Børne- og Skoleudvalget

02-02-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)

Fraværende

Kim Hammer(O)

Sager 11 - 19

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Orientering om kulturpædagogernes arbejde i 2015 (bilag 2 og 3)
 3. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere januar 2016

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 23. december 2015 til 21. januar 2016.
Bilag 2: Evaluering af kulturpædagogisk indsats i de særligt udvalgte daginstitutioner i 2015
Bilag 3: Eksempler på kulturpædagogernes arbejde i 2015.
Bilag 4: Fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere januar 2016

Valhøj Skole, ny fløj - ombygning til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum. Anlægsregnskab 2015
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 17. december 2013

600.000 kr.

Anlægsbevilling 17. juni 2014

5.900.000 kr.

Anlægsbevilling i alt

6.500.000 kr.

Forbrug/Regnskab

6.493.530 kr.

Mindreforbrug

6.470 kr.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 6.470 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

I Valhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning var der medtaget ombygning af ny fløj til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum.

Skolen er ombygget fra to til tre spor med ét klassetrin fra 0. - 3. klasse i hver klassefløj med udgang til det fri fra hvert klasselokale.
I klassefløjenes gangarealer er der etableret områder til gruppearbejde.
Der er etableret fælles SFO og faglokaler i den lange bygning samt værkstedsfaciliteter og køkkenområde.
Endvidere er der etableret musiklokale samt lokaler til personalesamarbejde og lærerforberedelse.
Herudover separat SFO-område og to lokaler til elever med autisme.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet anlægsbevilling på i alt 6.500.000 kr. til gennemførelse af projektet.
Mindreforbruget på 6.470 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 18. januar 2016

Islev Skole, Hovedbygningen - fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler. Anlægsregnskab 2015
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 17. december 2013

250.000 kr.

Anlægsbevilling 29. april 2014

2.100.000 kr.

Anlægsbevilling i alt

2.350.000 kr.

Forbrug/Regnskab

2.245.757 kr.

Mindreforbrug

104.243 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 104.243 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

I Islev Skoles helhedsplan for skoleudbygning var der medtaget fjernelse af altangange samt indretning af område til holdundervisning i skolens hovedbygning.

De udvendige altangange er fjernet, og der er i stedet etableret nye udvendige trapper samt solafskærmning på bygningens vestfacade.
I overetagen er der etableret holdlokaler ved åbning af eksisterende lokaler mod gangarealet og mellem to lokaler indbyrdes.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet anlægsbevilling på i alt 2.350.000 kr. til gennemførelse af projektet.
Mindreforbruget på 104.243 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 14. januar 2016

Forventet behov for daginstitutionspladser - februar 2016
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra februar 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for perioden februar 2016 - januar 2017.

Pr. 29. februar 2016 er der 30 merindskrivninger.

2015-årgangen erstatter løbende 2010-årgangen i daginstitutionerne. I 2010 blev der født 481 børn, hvor der i 2015 blev født 449.
Der er i denne sammenhæng ikke taget højde for tilflytning i forbindelse med etablering af nye boliger.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt februar 2016 - januar 2017.

Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2016/2017
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger tallene for indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2016/2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.10.2004 vedrørende Lov om folkeskolen (mere frit skolevalg indenfor og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelse af undervisningspligten.

I forbindelse med årets indskrivning vedtog Kommunalbestyrelsen at ændre skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole med henblik på at sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag, således at Tinderhøj Skole får 3 klasser, og at Islev Skole ikke skal oprette en 4. klasse på årgangen. Der vedtoges en dispensation for børn i det nye Tinderhøj distrikt med søskende i 0., 1. eller 2. klasse på Islev Skole, således at de kan optages på Islev Skole.

Der er indskrevet 452 elever til skolestart 2016, og der oprettes 18 klasser med 3 på hver skole, hvilket giver et gennemsnit på 25,1 elever pr. klasse.
12 elever fra Tinderhøj Skoles distrikt har fået tildelt Islev Skole som følge af KB dispensationen. Der gives en særlig dispensation til 6 elever fra Hendriksholm Skole for deres ønske om Nyager Skole, så det ikke er nødvendigt at oprette et 4. spor på Hendriksholm Skole. Dette vil være særligt uheldigt på grund af, at indskolingen på Hendriksholm Skole skal ombygges næste år.

32 elever har i år fået opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen, og for 42 elever har det ikke været muligt at imødekomme deres ønske om anden skole end distriktsskolen. 32 elever har valgt en anden skole end en skole i Rødovre Kommune, og 25 elever har fået udskudt undervisningspligten et år. 12 elever starter i et specialtilbud.

Til sammenligning kan det oplyses, at der til skolestart 2015 blev indskrevet 469 elever i de seks folkeskoler, og til skolestart 2014 blev der indskrevet 433 elever. 39 elever valgte i 2015 en anden skole end i Rødovre. I 2014 var dette tal 36.
I 2015 havde 27 elever fået udsat undervisningspligten et år. I 2014 var tallet 36.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Indskrivningen gælder skoleåret 2016/2017

Bilag

Bilag 1: Tabel over indskrevne børn 2016.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 – Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Børne- og Skoleudvalget

Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kultursforvaltningen forelægger et notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Notatet består af en beskrivelse af den nuværende organisering og opgaveløsning samt anbefalinger til fremtidig organisering og indsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de i sagen oplistede anbefalinger godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Landsantallet af flygtninge er steget, og det har betydet, at Rødovre Kommunes kvote i 2016 er på 31 personer. Disse personer forventes hver især at medføre 1,2 familiesammenførte personer i gennemsnit, hvilket betyder, at Rødovre Kommune kan forvente op til 37 personer, selvom disse først formodes at ankomme i 2017 eller senere.

På baggrund af det voksende flygtningeantal har Social- og Sundhedsforvaltningen med bidrag fra Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning udarbejdet et notat om Rødovre Kommunes indsats på området. I notatet redegøres der for den kommunale integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og det vurderes, i hvilken grad kommunen er organisatorisk og ressourcemæssigt rustet til den øgede dimensionering. Målet er også fremadrettet at sikre en velfungerende og effektiv organisering og opgaveløsning på området.

Notatet peger på, at Rødovre Kommune lykkes med at skabe en god modtagelse og integration inden for den nuværende flygtningekvote, men det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge sætter organisering og indsats under pres. Hvis kommunen også fremover vil skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder, er der behov for at tilrettelægge en række nye indsatser og for at tilpasse organiseringen.

Der er derfor udarbejdet anbefalinger inden for syv områder: Modtagelse, boligplacering, beskæftigelse, daginstitution, skole og fritid, samarbejde med civilsamfund, forebyggelse og sundhedsfremme samt intern organisering. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Modtagelse (Økonomiudvalget):

Det anbefales,

 1. At Kommunalbestyrelsen holder kvartalsvise velkomstmøder.

Boligplacering (Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der undersøges konkrete muligheder for oprettelse af midlertidige boliger i eksisterende kommunale og private bygninger
 2. At der gøres brug af muligheden for privat indkvartering
 3. At der indgås dialog med Fællesrepræsentationen af Almene Boliger om hjælp til at etablere bofællesskaber som permanente boliger til flygtninge i egnede store boliger inden for kommunens kvote for anvisning af ledige boliger
 4. At der indgås dialog med Fællesrepræsentationen af Almene Boliger om hjælp til at løse opgaven med permanent boligplacering af flygtning, herunder ønsket om tildeling af egnede – og særligt - billige boliger til både enlige og familiesammenførte flygtninge. Drøftelserne vil i første omfang tage udgangspunkt i anvisning inden for kommunens eksisterende kvote for anvisning af ledige boliger.

Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesudvalget):

Det anbefales,

 1. At den intensiverede beskæftigelsesindsats, herunder samarbejdet med virksomhederne, videreføres
 2. At Jobcentret medvirker til og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med den øvrige integrationsindsats i kommunen og civilsamfundet
 3. At Beskæftigelsesudvalget modtager en redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kvartalsvist i forbindelse med den øvrige afrapportering på beskæftigelsesområdet.

Daginstitution, skole-, og fritid (Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der afsættes ressourcer til det fornødne antal modtageklasser
 2. At der ansættes det nødvendige antal støttepersoner til integreringen i daginstitutioner og normalklasser
 3. At der afsættes midler til efteruddannelse og supervision af lærere og pædagoger
 4. At PUC tilføres det nødvendige antal psykologtimer til at kunne varetage opgaverne med traumatiserede børn, unge og deres forældre
 5. At Folkeoplysningsudvalget tildeles økonomi til at inkludere familierne i kommunens bestående foreningsliv.

Samarbejde med civilsamfundet (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At dialogen med Røde Kors om netværksfamilier, herunder et eventuelt samarbejde med Rødovre Frivilligcenter om at afholde arrangementer for flygtninge og netværksfamilier, fortsættes og udvides
 2. At muligheden for sammen med Foreningshuset at tilrettelægge forskellige aktiviteter relateret til modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte undersøges
 3. At der indarbejdes indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i handleplan 2016 på det frivillige sociale område.

Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser (Social- og Sundhedsudvalget):

 1. At sundhedsformidlerne sammen med personalet i Sundhedscentret introducerer nyankomne flygtninge til det danske sundhedsvæsen med særlig fokus på de kommunale sundhedsindsatser.

Intern organisering (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der udarbejdes et forslag til etablering af et modtagelsesteam, herunder en flygtningekoordinerende gruppe, til efterfølgende politisk behandling.

Integrationsrådet er en central samarbejdspartner, når behovet for fremtidige indsatser for flygtninge skal vurderes, og der er derfor på mødet den 28. januar givet en mundtlig orientering om notatet og den videre proces. Efter politisk behandling sendes sagen til orientering og drøftelse i Integrationsrådet. Rådets kommentarer og forslag vil indgå i udmøntningen af anbefalingerne. Ligesom rådets formand en gang i kvartalet holder møde med den flygtningekoordinerende gruppe for at drøfte behovet for indsatser.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen for integration af flygtninge søges i 2016 afholdt af de allerede afsatte midler i budgettet, samt de statslige tilskud på i alt 1,7 mio. kr., Rødovre Kommune har modtaget til den ekstra integrationsopgave i 2015 og 2016. Heraf er 0,7 mio. kr. endnu ikke givet som udgiftsbevilling, hvilket vil ske ved en kommende mødesag.

De samlede udgifter til integrationsindsatsen søges endvidere indarbejdet i budget 2017ff ud fra den aktuelle viden om forventet omfang af flygtninge og familiesammenførte, ressourcebehov samt statslige tilskud til håndtering af opgaven.

Tidsplan

Påbegyndes februar 2016.

Bilag

Bilag 1: Notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A+Ø).
1 tog forbehold (C).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er udmøntning af sundhedspolitikken i konkrete indsatser.

Der er i 2015 arbejdet med at målrette indsatserne særlige målgrupper for at komme nærmere sundhedspolitikkens vision om at mindske uligheden i sundhed. Derudover har der i 2015 fortsat været fokus på dokumentation og evaluering af indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 vil blive forelagt på den politiske møderække i marts.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret indenfor det afsatte budget for 2015.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 2: Opfølgning på mål i handleplan 2015

Diverse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:50.