Børne- og Skoleudvalget

17-05-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Fraværende

Kim Hammer(O)

Sager 45 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Orientering om "Enighedspapir mellem Rødovre Kommune og BUPL Storkøbenhavn"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget 1. april til 29. april 2016.
Bilag 2: Enighedspapir mellem Rødovre Kommune og BUPL Storkøbenhavn vedr. skolepædagogers arbejde i folkeskolen i Rødovre Kommune

Forventet behov for daginstitutionspladser - maj 2016
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra maj 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som det ses af behovsoversigten, er det samlede antal børn i institutionerne nogenlunde uændret efter afgang af skolebørn i maj. Tallene viser samtidig, at sammensætningen af børn er under forandring, hvilket skyldes den lille årgang 2013, der løbende overgår fra at være vuggestuebørn til at blive børnehavebørn.

Dette betyder, at antallet af børn, der begynder i skole er væsentligt højere end antallet af kommende børnehavebørn det næste år, mens antallet af vuggestuebørn, der overgår til børnehave er væsentlig mindre, end den forventede tilgang af vuggestuebørn det kommende år.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt maj 2016 - april 2017

Ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2017/2018
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2017/2018 og bedt om skolebestyrelsernes holdning til vinterferiens placering. Sagen var til behandling på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts, men blev udsat, da Børne- og Skoleudvalget ønskede, at skolerne spurgte forældrene om deres ønske til placering af ferien. Dette er gjort, og resultatet foreligger nu.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2017/2018 godkendes, med bibeholdelse af vinterferien i uge 8.

Beslutning

Godkendt med 3 stemmer for (A+Ø) og 
1 imod (C), i det Kim Drejer Nielsen (C) ikke ønsker, at 1. maj og de omkringliggende dage er skolefridage.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens beslutning af den 24. november 1998 vedrørende ferie- og fridagsplanerne for skolerne betyder:

 • at der er 200 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni bliver skolefridage samt
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Ferie- og fridagsplanen har været sendt til udtalelse på de syv folkeskoler samt Rødovre Lærerforening og Ungecenter2610.

Der er i alt 7 høringssvar. Der er ikke modtaget høringssvar fra Rødovre Lærerforening og Ungecenter2610.

Der er 5 bemærkninger i høringssvarene, som fremhæves her:

 • Skolebestyrelserne på Nyager Skole, Rødovre Skole og Hendriksholm Skole ønsker, at vinterferien placeres i uge 7.
 • Skolebestyrelsen på Valhøj Skole ønsker, at vinterferien placeres i uge 8, men er også åbne for en mere fleksibel ordning, hvor den enkelte familie kan vælge mellem ugerne 6 - 9.
 • Skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole ønsker, at vinterferien placeres, så den er ens på alle kommunens skoler, men er også åbne for at man skifter mellem ugerne 7 og 8.
 • Skolebestyrelsen på Islev Skole finder det mest hensigtsmæssigt, at vinterferien placeres i samme uge som de omkringliggende kommuner.
 • Da Helhedstilbuddet Skovmoseskolens elever kommer fra 18 forskellige kommuner, har de fået muligheden for at afholde vinterferie for eleverne i både uge 7 og uge 8. Skulle de imidlertid pege på en enkelt uge, vil de pege på uge 8.

Det skal bemærkes, at vinterferien i kommunerne omkring os ligger som følger:

 • Uge 7: Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg, København og Herlev.
 • Uge 8: Brøndby, Albertslund, Glostrup, Høje Taastrup, Vallensbæk.

Brøndby skifter mellem uge 7 og 8.

Rødovre Gymnasium og Nørre Gymnasium har begge vinterferie i uge 7.
Teknisk Skole på Tæbyvej har ikke en egentlig vinterferie. Hvor det kan passe for de enkelte klasser, har de mulighed for at afholde en ferie, men ikke på et bestemt tidspunkt.

Forældrene på de seks almenskoler er via Skoleintra blevet spurgt om, hvorledes de ønsker vinterferien placeret. Skovmoseskolen kan selv vælge mellem de to uger, så de er ikke blevet spurgt. Resultatet af undersøgelsen viser at:
På Tinderhøj Skole ønsker 80 forældre uge 7, mens 99 forældre ønsker uge 8.
På Valhøj Skole ønsker 150 forældre uge 7, mens 187 forældre ønsker uge 8.
På Hendriksholm Skole ønsker 90 forældre uge 7, mens 71 forældre ønsker uge 8.
På Nyager Skole ønsker 237 forældre uge 7, mens 284 forældre ønsker uge 8.
På Islev Skole ønsker 257 forældre uge 7, mens 279 forældre ønsker uge 8.
På Rødovre Skole ønsker 131 forældre uge 7, mens 99 forældre ønsker uge 8.
Alt i alt ønsker 945 forældre uge 7, mens 1019 forældre ønsker uge 8.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2017/2018.

Bilag

Bilag 1: Skolernes feriefridagsplan
Bilag 2: Høringssvar - vinterferie
Bilag 3: Høringssvar vedr. ferieplanen 17-18-Islev Skole
Bilag 4: Høringssvar - Vinterferiens placering - Nyager Skole
Bilag 5: Høringssvar til vinterferie i uge 7 eller 8 i 2017.18 Rødovre Skole
Bilag 6: Skolebestyrelsens høringssvar Ferie og fridagsplan 2017-18. Tinderhøj Skole
Bilag 7: Høringssvar - Valhøj
Bilag 8: Høringssvar fra Skovmoseskolen

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole - Jens Tousgaard
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Jens Tousgaard gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen samt
 2. at 1. suppleanten indkaldes med plads for resten af perioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jens Tousgaard har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen til sommer, da hans datter starter på Frederiksberg Privatskole. Jens Tousgaard kan med et barn på en anden grundskole ikke opretholde sin plads i skolebestyrelsen.

1. Suppleanten indkaldes til at overtage pladsen for resten af perioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

For resten af skolebestyrelsens valgperiode.

Bilag

Bilag 1: Ophør som skolebestyrelsesformand

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 tages til efterretning samt
 2. at der overføres 2,828 mio. kr. fra hovedkonto 3 (befordring/SFO forældrebetaling) til hovedkonto 5 (befordring/dagtilbud forældrebetaling).

Beslutning

1. taget til efterretning.
2. godkendt

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 – Børne- og Skoleudvalget".

Der anmodes om den budgetneutrale budgetomplacering på baggrund af, at der for budget 2016 blev foretaget to budgettilretninger med forkert fortegn. Budgetomplaceringen skal ske for at give et retvisende regnskab.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:45.