Børne- og Skoleudvalget

12-11-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 75 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Notat om ansøgning fra Islev Skole om dispensation til at overstige maksimal klassestørrelse.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste (november)
Bilag 2: Notat om Ansøgning fra Islev Skole om dispensation til at overstige maksimal klassestørrelse

Forventet behov for daginstitutionspladser november 2019
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2019 til december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne til november er færdigvisiteret.

Der er i november 2019 indskrevet 937 børn under 3 år og 1427 børn over 3 år. I november 2018 var der indskrevet 940 børn under 3 år og 1344 børn over 3 år. Antallet af børn under 3 år er dermed uændret i forhold til samme tid sidste år. Antallet af børn over 3 år er steget med cirka 80 børn siden samme tid sidste år. Stigningen skyldes blandt andet, at de mange børn der blev indskrevet i vuggestuerne i 2017 og 2018 nu begynder at fylde 3 år.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2019 - 2020

Ny tilsynsramme for Dagtilbudsområdet
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af de dagtilbud, der er beliggende i kommunen. Herudover er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at offentliggøre en ramme for og en beskrivelse af omfanget af det tilsyn, der finder sted på Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ”Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet” samt skabelon for tilsynsnotat godkendes
 2. at kompetencen til at gennemføre det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene i Rødovre Kommune delegeres til Dagtilbudsområdet samt
 3. at procedure for offentliggørelse af oplysninger vedrørende tilsyn på Dagtilbudsområdet godkendes

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I den nye Dagtilbudslov stilles der en række krav til det kommunale tilsyn på Dagtilbudsområdet. For at tilgodese disse krav har Dagtilbudsområdet videreudviklet tilsynskonceptet i Rødovre Kommune.

For de kommunale, selvejende og private institutioner samt den kommunale dagpleje skal det pædagogiske tilsyn sikre, at dagtilbudslovens pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og de tilhørende 12 pædagogiske mål omsættes både i praksis og i dokumentation i form af en pædagogisk læreplan.

Fremadrettet anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at det pædagogiske tilsyn opdeles i tre typer:

 • Det løbende tilsyn, der baserer sig på det daglige samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbuddene samt mødevirksomheden og besøgsaktiviteter i forskellige forbindelser.
 • Det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn, som gennemføres for hvert dagtilbud mindst hvert andet år.
 • Det uanmeldte tilsyn kan være som en stikprøvekontrol eller kan tage udgangspunkt i en bekymring, som forvaltningen er blevet gjort opmærksom på.

Private institutioner er omfattet af det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn samt det uanmeldte tilsyn.

”Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet” omfatter ligeledes bygnings-, brand-, legeplads- og hygiejnetilsyn.

Retningslinjer vedrørende de private pasningsordninger er behandlet og godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019.

Det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn:

Der har det seneste år været stort fokus på kvaliteten af de planlagte kommunale pædagogiske tilsyn. Kommunen er forpligtet til at føre kontrol med dagtilbuddene, men skal også sikre udviklingen af kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Derfor har Dagtilbudsområdet valgt at udvikle det fremtidige pædagogiske tilsynskoncept i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbudsledergruppen. Arbejdsgruppen har haft særligt fokus på de udviklingsmuligheder, der ligger i tilsynsarbejdet. Resultatet af gruppens arbejde er skabelon for det pædagogiske tilsynsnotat samt forslag til den nye ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet. Begge dokumenter er vedlagt sagen (Bilag 1 og 2).

I det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn stræbes der efter en balance mellem kontrolfunktionen og udviklingsperspektivet:

 • Kontrolfunktionen i tilsynet består af observationer i det enkelte dagtilbud: De pædagogiske konsulenter gennemfører observationer af den pædagogiske praksis på stueniveau. Alt efter dagtilbuddets størrelse bruger konsulenterne mellem en halv til en hel dag på at observere den daglige pædagogiske praksis og på at være i dialog med de faglige fyrtårne og lederen i dagtilbuddet.
 • Udviklingsperspektivet i tilsynet omhandler udvikling af den pædagogiske praksis og kvalitet, som med afsæt i tilsynet skal videreudvikles af det enkelte dagtilbud. Efter tilsynet gennemføres en samtale med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske konsulent og dagtilbuddets ledelsesteam deltager i mødet. På mødet udarbejdes der en handleplan, som afspejler de observationer og refleksioner, som blev identificeret på tilsynet.

Afrapporteringen fra tilsynet til dagtilbuddets leder og dagtilbudschefen sker via en intern rapport, der er struktureret efter tilsynsskabelonen, jf. bilag 1.

For at skabe den nødvendige gennemsigtighed for forældrene, offentliggøres konklusionerne fra tilsynsrapporten på dagtilbuddets hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der planlægges evaluering af tilsynskonceptet i efteråret 2021.

Bilag

Bilag 1: Ramme for tilsyn
Bilag 2: Tilsynsskabelon for pædagogiske tilsyn i Rødovre Kommune 2019

Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsatte på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2019 forslag om at omlægge de nuværende to skovbørnehaver i kommunen, så de pr. 1. maj 2020 bliver en integreret del af institutionerne Skanderup og Søtorp. Samtidig omdannes Søtorp og Skanderup til skovprofilinstitutioner. På denne måde får flere af kommunens børn gavn af de to skovtilbud. Det blev endvidere foreslået, at Friluftsbørnehaven Valhøj sammenlægges med det øvrige Skanderup i Skanderups nuværende lokaler. Forslaget har været i høring, og forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget nogle justeringer. Det endelige forslag fremlægges hermed.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget om nye profilinstitutioner, hvor alle børnehavebørn på skift kommer i skoven, og der bliver én venteliste pr. institution, godkendes,
 2. at forslaget om sammenlægning af Friluftsbørnehaven Valhøj og Børneinstitutionen Skanderup i Skanderups lokaler godkendes, samt
 3. at besparelsen på 214.000 kr. på bygningsdrift ved fraflytning af Valhøjs lokaler indarbejdes i budget 2021 og fremefter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremsatte sag nr. 62 "Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp" (bilag 1) på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2019. Udvalget sendte sagen i høring, og Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende modtaget seks høringssvar inklusive fire bilag (bilag 2). Der har været en måneds høring, og både de faglige organisationer, MED-udvalgene i begge institutioner samt forældrebestyrelserne i begge institutioner har indgivet høringssvar inden for fristen. 

For de fleste af høringssvarene gør det sig gældende, at man er åben over for den nye model med profilinstitutioner, dog udtaler særligt forældre til børn i Skanderups skovtilbud bekymring for, at den nye model vil blive et mindre attraktivt tilbud sammenholdt med de nuværende skovtilbud. Derudover udtrykkes der også i nogle af høringssvarene bekymring for børn og medarbejderes tarv under selve omlægningsprocessen, og der efterspørges opkvalificering af personalet.

Børne- og Kulturforvaltningen har taget høringssvarene til efterretning, og på baggrund heraf har forvaltningen foretaget nedenstående tilføjelser til det oprindelige forslag.

Profilinstitutioner

I det oprindelige forslag blev de nye institutionsprofiler kaldt for skovprofiler. På baggrund af et forslag fra MED-udvalget i Skanderup-Valhøj foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at institutionernes profiler kaldes naturprofiler.

Normeringer og ressourcer

MED-udvalget i Skanderup-Valhøj, forældrebestyrelsen i Skanderup-Valhøj samt Søtorps forældrebestyrelse ser gerne, at flere børn kan komme i skoven.

Antallet af børn i Skanderup med højere normering til skov kan øges fra 20 til 24 børn, mens antallet af børn i Søtorp fastholdes, og dermed opjusteres der samlet set med fire pladser. Med denne justering kan børn og medarbejdere fra begge institutioner fortsat transporteres samlet i én fælles bus, og institutionerne vil fortsat kunne benytte deres nuværende lejemål inden for rammerne af de nuværende lejekontrakter.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler desuden, at pladserne i Valhøj friluftsbørnehave nedlægges, og at de resterende børn og personale pr. 1. maj 2020 vil indgå i den nye profilinstitution Skanderup.

I flere høringssvar adresseres ønsker om ekstra ressourcer og opkvalificering i forbindelse med omlægningsprocessen. Forvaltningen anbefaler, at de driftsmidler i 2020, der ikke anvendes til Valhøjs højere normering, prioriteres til flytning, omlægningsproces og indkøb af inventar med videre. Driftsmidlerne svarer til cirka 275.000 kr, når de fire ekstra skovpladser i Skanderup er fratrukket.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår desuden, at ledelserne i Søtorp og Skanderup igangsætter hver deres omlægningsproces med inddragelse af personale og MED-udvalg. Forældrebestyrelserne inddrages i udarbejdelsen af overordnede, lokale principper, som institutionens ledelse og medarbejdere kan udfolde i det daglige arbejde. Forvaltningen stiller relevante konsulenter til rådighed i forløbet for at sikre stabilitet for børn og medarbejdere. Dagtilbudsområdet råder desuden over en naturkonsulent, der i samarbejde med medarbejdere med særlige kvalifikationer inden for skov- og naturarbejdet, kan bidrage til opkvalificering af institutionernes øvrige medarbejdere.

Institutionerne har, inden for de politisk vedtagne rammer, råderum til selv at træffe beslutninger om de bedste løsninger for deres institutioner med udgangspunkt i blandt andet deres børnegrupper, medarbejdere og fysiske rammer. Forvaltningen kan i den forbindelse inddrages i det omfang, det ønskes.

Udendørsfaciliteter og flytning af Friluftsbørnehaven Valhøj

I flere høringssvar er der udtrykt ønske om, at inventar og materialer fra Friluftsbørnehaven Valhøj kan flyttes til Skanderups matrikel i Rødovre og lejemålet i skoven, samt at Skanderup blandt andet får opført et cykelskur. For Søtorps vedkommende ønsker forældrebestyrelsen blandt andet en bålhytte og højbede til legepladsen.

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for at imødekomme de fremsatte ønsker. Udgifter i forbindelse med flytningen af bålhytte med videre fra Valhøj til Skanderup afholdes af Børne- og Kulturforvaltningen inden for rammen af de 275.000 kr.

Omlægning af ventelisterne

Forældrebestyrelsen i Søtorp beder i deres høringssvar om, at forvaltningen uddyber, hvorvidt den nuværende organisering af skovtilbuddene og ventelisterne hertil kan anses for at stride imod dagtilbudsloven.

Forvaltningen henviser til sag nr. 34 på Børne- og Skoleudvalgsmødet 14. maj 2019, bilag 3 ”Ventelister til skovbørnehaver”. Her fremgår det, at der har været interne ventelister i Søtorp og Skanderup til de to skovgrupper, hvilket har haft den konsekvens, at der ikke har været gennemsigtighed om blandt andet placering på de ordinære, eksterne ventelister. Dette er i strid med dagtilbudlovens intention om gennemsigtighed på ventelisterne, og det er derfor nødvendigt at nedlægge de interne ventelister. Dette kan løses med omlægning til profilinstitutioner, hvor der kun vil være én venteliste pr. institution.

Stop for ind- og opskrivning

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender sagen, lukkes ventelisterne til Friluftsbørnehaven Valhøj, Søtorp Skov og Skanderup Skov endeligt. Der vil fortsat ikke blive indskrevet børnehavebørn i Børneinstitutionen Skanderup frem mod 1. maj 2020 for at sikre plads til børnene fra Valhøj.

Konsekvenser for allerede indskrevne børn

Alle indskrevne børn i Søtorp og Skanderup vil pr. 1. maj 2020 gå i en profilinstitution med et øget fokus på natur og skov i børnelivet. Det sker som en naturlig konsekvens af, at flere børn og medarbejdere kommer i skoven som en del af et rul.

Skov- og  naturprofilen implementeres som en del af de enkelte institutioners øvrige arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der tages udgangspunkt i hjemmeinstitutionens pædagogiske initiativer og aktiviteter.  

Når Søtorp Skov er integreret i Børneinstitutionen Søtorp vil alle børnehavebørn være omfattet af den frokostordning, som i 2019 er opstartet i Søtorp.

Familier med børn i de berørte institutioner vil få fortrinsret til ledige pladser i kommunens øvrige dagtilbud, hvis de ikke ønsker at fortsætte i naturprofilinstitutionerne.

Konsekvenser for nuværende medarbejdere

Ledelsesstrukturen tilpasses den nye organisering i de to institutioner. I den sammenlagte institution Skanderup, bestående af den tidligere Friluftsbørnehaven Valhøj, Skanderup Skov og Børneinstitutionen Skanderup, kan det blive nødvendigt at omplacere enkelte medarbejdere. Dette forventes at kunne ske inden for Dagtilbudsområdet, hvor der til stadighed er ledige stillinger.

Der ydes funktionstillæg til personale, der arbejder i skovgrupper, jf. nuværende forhåndsaftaler. Med den nye struktur i institutionerne skal særlige tillæg genforhandles for fremtidige ansættelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der vil muligvis være en mindre merindskrivning i Skanderup i 2020, hvis alle børn ønsker at forblive i det nye profiltilbud Skanderup. Merindskrivningen afregnes på almindelig vis, hvor institutionen tildeles fuldt budget til de ekstra børn.

Som beskrevet anbefaler forvaltningen, at de driftsmidler i 2020, der ikke anvendes til Valhøjs højere normering, prioriteres til flytning, omlægningsproces og indkøb af inventar med videre. Driftsmidlerne svarer til cirka 275.000 kr.

Ved fraflytningen af Valhøjs lokaler vil der fra 2021 være en nettobesparelse på i alt 214.000 kr. på bygningsdriften til energi, rengøring med videre. Besparelsen vedrører Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og udgør henholdsvis 157.000 og 57.000 kr. Besparelsen på bygningsdriften vil blive indarbejdet i budget 2021 og fremefter. Budgettet ligger på hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

De nyeste befolkningsprognoser viser, at udviklingen i antallet af 3-5-årige fra 2019 til 2020 er uændret, men vil stige igen fra 2021. Det forventes, at de nyåbnede institutioner, Espelunden og Kæret, kan modtage det stigende antal børnehavebørn fra 2021, hvorfor friluftsbørnehavens pladser kan udfases.

Tidsplan

 • December 2019 - april 2020: Proces for omplacering af børn og personale.
 • 1. maj 2020: Omlægningerne træder i kraft.

Bilag

Bilag 1: Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp
Bilag 2: Høringssvar

Skolernes udbud af valgfag i skoleåret 2019/2020
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om hvilke valgfag kommunens folkeskoler har udbudt og oprettet i skoleåret 2019/2020, samt orientering om ny lovgivning på området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltingen indstiller,
at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger årligt en oversigt for Børne- og Skoleudvalget over de valgfag, som skolebestyrelserne har godkendt for indeværende skoleår. I år ser skolernes udbud af valgfag lidt anderledes ud end tidligere år, idet to politiske aftaler om styrket praksisfaglighed i folkeskolen har medført lovændringer på området.

Den nye lovgivning indebærer, at det fra indeværende skoleår er obligatorisk for alle folkeskoleelever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design, og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag efter 8. klasse, og prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangsprøve. Eleverne i 8. klasse vil ligeledes få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag.
Derudover giver den nye lovgivning mulighed for, at erhvervsskoler og folkeskoler kan indgå samarbejder, således at erhvervsskoler kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen.

I vedlagte bilag 1 findes oversigten over, hvilke valgfag skolerne har udbudt og oprettet i skoleåret 2019/2020. Ligeledes fremgår det af oversigten, hvilke valgfag Ungecenter2610 udbyder og hvilke skoler, der benytter sig af dem. I bilag 2 fremgår beskrivelse af valgfag for 8. og 9. klasser i Ungecenter2610 for indeværende skoleår.  

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 2 Valgfag Ungecenter2610 2019-2020
Bilag 2: Valgfagsoversigt

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Et medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole ønsker at udtræde af skolebestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Søren Westergaard Lauritsens ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning samt
 2. at suppleant Sidse Skotte Korfitsens indtræden tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Søren Westergaard Lauritsen, medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, ønsker at træde ud af skolebestyrelsen, da han ikke længere har børn på Tinderhøj Skole. Suppleant Sidse Skotte Korfitsen indtræder i skolebestyrelsen i stedet.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse

Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2019 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo september 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 for Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.