
 • Unge kriminelle under 18 år, surrogatfængslede og dømte unge under 18 år vil som hovedregel altid have en fast rådgiver i Børne- og Familieafdelingen. Hvis ikke vil Rødovre Kommunes visitationsteam varetage den akutte sagsbehandling og vurdere, om den unge skal viderevisiteres til Kommunens undersøgelses- og foranstaltningsgruppe.

Samarbejdsmodellen er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Beskæftigelsesloven - ret til koordinerende sagsbehandler.
Retsplejeloven § 115a.
Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Det koordinerende samarbejde holdes inden for forvaltningernes samlede rammer.

Tidsplan

SSP+ samarbejdet startes op ved den politiske beslutning.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdshjul SSP+
Bilag 2: Køreplan for God Løsladelse
Bilag 3: Samarbejdsaftale RK og KF 27. november 2012

Fælles Uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til høringssvar til fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at vedlagte udkast til fælles uddannelsesstrategi drøftes, og
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen meddeler KKR, at Rødovre Kommune ikke har yderligere bemærkninger til udkastet

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som led i styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt ”fodslag” om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til sommerferien. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod:

 • Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
 • Aftagere i form af kommunerne selv
 • De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til, at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. Der vil blive igangsat en proces med henblik på at forankre strategien.

Social- og Sundhedsforvaltningen er enig i strategien og anbefaler, at KKR meddeles, at Rødovre Kommune ikke har yderligere bemærkninger til strategien.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til uddannelsesstrategi bilag
Bilag 2: Notat. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi - offentlig høring
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udsendt Forslag til den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) med titlen Copenhagen - hele Danmarks hovedstad.

Forslaget er udsendt i høring fra den 24.04.2015 til den 19.06.2015.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det vedlagte høringssvar til Region Hovedstaden fremsendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele. Den bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Den indeholder en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de næste år.

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer. Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema beskrives regionale udfordringer, målsætninger og investeringer, som tilsammen bidrager til at realisere visionen for hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.

Rammevilkår

For at opnå succes med at skabe livskvalitet og stærke erhvervs- og vidensmiljøer på det sunde, det grønne, det kreative og det smarte område, må de rette rammevilkår være til stede. Region Hovedstaden har fokus på to rammevilkår, der understøtter både sund, grøn, kreativ og smart vækst:

 1. Effektiv og bæredygtig mobilitet, herunder eksempelvis sammenhæng i regionen og grønne drivmidler.
 2. Kompetent arbejdskraft og internationalisering, herunder eksempelvis kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrækning af internationale talenter.

Strategiske væksttemaer

Virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen er blandt de bedste, når det kommer til områder som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi samt smarte og kreative løsninger, fordi der er en lang tradition for at specialisere sig inden for disse områder. Det skal der bygges videre på. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi bygget op om fire strategiske væksttemaer:

Sund vækst, herunder eksempelvis øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation.
Grøn vækst, herunder eksempelvis omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse.
Kreativ vækst, herunder eksempelvis flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv.
Smart vækst, herunder eksempelvis regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver.

Bemærkninger Rødovre Kommune

Overordnet kan Rødovre Kommune tilslutte sig strategiens visioner og målsætninger. Rødovre Kommune arbejder allerede med mange af strategiens temaer.

I forhold til strategiens rammevilkår 1 om Effektiv og bæredygtig mobilitet finder Rødovre Kommune det væsentligt, at der tænkes helhedsorienteret og ikke efterlades områder udenfor det effektive højfrekvente kollektive trafiknet.

Med forslaget om en letbane fra Glostrup letbanestation over Hvidovre Hospital til Ny Ellebjerg Station bliver størstedelen af Rødovre Kommune ikke tilknyttet det nye kollektive trafiknet.
Derfor er det væsentligt at fastholde en fremtidig udvidelse af metrolinjen gennem Rødovre fra Vanløse til Rødovre Station. En forlængelse af metrolinjen gennem Rødovre fremgik også af Den regionale udviklingsplan fra 2008, side 51 og ligesom det i Den regionale udviklingsplan 2012, side 36 peger på at letbane og metrosystem skal udbygges, så der skabes en sammenhængende banebetjening. Rødovre Kommune forventer derfor, at dette stadig er en del af Region Hovedstadens visioner.
Følgende sætning på side 19 ”En ny letbanelinje, som knytter den kommende letbane i Ring 3 med den kommende Sydhavnsmetro, en strækning via Hvidovre Hospital, mellem Glostrup letbane station og Ny Ellebjerg station, som er endestationen for Sydhavnsmetroen.” foreslås derfor ændret til: ”Denne linjeføring bør føres videre fra Hvidovre Hospital og tilknyttes det øvrige letbane- eller metronet.”

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Høringsfrist 19.06.2015.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi
Bilag 2: ReVUS forslag offentlig høring april 2015

Diverse
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 17.20.