Børne- og Skoleudvalget

15-09-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Hans Houmøller(Ø)

Sager 108 - 113

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. Dialogmøder 2016

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for undervisning for perioden 28.07.2015 til 31.08.2015
Bilag 2: Dialogmøder 2016

Forventet behov for daginstitutionspladser - september 2015
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden september 2015 til august 2016.

Der er fra august 2015 indhentet en ny prognose fra Dynasoft, hvoraf uddrag vedlægges som bilag.

Dynasoft forventer fortsat, at fødselstallet i 2015 vil være på 431 børn. Ifølge Dynasoft vil fødselstallet være svagt stigende frem til 2019, hvor fødselstallet vil være på 474. Tallene er eksklusive de nye udbygningsområder.

Der er til stadighed stor tilflytning for aldersgruppen 0-5 årige til Rødovre Kommune. Tilflytningen sker primært i den nordlige del af kommunen.

Der er fortsat flere Rødovre børn, der bliver passet i andre kommuner end omvendt.

Dækningsgraden er fortsat på 88 % for vuggestuebørn. Dækningsgraden er faldet en smule til 95 % for børnehavebørn, hvor den tidligere har været på 96 %. Ifølge Dynasoft får 8 % af børnene udsat skolestart i modsætning til 9 % sidste år.

Dynasoft har medtaget Børnehuset ved Damhussøen i kapaciteten med antallet af faktisk indskrevne børn.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt september 2015 - august 2016.
Bilag 2: Bilag vedr. Dynasoft

Status for faglig handleplan, Tinderhøj Skole
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolerne på decembermøderækken 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal sættes fokus på højnelse af Tinderhøj Skoles faglige resultater. Efterfølgende udarbejdede Børne- og Kulturforvaltningen sammen med Tinderhøj Skole en handleplan for, hvorledes Tinderhøj Skoles elever kan opnå samme resultater som de øvrige skoler i kommunen.
Handleplanen blev behandlet og taget til efterretning ved Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. marts 2014.

Der gøres her status for resultaterne opnået ved Folkeskolens afgangsprøver, prøveterminen maj/juni 2015, samt de organisatoriske og pædagogiske tiltag Tinderhøj Skole har sat i værk.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den fremlagte status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tinderhøj Skole er begyndt at høste frugterne af deres arbejde i forbindelse med den faglige handleplan, som skal være medvirkende til at hæve det faglige niveau på Tinderhøj Skole.

Der udvises tydelige tegn på fremgang. Nedenfor er listet de væsentligste tegn på faglig fremgang på Tinderhøj Skole efterfulgt af supporterende tiltag.

Afgangsprøvekarakterer

Karakterne ved afgangsprøven maj 2015 viste en generel stigning i den gennemsnitlige karakter på skolen fra 5,63 til 6,23. Det nationale gennemsnit er på 6,7.

For fagene dansk og matematik var der en endnu flottere stigning og et særdeles fint niveau på henholdsvis 7,89 for mundtlig dansk og 6,87 i problemregning. Året før lå på henholdsvis 6,83 og 5,46.

Generelt fortsætter den flotte fremgang for det faglige niveau på Tinderhøj Skole.

Ovenstående fremgang skyldes blandt andet et massivt fokus fra ledelsens side på kompetenceudvikling af hele personalet, samt massivt fokus på faglighed og ledelsens tilstedeværelse i fagteam.

En beskrivelse af fagteamstrukturen og flere måder at kompetenceudvikle personalet på beskrives nedenfor.

Faglige fyrtårne

En organisering af Læringscentret med faglige fyrtårne for dansk, matematik, engelsk og naturfag, som sammen med en teknisk IT-medarbejder og en medarbejder med fokus på materialer udgør læringscenteret, hvor det enkelte fag er i fokus.
Disse vejledere har timer til at udvikle deres fag, bringe it og en højere faglighed ind i faget.
De 4 faglige fyrtårne samarbejder om generaliserende tiltag, og samtidig medvirker de i deres respektive fagteams til at undervisningen løftes med nye tiltag, nye onlinetjenester, ny didaktik etc.

A. P. Møller kurserne

Denne kursusrække bidrager på et højt niveau med kompetenceudvikling inden for synlige læringsmål, feedback, formativ evaluering og klasseledelse. Ikke alt undervisningspersonale har været afsted endnu, men skolen har afholdt fællesmøde for både personale og forældre med foredragsholder om synlige læringsmål, hvilket gav både forældre og medarbejdere en oplevelse af, at skolen er fælles om denne udvikling.

Højprioriteret fagteamsstruktur

Fagteamstrukturen højprioriteres. Fagene drøftes to timer to gange månedlig. Strukturen er tilrettelagt, således at ønsket fra faglærerne om at kunne deltage i to forskellige fagteams er imødekommet. Der deltager repræsentanterne fra ledelsen i fagteamene.
Indholdet i fagteamene er læring (elevers progression, synlige læringsmål, feedback, formativ evaluering, evaluering af læremidler, evaluering af onlinetjenester, etc.).

Ovenstående tiltag har været medvirkende til det faglige løft og vil fremadrettet bidrage til fremgangen. Skolen har desuden igangsat flere andre tiltag, der skal bidrage hertil, fx:

Vejledere, læsevejleder, matematikvejleder, dansk som andetsprog, etc.
IT-indsatsen 1:1 til alle skolens elever
½ times læsebånd hver morgen i alle klasser
Faglig fordybelse med faglærere, således at eleverne kan spørge til præcis de fag, som de har behov for hjælp til
Uddannelse af matematiklærer til særlig viden omkring tidlig matematikindsats i indskolingen

Børne- og Kulturforvaltningen kan konkludere, at Tinderhøj Skole er inde i en meget positiv udvikling, som fortsat følges tæt af såvel skolens ledelse og bestyrelse som af forvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen
Bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporter i folkeskolen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Arbejdet fortsættes skoleåret ud.

Udkast til den sammenhængende børnepolitik for børn med særlige behov
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2014 Børne- og Ungepolitikken for Rødovre Kommune. Den er gældende for alle børn og unge og er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningerne. Den sammenhængende børnepolitik for børn med særlige behov er udarbejdet efterfølgende og skal ses som et tillæg til Børne- og Ungepolitikken.

Udkast til Den Sammenhængende Børnepolitik for børn med særlige behov i Rødovre Kommune forelægges til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at udkast til Den Sammenhængende Børnepolitik for børn med særlige behov godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Børne-og Ungepolitikken på møde den 16. december 2014 (sag nr. 247), har Social-og Sundhedsudvalget ønsket fremlæggelse af et udkast til en opdateret Sammenhængende Børnepolitik for børn med særlige behov.

I henhold til servicelovens § 19 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Formålet med politikken er at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Politikken indeholder de overordnede målsætninger for indsatsen, beskrivelse af de værdier, der ligger til grund for arbejdet samt beskrivelse af de konkrete indsatser på området.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 19 stk.2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Den Sammenhængende Børnepolitik i Rødovre Kommune 2015-2019

Godkendelse af rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 112

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Rammeaftalen er udarbejdet på baggrund af kommunernes indberetning til KKR Hovedstaden, og KKR Hovedstaden har på mødet den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender udviklingsstrategien og styringsaftalen i rammeaftale 2016. Rammeaftalen forelægges hermed til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at rammeaftale 2016 med udviklingsstrategi og styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien består af en analysedel, der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 og af en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination. Analysedelen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne og afdækker i hvilket omfang, der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser. Derudover kortlægger analysedelen udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i forhold til sammenhæng mellem efterspørgslen efter og udbud af pladser. Der vurderes derfor ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommuner og regionen om reguleringer af tilbud eller pladser i 2016.

Der kan dog ses nogle tendenser, der vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til borgerne. Det har givet anledning til at sætte fokus på fire fokusområder for den tværkommunale koordination:

  1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
  2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD
  3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene
  4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres

Derudover vil der i udviklingsaftalen 2016 være fokus på at udarbejde en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området. Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejdet og ejerskabet på området.

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde om tilbuddene og procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde og bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udviklingsstrategi og styringsaftale til den sociale rammeaftale 2016 skal godkendes i kommunerne inden den 1. oktober 2015.

Bilag

Bilag 1: Opsummering af konklusioner og fokusområder Udviklingsstrategi 2016
Bilag 2: Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
Bilag 3: Bilag 1 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen
Bilag 4: Bilag 2 Oversigt over tilbud omfattet af udviklingsstrategi 2016
Bilag 5: Bilag 3 Oversigt over belægning og kapacitet på tilbudstyper fordelt efter målgrupper
Bilag 6: Bilag 4 De mest specialiserede tilbud i udviklingsstrategi 2016
Bilag 7: Bilag 5 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Bilag 8: Bilag 6 Det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i hovedstadsområdet
Bilag 9: Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016
Bilag 10: Bilag 1 Styringsaftale 2016
Bilag 11: Bilag 2 Styringsaftale 2016
Bilag 12: Bilag 3 Styringsaftale 2016
Bilag 13: Bilag 4 Styringsaftale 2016

Diverse
Sag nr. 113

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:58.