Børne- og Skoleudvalget

05-02-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 8-15

Sager 8 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Det fortsatte arbejde med Kulturhistorie på dagtilbudsområdet
 3. Forslag til nye datoer for dialogmøder på daginstitutionsområdet 2019.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget i perioden 18. december 2018 til 18. januar 2019
Bilag 2: Det fortsatte arbejde med Kulturhistorie på dagtilbudsområdet
Bilag 3: Forslag til nye mødedatoer for dialogmøder 2019 på daginstitutionsområdet

Anlægsregnskab for renovering af skolernes legepladser
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget i alt 10.850.000 kr. til renovering af legepladser på skolerne.

Der er forbrugt i alt 10.816.363 kr., svarende til et mindreforbrug på 33.637 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 33.637 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som oplæg til budget 2016 blev skolernes legepladser gennemgået med henblik på behov for forbedringer udover de investeringsforslag, der var indeholdt i handleplanen for skoleudbygning.

Vedlagt oversigt af 20. november 2015 med vurdering af legepladsernes tilstand og forslag til forbedringer.

Forbedringerne er nu afsluttet og udført som nævnt i oversigten.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte anlægsregnskab.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 33.637 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 5. december 2018
Bilag 2: Oversigt legepladser på skolerne 20. november 2015

Anlægsregnskab for renovering af legepladser på børneinstitutionerne
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget i alt 9.550.000 kr. til renovering af legepladser på børneinstitutionerne.

Der er forbrugt i alt 9.504.013 kr., svarende til et mindreforbrug på 45.987 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 45.987 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som oplæg til budget 2016 blev børneinstitutionernes legepladser gennemgået med henblik på behov for forbedringer.

Vedlagt oversigt af 15. december 2015 med vurdering af legepladsernes tilstand og forslag til forbedringer.

Forbedringerne er nu afsluttet og udført som nævnt i oversigten.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte anlægsregnskab.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 45.987 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 5. december 2018
Bilag 2: Oversigt legepladser på børneinstitutionerne af 15. december 2015

Forventet behov for daginstitutionspladser februar 2019
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2019 til december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Visiteringen af pladser til februar måned er afsluttet, og anvisningen er gået op.

Udvidelsen i Børnehuset Slottet er yderligere forsinket, og behovsoversigten er korrigeret, således at de nye pladser indfases fra august 2019 og frem.

Der er i februar måned 84 merindskrivninger mod 83 merindskrivninger i februar 2018. Antallet af indskrevne børn i februar 2019 er steget med 28 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn sammenholdt med februar 2018.

Sagen om forøgelse af Kærhusets anlægsbevilling behandles politisk på januarmøderækken. Såfremt sagen godkendes, vil Kærhusets pladser blive indarbejdet i næste måneds behovsoversigt.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsprognose 2019 - 2020

Overgang fra børnehave til skole
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er ny lovgivning vedrørende overgangen fra børnehave til skole. De nye bestemmelser skal bidrage til større kontinuitet i overgangen mellem dagtilbuddene og skolerne. Ændringerne pålægger SFO'erne at arbejde med enten temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen, når de kommende skolebørn starter i SFO i maj måned og frem til skolestart.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at SFO'erne fra børnenes opstart d. 1. maj arbejder med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er en ny lovgivning på området (bilag 1), som skal bidrage til større kontinuitet i overgangen mellem børnehave og skole. Ændringerne medfører, at SFO'erne fra opstart af de kommende skolebørn i maj måned og frem til skolestart skal vælge enten at arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i Rødovre Kommune arbejdes efter de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen. De fleste daginstitutioner ”leverer” børn til flere forskellige skoler, hvilket vil gøre det problematisk direkte at videreføre daginstitutionernes arbejde med temaerne i de pædagogiske læreplaner til SFO'erne. Herved fastholdes også, at der er én skolestart. Skolerne skal sikre, at der er kontinuitet ved bl.a. at de pædagoger, der modtager børnene ved opstarten i maj måned ligeledes er de pædagoger, der indgår i børnehaveklassen. I forhold til sammenhæng og helhed er det derfor oplagt, at SFO'erne arbejder efter de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

Børne- og Skoleudvalget indstillede og godkendte i november 2016 sag nr. 90 "Ny fælles procedure for en ensartet overgang fra daginstitutionen til skole/SFO", hvilket fortsat er gældende. Med den nye lovgivning og erfaringerne fra de sidste to år er der nedsat en arbejdsgruppe med ledere fra daginstutioner, SFO'er og konsulenter fra Børne- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har afholdt første møde d. 10. januar og vil i foråret 2019 gennemgå og tilrette de fælles temaer og skabeloner, så de bliver tilpasset den nye lovgivning.

Arbejdsgruppen har også til opgave at komme med forslag til at optimere samarbejdet yderligere mellem dagtilbud og SFO, og derved sikre kontinuitet for børnene med personalets indsats ved overgangen. Målet er at skabe større praksisforståelse og kendskab mellem personalet i dagtilbud og SFO, en indsigt som skal sikre en mere tryg og tydelig overgang for børnene med læringsfællesskaber mellem dagtilbud og skole.

Materialet, der blev udarbejdet med sagen i 2016, og som der fortsat arbejdes med, og som ovenstående arbejdsgruppe vil kvalificere yderligere i foråret 2019, kan ses i bilag 2.

Lov- og plangrundlag

 • Folkeskoleloven
 • Dagtilbudsloven
 • Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende fra børnenes overgang til SFO d. 1. maj 2019.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Ny lovgivning vedrørende overgang børnehave til skole
Bilag 2: Bilag 2 - Oversigt over materiale til brug i overgangen fra børnehave til skole

Ungdomsskoleplan for Ungecenter2610
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forvaltningen fremlægger ungdomsskoleplan for Ungecenter2610.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ungdomsskoleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ungecenter2610 har til formål at give unge mellem 14-18 år mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, og give dem en forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet. Desuden skal den bidrage til at give deres tilstedeværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Alle aktiviteter i Ungecenter2610 er underlagt ungdomsskolelovgivningen.

Ungecenterets aktiviteter omfatter:

1. Fritidsundervisning

 • Hold i almene fag – boglige, kreative og musiske fag
 • Prøveforberedende undervisning i fransk
 • Specialundervisning på små hold i dansk, engelsk og matematik
 • Knallertundervisning og færdselslære
 • Rejsevirksomhed.

I fritidsundervisningen er målgruppen alle unge, som bor eller går i skole i Rødovre. Tilbuddene kan benyttes fra og med 7. klasse, til eleverne fylder 18 år. Der er cirka 2.000 unge i målgruppen. Ungecenterbestyrelsen kan give dispensation i forhold til aldersgrænsen.

2. Valgfag for elever i folkeskolernes 7.-9. klasser

3. Tilbud om dagskurser for hele folkeskoleklasser under ”Åben skole”

4. Dagskolen – heltidsundervisning for 24 unge på 8.- 9. klassetrin

5. OK – fagligt opkvalificeringskursus for unge i alderen 15-25 år i samarbejde med Jobcenteret, prøveforberedende undervisning i dansk, engelsk og matematik

6. Tiende klasse – kommunens samlede 10. klassestilbud med fire linjer:

 • Studie, som sigter mod gymnasium og HF
 • Uddannelse, som sigter mod en erhvervsuddannelse
 • EUD10 med ekstra fokus på brobygning og afklaring ift. erhvervsuddannelse
 • Flex for unge, som har brug for støtte fra deres lærere – fagligt, socialt og/eller personligt – for at blive uddannelsesparate

7. Tovholderfunktion for kommunens fælleselevråd for 7.-10. klasse

8. Ad hoc opgaver som f.eks. eneundervisning.

Ungecenter2610 har iværksat en række udviklingsmæssige tiltag for den kommende periode:

 • Ungecenter2610 vil bl.a. udvide og udvikle de forskellige afdelinger, via samarbejde på tværs af afdelinger, med særligt fokus på udnyttelse af de ressourcer, der eksisterer i Ungdomsskolen. Formålet er at skabe de bedst mulige betingelser for fleksible læringsfællesskaber
 • Dernæst at tydeliggøre at Ungecenter2610 er for alle unge, og der arbejdes derfor på at skærpe ungecenterets profil, så skolens alsidighed og bredde bliver mere synlig ud ad til
 • Ungecenteret arbejder desuden med forståelsen og definitionen af ungesynet som led i at skabe fælles afsæt for den pædagogiske tilgang
 • Slutteligt arbejdes der med at sikre, at de nye kommunale netværk bliver en levende og gensidig del af Ungecenterets praksis.

Samarbejdspartnere:

Ungecenteret indgår i samarbejde med folkeskolerne. Ungecenteret bidrager til opfyldelsen af folkeskolens formål og bidrager til opfyldelsen af mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Det kan f.eks. være som valgfagsundervisning og som en del af "Åben Skole". Hertil kommer samarbejde med kulturinstitutionerne, Jobcenteret, Børne- og Familieafdelingen, Pædagogisk Udviklingscenter, SSP og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Ungecenterets bestyrelse består af:

 • To repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • To repræsentanter udpeget af erhvervslivet
 • En repræsentant valgt af folkeskolebestyrelserne
 • En repræsentant valgt blandt fritidsundervisningsmedarbejderne
 • En repræsentant valgt blandt Dagskolens medarbejdere
 • En repræsentant valgt blandt lærerne i 10. klasse
 • Tre elevrepræsentanter fra henholdsvis Dagskolen, fritidsundervisningen samt 10. klasse

Ungecenterets ledelse består af:

 • En ungecenterleder
 • En viceleder
 • To afdelingsledere

Ungecenterlederen har det administrative, økonomiske og pædagogiske ansvar.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven § 3 og § 4 i lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 med de ændringer, der følger af § 15 i lov nr. 1746 af 27. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Vision Ungecenter2610, februar 2016
Bilag 2: Organisationsdiagram nov. 2018

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltnignen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo december 2018".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.