Kultur- og Fritidsudvalget

16-08-2011

Sager 41 - 49

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning. til efterretning. til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Kultur- og Fritid for perioden 20.05 - 19.07.2011
Bilag 3: Den selvejende institution Foreningshuset - 1/4-års økonomiopfølgning, jf. KB-møde 22.06.2010. Notat af 09.08.2011
Bilag 4: Rødovre Mighty Bulls ApS - 1/2-års økonomiopfølgning, jf. KB-møde 26.10.2010. Notat af 09.08.2011
Bilag 5: Islevbadet - tilretning af reglement for lån af svømmehal, samt reglement. Notat af 09.08.2011
Bilag 6: Regnskab for Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Folkeoplysningsudvalg pr. 01.08.2011
Sag nr. 42

Sagens kerne

Med vedtagelse af lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 07.06.2011 er den nugældende hjemmel jf. §§ 34- 39 ophævet, hvilket betyder, at Folkeoplysningsudvalget nedlægges, herunder de nugældende bestemmelser vedrørende sammensætning, valgprocedurer og kompetencer m.v.

Jf. den nye lovs § 35 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3, og hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til den lov.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at det p.t. etablerede Folkeoplysningsudvalg fortsætter uændret med virkning fra 01.08.2011,

 2. at den p.t. gældende sammensætning, valgprocedurer og kompetencer fortsætter uændret,

 3. at der udarbejdes nye vedtægter i overensstemmelse med ovenstående, samt

 4. at de p.t. valgte 13 repræsentanter og 3 tilforordnede i Folkeoplysningsudvalget fortsætter indtil 31.12.2013, hvorefter nyvalg finder sted.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 07.06.2011

Folkeoplysningsudvalg - vedtægt gældende fra 01.08.2011.
Sag nr. 43

Sagens kerne

Med vedtagelse af lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 07.06.2011 skal Kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til lov.

På baggrund over ovenstående har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til revision af de p.t. gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13.04.2010.

Det anføres i bemærkninger til den vedtagne lov, at Kommunalbestyrelsen fremover selv skal fastlægge sammensætning, kompetence m.v. for udvalget inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige rammer, og der er intet til hinder for, at dette gøres nøjagtig, som det er anført i den p.t. gældende lov.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til revision af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes. forslag til revision af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Folkeoplysningsudvalget - vedtægt gældende fra den 01.08.2011

Politik for den folkeoplysende virksomhed
Sag nr. 44

Sagens kerne

Med vedtagelse af lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 07.06.2011 skal Kommunalbestyrelsen jf. § 34 vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2010 blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til en ny kultur- og fritidspolitik, som jf. den vedtagne tids- og handleplan skulle forelægges til godkendelse i foråret 2012.

Det anføres, at forslag til politik for den folkeoplysende virksomhed, skal være vedtaget og offentliggjort og godkendt af Kommunalbestyrelsen inden 31.12.2011.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at arbejdet med den nye folkeoplysningslov følger den allerede vedtagne tids- og handleplan for den nye kultur- og fritidspolitik, således at arbejdet kan koordineres og sammentænkes hermed.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til politik for den folkeoplysende virksomhed følger den allerede fastlagte tids- og handleplan for den nye kultur- og fritidspolitik.

Beslutning

Anbefales

(til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Folkeoplysningslov nr. 574 af 07.06.2011

Retningslinier for udviklingspulje jf. Folkeoplysningslovens § 6 stk. 3.
Sag nr. 45

Sagens kerne

Med vedtagelse af lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 07.06.2011 § 6 ændres den nuværende pulje til udviklingsarbejde ”Initiativpuljen” fra kun at være muligt at søge for den etablerede folkeoplysende forening med vedtægter og bestyrelse til at ikke organiserede grupper, som etablerede foreninger, kan søge puljen til udvikling af nye initiativer, projekter, organisationsformer m.v. Dette giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tilgodese tværgående samarbejder mellem foreningsliv, netværk og erhvervsliv.

§ 21 ændres således, at Kommunalbestyrelsen pålægges at anvise egnede ledige lokaler til aktiviteter, der er ydet tilskud til efter den foreslåede ændring af lovens § 6.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at de nuværende retningslinier i ”Initiativpuljen” tilrettes efter den nye folkeoplysningslov af 07.06.2011, samt

 2. at det sker med gældende virkning fra 01.08.2011.

 

  Beslutning

  Godkendt.

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 07.06.2011

  Rødovregaard - revision af reglement for lån af lokaler m.v.
  Sag nr. 46

  Sagens kerne

  Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til revision af reglementet for lån af lokaler på Rødovregaard.

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forslag til revision af reglementet godkendes,

  2. at ændringerne træder i kraft med gældende virkning fra 01.09.2011.

  Beslutning

  Godkendt.

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Forslag til revision af reglement for Rødovregaard af 05.07.2011

  Budgetforslag 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
  Sag nr. 47

  Sagens kerne

  Orientering om budgetforslag 2012, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2011.

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling

  Orientering om oversvømmelser i Rødovre Kommune som følge af ekstremregn 02.07.2011
  Sag nr. 48

  Sagens kerne

  Lørdag den 02.07.2011 ramte et ekstremt regnvejr store dele af Hovedstadsområdet og forårsagede oversvømmelser mange steder. Rødovre Forsyning har modtaget 91 anmeldelser om oversvømmelser af kældre eller på terræn. Et forsinkelsesbassin ved Engbovej løb over sine bredder og forårsagede omfattende oversvømmelser i de nærliggende villahaver, som det også skete under ekstremregnen 14.08.2010.

  I sagsfremstillingen redegøres der for, hvad Teknisk Forvaltning og Rødovre Forsyning gør her og nu for at mindske risikoen for og konsekvenserne af oversvømmelser ved kraftige regnskyl, samt hvad der kan gøres på længere sigt. Der redegøres også for beregninger, som Rødovre Forsyning har fået udført over omkostningerne ved at udvide forsinkelsesbassinet ved Engbovej.

  En foreløbig oversigt over vandskader på de kommunale bygninger i forbindelse med skybruddet 02.07.2011 er vedlagt mødesagen.

  Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  at redegørelsen tages til efterretning. redegørelsen tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstilles taget til efterretning

  (til Økonomiudvalget).

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Kort over anmeldte oversvømmelser 14.08.2010 og 02.07.2011
  Bilag 3: Kort over fordeling af nedbør den 02.07.2011
  Bilag 4: Kort over nedsivningsmuligheder i Rødovre Kommune
  Bilag 5: Rapport om evt. udvidelse af forsinkelsesbassin ved Tårnvej
  Bilag 6: Notat om foreløbig oversigt over vandskader på kommunale bygninger i forbindelse med skybrud den 02.07.2011

  Diverse
  Sag nr. 49

  Beslutning

  Taget til efterretning.