Børne- og Skoleudvalget

15-01-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 1 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Mundtlig orientering om status på brug af TekX og studierejse til München ved Tina Marker.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 22. november til 17. december 2018

Etablering af midlertidig børneinstitution Ved Kærhuset
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 givet en anlægsbevilling på 9.950.000 kr. til etablering af en midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder.

Da udgiften til levering og montering af pavillonerne mv. ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme, foreslås det, at anlægsbevillingen forhøjes med 2.600.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.550.000 kr.

Etableringen af den midlertidige børneinstitution 'Ved Kærhuset' var oprindeligt planlagt færdig til ibrugtagning til februar 2019. Da etableringen er forsinket udsættes ibrugtagningen til oktober 2019, og de sparede driftsudgifter svarende til 2.600.000 kr. foreslås benyttet til finansiering af den nødvendige forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der konverteres sparede driftsudgifter på 2.600.000 mio. kr. til forhøjelse af den afsatte anlægsbevilling, som herefter udgør 12.550.000 mio. kr. samt
  2. at den tilrettede tidsplan godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med henblik på at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn, blev det besluttet at etablere en midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder på en grund ejet af Rødovre Kommune, beliggende syd for 'SFO Kærhuset'. Udgiften til etableringen blev anslået til i alt 9.950.000 kr.

Udgiften til levering og montering af pavillonerne mv. kan ikke holdes inden for den afsatte ramme.

Dette skyldes dels øgede krav til ventilation og isolering af pavillonerne, samt at en større kloakhovedledning skal flyttes. Herudover er materialer og lønninger steget i forhold til det økonomiske overslag fra august 2018.

Etableringen af den midlertidige børneinstitution 'Ved Kærhuset' var oprindeligt planlagt færdig til indskrivning af børn til februar 2019.

Da etableringen forsinkes, foreslås det, at ibrugtagning og indskrivning af børn udskydes til oktober 2019. Der spares herved driftsudgifter i 8 måneder i 2019, svarende til 2.600.000 mio. kr., som foreslås konverteret til anlægsbevillingen. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 12.550.000 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling

Anlægsbevillingen forhøjes med 2.600.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.550.000 kr.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Ansøgning om bevilling til nedtagning af pavillonerne vil blive fremlagt, når dette bliver aktuelt.

Driftsbevilling

Det afsatte driftsbudget i 2019 til den midlertidige børneinstitution skal tilrettes fra 3.900.00 kr. til 1.300.000 kr., svarende til en besparelse på otte måneders bygningsdrift og leje mv. på 2.600.000 kr. og fordeles således:

Driftsbudgettet for 2019 vedrørende Økonomiudvalget nedskrives med 2.170.000 kr. fra 3.250.000 kr. til 1.080.000 kr.

For Teknik- og Miljøudvalget nedskrives driftsbudgettet med 150.000 kr. fra 225.000 kr. til 75.000 kr., og driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget nedskrives med 280.000 kr. fra 425.000 kr. til 145.000 kr.

De afsatte udgifter til drift i årene 2020 - 2023 til leje af pavilloner samt bygningsdrift, herunder udvendig vedligeholdelse er uændret på 3.900.000 kr. pr. år. Driftsmidlerne fordeles med 3.250.000 kr. til Økonomiudvalget og 225.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget samt 425.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Kontrakt med leverandør:

Februar 2019

Opsætning af pavilloner:

Juni - august 2019

Indretning af institutionen:

September 2019

Ibrugtagning/indskrivning af børn:

Oktober 2019

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 17. december 2018
Bilag 2: Økonomioversigt af 17. december 2018
Bilag 3: Oversigtsplaner vedrørende indretning og udearealer

Forventet behov for daginstitutionspladser januar 2019
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2019 til december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over det forventede behov for daginstitutionspladser for perioden januar 2019 til december 2020.

Anvisningen af pladser til januar er ved sagens udarbejdelse næsten afsluttet, og anvisningen af pladser for februar måned begynder nu. Der er nu kun ganske få institutioner, der ikke er nået op på deres max-vip eller over. For disse handler det fortrinsvist om en enkelt enhed.

Udvidelsen i Børnehuset Slottet er forsinket, og pladserne forventes at kunne tages i brug fra juni 2019. Ligeledes er opførelsen af Børnehuset Espelunden forsinket, og pladserne forventes at kunne tages i brug fra juni 2019. Begge dele er justeret i behovsoversigten.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsprognose 2018 - 2020

Resultat af den opfølgende brugertilfredshedsundersøgelse på Tinderhøj Skole og Islev Skole
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultatet af den opfølgende brugertilfredshedsundersøgelse på Tinderhøj Skole og Islev Skole samt deres SFO'er.

Målgruppen var forældre til elever fra 0.- 9. klasse.

Resultatet fra undersøgelsen viser, at forældretilfredsheden på en lang række parametre, er blevet markant forbedret på Islev Skole såvel som på Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at undersøgelsens resultater tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i perioden 27. september til 18. november 2018 gennemført en opfølgende brugertilfredshedsundersøgelse på Tinderhøj Skole og Islev Skole samt deres SFO’er.

Ved sidste års tilfredshedsundersøgelse på skolerne, var der, blandt forældrene på Tinderhøj og Islev skoler, generelt en lavere grad af tilfredshed sammenlignet med de øvrige skoler. Derfor blev det besluttet at lave en opfølgende undersøgelse omhandlende forældrenes tilfredshed med elevernes faglige udbytte af undervisningen, skolernes læringsmiljøer og den pædagogiske indsats.

Afvikling og besvarelser

På baggrund af en lav besvarelsesprocent ved undersøgelsen i 2017, blev forældrene denne gang via forældreintra opfordret til at besvare spørgeskemaet. For at tydeliggøre, at der bliver handlet på resultaterne af sådanne undersøgelser, var der i brevet oplistet en række tiltag, som blev iværksat på baggrund af resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen i 2017.

Islev Skole opnåede en besvarelsesprocent på 44,2 procent (320 besvarelser), mens Tinderhøj Skole fik en besvarelsesprocent på 29,7 procent (136 besvarelser).

Et udpluk af resultaterne fra Islev Skole og Tinderhøj Skole præsenteres i de følgende afsnit. De øvrige resultater fremgår af det vedlagte bilag.

Resultater fra undersøgelsen blandt forældrene på Islev Skole

I forhold til den samlede tilfredshed med undervisningen, læringsmiljøet og den pædagogiske indsats på Islev Skole svarer 72,3 procent af forældrene, at de samlet set er "tilfreds" eller "meget tilfreds" med skolen. Sammenlignet med resultatet fra 2017 er andelen af "utilfreds" og "meget utilfreds"-besvarelser reduceret med 4,7 procentpoint. I undersøgelsen blev der også spurgt ind til forældrenes tilfredshed med den faglige kvalitet, og her ses der markant forbedrede resultater. Samlet set er andelen af "tilfreds" eller "meget tilfreds" steget med 16,2 procentpoint.

I forhold til implementeringen af skolereformen angiver 49,2 procent af forældrene på Islev Skole, at de er "hverken tilfreds eller utilfreds". Samtidig angiver 38,8 procent, at de enten er "tilfreds" eller "meget tilfreds" med indsatsen. Andelen "utilfreds"-besvarelser er blevet reduceret med 13,5 procentpoint. Den generelle tilfredshed kan formentlig forklares ved, at Islev Skole er blevet mere afklaret i forhold til reformens delelementer som f.eks. åben skole, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse og bevægelse.

Der ses endvidere at være sket et markant løft i forældrenes tilfredshed med Islev skoles indsats for at skabe en varieret skoledag (set i forhold til længere skoledage). For så vidt angår tilfredsheden med Islev skoles indendørs fysiske rammer, som dækker over inventar, bygninger og lokaler, angiver 39,2 procent af forældrene, at de er "tilfredse". I forhold til skolens udendørs fysiske rammer, som omfatter boldbaner og skolegård, ses en lille stigning i andelen af "tilfreds"-besvarelser fra 54,3 procent i 2017 til 57,5 procent i 2018. Overordnet kan det konkluderes, at der er overvejende tilfredshed med skolens fysiske rammer blandt forældrene.

Der blev også stillet spørgsmål til forældrenes holdning til SFO-tilbuddet på Islev Skole. Her ses en positiv udvikling i tilfredsheden, og andelen af "tilfreds" eller "meget tilfreds" forældre udgør nu 71 procent imod 64 procent i 2017.

Resultater fra undersøgelsen blandt forældrene på Tinderhøj Skole

I forhold til den samlede tilfredshed med undervisningen, læringsmiljøet og den pædagogiske indsats på Tinderhøj Skole svarede 64,4 procent, at de overordnet set er "tilfreds" eller "meget tilfreds" med skolen. Den samme tilfredshed var ikke at spore i 2017, og der er således sket en positiv fremgang fra 48,5 procent i 2017 til 64,4 procent i 2018. I samme periode er andelen af utilfredse forældre blevet reduceret til 14,4 procentpoint i 2018. Samlet set er forældrene altså blevet mere positive overfor undervisningen, læringmiljøet og den pædagogiske indsats som helhed på Tinderhøj Skole.

I undersøgelsen blev der blandt andet også spurgt ind til forældrenes tilfredshed med den faglige kvalitet, og her ses en positiv udvikling i antallet af "meget tilfreds"-besvarelser. I forhold til implementeringen af skolereformen ses dog en overvejende andel af "hverken tilfreds eller utilfreds" på 52,8 procent, hvilket er en stigning på 17,4 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2017. Andelen af "utilfreds"-besvarelser er dog samtidig blevet reduceret med 15,1 procentpoint.

Forældrenes tilfredshed med Tinderhøj Skoles indsats for at skabe en varieret skoledag (set i forhold til længere skoledage) er markant forbedret på alle parametre. Utilfredsheden er samlet set blevet reduceret med 26,2 procentpoint. Mens forældretilfredsheden er forbedret med 30,8 procentpoint. Samme udvikling ses også ved forældrenes tilfredshed med skolens brug af motion og bevægelse til at styrke børnenes læring, motivation og sundhed. Utilfredsheden ses at være blevet reduceret til 29,9 procent i 2018. Det må dog konstateres, at der her fortsat er et opmærksomhedspunkt, på trods af, at tilfredsheden er forøget med 20,3 procentpoint.

For så vidt angår Tinderhøj Skoles fysiske indendørs rammer angiver 72,4 procent, at de samlet set er tilfredse. Samtidig ses andelen af utilfredse forældre at være faldet med 14,9 procentpoint. Der er altså sket en forbedring med tilfredsheden på 33,5 procentpoint i 2018. I forhold til de udendørs fysiske rammer, angiver 77,6 procent af forældrene, at de enten er "tilfreds" eller "meget tilfreds" med rammerne. Overordnet kan det konkluderes, at forældrene er blevet markant mere tilfreds med skolens inde- og udefaciliteter. Slutteligt var der også stillet spørgsmål vedrørende SFO-tilbuddet på Tinderhøj Skole. Her ses en overvejende tilfredshed, hvilket kommer til udtryk ved, at andelen af "tilfreds" eller "meget tilfreds"-besvarelser samlet set nu udgør 64,1 procent.

Afrunding samt det videre forløb

Resultatet fra den opfølgende brugerundersøgelse viser, at forældretilfredsheden på en række forskellige parametre, er blevet markant forbedret på Islev Skole såvel som på Tinderhøj Skole.

Da besvarelsesprocenten i både 2017 og 2018 er lav, vil forvaltningen fremadrettet indgå i tæt dialog med skolebestyrelser og skoleledelser om konkrete tiltag, der skal medvirke til at øge forældreinddragelsen generelt på skolerne, hvilket forhåbentlig også vil have en positiv effekt på svarprocenten på fremtidige brugerundersøgelser.

Endvidere vil Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med den enkelte leder, anvende forældrenes tilbagemeldinger til at videreudvikle den enkelte skole.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: 2018 Resultat af kvantitativ undersøgelse af forældretilfredsheden på Tinderhøj-Islev Skole. 28-11-18 - Diagrammer

Læringsfællesskaber for alle
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter hermed forslag til ny organisering af skolernes specialområde. Forslaget indeholder ny visitationsmodel, ny økonomistyringsmodel, ændring af kommunens nuværende gruppeordninger samt en uddybning af Børne- og ungepolitikken ved et konkretiseret børne- og ungesyn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det samlede forslag sendes i høring i skolebestyrelserne, skolernes MED-udvalg samt Skole-MED.

Beslutning

Godkendt.

Det samlede forslag sendes i høring.

Sagsfremstilling

Efter et gennemført analysearbejde i 2018 modtog Børne- og Kulturforvaltningen en række anbefalinger omkring den fremtidige indsats på specialområdet. Det blev bl.a. anført, at segregeringsgraden i Rødovre Kommune er på 7,2 %, hvor landsgennemsnittet er på 4,8 %, hvilket skulle give mulighed for at intensivere indsatserne omkring inklusion. For at forankre anbefalingerne i en lokal kontekst nedsattes en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolernes ledelse, lærere, pædagoger samt Pædagogisk Udviklingscenter (PUC).

Arbejdsgruppen afholdt indledningsvist orienterende møder med Børne- og Familieafdelingen (BØFA) og daginstitutionsområdet. Dernæst var opgaven at se på eksisterende tilbud og procedurer. Arbejdsgruppen konstaterede en forskel i tilgangen til inklusion på skolerne, og at visitationer og indstillinger til særlige tilbud derfor var forskellige. Med henblik på at skabe et fælles grundlag for visitationsarbejdet valgte arbejdsgruppen derfor at uddybe Børne- og ungepolitikken med et konkretiseret børne- og ungesyn.

Børne- og ungesyn (bilag 1):

"Alle børn skal have lige muligheder for at være en del af et læringsfællesskab.

Børn er kompetente, og de gør som udgangspunkt det bedste, de kan.

De voksne skal møde børnene, dér hvor de er."

Arbejdsgruppen behandlede foruden børne- og ungesynet en ny visitationsmodel baseret på forebyggende og foregribende indsatser for de fleste børn uden visitation. Såfremt barnet får behov for mere indgribende indsatser, bør en visitation kunne pege på tilbud i andre fællesskaber i form af nye, egne centre samt eksterne specialskoler.

Skolelederne har løbende været involveret, og der har været transparens omkring arbejdsgruppens arbejde og mulighed for bidrag fra alle medarbejdere på skoleområdet i processen.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et forslag til en ny økonomistyringsmodel indenfor den økonomiske ramme.

Ny visitationsmodel

Arbejdsgruppen ønsker et fokus på ’Læringsfællesskaber for alle’ snarere end begrebet inklusion, som ofte forbindes med eksklusion og dermed evt. senere eksklusion fra fremtidens fællesskaber. ’Læringsfællesskaber for alle’ er derfor centralt i den foreslåede visitationsmodel, som skal sikre, at børnenes behov er i centrum.

Nedenfor gennemgås kort forslag til en ny samlet visitationsmodel opdelt i niveau 1-5 (bilag 3):

Niveau 1-3 kræver ingen visitation, men er forebyggende, foregribende og indgribende. Det handler om praksisnære tiltag og indsatser til understøttelse af større eller mindre børne- og ungefællesskaber og læringsmiljøer i eller på tværs af klasser.

Niveau 4 og 5 er indgribende indsatser udenfor almenskolen, det vil sige visitation til Rødovre Kommunes egne tilbud eller visitationer ud af kommunen til specialskoler og skole-dagbehandlingstilbud. Dette sker udelukkende via et centralt tværgående visitationsudvalg (bilag 2).

Pædagogisk Indsats Team (PIT), niveau 1-3:

Der foreslås etableret et Pædagogisk Indsats Team (PIT) på hver skole for at understøtte læringsfællesskaber for alle. PIT har sammen med ledelsen ansvar for at planlægge og gennemføre proces og opgaveløsning i samarbejde med skolens medarbejdere. Teamet består af lærere og pædagoger, der i dag arbejder med blandt andet AKT og inklusion (bilag 3). Samtidig omfordeles de eksisterende ressourcer for at give den enkelte skoleledelse større mulighed for at sætte ind, hvor der er behov. I praksis samles midlerne fra støttepædagoger og praktisk medhjælp samt skolens eksisterende ressourcer i form af enkeltintegrationsmidler (bilag 7). Det betyder, at støttekorpset på skoleområdet, i den form vi kender det i dag, omfordeles, og at seks nuværende støttepædagoger fremadrettet refererer til skolernes ledelse. Det samme gør sig gældende for praktisk medhjælp.  

Ny struktur af Rødovre Kommunes pædagogiske centre, niveau 4:

Rødovre Kommune har på nuværende tidspunkt fire gruppeordninger med hver deres særlige profil. Det betyder som udgangspunkt, at børnene i højere grad visiteres efter en diagnose i stedet for deres funktionsniveau (bilag 4). Da børn i dag oftere får multiple diagnoser, bør Rødovre Kommunes tilbud i højere grad tilpasses den enkelte elev. Udvikling af kommunens tilbud giver mulighed for at optimere ressourceudnyttelsen i omfang og i kvalitet. Dermed skabes samtidig en bredere og mere rummelig definition af målgruppen, der gør det muligt at visitere til et "miljø" frem for til en "kasse".

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at visitation til kommunens egne centre følges ved den årlige revisitation med ambitionen om en snarlig mulig tilbagevenden til almenmiljøet og distriktskolen. Som udgangspunkt visiteres maksimalt for to år ad gangen med henblik på at bevare fokus på, hvornår og hvordan barnet kan have gavn af at vende tilbage til almenmiljøet.

To nye centre:

Forvaltningen foreslår at omlægge de fire eksisterende gruppeordninger og etablere to nye centre. Disse skal tage udgangspunkt i børnenes funktionsniveau, muligheder og ressourcer og på den baggrund skabe betingelser for udviklende læringsfællesskaber. Centrene foreslås etableret på Tinderhøj Skole og Valhøj Skole og har den samme opgave. Centrenes opgave er at optimere deltagelse og læring for de børn og unge, der har brug for en højere grad af fleksibelt tilpassede læringsfællesskaber, end kommunen kan tilbyde i almenmiljøet. I centrene arbejder medarbejderne ud fra forskellige kompetencefelter, der kan understøtte børnenes forskellige funktionsniveauer og multiple diagnoser. Medarbejderne fra de nuværende fire gruppeordninger foreslås at udgøre personalet på de to nye centre. Der vil være tale om en overflytning af ca. 37 medarbejdere. Derudover vil der være praktisk medhjælp svarende til ca. 11 fuldtidsstillinger, som skal have nyt arbejdssted.

Børnene visiteres som udgangspunkt efter geografi. De nye centre er berammet til 65 elever med en fleksibilitet, så der kan rummes mellem 60 – 70 børn. Til begge centre tilknyttes en afdelingsleder, som bliver en del af den pågældende skoles ledelsesteam.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at overgangen til de nye centre sker ved sommerferien 2019. Såfremt centrene placeres som foreslået, vil konsekvensen for elever i gruppeordningerne være, at Valhøj bevarer sine nuværende 39 elever, og Tinderhøj bevarer sine nuværende 25 elever. De 42 elever, der pt. går på Hendriksholm Skoles E-spor, skal revisiteres til et af de to centre, hvilket også gør sig gældende for Islevs gruppeordninger på 12 elever.

Dysleksi (ordblindhed):

En stor del af eleverne på kommunens nuværende center for ordblinde har foruden dysleksi (ordblindhed) andre udfordringer af social og faglig karakter.

Elever med dysleksi som eneste udfordring, hører til på almenområdet, hvor de kan trives og udvikles på samme måde som deres andre jævnaldrende. Derfor er det særdeles vigtigt, at Rødovre Kommune giver børn med dysleksi en række værktøjer, der gør deres deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaberne nu og i fremtiden lettere. Derfor forslår Børne- og Kulturforvaltningen at ændre tilbuddet og målrette indsatsen i en mere nutidig kontekst med korte intensive forløb. En struktur med korte forløb vil komme flere elever til gavn end i dag.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at den nye dysleksiindsats forankres på Nyager Skole og iværksættes fra sommerferien 2019.

For øvrige interne tilbud som Flexblokken, Dagskolen, Skovmoseskolen og Skiftesporet (bilag 5) revurderer og tydeliggør forvaltningen i samarbejde med skolernes ledelser kriterier for optag.

Specialskoler og skole- og dagbehandling, niveau 5:

Udredning og visitation til eksternt specialtilbud udenfor Rødovre Kommune. Tilbuddet følges tæt ved den årlige revisitation med ønske om snarlig mulig tilbagevenden til egne centre eller almenmiljøet, og som udgangspunkt visiteres maksimalt for to år ad gangen. Skolen deltager årligt i revisitationen.

Kompetenceudvikling

Rødovre Kommune har ansat dygtige og professionelle kræfter på skolerne, men da alle skal føle sig kompetente til at varetage den fremtidige opgave med fælles sprog og tilgange, foreslår forvaltningen, at der sættes fokus på kompetenceudvikling på dette felt samtidig med, at det kobles med en prioritering af fremtidige indsatser på skoleområdet (bilag 6).

Lov- og plangrundlag

• Lov om folkeskolen

• Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats

• Rødovre Kommunes Børne- og ungepolitik

Økonomiske konsekvenser

Afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme jævnfør bilag 7.

Tidsplan

• Høring af skolebestyrelserne, skolernes lokale MED-udvalg samt Skole-MED i perioden 16. januar 2019 til den 8. februar 2019.

• Fremlægges for de politiske udvalg i marts-møderækken.

• Ikraftræden 1. august 2019.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Børne- og ungesynet
Bilag 2: Bilag 2 - Den nye visitationsmodel
Bilag 3: Bilag 3 - Beskrivelse af niveau 1-5 samt PIT
Bilag 4: Bilag 4 - To nye centre og en dysleksi-indsats
Bilag 5: Bilag 5 - Rødovre Kommunes interne tilbud
Bilag 6: Bilag 6 - Kompetenceudvikling
Bilag 7: Bilag 7 - Økonomi
Bilag 8: Bilag 8 - Børn og personale der berøres af omlægningen

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Valhøj Skole
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Et medlem af skolebestyrelsen på Valhøj Skole ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Ditte Aaskildes ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning samt
  2. at suppleant Stella Aagaards indtrædelse i skolebestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ditte Aaskilde, medlem af skolebestyrelsen på Valhøj Skole, ønsker at træde ud af skolebestyrelsen og i stedet fungere som suppleant fremadrettet. Suppleant Stella Aagaard indtræder i bestyrelsen i stedet for, således at bestyrelsen er fuldtallig.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse af skolebestyrelsen Ditte Aaskilde

Diverse
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.