Børne- og Skoleudvalget

11-06-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 42 - 53

Fold alle ud

Meddelelse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Udviklingsprojektet Unge med Kant.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste BSU juni 2019
Bilag 2: Unge med Kant

Anlægsbevilling og forslag til udbygning af Børneinstitutionen Søtorp
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På grund af et aktuelt behov for udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet, og for at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn, er Børneinstitutionen Søtorp i efteråret 2018 udvidet med 40 enheder i et midlertidigt anneks som opstart til en permanent udvidelse med en tilbygning.

Der fremlægges hermed forslag til udbygning af Børneinstitutionen Søtorp med to grupperum samt ansøgning om anlægsbevilling.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2019.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2018 en midlertidig udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp med 40 enheder som opstart til en permanent udvidelse med en tilbygning af institutionen.

Forslaget omfatter, at Børneinstitutionen Søtorp udvides med ny tilbygning mod syd på ca. 260 m2.

Udvidelsen vil bestå af to grupperum med tilhørende toiletter/puslerum, ny hovedindgang, fællesareal/garderobe, udetoilet og handicaptoilet samt kontor til ledelsen.

Endvidere vil der blive opført en uopvarmet liggehal, som placeres mod nord langs eksisterende bygning.

Placeringen af byggeplads under byggeperioden betyder, at flere legeredskaber må fjernes. Disse vil i videst muligt omfang blive genplaceret efter udbygningen i forbindelse med retablering og tilpasning af udearealerne.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Børneinstitutionen Søtorp.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 afsat 7 mio. kr. til en varig udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Daginstitutioner.

Der er i driftsbudgettet for 2020 afsat midler til nedtagning af den midlertidige pavillon samt udgifter til bygningsdrift og børnerelaterede udgifter.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Juni - september 2019

Udførelse:

Oktober 2019 - juli 2020

Ibrugtagning:

August 2020

Nedtagning pavillon og retablering udearealer:

August - september 2020

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 4. juni 2019
Bilag 2: Forslag til udbygning af 5. juni 2019
Bilag 3: Situationsplan
Bilag 4: Byggepladstegning

Anlægsbevilling og forslag til udvidelse af Rødovre Skoles indskoling
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der fremlægges hermed dispositionsforslag til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole samt ansøgning om anlægsbevilling.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2019 er der afsat et samlet rådighedsbeløb i alt 13 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finasieres af det afsatte rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020 samt
 5. at udgifter til bygningsdrift indarbejdes i budget 2021.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Rødovre Skole forventes en øget tilgang på ca. 100 elever inden for de kommende år, og der vil fra skoleåret 2020/21 være behov for fire børnehaveklasser.

For at opfylde behovet for yderligere klasselokaler er der nedsat en projektgruppe til udarbejdelse af forslag til udvidelse af skolen med en tilbygning.

Projektgruppen, bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget og repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Skole samt Teknisk Forvaltning, har udarbejdet vedlagte dispositionsforslag til tilbygning på ca. 510 m2 mod vest ved ny vestfløj med fire klasselokaler med birum.

Bygningen 'Havehuset' placeres således, at der mod syd skabes en gårdhave/uderum, der kan benyttes til udeundervisning. Mod nord graver bygningen sig ind i den eksisterende skråning mod boldbanen.

Bygningen foreslås etableret med en fleksibel planløsning mellem klasselokalerne. Endvidere etableres opholdsareal/fællesområder samt garderober, toiletter og birum til rengøring mv.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med den nedsatte projektgruppe.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 afsat i alt 13 mio. kr. til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Udgifter til bygningsdrift indarbejdes i budget 2021. Udgifterne anslås til 157.400 kr. pr. år, fordelt med 116.160 kr. til Økonomiudvalget og 41.250 kr. til Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Juli - november 2019

Udførelse:

Januar 2020 - juni 2021

Ibrugtagning:

August 2021

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 13. maj 2019
Bilag 2: Dispositionsforslag, tilbygning Havehuset af 20. maj 2019

Forventet behov for daginstitutionspladser juni 2019
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra juni 2019 til april 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Visiteringen af pladser til juni er færdig.

Der er i juni 2019 indskrevet 973 børn under tre år og 1.229 børn på tre år og opefter. I juni 2018 var indskrevet 926 børn under tre år og 1.147 børn på tre år og opefter.

I juli 2019 har 81 børn garanti, fordelt på 56 børn under tre år og 25 børn på tre år og opefter.

I begyndelsen af juni måned flytter børnene fra Børnehuset Espelundens midlertidige lokaler over i den nybyggede institution på Risterivej 10. Fra d. 17. juni begynder indkøring af nye børn i Espelunden.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt januar 2019 - april 2020

Forslag til navn til den midlertidige institution ved Kærhuset
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med den nye, midlertidige institution ved Kærhuset indstilles forslag til institutionens navn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at institutionen får navnet Børnehuset Kæret.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af institutionens geografiske beliggenhed indstiller forvaltningen, at institutionen navngives Børnehuset Kæret. Dette ligger godt i tråd med de omkringliggende vejnavne og institutionens nabo, SFO'en Kærhuset.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Institutionen forventes at indskrive børn fra november 2019. I forbindelse med at der åbnes for opskrivning på venteliste til institutionen, vil navnet blive taget i brug.

Konsekvenser vedrørende justering af folkeskoleloven
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forliget omkring folkeskolen: ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolereformen” blev vedtaget ved lov d. 2. maj 2019.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter hermed de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af ændringerne.

Undervisningstiden i indskolingen reduceres fra 1200 timer til 1110 timer svarende til 2,25 timer pr. uge.

En reduktion af skoleugens undervisningstid medfører behov for udvidelse af åbningstiden i SFO I.  

Sagen er en konkretisering af sag nr. 32 i Børne- og Skoleudvalget, april 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ændringerne vedrørende afkortning af skoledagen i indskolingen og udvidelsen af SFO I tilpasses som beskrevet i sagen, samt
 2. at den samlede nettobesparelse på 1,2 mio. kr. ved afkortning af skoleugen og udvidelse af SFO I bliver indarbejdet i budget 2020 og fremefter.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Aftalen omkring folkeskolen indeholder 13 initiativer, som er beskrevet i sagen vedrørende ”Faglighed, dannelse og frihed, justeringer i folkeskolen” i april 2019. Lovforslaget vedrørende folkeskoleforliget blev hastebehandlet i Folketinget og vedtaget 2. maj 2019. Der er således lovgrundlag for at gennemføre ændringerne med virkning fra skoleåret 2019/2020. I den forbindelse skal Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolerne tilrettes og åbningstiden i SFO I udvides. Der skal desuden - som en konsekvens heraf - omplaceres budget fra undervisningsdelen til SFO’erne.

Ændring af minimumstimetal i indskolingen

Det er en central del af forliget, at minimumstimetallet i indskolingen nedjusteres fra 1200 timer til 1110 timer, svarende til 2,25 timer pr. uge, med virkning fra skoleåret 2019/2020. Timerne tages fra den understøttende undervisning. Rødovre Kommune vil efterfølgende ajourføre styrelsesvedtægten for skolerne, så den svarer overens med de nye timetal.   

Ændring af SFO I åbningstid og uændret forældrebetaling

Som følge af den kortere skoleuge skal SFO I åbne tidligere og åbningstiden justeres, så der i skoleåret 2019/2020 åbnes kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00. Dette svarer til en udvidelse på 2,5 timer pr. uge.  

Åbningstiden udvides fra 1.401 timer pr. år til 1.501 time pr. år. Omkostningen ved at udvide åbningstiden er 2,6 mio. kr. eksklusiv forældrebetaling. Der er ved beregning af de økonomiske konsekvenser taget udgangspunkt i, at forældrebetalingen i SFO I fastholdes på nuværende niveau og alene pris- og lønfremskrives. 

Samspil mellem lovændring og Rødovre Kommunes serviceniveau herunder indskolingsmodellen

I Rødovre Kommune er der via indskolingsordningen allerede i dag fuld to-voksenordning i børnehaveklasserne. Der er desuden 10 to-voksentimer pr. klasse pr. uge, som kan fordeles mellem 1. og 2. klasse. Rødovre Kommune har således allerede to-voksenordning i et omfang, der ligger ud over, hvad folkeskoleforliget giver finansiering til.

Kombinationen af ovenstående tiltag: Afkortning af undervisningstiden, udvidelse af SFO I åbningstiden og fastholdelse af forældrebetalingen giver en nettobesparelse på 1,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen

Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

2019:

SFO I budgettet forhøjes med 1,1 mio. kr. svarende til udvidelsen i åbningstiden (5/12 af helårsomkostningen ved udvidelsen).

Besparelsen ved afkortning af skoleugen finansierer udvidelsen af SFO budgettet.

2020:

SFO I budgettet forhøjes med 2,6 mio. kr. til dækning af den udvidede åbningstid.

Forældrebetalingen for SFO I fastholdes på nuværende niveau og bliver alene pris- og lønfremskrevet.

Afkortningen af skoleugen og udvidelsen af SFO I giver samlet en nettobesparelse på 1,2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2020 og fremefter.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler, under Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Afkortelse af skoledagen i indskolingen og deraf den følgende udvidelse af åbningstiden i SFO I træder i kraft pr. 1. august 2019.

Ansøgning fra fire skoler om konvertering af tid fra understøttende undervisning til to-voksentimer
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Med den seneste justering af folkeskoleloven gives der mulighed for at konvertere to ugentlige klokketimer understøttende undervisning inkl. pauser på 4. -9. klassetrin til andre aktiviteter. Fire skoler, hhv. Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole og Valhøj Skole, ønsker at benytte sig af denne mulighed og ansøger hermed om godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Hendriksholm Skole konverterer to ugentlige timer understøttende undervisning i alle klasser på 4. - 9. klassetrin inkl. specialklasserne,
 2. at Rødovre Skole konverterer to ugentlige timer understøttende undervisning i alle klasser på 4. - 9. klassetrin,
 3. at Tinderhøj Skole konverterer ugentlig understøttende undervisning med hhv. to timer på 4., 5., 7., 8. og 9. klassetrin og en time på 6. klassetrin samt
 4. at Valhøj Skole konverterer to ugentlige timer understøttende undervisning i alle klasser på 4. - 9. klassetrin inkl. specialklasserne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 2. maj 2019 blev justeringer af folkeskoleloven vedtaget i Folketinget. Justeringerne indeholder bl.a. en nedjustering af den samlede undervisningstid i indskolingen og en øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, herunder en fleksibel brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen, jf. BSU-sag nr. 32 fra april-møderækken.

Konkret gives der mulighed for at konvertere op til to ugentlige klokketimer understøttende undervisning inkl. pauser til andre aktiviteter, som kan fremme varieret undervisning med høj kvalitet jf. folkeskolelovens § 16 d.

I alt fire skoler ønsker at gøre brug af muligheden. Det drejer sig om Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole og Valhøj Skole.

Faget Teknologi & Innovation er skabt via den understøttende undervisning på henholdsvis 6., 7. og 8. årgang og optager således 1,5 klokketime af den understøttende undervisning pr. uge. Dette arbejde fortsætter uagtet nærværende ansøgninger.

Såfremt §16 d anvendes fuldt ud (to klokketimer pr. uge), er der på 6. årgang 2,1 klokketimer, på 7. årgang 3,7 kokketimer og på 8. årgang 2,2 klokketimer tilbage, hvori faget Teknologi & Innovation kan afvikles.

Ansøgningen fra hver enkelt skole begrundes særskilt herunder.

Hendriksholm Skole

Hendriksholm Skole ønsker, at alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen inkl. specialklasserne konverterer to ugentlige timer understøttende undervisning til to-voksentimer.

Hendriksholm Skole har igennem en årrække arbejdet med at forbedre skolens samlede resultater for alle skolens elever. En opgave der i de forgangne år har haft et primært fokus på udskolingen i samarbejde med Undervisningsministeriet. I tæt dialog med Børne- og Kulturforvaltningen ønsker skolen nu at sætte et fokus på indsatsen på hele skolen for at løfte alle børn og unge i hele skoleforløbet. Konverteringen af timerne skal derfor bruges til yderligere differentierede holdundervisningsforløb, som kan give ethvert barn og enhver ung et fagligt skub, samt særlige turboforløb for både svage og stærke elever, som skolen allerede har erfaringer med i UVM-regi med gode resultater. Derudover skal timerne med to-voksenundervisning benyttes til styrkelse af relationsopbygningen via regelmæssige kontaktsamtaler med eleverne, som er et effektivt redskab  i arbejdet med målsætning og faglig progression. Endelig skal der afholdes trivselssamtaler med elever, som har brug for ekstra omsorg og en god relation til de voksne bl.a. med henblik på også at nedbringe elevfravær.

Hendriksholm Skole sætter i skoleåret 2019/2020 et særligt fokus på sproglig opmærksomhed, idet skolen indfører et sprogligt fordybelsesbånd i alle fag, som ligger i et dagligt 30-40 minutters bånd. Dette sker igen for at løfte den faglige opmærksomhed i læringsfællesskabet i den enkelte klasse og i den samlede indsats på hele skolen. Her tænkes den ekstra voksne ind i forhold til at tage sig af dem, der har brug for ekstra hjælp, og der bliver mulighed for at praktisere co-teaching. 

Skolen vil i foråret 2020 spørge både elever, forældre og personale via spørgeskemaer, hvordan den ændrede skoledag med kortere skoledag og to ugentlige to-voksentimer opleves samt udbyttet heraf. Skolen vil også ved den årlige trivselsundersøgelse i maj se, om elevernes oplevelse af læring og trivsel er blevet forbedret, samt se nærmere på de faglige resultater i læse- og matematikprøver og de nationale tests. Derudover vil skolen følge nøje med i fraværsstatistikkerne i især udskolingen, hvor det samlede mål er at nedbringe fraværet med 3-5 %.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet skolen bl.a. bruger konverteringen til i endnu højere grad at kunne tilbyde eleverne differentieret holdundervisning til gavn for både de fagligt svage og stærke elever. Dette falder i fin tråd med aftaletekstens formål for anvendelse af § 16 d.

Rødovre Skole

Rødovre Skole ønsker, at alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen konverterer to ugentlige timer understøttende undervisning til to-voksentimer.

Rødovre Skoles fokus ligger på de kreative, sproglige og naturvidenskabelige fag, samt læsning på 9. årgang.

Rødovre Skole har en stærk ambition om at skabe sammenhæng i de kreative fag samt mulighed og rum for, at det enkelte barn kan udvikle sin kreativitet i mindre fællesskaber ved brug af opdeling med flere voksne. Timerne på mellemtrinnet skal derfor bruges til at styrke de praktiske og musiske fag samt styrke elevernes faglige udbytte og oplevelse af tryghed i læringsprocesser i sprogfagene. Timerne konverteres til to-voksenundervisning på 4. klassetrin i Håndværk & Design, på 5. klassetrin i musik og billedkunst og på 6. klassetrin i musik og engelsk. Med sidstnævnte er det ambitionen at give eleverne mulighed for at videreudvikle deres engelskkundskaber yderligere i diffrentirede læringsprocesser for at styrke deres sproglige fundament, inden de kommer i udskolingen.

Med afsæt i den nye naturfagsprøve skal timerne på 7. og 9. klassetrin bruges til at styrke den naturvidenskabelige undervisning med et særligt fokus på, at eleverne får mulighed for at tænke på tværs, så de understøttes i deres sammenhængsforståelse. Derudover er det Rødovre Skoles ambition at styrke elevernes udbytte i sprogfagene, som videreførsel af fundamentet fra mellemtrinnet og det særlige arbejde, der nu etableres i engelsk på 6. årgang. Timerne konverteres til to-voksenundervisning i naturfag og engelsk.

Timerne på 8. klassetrin skal bruges til at styrke den naturfaglige undervisning, suppleret af et særligt fokus på faglig læsning samt en skærpelse af læseundervisningen i dansk for at opnå et større fagligt udbytte af denne dimension af danskfaget. Timerne konverteres til to-voksenundervisning i naturfag og dansk.

Skolen vil foretage evaluering på henholdsvis personaleniveau to gange årligt og elevniveau en gang årligt. Alle skal evaluere på følgende parametre; elevernes faglige udbytte/udvikling af to-voksentimer/holdundervisning, elevernes motivation i undervisningen, vurdering af læringsmiljøet og mulighed for faglig støtte i faget samt variationen i undervisningen. Derudover vil personale og ledelse evaluere de benyttede strukturer i timerne, som to-voksentimerne skaber mulighed for. I den samlede evaluering vil skolen desuden inddrage resultaterne fra de nationale tests på følgende trin og fag: Engelsk på 7. klassetrin og henholdsvis fysik/kemi, biologi/geografi og dansk læsning på 8. klassetrin. 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet skolen bl.a. vil styrke de praktiske og musiske fag, som er en del af et længere samlet forløb for alle børn i hele deres skoletid. Med to-voksentimerne i de praktiske og musiske fag skabes mulighed for at give plads og tryghed til kreativiteten i mindre grupper. Ligeledes understøttes indsatserne på det naturfaglige felt, idet der er iværksat en ny måde at tænke faglighederne sammen på, som kan udvikles hos den enkelte og i mindre læringsfællesskaber ved en to-voksenordning. Læringsprocesserne i spogfagene vil ligeledes kunne udvikles yderligere ved tæt sparring fra flere voksne.

Tinderhøj Skole

Tinderhøj Skole ønsker, at klasserne på 4., 5., 7., 8. og 9. klassetrin konverterer to timer, og at klasserne på 6. klassetrin konverterer en time ugentlig understøttende undervisning til to-voksentimer.

Skolen ønsker en større mulighed for at understøtte elevernes læring på mellemtrinnet gennem aktiviteter, som foregår uden for klasselokalet som udeskoleforløb i f.eks. Åben Skole-regi. Det vil samtidig kunne understøtte arbejdet under ’Den grønne profil’ og dannelsesplan for særligt 4. og 5. klassetrin. For 6. klassetrin skal timerne primært bruges i faget Teknologi & Innovation, hvor der kan anvendes co-teaching samt mulighed for at gennemføre undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling i det nye fag.

I udskolingen ønsker skolen at understøtte den faglige udvikling gennem to-voksentimer med mere holddeling. Når klasser deles i to hold, vil der være bedre muligheder for at komme i dybden med fagområderne i et tempo, som er tilpasset elevernes niveau, og det vil tilgodese både de fagligt stærke såvel som de fagligt svage elever. Undervisningsforløb med to-voksentimer bliver løbende beskrevet hen over skoleåret. Derudover skal timerne også i udskolingen understøtte udeskoleforløb/Åben Skole.

Der vil blive afholdt statusmøder på mellemtrinnet to gange årligt i henholdsvis december og maj. Skolen vil måle på antallet af gennemførte forløb, og udvalgte eksemplariske forløb vil blive fremlagt på et læringsmøde i foråret 2020.

I udskolingen vil der ligeledes blive afholdt to årlige statusmøder i henholdsvis december og maj. To gange i skoleåret 2019/2020 vil skolen samle op på de gennemførte forløb. Der tages udgangspunkt i målene for undervisningen og for de hold, der er undervist på.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet Tinderhøj Skole får mulighed for at videreudvikle deres indsatser, hvor skolen ugentlig tager ud af huset i læringsforløb, hvor det oftest er værdifuldt at være flere voksne. Derudover giver to-voksentimerne gode muligheder for at skabe læringsrum og udvikling af ’Den grønne profil’ samt det særlige fokus, som Tinderhøj Skole ønsker at skabe på overgangen til det nye fag Teknologi & Innovation.

Valhøj Skole

Valhøj Skole ønsker, at alle klasser på 4. - 9. klassetrin inkl. specialklasserne konverterer to ugentlige timer understøttende undervisning til to-voksentimer.

Overordnet ønsker skolen at få mulighed for at arbejde mere sammenhængende og fokuseret på indsatsområdet Teknologi & Innovation, hvor der med et øget fokus skabes en forankring af faget som en integreret del af skolens fag. Ordningen skal give eleverne mulighed for at opleve læseplanen (både fag og dimension) som et procesfag, hvor flere fagligheder spiller ind. Der vil blive skabt bedre muligheder for co-teaching, aktionsforløb og kompetenceudvikling, da lærere på både mellemtrinnet og i udskolingen kan arbejde endnu tættere sammen med skolens Teknologi & Innovationslærere. Der skal udvikles en årsplan for hvert enkelt klassetrin indeholdende de områder, der arbejdes med og hvordan. Årgangenes lærere skal i samarbejde med Teknologi & Innovations-lærerne planlægge, afvikle og efterbehandle forløb. Som eksempel kan nævnes forskningsprojektet Game Based Learning, hvis formål er at udvikle faglige forløb i dansk, matematik og naturfag, der kan styrke elevers designkompetence. Denne designtænkning matcher den kommunale læseplan for faget Teknologi & Innovation. Det reducerede skema skal primært bruges i forbindelse med to-voksenordning til at understøtte disse processer.

Endelig ønsker skolen at sætte yderligere fokus på og udvikling af elev til elev-læring. På denne måde fremmes talentudvikling hos den enkelte elev. Som eksempel kan f.eks. nævnes læsemakkerprojektet, hvor elever fra henholdsvis indskolingen og udskolingen læser sammen to og to, samt eksemplet med elevdeltagelse på Læringsfestivalen, hvor Valhøj Skole i indeværende skoleår havde fire elever med som oplægsholdere.

Skolen har valgt at koble evalueringen op på de to didaktiske begreber feedback og læringsprogression, da det er de samme metoder, skolen skal arbejde med i Game Based Learning og A.P. Møller-projektet "Faglige fyrtårne". Eleverne skal efter alle forløb lave en refleksionsportefølje. Refleksionsporteføljen tager udgangspunkt i elevernes feedback til hinanden. Elev-elevfeedbacken fokuserer på den procesorienterede tilgang til undervisningen, og eleverne giver hinanden feedback på deres ideer som et led i procesevalueringen. Elev-lærerfeedbacken fokuserer på elevernes læringsudbytte og produkt med udgangspunkt i refleksionsporteføljen. Derudover vil der være en egen refleksion over, hvad den enkelte tager med sig fra forløbet (læringsprogression).

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ovenstående ansøgning imødekommes, idet to-voksentimerne vil give Valhøj Skole endnu større mulighed for at videreudvikle og understøtte den gode proces, der allerede er sat i gang i arbejdet med Teknologi & Innovation på skolen. Samspillet mellem ’teknologi- og innovationslærerne’ og de øvrige medarbejdere er central i de næste skridt på skolen, som er på vej med nogle spændende initiativer på området, der kræver en særlig understøttelse.

Generelle bemærkninger

Ovenstående ansøgninger beskriver en række forskellige initiativer med to-voksentimer, der samlet set skal understøtte børns og unges udvikling. Der er højere grad af fokus på holddannelser, individuel læring og læring i mindre fællesskaber, der skal spille sammen med læring i de større fællesskaber. Børne- og Kulturforvaltningen vil følge udviklingen og rammesætte videndelingen blandt skolerne, så skoleområdet samlet set opnår mest mulig viden. Det betyder også, at Børne- og Kulturforvaltningen i juni 2020 vil præsentere Børne- og Skoleudvalget for en evaluering med læringspointer og erfaringer fra skoleåret 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

 • Folkeskoleloven
 • Lov om ændring af lov om folkeskolen

Økonomiske konsekvenser

Ressourcer til øget åbningstid i SFO II, som vil blive finansieret inden for den enkelte skoles ramme. Derudover drøftes det med klubber og byggelegepladser, hvordan den kortere skoledag imødekommes i forhold til åbningstiderne.

Tidsplan

Ansøgningerne omhandler skoleåret 2019/2020.

Bilag

Bilag 1: Udtalelse fra SB Valhøj ift. konvertering af tid fra understøttende undervisning
Bilag 2: Udtalelse fra SB Tinderhøj ift. konvertering af tid fra understøttende undervisning
Bilag 3: Udtalelse fra SB Rødovre ift. konvertering af tid fra understøttende undervisning
Bilag 4: Udtalelse fra SB Hendriksholm ift. konvertering af tid fra understøttende undervisning

Handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål. Handleplanen beskriver prioriterede fokusindsatser for det kommende år.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser som gennem årene er gået fra udvikling til drift fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne.

Fokusområderne i handleplanen er særligt videreudvikling af "Vores Sunde Hverdag" og indsatsen på tobaksområdet.

I 2019/2020 skal projektet "Vores Sunde Hverdag" videreudvikles. Projektets fokusområde er det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i hele kommunen. Derudover skal der laves en lokalsamfundsanalyse i Islev, som omfatter boligområder, institutioner, foreninger, forretninger og erhverv, samt de rekreative områder i bydelen. Projektet skal afprøve metoder som går på mobilisering af ressourcer i lokalområdet, tværfagligt samarbejde, samskabelse, kapacitetopbygning og forankring blandt borgere og professionelle aktører i kommunen. En bred kommunal indsats mod rygning vil også være en del af "Vores Sunde Hverdag". Indsatserne vil blive defineret undervejs i processen. En detaljeret beskrivelse af "Vores Sunde Hverdag" er vedlagt som bilag 1 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Der vil i 2019/2020 også fortsat være et stort fokus på udvikling af indsatsen på tobaksområdet. Der vil være indsatser i forhold til unge og rygning, og der vil i 2019 blive udarbejdet en handleplan for implementering af partnerskabsaftalen "Røgfri fremtid", som Rødovre Kommune har indgået med Kræftens Bekæmpelse, som beskrevet i bilag 2 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Partnerskabsaftalen "Røgfri Fremtid" er en indsats, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger.  

Handleplan for sundhedsindsatsen indeholder også indsatser for psykisk sårbare borgere, voksne med overvægt og udvikling af nye løsninger på kræftområdet.

Som bilag til mødesagen er vedlagt en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 532.096 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 25.000 kr. til en pulje til finansiering af nye indsatser, som opstår i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser er indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for andre konti, primært sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget Handleplan 2019-2020
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2019 2020

Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. udbygning af Børneinstitutionen Søtorp
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 53

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK