Børne- og Skoleudvalget

02-02-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 10 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Anlægsbevilling - Søtorp udearealer
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen vedrører forslag til ny indretning af legeplads i Børneinstitutionen Søtorp samt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. Der er på investeringsoversigten 2021 afsat 2,9 mio. kr. til Søtorp- Varig. De 1,9 mio. kr. er afsat til udearealer og 1 mio. kr. er afsat til udbygningen jf. sag behandlet på kommunalbestyrelsemødet den 29. september 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til Søtorp – Varig, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører etablering af udearealer og 1,9 mio. kr. vedrører udbygningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

De nuværende udearealer i Børneinstitutionen Søtorp er nedslidte. Der er forholdsvis få legeredskaber og belægningerne er udtjente. Der er desuden brug for en bedre disponering af legepladsen i forbindelse med udbygningen af institutionen.

Søtorp er en naturprofilinstitution og med nedenstående forslag til indretning, skabes der bedre sammenhæng til børnelivet i skoven og hjemme.

Forslaget til de nye udearealer i Søtorp fokuserer på, at legepladsen indrettes med elementer som sanselighed, bevægelse og samling i naturprægede omgivelser.

Der er lagt vægt på at skabe mange forskellige rum i forhold til både skala, funktion og form. Nogle rum er fleksible med flytbare plantekasser, andre er mere definerede af terræn og plantninger.

Alle træer bevares, så vidt det er muligt, og de eksisterende terrænbakker bliver integreret i den nye plan. Meget af det eksisterende legeudstyr genbruges, blot på nye placeringer.

Der er indtænkt overdækkede opholdsarealer i hele planen. Blandt andet ny grillhytte, pergola med overdækning og renovering af en terrasse med halvtag.

Arealerne kan benyttes af både vuggestue og børnehave. Dog henvender udearealerne vest og nord for bygningerne sig primært til vuggestuebørnene. Her kommer der små forløb gennem beplantninger, sansesti med varieret belægning og genplacering af legeudstyr, som er værdsat i dag. Øst for bygningerne er der leg og terræn for de lidt større børn.

I hovedrummet vil en ny indgangssti sno sig igennem legearealer med gynger, sandkasse og mudderkøkken. Disponering af indgangsstien sikrer, at terrasser ved grupperum ikke bliver forstyrret af forældre, der skal hente børn.

Hvor der i dag er en pavillon, bliver legepladsen nu knyttet sammen med de øvrige udearealer. Området, hvor den midlertidige pavillon i dag er placeret, vil blive indrettet med flere buske og træer, grusstier rundt om og op over bakker, balanceleg, laboratorium osv.

Den eksisterende boldbane bliver reduceret i størrelse, og kantet af sveller, så der bliver et asfalteret område til boldspil og andre aktiviteter.

I tilknytning til køkkenet bliver der etableret et simpelt udekøkken samt højbede med krydderurter.

Ved projekteringen vil der blive lagt vægt på, at anlægget bliver robust og rimeligt at vedligeholde.

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med institutionen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt bistand fra ekstern landskabsarkitekt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til Søtorp - Varig. Heraf finansieres en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udearealerne og 1 mio. kr. til udbygningen af institutionen. I den forbindelse henvises der til sag nr. 180 på kommunalbestyrelsesmødet den 29. september 2020, hvor det blev godkendt, at merudgiften på 1 mio. kr. til udbygning af institutionen, ville blive indarbejdet i budget 2021.

På driftsbudgettet for 2020 under Børne- og Kulturforvaltningen er der afsat 0,5 mio. kr. til nedtagning af pavilloner ved færdiggørelsen af udbygningen af institutionen, som ifølge tidsplanen for projektet forventes sker sommer 2021. I forbindelse med overførselssagen indstilles driftsbevillingen overført til 2021.

Udgiften på 2,9 mio. kr. vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i maj 2021. Arbejdet forventes udført i etaper i samarbejde med institutionen. Plantning vil foretages i oktober/november 2021.

Bilag

Bilag 1: Dispositionsforslag Søtorp

Ansøgning anlægsbevilling - vaskestation Nyager Skole
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af to permanente vaskestationer på Nyager Skole og afsættes rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. november 2020 sagen om 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af vaskestationer med varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand.

Forvaltningen anbefaler at søge om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af to permanente vaskestationer på Nyager Skole.

Nærværende sag udgør således forvaltningens bud på næste fase i etablering af permanente vaskestationer med varmt vand.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at etablere to permanente installationer med varmt vand, da erfaringen med hyppigere håndvask i corona-perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikret og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder fortsat på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende institutioner, som har fået etableret udendørs vaskestationer med koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende etablering af permanente vaskestationer.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 150.000 kr. til opsætning af to udendørs permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

Udover levering og montering af vaskerenderne indeholder prisen desuden etablering af kloak til ny udendørsvask samt montering af magnetventil med ur så uønsket vandforbrug undgås. Derudover skal den ene vaskerende tilsluttes den eksisterende installation i køkkenet, og der skal endvidere afmonteres 3 meter radiator.

Den anden vaskerende kræver nedtagning af kasse til hængetoilet samt reetablering af denne.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften på 150.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Ud over indeværende sag er der givet anlægsbevillinger for samlet set 955.000 kr. bestående af en bevilling på 285.000 kr. og 770.000 kr. til etablering af permanente vaskestationer på daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen, Skibet, Kæret, Træet og Bybjerget samt Islev- og Rødovre Skole.

De varierende priser skyldes de forskellige forhold på institutionerne.

Følgende forhold har betydning for priserne:

Indvendigt:

 • Føring af brugsvand frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen; dette vil på hver installation være forskelligt, nogle steder er vandet tæt på, andre længere væk.
 • Afskærmning af brugsvandsinstallation; installationen skal mange steder afskærmes (hvis den ikke kan føres skjult), så børnene ikke kravler eller sidder fast i dem. Ved skjult installation skal plader nedtages og opsættes igen.
 • Evt. maling af afskærmning
 • Føring af strøm frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen.
 • Etablering af magnetventil med ur, så uønsket vandforbrug undgås.

Udvendigt:

 • Placering af vaskerenden i forhold til kloak; dette vil på hver institution være forskelligt. Nogle steder er kloakken tæt på installationen, andre længere væk.
 • Reetablering af arealet, hvor kloakken føres.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Forventet opstart: marts 2021

Forventet ibrugtagning: april 2021.

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen, hvis det viser sig, at entreprenøren ikke har tid til at starte op i marts måned.

Anlægsregnskab – Tandplejen, udskiftning af udstyr.
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2018 bevilget 3,965 mio. kr. til udskiftning af udstyr i Den Kommunale Tandpleje.

Der er forbrugt i alt 3.957.391 kr., svarende til et mindreforbrug på 7.609 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 7.609 kr. tilgår kassebeholdningen i 2020.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tandplejen modtog i 2018 en anlægsbevilling på 3,965 mio. kr. til udskiftning af udstyr. Dette er nu afsluttet ultimo 2020.

Der er sket udskiftning, istandsættelser og forbedringer i tandplejehuset på Rødovrevej, på skoleklinikkerne og i omsorgstandplejen på plejehjemmene.

På centraItandklinikken på Rødovrevej blev der i 2019 etableret et ekstra klinikrum, således at der nu er 7 klinikker. Depotrummet er optimeret og dentallaboratoriet har fået en gennemgribende renovering. Sterilen er blevet opdateret med nye maskiner til rengøring/sterilisering af udstyr og roterende instrumenter efter de har været i opvaskemaskinen (To autoklaver, opvaskemaskine, et vandbehandlingsanlæg og en DAC. En DAC er en maskine til rengøring/sterilisering af udstyr og roterende instrumenter). Venteværelse, køkken og personalefaciliteter er ligeledes blevet istandsat. I 2020 blev tandreguleringsklinikken istandsat med udskiftning af den ene tandlægestol, nyt klinikinventar/skabe, slibemotorer samt udsugning til alle tre enheder.
Derudover er der indkøbt et nyt 3D røntgenapparat samt et nyt intraoralt røntgenapparat.

Skoleklinikkerne har fået små forbedringer og har nu alle en DAC. Hendriksholm er blevet gennemgribende renoveret med ny tandlægestol, kompressor samt nye døre og rumafskærmninger i glas.

Omsorgsklinikkerne får i start januar 2021 små forbedringer, så der kommer lys, luft og sug på alle klinikkerne, og der er indkøbt en ny transportabel dentalboremaskine.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 7.609 kr. tilgår kassebeholdningen i 2020.

Tidsplan

Ingen.

Alternativ til studieturen til München
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I november 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget at aflyse 8. klassernes studietur til München i skoleåret 2020/2021 og i stedet undersøge mulige alternativer til turen inden for Danmarks grænser. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår i forlængelse heraf at præsentere 8. klasseseleverne for en spændende projektuge med fokus på teknologi og innovation, hvor en lang række af ambitionerne for studieturen til München vil indfries, såvel som elementer af indsatsen omkring Sundhed og trivsel og FNs verdensmål.  

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at studieturen til München i indeværende skoleår konverteres til en projektuge med fokus på den innovative projektopgave samt
 2. at udgiften på 330.000 kr. til projektugen finansieres af budget 2021 til Münchentur for 8. klasseseleverne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt mulighederne for at gennemføre en lejrskole med teknologi- og innovationsfokus i Danmark for de nuværende 8. klasser, herunder besøg på nogle af Danmarks teknologitunge virksomheder eller relevante institutioner i nærområdet.

I lyset af den aktuelle situation med COVID-19 og usikkerheden omkring, hvordan situationen ser ud i foråret, vurderer forvaltningen, at en lejrskole ikke vil kunne realiseres.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der i stedet for en lejrskole afvikles en projektuge med fokus på teknologi og innovation for 8. klasserne. Formålet er dels at introducere eleverne for arbejdet med projektopgaveformen, som er obligatorisk i 9. klasse og dels at styrke dem i arbejdet med og samarbejdet om innovative løsninger af virkelige problemstillinger og anvendelse af teknologi. Projektugen kan både afvikles delvist virtuelt og med fysisk tilstedeværelse på skolerne og kan desuden bruges igen og igen for kommende 7. eller 8. klasser i en årrække frem.

For at sikre en fælles tilgang og et højt kvalitetsniveau i projektugen er der udformet en fælles ramme. Der er desuden indhentet et eksternt tilbud på indholdsdelen hos virksomheden Edu-C, som er en mindre dansk virksomhed, der leverer undervisningskoncepter og –materialer inden for feltet innovation, design og teknologi. Edu-Cs styrke består bl.a. i at være stærk på praksisfeltet, det vil sige, at de producerer relevante og brugbare læringsforløb, der fungerer i praksis for elever såvel som for lærere.

Endvidere er der blevet etableret en planlægningsgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle skoler, som har bidraget til udviklingen af projektugen og fremadrettet vil understøtte realiseringen. Projektugen er også blevet behandlet på et møde i skoleledergruppen, der støtter op om dette alternativ til studieturen.

Rødovre Kommunes projektuge for 8. klasse

Der er i samarbejde med Edu-C udarbejdet en kvalificeret didaktisk ramme for en projektuge med fokus på samarbejde med lokale virksomheder og aktører, FNs Verdensmål, innovation, problemløsning og teknologi. Elever og lærere bliver guidet gennem ugen af videooplæg, beskrivelser, opgaver m.m., som sikrer relevant indhold og kvalitet i ugeforløbet. Der vil endvidere blive afholdt et forberedende lærerkursus inden projektugerne således, at alle lærerteam er godt klædt på til at kunne facilitere forløbet og vejlede eleverne i løbet af projektugen.

Således får vi i Rødovre mulighed for at opbygge en brugbar og genanvendelig ramme og et didaktisk fundament med tilhørende brugervejledninger, manualer, casebeskrivelser og opgaver i forhold til arbejdet med projektopgaven, hvor teknologi og innovation er det bærende element.

Projektugen er tilrettelagt således, at alle dage starter og slutter med fælles tjek ind og tjek ud med klassens elever og lærere. Her får eleverne mulighed for dels at arbejde med logbogsformatet og dels at reflektere over deres valgte problemstilling, deres indsigter og erfaringer fra dagens arbejde og at opnå en følelse af samhørighed og fællesskab i løsningen af Verdensmål nr. 3,
Sundhed og trivsel. Strukturen med fælles start og afslutning hver dag i løbet af ugen giver de enkelte lærerteam og klasser mulighed for at tilpasse forløbet til, hvad der måtte være af særlige individuelle behov og ønsker.

Ugeforløbet udgør et eksemplarisk bud på, hvordan 8. klasserne kan arbejde med projektopgaven, og hvordan vi på tværs af skoler og klasser sikrer, at alle elever får et fælles grundlag og fundament for at arbejde med projektopgaven ud fra en rammesat struktur og didaktik. Det betyder, at Rødovre Kommunes 8. klasser bliver klædt på til på yderst kvalificeret vis at kunne arbejde med den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Teknologi og innovation

Projektugen for 8. klasserne sikrer desuden, at målene for læseplanen for faget og dimensionen Teknologi og innovation bliver indfriet på flere områder: FNs Verdensmål, virkelighedsnære problemstillinger, det 21. århundredes kompetencer herunder innovation samt teknologianvendelse – og forståelse.

 • Eleverne arbejder med FNs Verdensmål
  I begyndelsen af projektugen bliver eleverne via små film præsenteret for en række lokale problemstillinger, der alle vedrører Verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel. De lokale problemstillinger, som eleverne skal komme med bud på løsninger af, er således alle valgt ud fra et kriterium om at omhandle sundhed og trivsel. Ved at give eleverne mulighed for at arbejde med en lokal og vedkommende problemstilling, som er en del af en større national og global problematik, der spiller ind i
  FNs Verdensmålsdefinitioner, oplever eleverne, at de med deres løsninger bidrager til og er med til at gøre en forskel i en større sammenhæng.
 • Eleverne arbejder med virkelighedsnære problemstillinger
  Konsulenter på skoleområdet i Rødovre Kommune indkredser en række lokale problemstillinger i samarbejde med lokale virksomheder, aktører og institutioner. Herefter udvælges 5-6 cases, som Edu-C producerer filmpræsentationer af til elevernes projektforløb. Arbejdet med virkelighedsnære problemer giver eleverne en øget motivation og oplevelse af, at undervisningen og deres egen læring er relevant og meningsfuld.
 • Eleverne træner det 21. århundredes kompetencer herunder innovation, kreativitet og produktion
  Den innovative projektopgave styrker eleverne i det 21. århundredes kompetencer. Projektugen er tilrettelagt således, at eleverne skal arbejde med:
  • Kreativitet – de skal skabe og innovere, være idérige, opfindsomme, lære af erfaringer og udvise originalitet.
  • Kollaboration – de skal samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed og være åbne.
  • Kritisk tænkning – de skal forholde sig til verden, være problemløsende, analysere, evaluere og stille opklarende spørgsmål.
  • Kommunikation - de skal lytte, udtrykke ideer, pitche, bruge forskellige (teknologiske) platforme
   og forskellige (teknologiske) udtryk.
 • Eleverne benytter teknologi (anvendelse og forståelse)
  Ud over at eleverne skal anvende teknologi i forbindelse med den kommunikative del af projektopgaven, er TekX reserveret til 8. klasserne i alle tre projektuger, således at de nemt kan benytte TekX’s faciliteter i forbindelse med projektopgavens producerende teknologidel.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I 2020 inden COVID-19 blev der bestilt flybilletter og hotelophold til en studietur til München i 2020 for de nuværende 8. klasser. Det har været muligt mod et mindre gebyr at ombooke både fly og hotel således, at der er betalt for 8. klassernes tur i skoleåret 2021/2022.

På den baggrund kan der forventes et mindreforbrug på budgetposten til Münchenturen på ca. 450.000 kr. og udgiften til projektugen for dette års 8. klasser, som forventes at koste ca. 330.000 kr., kan således finansieres af budgetposten til Münchenturen for 8. klasser i skoleåret 2021/2022.

Tidsplan

Forløbene med den innovative projektopgave afvikles i ugerne 11, 12 og 15 i løbet af foråret 2021 og er fordelt således: 

Uge 11:  Valhøj Skole, Tinderhøj Skole, Ungecenter 2610 og Centrene 

Uge 12:  Nyager Skole, Hendriksholm Skole og Skovmoseskolen 

Uge 15: Islev Skole og Rødovre Skole 

Der afholdes lærerkursus for de deltagende lærere nogle uger inden projektforløbene afvikles. 

En oversigt over projektugens indhold er vedlagt som bilag.

Forløbenes ramme, indhold og struktur kan evt. med få tilpasninger bruges igen af andre klasser i Rødovre Kommune i en årrække frem. Forløbet 'hostes' fremadrettet på TekX’s hjemmeside. Valget af Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel som det fælles overordnede tema for den innovative projektopgave gør det oplagt at genbruge projektforløbet evt. for kommende 7. klasser i forbindelse med skoleområdets indsats Sundhed og trivsel i de kommende år. 

Bilag

Bilag 1: Projektugens indhold

Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2020 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at forventet regnskab pr. ultimo december tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab for Børne- og Skoleudvalget 2020 pr. ultimo december 2020

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste udearealer Søtorp
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.