Kommunalbestyrelsen

30-04-2013

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Bente Hylleborg(A)
Britt Jensen(A)
Grethe Rasmussen Kujack(A)
Anne-Marie Linneboe(F)
Michel Berg(A)
Lene Due(A)
Niels Spittau(O)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Jan Kongebro(A)
Kim Hammer(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Torben Petersen(F)
Steen Skriver Rasmussen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)

Sager 52 - 73

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 52

Detailhandelsundersøgelse i Islev
Sag nr. 53

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 29.01.2013 sag nr. 12, at igangsætte en detailhandelsundersøgelse i Islev.

ICP A/S har udarbejdet en rapport med en undersøgelse af detailhandlens muligheder i Islev.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er ICP’s vurdering, at Islev Torv skal fastholdes som det væsentligste indkøbssted for dagligvarer i bydelen Islev og rapporten peger på, at der med fordel kan etableres endnu en dagligvarebutik i området og at en sådan bør placeres i forbindelse med Islev Torv.

Kundegrundlaget i området er efter ICP´s vurdering stort nok til at der kan etableres endnu en dagligvarebutik i området.

ICP A/S vurderer, at det er en forudsætning for overlevelsen af de øvrige detailhandelsbutikker på Islev Torv, at der etableres en større dagligvarebutik, i tilknytning til torvet, til at skaffe den nødvendige daglige kundestrøm.

For yderligere at styrke Islev Torv mener ICP A/S, at man med fordel kan placere flere kundeorienterede servicefunktioner som støtter den bydelscenterfunktion som Islev Torv har. Derimod vurderer ICP A/S, at det ikke vil være realistisk at etablere almindelige udvalgsvarebutikker ved Islev Torv.

Rapporten vil indgå i det fremadrettede arbejde med udviklingen af Islev.

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Detailhandelsanalyse Islev

Fjernvarmestik 2013 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 54

Sagens kerne

Godkendelse af tilslutning af nye forbrugere til det eksisterende fjernvarmenet udenfor udbygningsområderne.
På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 519.600 kr.
Der ansøges om en anlægsbevilling på 519.600 kr. til tilslutning af nye forbrugere udenfor udbygningsområderne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at tilslutningen af nye forbrugere godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 519.600 kr. til tilslutning af nye forbrugere udenfor udbygningsområderne.

Bestyrelsen for RKF 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forventer at tilslutte 3-5 nye forbrugere til fjernvarmen i 2013 udenfor udbygningsområderne. Den endelige brugertilslutning kendes endnu ikke, så den specifikke anlægsøkonomi er altså p.t. ikke kendt.

Der er p.t. indgået leveringsaftaler med 2 nye forbrugere, på adresserne Kirkesvinget 4 (Ny villa) og Egegårdsvej 76 (Indoor Ski).
Den samlede anlægsbevilling søges frigivet nu for, at kunne igangsætte konverteringsarbejder med kort varsel.
De potentielt nye forbrugere ligger i de eksisterende fjernvarmområder, iht. Rødovre Kommunes varmeplan eller i grænseområderne mellem fjernvarme og naturgas. Alle med mulighed for forsyning fra det eksisterende fjernvarmenet.

Anlægsbevilligen omfatter altså ikke tilslutning af nye forbrugere i udbygningsområderne, som aktuelt er:

 • Erhvervsområdet "Valhøj" (Valhøjs Allé, Rødager Allé, Fjeldhammervej, H.J. Holst Vej, Nyholms Allé, Korsdalsvej, Mose Alle og Prøvensvej).
 • Boligområdet "Espely" (Espely, Låsbyvej, Rudebækvej og Troldkærvej).

Lov- og plangrundlag

Takstblad, Vedtægt og Tekniske bestemmelser for RKF.

Økonomiske konsekvenser

Forventet anlægsudgift til etablering af 3-5 nye fjernvarmestik og forbrugerinstallationer skønnes til 519.600 kr.

Tidsplan

Udførelse 2013.

Klimatilpasningsplan - forhøring for tillæg til Kommuneplan 2010-2022
Sag nr. 55

Sagens kerne

Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanen.

Teknisk Forvaltning foreslår, at klimatilpasningsplanen for Rødovre Kommune udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan 2010-2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gennemføres en forhøring på 8 uger med indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelsen af en kommende klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022.

Teknik- og Miljøudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner.
Klimatilpasningsplanen skal, udover at indeholde en risikokortlægning for oversvømmelser, skabe overblik over og prioritere kommunens indsats.

Baggrunden for aftalen mellem KL og Regeringen er de seneste års usædvanligt voldsomme skybrud, der er tegn på et presserende behov for klimatilpasning.

I Økonomiaftalen er det besluttet, at klimatilpasningsplanen skal indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanen. For at klarlægge retningslinjerne for arbejdet med de nye klimatilpasningsplaner har Miljøministeriet udarbejdet en vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, der er udgivet i marts 2013. Vejledningen beskriver forslag til proces for udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, og hvilke forhold der bør indgå i forbindelse med arbejdet med klimaindsatsen.
Forslaget til klimatilpasningsplanen skal være offentliggjort inden udgangen af 2013.

En samlet klimatilpasningsplan - et tillæg til Kommuneplan 2010-2022

Teknisk Forvaltning foreslår, at klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen, og dermed fremlægges som et samlet hæfte, da det vurderes at give det bedste samlede overblik over indsatsen på klimatilpasningsområdet.
I henhold til Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag inden udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen, når det vurderes at ændringen er af væsentlig betydning. Da en klimatilpasningsplan vil omhandle hele kommunen vurderer Teknisk Forvaltning, at der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen. Derfor foreslår Teknisk Forvaltning, at der indkaldes ideer og forslag i en offentlig forhøring på 8 uger, der annonceres i Rødovre Lokal Nyt og på hjemmesiden rk.dk. Forhøringen gennemføres fra maj til juni.

Efter forhøringen samles de indkomne ideer og forslag, og vil indgå i arbejdet frem mod en klimatilpasningsplan.

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 19.03.2013, sag. nr. 36, at der i løbet af sommeren 2013 afholdes en række borgermøder vedrørende temarevision af kommuneplanen. Teknik- og Miljøudvalget afholder et møde den 11.06.2013, hvor det forventes at klimatilpasning vil indgå som emne. Her vil der være mulighed for at drøfte arbejdet med klimatilpasningsplanen inden den offentlige forhøring slutter.

Lov- og plangrundlag

Økonomiaftale for 2013 indgået mellem Regeringen og KL.
Vejledning for Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner udgivet af Miljøministeriet i marts 2013.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Forhøring - indkaldelse af ideer og forslag til en kommende klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022 - 8 uger i maj til juli 2013.
 • Borgermøde om teknik- og miljøområdet den 11.06.2013.
 • Resultatet af høringen forelægges til politisk behandling i september.
 • Udarbejdelse af forslag til klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022.
 • Forslag til klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022, forelægges til politisk behandling i november 2013.
 • Offentliggørelse og høring i 8 uger fra december 2013 til februar 2014.
 • Behandling af høringssvar og færdiggørelse af plandokument.
 • Klimatilpasningsplan, tillæg til Kommuneplan 2010-2022, forelægges til politisk behandling i april 2014 til endelig vedtagelse.

Forhøring til forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet
Sag nr. 56

Sagens kerne

Igangsættelse af forhøring til en forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gennemføres en forhøring på 8 uger fra maj til juli, hvor der indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på det forestående planlægningsarbejde for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet i henhold til Planlovens § 23 c, samt
 2. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med forhøringen onsdag den 29.05.2013.

Teknik- og Miljøudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget opfordrer til at begrebet "lokalplanpligt" omformuleres og uddybes i annonceteksten.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet foreslår Teknisk Forvaltning, at der gennemføres en forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til udviklingen af området, med udgangspunkt i nedenstående hovedspørgsmål til de forskellige delområder:

Damhus Tivoli

Ejeren af Damhuskroen og Damhus Tivoli har allerede i forbindelse med høring af Forslag til Kommuneplan 2010-2022 udtrykt ønske om at udvikle en del af grunden med boliger, da det ikke længere er økonomisk muligt at drive tivoliet.
Hvordan skal det nye plangrundlag muliggøre en udvikling af det areal, hvor Damhuskroen og Damhus Tivoli er i dag?

Damhuskroen

Damhuskroen er i Kommuneplan 2010-2022 udpeget som bevaringsværdig. Bygningen blev udpeget i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas Rødovre.
Hvordan skal Damhuskroen bevares som en del af Rødovres kulturarv?

Damhustorvet

Den forestående planlægning skal tage højde for, at Damhustorvet kan opgraderes med mere byliv.

Hvordan kan der skabes mere liv på Damhustorvet?

Perioden for indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen fastlægges til 8 uger, hvorefter Rødovre Kommunalbestyrelse tager stilling til de indkomne idéer og forslag, og fastlægger en retning for de kommende plandokumenter. Det foreslås, at der afholdes et borgermøde i forhøringsperioden.

Eksisterende plangrundlag

Damhuskroen og Damhus Tivoli er i dag omfattet af Byplan 14, der udlægger området til offentlige formål - forlystelsespark.

Damhus Tivoli og en del af Damhuskroens nyere bygninger er omfattet af Kommuneplanens ramme 5E01, der udlægger området til erhvervsformål (forlystelsespark). Damhuskroens forreste og ældste bygning er omfattet af 5C02, der udlægger området til bydelscenter. Damhustorvet er omfattet af Kommuneplanens ramme 7C02, der udlægger området til stationsnært område og bydelscenter.

En fremtidig udvikling af området forventes at medføre, at der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forhøring: maj - juli 2013.
Borgermøde 29.05.2013.
Politisk stillingtagen til indkomne forslag og idéer: september 2013.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanrammer med områdeafgrænsning for planlægningsområdet
Bilag 2: Byplan- og lokalplanområder med områdeafgrænsning for planlægningsområdet
Bilag 3: Annonce til hjemmesiden

Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter
Sag nr. 57

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Rødovre Kommune.

Forskriften fastsætter bestemmelser om støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsaktiviteter, samt bestemmelser om i hvilket tidsrum aktiviteterne må udføres. Disse forhold er indtil nu blevet meddelt med påbud til driftsherren inden udførelsen af bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften ændrer således ikke på, hvilke miljøforhold der reguleres, når der foretages bygge- og anlægsaktiviteter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er mulighed for at udarbejde lokale retningslinjer for, bl.a. midlertidige aktiviteter i form af bygge- og anlægsarbejde, i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering, af visse aktiviteter. Hvis kommunen ikke har en lokal forskrift, skal driftsherre anmelde den midlertidige aktivitet til kommunen 14 dage før den påbegyndes, og på baggrund af anmeldelsen påbyder kommunen miljøvilkår for den pågældende aktivitet. Der er flere fordele ved at have en lokal forskrift. Driftsherre skal ikke anmelde aktiviteten, hvilket betyder, at driftsherre kan gå i gang med arbejdet med det samme og dermed spare tid. Samtidig er det lettere for driftsherre at få et overblik over hvilke bestemmelser, der gælder ved udførelse af midlertidige aktiviteter, idet bestemmelserne ikke først påbydes, når aktiviteten er anmeldt, men fremgår af kommunens forskrift. Endvidere giver forskriften et bedre grundlag for at føre miljøtilsyn med midlertidige aktiviteter.

Med forskriften fastsættes bestemmelser for miljøpåvirkningen fra bygge- og anlægsaktiviteter, herunder blandt andet at:

 • Støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres mandag til fredag i tidsrummet kl. 7-18.
 • Særligt støjende arbejde må kun foregå mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-16.
 • Støj fra bygge- og anlægsarbejdet må ikke overstige 70 dB(A).
 • Der skal udføres støvbegrænsende foranstaltninger.

De ovenstående forhold reguleres allerede i dag af Rødovre Kommune, når der stilles miljøvilkår i forbindelse med anmeldelse af visse bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften udstedes i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13.06.2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Kommunens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages, og overtrædelser kan straffes med bøde. Dog kan der klages over afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor Kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften.

Lov- og plangrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse. nr. 639 af 13.06.2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forskriften træder i kraft den 01.05.2013. Ikrafttrædelsen af forskriften annonceres offentlig.

Bilag

Bilag 1: Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter

Udredning og forslag til Principaftale om letbane på Ring 3
Sag nr. 58

Sagens kerne

Ringby-Letbanesamarbejdet har, som aftalt i Samarbejdsaftalen af 29.06.2011, udarbejdet en Udredning om Letbane på Ring 3. På grundlag af Udredningen er der endvidere udarbejdet forslag til Principaftale mellem Staten ved Transportministeren, Region Hovedstaden og Ringbykommunerne om etablering af en letbane på Ring 3.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder Udredning om letbane på Ring 3, som grundlag for lovgivning om og etablering af letbane på Ring 3, samt
 2. at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med staten, Region Hovedstaden og de øvrige involverede kommuner om en Letbane på Ring 3, indenfor de overordnede økonomiske og organisatoriske rammer i vedlagte forslag til principaftale.

Teknik- og Miljøudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udredningen og forslaget til Principaftale har været drøftet i Styregruppen og Borgmesterforum i efteråret og vinteren 2012/2013. Udredningen og forslaget til Principaftale er sendt til kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet, Staten og Region Hovedstaden til politisk behandling i marts eller april måned 2013. Den politiske behandling kan føre til justeringer i forslaget til Principaftale. Resumérapport og Udredning om letbane på Ring 3, marts 2013, samt forslag til Principaftale er vedlagt.

Udredningen med kommunernes, Statens og Region Hovedstadens bemærkninger vil danne grundlag for indgåelse af Principaftalen mellem parterne, samt udarbejdelse af lovgrundlaget for letbanen. Herefter skal gennemføres en VVM vurdering, projektering og udbud af projektet, samt planlægning og evt. igangsætning af de forberedende arbejder inden igangsætning af anlægsarbejdet.

Anlæg af letbanen på Ring 3 vurderes at koste 3,8 mia. kr. i 2013 priser, inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct., samt 3 pct. generel besparelse. Hertil kommer 1,3 mia. kr. til driftsrelaterede anlægsinvesteringer, bl.a. anskaffelse af tog, etablering af et Kontrol- og Vedligeholdelsescenter m.v., samt omkostninger til den løbende drift, som skal modregnes i passagerindtægterne. Udgangspunktet for projektets økonomi og finansiering er beskrevet i kapitlerne 14, 15, 16, og 17.

Anlægsoverslaget er gransket af et eksternt rådgivningsfirma. Granskningen har ikke givet anledning til ændringer i beslutningsgrundlaget, idet Styregruppen er enig i, at projektet skal detaljeres og gennemgå yderligere risikovurderinger i næste fase af projektet. Det har ikke været muligt for granskerne på nuværende tidspunkt at pege på yderligere besparelser, som ikke vil reducere projektets funktionalitet.

Udredningen

I udredningen konkretiseres mulighederne for, at anlægge og drive en letbane på Ring 3 med udgangspunkt i kommunernes ønsker til linjeføring og placering af stationer, samtidig med at vejtrafikken kan opretholdes. Udredningens linjeføring og stationsplacering er fastlagt i samarbejde med kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i foråret 2012. Udredningen viser på skitseniveau, at letbanen kan etableres til den anslåede pris, tid og kvalitet. I næste fase vil projektet blive detaljeret i samarbejde med kommunerne, Region Hovedstaden og de relevante myndigheder. Sekretariatet har løbende modtaget bemærkninger og forslag til justeringer fra kommunernes forvaltninger. Disse bemærkninger vil indgå i den videre proces i et samarbejde med kommunerne og regionen.

Ved udarbejdelse af udredningen, er projektgrundlaget optimeret for at maksimere passagergrundlaget, og for at reducere anlægs- og driftsomkostningerne. Der har været dialog mellem alle kommuner og letbanesekretariatet om optimeringer. Processen har været meget konstruktiv, og alle kommuner og Region Hovedstaden har bidraget til at finde gode og effektive løsninger.

De foretagne optimeringer har været nødvendige forudsætninger for, at projektet kunne etableres indenfor den økonomiske ramme. Projektgrundlaget beskriver derfor et teknisk anlæg med standardløsninger og nødvendige tekniske anlæg for at sikre et driftssikkert højklasset letbanesystem.

I optimeringsprocessen har centrale elementer været,

 1. At undgå blandet trafik af hensyn til trafiksikkerheden, og for at opnå den kortest mulige rejsetid.
 2. At forudsætte indkøb af standardmateriel, for at sikre rettidig og pålidelig drift, og for at holde prisen på tog nede.
 3. At optimere skift mellem transportformer, fordi næsten halvdelen af letbanens passagerer skifter mellem letbane, tog og bus. Gode skifteforhold er forudsætning for, at flest mulige passagerer vælger at bruge letbanen på deres rejse.

I forbindelse med udredningen er der i samarbejde med Movia udarbejdet et eksempel på tilpasning af bustrafikken, således at bustrafikken på bedst mulig måde understøtter den øvrige kollektive trafik. Eksemplet er udgiftsneutralt for Ringbykommunerne i fællesskab. Den endelige busplan vil fortsat skulle planlægges og finansieres af kommunerne og Region Hovedstaden i samarbejde med Movia. Eksemplet indgår som bilag til Udredningen. Der er ikke indregnet besparelser på busdriften i letbaneprojektets anlægsbudget og finansiering.

Det er vurderet, at vejens kapacitet kan opretholdes med de ombygninger, som følger med anlæg af letbanen. Ombygninger af kryds skal sikre, at både biltrafik og letbane kan køre hensigtsmæssigt. Biltrafikken vil opleve en mindre forsinkelse i de enkelte kryds og længere rejsetider på grund af nedsatte hastigheder på visse strækninger. I anlægsperioden må trafikken tilrettelægges, så den kan afvikles, selv om Ring 3 vil være præget af anlægsarbejder. I næste fase af projektet skal det tekniske grundlag, herunder vejtilpasninger, detaljeres i samarbejde med ejere og myndigheder.

I Udredningen er der så vidt muligt undgået ekspropriationer af ejendomme. Ekspropriationer kan imidlertid ikke helt undgås. Først når projektet er tilstrækkeligt detaljeret, det vil sige efter lovens vedtagelse og udarbejdelse af et skitseprojekt, kan det afgøres hvilke ejendomme, der skal eksproprieres.

 Udredningen indeholder en vurdering af samfundsøkonomien. Imidlertid kan mange af de gevinster, som letbanen medfører, ikke prissættes med den anvendte metode. For eksempel er der ingen metode til at beskrive værdien af byudviklingspotentialet og regionens konkurrenceevne, som letbanen i høj grad bidrager til. Samfundsøkonomien for letbanen er derfor negativ ligesom for mange tilsvarende kollektive trafikprojekter.

I de næste faser af projektet skal offentligheden inddrages flere gange. Der planlægges en idéfase, hvor borgerne kan komme med deres ønsker til projektet. Derefter justeres og detaljeres projektet med udgangspunkt i de indkomne forslag. Herefter kommer det justerede projekt i offentlig høring. Den offentlige debat om Letbanen på Ring 3 planlægges som en del af VVM-processen. Hertil kommer, at der i anlægsfasen vil være en omfattende kommunikation og dialog mellem letbaneprojektet og dets naboer samt andre berørte.

Forslag til Principaftale

Beslutninger

Som det fremgår af forslaget til Principaftale, forudsætter indgåelse af aftalen, at der træffes beslutning om følgende:

 • Parterne beslutter at anlægge en letbane på Ring 3. Dette betyder, at parterne igangsætter, udbud af anlægsopgaverne (og tilknyttede tekniske opgaver). Parterne tager endelig stilling til gennemførelse af projektet, inden der underskrives kontrakter med entreprenører.
 • Parterne beslutter, at anlægsomkostningerne skal holdes inden for en ramme på 3,8 mia. kr., inklusiv en korrektionsreserve på 15 pct., og at omkostningerne skal fordeles mellem parterne, således at staten bærer 40 pct., kommunerne tilsammen 34 pct. og Region Hovedstaden 26 pct.
 • Kommunerne og regionen afsætter 25 mio. kr. til forberedelse af en eventuel anden etape af letbanen
 • Parterne stifter, så snart loven om letbanen på Ring 3 hjemler mulighed herfor, et interessentskab, som indgår aftale med xxx om at stå for interessentskabets administration og projekt- og kontraktstyring,
 • Parterne etablerer umiddelbart efter indgåelsen af denne principaftale en interimsbestyrelse, som påbegynder de forberedende arbejder med henblik på at muliggøre en hurtig igangsætning af anlægsarbejdet.
 • Såfremt projektet ikke gennemføres, betaler parterne tilsammen udgifterne til de forberedende arbejder efter den fastlagte fordelingsnøgle. Udgiften skønnes at udgøre 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer det hensigtsmæssigt, at forkorte anlægsperioden med ½ år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr. Uanset hvilken af de to løsninger, der vælges, indgår de nævnte beløb i den samlede anlægssum.

Principaftalens anlægsbudget, driftsøkonomi og finansiering er baseret på et anlægsbudget med 15 % i korrektionsreserve og en 3 % besparelse på anlæg, samt en driftsøkonomi baseret på passagerindtægter ved udnyttelse af fuld rummelighed til byudvikling i kommunerne.

Finansieringsmodellen følger principperne i samarbejdsaftalen, og er tiltrådt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Finansiering af anlæg

Anlægsudgifterne fordeles mellem ejerne, med 40 % til Staten, 34 % til kommunerne og 26 % til Region Hovedstaden. Efter statens udtræden af interessentskabet ved overgang til passagerdrift fordeles udgifterne mellem Kommunerne og Region Hovedstaden med 57 % af udgifter og indtægter til Kommunerne og 43 % til regionen.

Det er forudsat, at interessentskabet optager lån til betaling af anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsinvesteringer, og at selskabets gæld tilbagebetales gennem indskud fra ejerne. Staten indbetaler sit indskud i henhold til en betalingsplan, som fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet. Kommunernes forudbetaling på 15 pct. indskydes i en periode på tre år fra selskabets stiftelse (2014 – 2016). Umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2017 – 2056)). Regionens forudbetaling indskydes samlet i 2019, og umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således at regionens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år (2020 – 2059).

Under forudsætning af, at kommunerne og regionen følger den ovenfor beskrevne betalingsplan, vil indskuddene til anlæg af letbanen, inkl. 15 pct. korrektionsreserve, i 2013 priser være følgende:

 • Staten 1525 mio. kr.
 • Kommunernes samlede forudbetaling 195 mio. kr. og indskuddene 2017 – 2056 59 mio. kr. årligt.
 • Regionens samlede forudbetaling 150 mio. kr. og indskuddene 2020 – 2059 50 mio. kr. årligt.

Det er forudsat, at kommunernes og regionens indirekte garanti for interessentskabets låntagning afholdes udenfor det kommunale og regionale anlægsloft.

Finansiering af driftsomkostninger

Fordelingen mellem kommunerne og regionen af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, samt passagerindtægterne fastsættes til 43 pct. til Regionen og 57 pct. til kommunerne. Fordelingsnøglen mellem kommunerne indbyrdes for driftsfasen er ikke fastlagt i denne aftale. Det samlede årlige indskud fra kommunerne og regionen vurderes på det nu kendte grundlag at være på 78 mio. kr., hvoraf Regionen bærer 34 mio. kr. og kommunerne 44 mio. kr. I denne beregning er der ikke medtaget konsekvenser af en optimering af busdriften, men det er forudsat, at etableringen af letbanen skal give et samlet løft for den kollektive trafik. Indregnes busbesparelser på eksempelvis 10 pct. vil de årlige indskud reduceres til 23 mio. kr. for Regionens vedkommende og 28 mio. kr. for kommunernes vedkommende.

Finansiering af forberedende arbejder

Der træffes først endelig beslutning om gennemførelse af letbanen, når resultatet af udbuddet foreligger. Inden da skal der afholdes omkostninger til forberedende arbejder, som bl.a. omfatter udarbejdelse af VVM-redegørelse, udbud mv. Disse omkostninger vurderes at være på 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse vurderer det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med et halvt år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr.

Såfremt det efter gennemførelse af udbud af de store kontrakter måtte blive besluttet ikke at anlægge letbanen, vil disse omkostninger skulle finansieres af interessenterne i overensstemmelse med den aftalte fordelingsnøgle. Kommunernes andel af de samlede omkostninger til de forberedende arbejder vil være på 90 mio. kr. henholdsvis 128 mio. kr. alt efter, om anlægsperioden forkortes. Kommunernes forudbetaling i perioden 2014, 2015 og 2016 på til sammen 195 mio. kr. vil således i givet fald mere end dække disse omkostninger. 

Organisering

Det forudsættes, at parterne etablerer et interessentskab med ansvar for såvel anlæg som drift af letbanen. Der etableres en bestyrelse med 7 medlemmer i anlægsperioden fordelt med 3 til staten, 2 til kommunerne og 2 til Region Hovedstaden.

Ved overgang til passagerdrift, hvor staten udtræder af selskabet, vil bestyrelsen få 6 medlemmer, 3 fra regionen og 3 fra kommunerne. Formanden udpeges af Kommunerne og næstformanden af Regionen, idet mødeforberedelsen sker i fællesskab. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der etableres et interessentskabsmøde, hvor kommunerne, regionen og staten hver udgør én interessent. Det er aftalt, at der etableres et Borgmesterforum, hvor kommunerne indbyrdes kan afklare deres mandat. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Interessentskabet.

Vedtægter for interessentskabet godkendes i forbindelse med stiftelsen af interessentskabet, efter vedtagelse af lov om en Letbane på Ring 3. En skitse til en modelvedtægt vedlægges som baggrundsorientering.

Efter indgåelse af principaftalen udpeger parterne en interimsbestyrelse, der indgår aftale med xxx om igangsætning af forberedelsen af anlægsarbejdet, herunder VVM-vurdering, udbud af rådgiverydelser, udarbejdelse af dispositionsforslag m.v. Ved stiftelsen af interessentskabet vil interimsbestyrelsen kunne fortsætte som egentlig bestyrelse.

Særlige forhold for Rødovre Kommune

Stationen i Rødovre placeres i østsiden af vejen umiddelbart nord for overføringen for Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard og kommunegrænsen. Den østvendte placering opfattes som et tilkøb, hvilket betyder, at Rødovre Kommune skal betale eventuelle meromkostninger i forbindelse med ekspropriation ved stationen og ud for virksomheden Engstrøm. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at optimering af linjeføringen ved placering af stationen på østsiden ikke skal give kommunen ekstra omkostninger med ekspropriation.

Hvis alle busser skal køre til forpladsen af stationen kræver det etablering af signalregulering på Slotsherrensvej ved ramperne, for at give mulighed for venstresving. Tilpasning af vejanlægget skal Rødovre selv stå for og bekoste.

Syd for kolonihaverne skal underføringerne af Harrestrup Å og det parallelle stiforløb udvides mod øst.

Teknisk Forvaltning forventer ingen besparelser på busdriften, da kommunen ikke betaler for nogen busser der kører på Ring 3. Der kan derimod forventes tilpasninger af busdriften, idet der skal være en god busforbindelse til letbanen.

Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale af 29.06.2011.

Økonomiske konsekvenser

For Rødovre Kommune vil anlægsudgifterne til letbanen udgøre 3,5 % af kommunernes andel. Dette svarer til, at Rødovre skal forudbetale 6,8 mio. kr. for perioden 2014 til 2016. Beløbet indskydes over tre år. Herefter skal Rødovre betale et årligt indskud på 2,1 mio. kr. i perioden 2017 til 2056. De samlede anlægsudgifter for Rødovre udgør 90,8 mio. kr.

De årlige driftsomkostninger inkl. de driftsrelaterede anlægsinvesteringer udgør samlet for kommunerne 44 mio. kr. Fordelingsnøgle mellem kommunerne er ikke fastlagt for driftsfasen. Hvis den samme fordelingsnøgle som anlægsudgifterne benyttes, vil Rødovre Kommune skulle betale 1,5 mio. kr. årligt til driften, når letbanen tages i brug i 2020. De driftsrelaterede anlægsinvesteringer udgør ca. 19 - 25 mio. kr. for Rødovre Kommune.

De forberedende arbejder udgør samlet for kommunerne 90 mio. kr. eller 128 mio. kr. hvis anlægsperioden afkortes med et halvt år. Fordelingsnøgle mellem kommunerne er ikke fastlagt. Hvis den samme fordelingsnøgle som anlægsudgifterne benyttes, vil Rødovre Kommune skulle betale 3,2 mio. kr. til de forberedende arbejder.

Herudover skal kommunerne og regionen afsætte 25 mio. kr. til forberedelse af en eventuel anden etape af letbanen.

Etablering af letbanen vil give nogle tilpasninger i den eksisterende infrastruktur. Det kan være etablering at nyt signalanlæg og busholdepladser. Der vil blive redegjort nærmere for de forskellige senarier omkring stationen på kommunalbestyrelsens budgetseminar. Desuden kan der blive tale om jordopkøb til stationsforpladsen.

Tidsplan

Etablering af letbanen vurderes at tage 7 til 8 år, fra indgåelse af principaftale om etablering af letbanen, og letbanen kan tidligst tages i brug til passagerdrift i 2020. Næste fase af projektet omfatter vedtagelse af anlægslov, etablering af interessentskab, udarbejdelse af dispositionsforslag, VVM proces, planlægning af forberedende arbejder, samt udbud af de store anlægs- og driftskontrakter. Når udbudsresultatet er kendt, skal ejerne træffe endelig beslutning om etablering af letbanen, inden anlægsarbejderne kan sættes i gang.

En nærmere beskrivelse af den videre proces og tidsplan er vedlagt.

Bilag

Bilag 1: Udredning om letbane på Ring 3, marts 2013
Bilag 2: Resumerapport marts 2013
Bilag 3: Udkast til Principaftale
Bilag 4: Udkast til Principaftale - bilag 1
Bilag 5: Udkast til Principaftale - bilag 2
Bilag 6: Udkast til Principaftale - bilag 3
Bilag 7: Den videre proces og tidsplan
Bilag 8: Oversigt over økonomiske konsekvenser

Lørenskogvej, godkendelse af skitseprojekt med LAR-løsning
Sag nr. 59

Sagens kerne

Folketinget vedtog den 24.01.2013 en ny lov som giver mulighed for, at forsyningsselskaber kan medfinansiere projekter i veje og rekreative områder, hvis der indarbejdes klimatilpasninger i projekterne. I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning været i tæt samarbejde med HOFOR omkring den påtænkte totalrenovering af Lørenskogvej. Igennem et tæt samarbejde har det været muligt, at få udarbejdet et fælles skitseprojekt til Lørenskogvej, hvori der er indarbejdet tiltag som muliggør lokal afledning af regnvand (LAR) fra vejen. Skitseprojektet fremlægges nu til godkendelse. Nedsivning af vejvand kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, som skal meddeles af Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at skitseprojektet godkendes, samt
 2. at HOFOR's andel til klimatilpasningsløsningen på 3.200.000 kr. finansieres ved lånefinansiering.

Teknik- og Miljøudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlagde på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 05.03.2013 (sag nr. 16) en sag, hvorigennem det blev godkendt, at Teknisk Forvaltning i samarbejde med HOFOR arbejdede videre omkring en helhedsorienteret løsning med indtænkning af klimatilpasning i form af lokal afledning af regnvand (LAR) i forbindelse med den planlagte totalrenovering af Lørenskogvej. HOFOR sendte den 15.03.2013 skitseprojektet inkl. ansøgning til Forsyningssekretariatets godkendelse - dog afventer Forsyningssekretaritatet den endelige politiske godkendelse af skitseprojektet. Forsyningssekretariatet er indledningsvist i gang med at vurdere den fremsendte ansøgning, og vil inden 01.06.2013 tage stilling til, om HOFOR kan medfinansiere projektet på Lørenskogvej.

Forudsætninger for gennemførelse af projektet

Teknisk Forvaltning har igennem "Sti-, vej- og parkpulje 2013" afsat cirka 3.500.000 kr. til totalrenovering af Lørenskogvej. Skitseprojektet med indarbejdelse af LAR vurderes til, at koste i alt cirka 6.400.000 kr. at realisere.

Teknisk Forvaltnings andel af omkostninger i det nye skitseprojekt udgører cirka 3.200.000 kr. HOFOR's andel udgører ligeledes cirka 3.200.000 kr. Det samlede projekt er altså blevet dyrere, men Teknisk Forvaltnings andel er blevet mindre, da HOFOR afholder alle udgifter forbundet med, at omdanne vejprofilet til at kunne håndtere og aflede overfladevandet. Det er derfor en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at HOFOR opnår Forsyningssekretariatets tilladelse til, at medfinansiere det.

Hvis HOFOR ikke opnår Forsyningssekretariatets tilladelse til, at medfinansiere projektet vil Teknisk Forvaltning foretage totalrenoveringen som tidligere planlagt. Renoveringen vil i såfald kun omfatte nye fortove langs begge vejsider og nyt asfalt på kørebanen, samt en tilpasning af de hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Kort beskrivelse af skitseprojektet

Målet med skitseprojektet har været, at indtænke klimatiltag langs vejen som reducerer problemer med oversvømmelser i afløbsnettet og minimere frekvensen og omfanget af ukontrollerede overløb fra forsinkelsesbassinet på Tårnvej, som vandet fra Lørenskogvej ledes til. Løsningen er udformet således, at den samtidig medfører et bedre trafikalt miljø og et mere attrakttivt byrum langs Lørenskogvej.

Lørenskogvej er i dag cirka 12 meter bred. Vejen består af et vestligt fortov på cirka 2 meter i bredden, en samlet vejbredde på cirka 7,5 meter og et østligt fortov på cirka 2,5 meter i bredden. Det fremtidige vejprofil er skitseret udført med et cirka 4 meter bredt gennemgående grønt bælte langs vejens vestlige side til opmagasinering og nedsivning af overfladevand fra vejen. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 40 km/t langs Lørenskogvej. Vejbredden indskrænkes derfor til 5,5 meter for at underbygge det. Samtidig er vejen punktvist indsnævret til 3,5 meter ved hjælp af grønne heller. Indsnævringerne er placeret således, at de i størst muligt omfang generer gennemkørende trafik, og samtidig sikrer lave hastigheder ved sidevejskryds.

Langs vejens østlige side, hvor vejbelysningen er placeret, bibeholdes fortovet med 2 fliserækker til gående færdsel.

Nedsivning af overfladevand fra vejen

Vand fra vejarealer indeholder miljøfremmende stoffer, der kan udgøre en potentiel trussel mod grundvandet. Derfor er rensning af vejvandet tænkt ind i projektet i form af en filtermuld i regnbedene, hvor de miljøfremmede stoffer bliver nedbrudt eller tilbageholdt. Når koncentrationen af miljøfremmede stoffer i de øverste 10 cm af filtermulden overskrider forureningsklasse 3, vil den blive udskiftet med ny ren filtermuld. Dette forventes, at skulle ske cirka hvert 30-50. år.

Filtermuld kan ikke tilbageholde eller nedbryde vejsalt, og derfor kan nedsivning af vejvand udgøre en trussel mod grundvandet i byområder, hvor der saltes traditionelt, såfremt en større del af vejvandet på sigt skal nedsives. Nedsivning af vejvand kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19, som Rødovre Kommune skal udarbejde efterfølgende.

For at undgå påvirkning af grundvandet med vejsalt, skal anvendelsen af vejsalt reduceres væsentligt. Dette vil evt. indebære at glatførebekæmpelsen på Lørenskogvej fremover skal være med grus. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at en indsnævning af vejbredden og ændring af glatførebekæmpelse til udelukkende at omfatte dagtimerne, ikke vil give en tilstrækkelig reduktion i saltmængden, således at grundvandet ikke påvirkes unødigt.

Dialogmøde med grundejerforeninger

Teknisk Forvaltning har indledningsvist i arbejdet med skitseprojektet afholdt et dialogmøde med grundejerforeningerne langs Lørenskogvej (Hjortevænget, Lørenskog og Nyskifte grundejerforening) for at få deres umiddelbare kommentarer til forskellige overordnede principper - blandt andet fjernelsen af fortovet langs den ene vejside for at opnå plads til, at anlægge grønne regnbede.

Grundejerforeningerne er positivt indstillet over for de overordnede principper i projektet, og finder det interessant at klimaløsninger indtænkes som en del af forskønnelsen af vejen. Lørenskog grundejerforening har samtidig gjort opmærksom på behovet for, at tænke cyklister ind i projektet fra start, og samtidig bemærket, at der også er problemer med opstigende kloakvand på sidevejene til Lørenskogvej.

Bemærkningerne er i videst muligt omfang indarbejdet i skitseprojektet.

Teknisk Forvaltning planlægger at præsentere det færdige skitseprojekt for grundejerforeningerne ved et nyt møde hos Teknisk Forvaltning den 2. maj 2013.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 68 af 25.01.2013 (Lånebekendtgørelsen).
Lovbekendtgørelse nr. 89 af 30.01.2013 (Medfinansieringsbekendtgørelsen).
Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010 (Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1448 af 11.12.2007 (Spildevandsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007 (Jordflytningsbekendtgørelsen).

Gennem den nye "Medfinansieringsbekendtgørelse" er kommuner pålagt at betale for hele etableringen af klimatilpasningsløsningerne. Når løsningerne er etableret er forsyningsselskaberne pålagt at afdrage det fulde beløb vedrørende klimatilpasningsløsningerne retur til kommunerne over en 10 - 25 årig periode. Det er muligt at lånefinansiere andelen af projektet, som vedrører klimatilpasningsløsningen. Forsyningsselskabet er pålagt at betale alle omkosninger - inkl. renter - til et eventuelt lån som optages.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostninger

Det anbefales at Rødovre Kommune finansierer HOFOR's andel på cirka 3.200.000 kr. ved via lånefinansiering. Lånet optages såsnart projektet er godkendt i Forsyningssekretariatet og midlerne indsættes på "Sti-, vej- og parkpulje 2013". Herefter vil midlerne søges frigivet til projektet.

Driftsomkostninger

De fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er - i lighed med anlægsomkostningerne - delt op mellem Rødovre Kommune og HOFOR. Overordnet set skal Rødovre Kommune afholde omkostninger forbundet med anlægget "over jorden", mens HOFOR afholder omkostninger forbundet med anlægget "under jorden".
Projektet medfører en årlig afledt drift på cirka 60.000 kr. til slåning af græs og beskæring af træer "over jorden", og en gennesnitlig årlig drift på cirka 10.000 kr. til anlægget "under jorden".

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i 2013. Opstarten af projektet er afhængig af Forsyningssekretariatet godkendelse af HOFOR's medfinansiering. Afhængigt af hvornår Forsyningssektretariatet træffer afgørelse, kan det have betydning for projektets tidsplan. Der er derfor risiko for, at projektet vil fortsætte ind i 2014.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning
Bilag 2: Illustrationer
Bilag 3: Illustrationer
Bilag 4: Projektnotat

Rødovre Stadionhal - renovering af tag over hal 1, ansøgning om bevilling
Sag nr. 60

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 3.690.100 kr. til renovering og isolering af Stadionhallens tag over hal 1.

Der søges om en anlægsbevilling på 3.690.100 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3.690.100 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Taget over den gamle Stadionhal (hal 1), der er opført i 1966, trænger til renovering på grund af tilbagevendende problemer med indtrængende vand.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til renovering, der indebærer udskiftning af tagbelægningen, efterisolering samt udskiftning af den indvendige loftsbeklædning.

Der foreslås ny tagbelægning af profilerede metalplader i mørk farve, tilsvarende den nye hal (hal 2) samt ny loftsbeklædning i "træbeton", som den nuværende.

I forbindelse med renoveringen udbedres forventede enkelte rådskader i konstruktionen.

Den samlede udgift til ovennævnte renovering anslås til i alt 3.690.100 kr.

Der er i dag et ovenlysbånd i tagryggen i hele hallens længde. I forbindelse med benyttelse af hallen opfattes lysindfald gennem vinduer og ovenlys af brugerne generelt som generende, og der er derfor ikke medtaget genetablering af ovenlysbånd i ovennævnte renoveringsforslag.

Teknisk Forvaltning bemærker, at det er deres opfattelse, at halrummet taber en væsentlig oplevelsesmæssig værdig, når der ikke er dagslysadgang, og anbefaler derfor, at der tilføjes ovenlys med fjernstyrede skyggegardiner for at tilgodese anvendelsen af hallen til andre formål end boldspil. Dette vil medføre en yderligere udgift på 310.000 kr., der ikke er indeholdt i ovennævnte anlægsudgift på 3.690.100 kr. til renovering.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renovering af taget med udskiftning af tagbelægning, efterisolering samt udskiftning af indvendig loftsbeklædning anslås til 3.690.100 kr.

Såfremt der ønskes ovenlys med fjernstyrede skyggegardiner vil det medføre en yderligere udgift på 310.000 kr., svarende til anslået 4.000.000 kr. ialt til renoveringen.

Driftsudgifterne til opvarmning forventes reduceret med ca. 30.000 kr. pr. år efter renoveringen.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 16.04.2013
Økonomiudvalget: 24.04.2013
Kommunalbestyrelsen: 30.04.2013
Projektering og udbud: Maj - juni 2013
Udførelse: Juli - oktober 2013
Ibrugtagning: 21.10.2013

I tidsplanen er der taget højde for afvikling af EM stævne i skaterhockey i week-enden 19. - 21.07.2013.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 22.03.2013

Rødovre Bibliotek, ombygning af varme og ventilation - udbud af rådgivning, udarbejdelse af projektforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 61

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 8.303.500 kr. til ombygning af Hovedbibliotekets varme og ventilation samt delvis udskiftning af loftsplader.

Der søges om en anlægsbevilling på 800.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af rådgiverudbud og udarbejdelse af projektforslag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at udbudsform og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 800.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hovedbibliotekets bygning opvarmes ved varmepaneler, der er indbygget i lofterne, og denne opvarmningsform har vist sig utilstrækkelig til at modvirke kulde og træk fra de store vinduespartier mod bygningens gårdrum.

På baggrund af problemerne med at opretholde et acceptabelt indeklima i alle dele af bibliotekets bygning blev der i 2002 udarbejdet et forslag til nyt varme- og ventilationsanlæg.

Efterfølgende er bygningen blevet fredet ved kendelse i 2010, og det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et nyt forslag, der løser de givne indeklimaproblemer; men som samtidig respekterer fredningsbestemmelserne.

Den oprindeligt foreslåede ombygning indebar bl.a. montering af radiatorer langs glasfacaderne; men opsætning af synlige radiatorer vil formentligt ikke kunne accepteres under de nye vilkår efter fredningen.

Da rådgivningsopgaven er usædvanlig i forhold til traditionelle opgaver, foreslårTeknisk Forvaltning, at der i første fase indgås aftale med et kvalificeret rådgiverteam om udarbejdelse af et konkret projektforslag.

Udbudsform:
Det er vigtigt, at rådgivningsteamet både behersker de tekniske discipliner, der kan sikre et projekt, der også i praksis lever op til de nutidige indeklimastandarder, og som samtidig kan indgå i en konstruktiv dialog med Kulturstyrelsen om de bindinger, som fredningen indebærer.

Det foreslås derfor, at rådgiverydelserne udbydes efter prækvalifikation til 4 - 5 rådgiverteams, og at tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud, der giver mulighed for, at dokumentation for de rette kompetencer kan vægtes på lige fod med pris.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til gennemførelse af rådgiverudbud og udarbejdelse af projektforslag anslås til 800.000 kr.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 16.04.2013
Økonomiudvalget: 24.04.2013
Kommunalbestyrelsen: 30.04.2013
Rådgiverudbud: maj - august 2013
Udarbejdelse af projektforslag: september - november 2013
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: december 2013
Projektering og udbud: januar - marts 2014
Forventet byggeperiode: april - juli 2014

Der planlægges med en etapevis udførelse for at undgå egentlig lukkeperiode af biblioteket.

Den endelige tidsplan vil blive forelagt i december 2013 sammen med projektforslaget.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 22.03.2013

Påbegyndelse af tyskundervisningen på 6. årgang, ansøgning fra Hendriksholm Skole om omlægning af timer i timefordelingsplanen
Sag nr. 62

Sagens kerne

Hendriksholm Skole ønsker at påbegynde tyskundervisningen allerede i 6. klasse, og ansøger i den forbindelse om omlægning af timefordelingsplanen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Børne- og Skoleudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hendriksholm Skole ønsker at påbegynde tyskundervisningen allerede i 6. klasse. Skolen vurderer, at eleverne bliver fagligt dygtigere ved at modtage undervisning i tysk i fire år i stedet for som nu i tre år.

I den forbindelse ansøger Hendriksholm Skole om følgende omlægning af timefordelingsplanen.

 • Når eleverne går i 6. klasse får de to timer tysk. En time kommer fra tysk i 8. klasse, og en time vil være en ekstra time, som tillægges i 6. klasse. Det betyder, at klassen får tre timer tysk, når de kommer i 8. klasse i stedet for fire timer tysk.
 • Når eleverne går i 6. klasse, får de en time kristendomskundskab i stedet for to timer. Til gengæld får de en time kristendomskundskab, når de går i 8. klasse i stedet for nul timer.

Ændringen vil have effekt for 6. årgang 2013/2014, og Hendriksholm Skole ønsker at gøre omlægningen permanent.I forbindelse med Bekendtgørelse om undervisningstimetal 2006/2007 - 2010/2011 samt efterfølgende skoleår, blev kompetencen til beslutning om tidligere påbegyndelse af en fagrække, omlagt til Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.
Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskoleårene 2006/2007 - 2010/2011 samt efterfølgende skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Omlægningen er gældende fra og med skoleåret 2013/2014.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om omlægning af timer i timefordelingsplanen

Revision af samarbejdsaftale for netværk 6
Sag nr. 63

Sagens kerne

Samarbejdsaftalen, der vedrører det mellemkommunale samarbejde inden for specialundervisningsområdet, er blevet revideret og ajourført med virkning fra 01.05.2013.

Samarbejdsaftalen er gældende for kommunerne i netværk 6: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/Vallensbæk, Rødovre og Tårnby/Dragør.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den reviderede samarbejdsaftale godkendes.

Børne- og Skoleudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden overtagelsen af det specialiserede område pr. 01.01.2007 indgået i et netværkssamarbejde med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/Vallensbæk og Tårnby/Dragør kommuner. Netværksstrukturen er gældende for kommunerne i hovedstadsregionen, og Rødovre Kommune er en del af netværk 6. Samarbejdet omfatter de specialelever, som den enkelte kommuner ikke selv kan tilbyde undervisning.

Den oprindelige aftale blev indgået pr. 01.01.2007. Den foreliggende revision er udarbejdet af styregruppen og er efterfølgende blevet behandlet i direktørgruppen. Den anbefales godkendt til ikrafttræden pr. 01.05.2013.

Aftalen er blevet tilpasset med opsigelsesvarsler og betalingsregler, så de svarer til reglerne i Styringsaftalen for KKR. Desuden er SFO'erne blevet indskrevet i aftalen, den tidligere fordelingsgruppe er nedlagt, da den ikke længere ses nødvendig, og der er foretaget tekstmæssige ændringer og ajourføringer.

Samarbejdet i netværk 6 er i øvrigt efter Rødovre Kommunes opfattelse fortsat meget velfungerende.

Lov- og plangrundlag

Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den reviderede aftale træder i kraft 01.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Revideret aftale for netværk 6

Godkendelse af timepriser 2013
Sag nr. 64

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger timepriser for hjemmehjælp 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de foreslåede timepriser godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til reglerne om frit valg inden for hjemmehjælp skal der beregnes nye timepriser hvert år.

Beregningen skal sikre, at private leverandører honoreres med timepriser, der afspejler den kommunale udførers reelle udgifter.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Der skal ske efterbetaling til de private leverandører for perioden 1.1. - 30.4.2013 på hhv. 4 kr. pr. time for personlig pleje og 7 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvemme tider - i alt ca. 20.000 kr. med baggrund i KL´s pris- og lønskøn.

Tidsplan

De nye timepriser udmeldes til de private leverandører umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen til ikrafttræden 1. januar 2013.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af forslag til timepriser 2013

Ansøgning om godkendelse til Fritvalgsordning - FLEX Hjemmehjælp (Flex Servicegroup ApS).
Sag nr. 65

Sagens kerne

FLEX Hjemmehjælp har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til denne ydelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at FLEX Hjemmehjælp godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp.
 2. at kontraktindgåelse sker med virkning fra 1. juni 2013.

Social- og Sundhedsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

FLEX Hjemmehjælp har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til denne ydelse.

FLEX Hjemmehjælp har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp.

FLEX Hjemmehjælp er godkendt som leverandør i Rudersdal Kommune.

Firmaet har vedlagt underskrevet erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med virkning fra 1. juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Anmodning/ansøgning.

Ansøgning om godkendelse til Fritvalgsordning - Plejedk ApS.
Sag nr. 66

Sagens kerne

Plejedk ApS har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Plejedk ApS ikke godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje.

Social- og Sundhedsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Plejedk ApS har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Firmaet er godkendt som leverandør i Ishøj Kommune.

Plejedk ApS har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet ikke opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelsen personlig pleje. Firmaet oplyser, at de hverken har sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter ansat, hvorfor det vurderes, at de faglige kvalifikationer ikke er tilstrækkelige til at firmaet kan godkendes til ydelsen personlig pleje.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse.

Ansøgning om godkendelse til Fritvalgsordning - Dansk ældrepleje (Team CO Service ApS)
Sag nr. 67

Sagens kerne

Dansk ældrepleje har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Dansk ældrepleje godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje.
 2. at kontraktindgåelse sker med virkning fra 1. juni 2013.

Social- og Sundhedsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Dansk ældrepleje har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Dansk ældrepleje har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelser praktisk hjælp og personlig pleje.

Dansk ældrepleje er pt. ikke godkendt som leverandør i andre kommuner.

Firmaet har vedlagt underskrevet erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med virkning fra 1. juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning.

Træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter
Sag nr. 68

Sagens kerne

I forbindelse med godkendelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2013 (sag nr. 26), blev det besluttet at etablere et træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg til etablering af træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter godkendes

Social- og Sundhedsudvalget 16-04-2013
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med træningsområdet ved Rødovre Sundhedscenter er at give borgerne faciliteter til udendørs træning og vise sundhedscenteret som et sted, hvor der foregår fysisk udfoldelse og træning. Træningsområdet skal både kunne benyttes af brugere af sundhedscenteret og af borgere, som kommer forbi på gå- eller løbeture.

Træningsområdet består af 12 træningsredskaber, som fokuserer på balance og koordinationstræning, springtræning, cirkeltræning, styrketræning og strækøvelser og inspireret af et træningsområde ved Søndermarken i København.

Træningsredskaberne foreslåes lakeret hvide med enkelte elementer af lys tyrkis, som harmonerer med bygningens mørke teglfacader. Der arbejdes med en enkel farvesammensætning, der skal skabe sammenhæng gennem området.

Træningsområdet er beskrevet i bilaget "Rødovre Sundhedscenter - et sted til fysisk udfoldelse og træning".

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 347.500 kr. til etablering af træningsområdet. Beløbet blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af handleplan for sundhedsindsatsen 2013.

Tidsplan

Træningsområdet forventes opført sidst på sommeren 2013.

Bilag

Bilag 1: Oplæg til træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter

Projekt headspace Danmark
Sag nr. 69

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger samarbejdsaftalen mellem Rødovre Kommune og headspace Danmark. Projektperioden varer fra 1. september 2013 til den 31. august 2015.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at samarbejdsaftalen godkendes
 2. at udgifterne holdes inden for forvaltningens ramme.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 16-04-2013
Anbefales.
Liste O tog forbehold.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles godkendt med 2 stemmer for (A).
1 tog forbehold (O).

Sagsfremstilling

Headspace Danmark er et nyt før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen. Før problemerne bliver til store omkostninger både for de unge selv og for samfundet.

Målgruppen for headspace er unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning, ensomhed, m.m. Tilbuddet er ikke blot målrettet Rødovre Kommunes unge, men alle unge på tværs af kommunegrænserne.

Headspace er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen, og der er fokus på samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen og headspace, som sikrer helhed og sammenhæng i indsatsen til gavn for sårbare unge. Samarbejdet med kommunen skal blandt andet sikre, at headspace centret hurtigt kan tage kontakt til kommunen, hvis problemerne ikke kan klares i centret, således at den unge får den relevante og hurtige hjælp.

Rødovre Kommune skal stille lokaler (inkl. lys, vand og varme) til rådighed og en kommunal medarbejder på halv tid. Rødovre Kommune lægger op til, at det bliver en halv stilling frem for en halv medarbejder, så opgaven kan spredes ud på forskellige afdelinger. Headspace står for den daglige drift af centret.

Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem headspace Danmark og Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune skal bidrage til driften af det lokale headspace center med 700.000 kr. fordelt på projektperioden fra 1. september 2013 til 31. august 2015. Udgiften fordeles med 175.000 kr. i 2013, 350.000 kr. i 2014 og 175.000 kr. i 2015.

Der ud over skal Rødovre Kommune stille lokaler til rådighed for headspace centret og en kommunal medarbejder på halv tid. Rødovre Kommune lægger som nævnt op til, at det bliver en halv stilling frem for en halv medarbejder, så opgaven kan spredes ud på forskellige afdelinger.

Finansieringen findes inden for forvaltningens ramme. Den nærmere økonomi vil blive forelagt i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Tidsplan

April 2013 - maj 2013: Afklaring og klargøring af lokaler til headspace centret
Juni 2013: Centerlederen tiltræder, og den kommunal halvtidsmedarbejder starter
Juli 2013 - august 2013: Planlægning af åbningsarrangementer i headspace centret
September 2013: Headspace centret åbner
August 2015: Projektperioden udløber.

Bilag

Bilag 1: Headspace samarbejdsaftale Rødovre Kommune

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2012
Sag nr. 70

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2012.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Alle fagudvalg 16-04-2013
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 24-04-2013
Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har afholdt seks ordinære møder i 2012.

Der er afgivet høringsvar til følgende sager i Kommunalbestyrelsen:

 • Revideret Ældrepolitik
 • Budget 2013
 • Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Desuden er beskæftigelsesindsatsen drøftet på baggrund af beskæftigelsesplanen og konkrete forslag til indsatser.

Mangfoldighedsfestivalen i juni på Rødovregård var Integrationsrådets store samlede aktivitet, som søges gentaget i 2013.

Tre medlemmer har i 2012 meddelt, at de må forlade Integrationsrådet på grund af personlige, arbejds- og uddannelsesmæssige årsager. Integrationsrådet forelægger sag til Kommunalbestyrelsen om supplerende medlemmer jf. forretningsordenen.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for integrationsrådets arbejde for 2012

Diverse
Sag nr. 71

Rødovre Stadionhal - renovering af tag over hal 1, økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 72

Beslutning

Diverse
Sag nr. 73

Beslutning