Kultur- og Fritidsudvalget

14-08-2012

Medlemmer

Jan Kongebro(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Lene Due(A)

Fraværende

Kim Hammer(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Sager 28 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

 1. Nyhedsliste for Kultur- og Fritid for perioden 3. juni - 2. august 2012.
 2. Den Selvejende Institution Foreningshuset - Økonomiopfølgning.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Kultur- og Fritid for perioden 06.06. - 02.08.2012
Bilag 2: Notat: Den Selvejende Instution Foreningshuset - ½-års regnskab
Bilag 3: 1.halvår 2012 faktiske tal med budget for hele 2012, NY.xls

Vestbad - årsregnskab 2011.
Sag nr. 29

Sagens kerne

Bestyrelsen for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad har på sit møde den 15.6.2012 behandlet årsregnskab 2011.

Bestyrelsen fremsender det påtegnede årsregnskab 2011 til godkendelse i Rødovre Kommune og Brøndby Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad har på sit møde den 15.6.2012 behandlet det af sekretariatet udarbejdede årsregnskab for 2011.

Årsregnskabet er udarbejdet jf. de gældende vedtægters § 10, og bestyrelsen vedtog, at fremsende årsregnskabet for 2011 til godkendelse hos de deltagende kommuner Rødovre og Brøndby.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og de gældende vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vestbad - årsregnskab 2011
Bilag 2: Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15.06.12

Café & restaurant ved Kulturhus Viften
Sag nr. 30

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010, sag nr. 271 blev udbudsstrategi for 2010-2013 vedtaget. I strategien indgår en mulig konkurrenceudsættelse af kantinedriften.

I den vedtagne profileringsstrategi jf. Kommunalbestyrelsens møde den 21.06.2011, sag nr. 114 anføres det, at et vigtigt element i skabelsen af et rigt hverdagsliv i Rødovre, er etablering af caféer og restauranter.

Endelig blev programoplæg til etablering af Kulturelt Kraftcenter taget til efterretning på Kommunalbestyrelsens møde den 31.8.2010, heri var indeholdt forslag til etablering af café/restaurant placeret på arealet mellem Rådhuset og Kulturhus Viften.

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet principforslag til etablering af kombineret café/restaurant og personalekantine ved Kulturhus Viften.

Den nyetablerede café/restaurant & personalekantine skal bortforpagtes på markedsvilkår.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at
forslag til etablering af café/restaurant & personalekantine ved Kulturhus Viften indgår i drøftelserne til budget 2013 ff.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet principforslag til etablering af kombineret café/restaurant og personalekantine ved Kulturhus Viften.

Der vil ved etablering af en ny café/restaurant blive skabt et unikt kulturelt miljø på Rådhuspladsen, som vil blive et mødested hvor en mangfoldighed af byens borgere kan mødes.

En café/restaurant i forlængelse af Viften vil desuden skabe en bymæssig fortætning og bidrage til en større koncentration af kulturmiljøet omkring Rådhuspladsen. Med en café/restaurant, der kan danne ramme for flere forskellige typer arrangementer, vil der ske en forøgelse af de kulturelle aktiviteter, og caféen/restauranten kan blive omdrejningspunkt for videreudviklingen af et kulturelt vækstmiljø i centrum af Rødovre.

Fremadrettet vil de serviceydelser, der p.t. servicerer ansatte på Rådhuset m.v. inkl. de serviceydelser, der rekvireres til interne møder m.v., blive leveret via café/restaurant ved Kulturhus Viften.

Endvidere vil salg af vin, øl, vand og slik m.v. til publikum og koncertgæster i Kulturhus Viften blive leveret fra den nyetablerede café/restaurant, dog skal Kulturhus Viften kompenseres for tab af det nettodriftsbidrag, der mistes ved overdragelse af salg af vin og øl m.v.

Der vil ved en etablering af én enhed blive skabt en samlet omsætning, som giver grundlag for et udbud, som på markedsvilkår giver rum for en god forretning.

Lov- og plangrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Som anført i indstillingen anbefales det, at sagen indgår i de politiske overvejelser vedr. budgetforslag 2013 ff.

Udgangspunktet for den samlede drift for henholdsvis arbejdsgiverens forpligtigelse til at stille spiseplads til rådighed for de ansatte samt driften af Kulturhus Viften er udgiftsneutral, idet det forudsættes at den fastlagte markedsleje indgår i den samlede finansieringsomlægning.

Café/restaurant er i programoplægget til etablering af Kulturelt Kraftcenter anslået til 8,2 mio. kr. Hertil kommer etablering af toilietfaciliteter samt løst inventar. I alt anslået pris vil derfor være 9,0 mio. kr.

Tidsplan

Tidsplanen for programmering og projektering, politisk beslutning og selve byggeriet estimeres til 1 ½ år.

Bilag

Bilag 1: Notat vedrørende opførelse og drift af Café/Restaurant inkl. personalekantine ved Kulturhus Viften

Budgetforslag 2013-2016, Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 31

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2013-2016, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2012.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2013-2016, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2012.

Budgetforslaget kan findes på kb-net samt på rk.dk (under punktet "Kommunen").

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Kommuneplanstrategi 2012
Sag nr. 32

Sagens kerne

Kommuneplanstrategi 2012 er den overordnede strategi, der ligger til grund for arbejdet med Kommuneplan 2014.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 07.03.2012 til den 02.05.2012. I samme periode, den 17.04.2012, afholdt Rødovre Kommune en cafédebat, hvor alle Rødovres borgere var inviteret til at debattere indholdet i planforslaget.

Kommuneplanstrategi 2012 er en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommuneplanstrategi 2012 vedtages endeligt med et nyt afsnit, omhandlende resultatet af høringsperioden og cafédebatten samt enkelte redaktionelle rettelser i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012,

 1. at de indkomne idéer fra den offentlige høring herunder cafédebatten medtages i det videre arbejde med Kommuneplanen, samt
 2. at strategien vedrørende udviklingsområde 3 revideres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 1. oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 2. Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 3. en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er vedtaget og offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet "vækst gennem bæredygtig byudvikling". Ved en temarevision ændres kun dele af kommuneplanen, hvorfor Kommuneplan 2010-2022 genvedtages for de øvríge dele for en ny 4-årig periode. Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.02.2012, sag nr. 23, Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 "Fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling" og besluttede at sende forslaget i offentlig høring. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 07.03.2012 til den 02.05.2012. I samme periode, den 17.04.2012, afholdt Rødovre Kommune en cafédebat, hvor alle Rødovres borgere var inviteret til at debattere indholdet i planforslaget.

Resultatet af cafédebatten var gode idéer og ønsker til udviklingen af de fem udviklingsområder fra Kommuneplanstrategien. Gennemgående temaer var bl.a. ønsker til en bedre infrastruktur omkring udviklingsområderne, gode rekreative områder, forskønnelse af områderne m.fl. Høringssvarene gav ligeledes mange gode idéer til udviklingen af de forskellige områder, samt ønsker til trafiksanering i flere af udviklingsområderne.

Både resultatet af høringsperioden og cafédebatten er tilføjet som selvstændigt afsnit i Kommuneplanstrategi 2012 på side 18-19, men ellers gav høringssvarene og cafédebatten ikke anledning til ændringer i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012. Der forekommer enkelte redaktionelle rettelser i Kommuneplanstrategi 2012 i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012.

Resultatet af cafédebatten, samt idéerne fra høringssvarene tages med i det videre arbejde med Kommuneplan 2014. Begge dele er behandlet i bilag 2 og 3.

Visionen fra Kommuneplan 2010-2022 om – i samarbejde med COOP – at udvikle en ny integreret bydel med boliger, erhverv og service hvilende på blandt andet Irmas værdier, er blevet opgivet af COOP i høringsperioden for kommuneplanstrategien. Den fremtidige anvendelse og udviklingsproces for området skal derfor genovervejes. Afsnittet om område 3, side 10, er derfor revideret og områdets navn er ændret til Korsdalskvarteret.

Fokusområder i Kommuneplanstrategi 2012

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst gennem bæredygtig byudvikling. Væksten skal sikres gennem flere tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst.

I fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling fokuseres på:

 1. vækst i boligmassen for at sikre en alsidig befolkningssammensætning og tiltrække nye borgere,
 2. vækst i erhvervslivet ved at sikre muligheder for nye erhvervstyper og skabe arbejdspladser,
 3. bæredygtige bydele med plads og mulighed for "det rige hverdagsliv".

I Kommuneplan 2010-2022 er der udpeget 4 udviklingsområder: Rødovre Nord, Bykernen, "Irmagrunden" og Rødovre Syd. I Kommuneplanstrategi 2012 tilføjes et femte udviklingsområde, nemlig Islevdal Erhvervskvarter, der sammen med de 4, allerede udpegede områder, udgør attraktive muligheder for at udvikle bolig og erhverv, samt en række andre byfunktioner. Det er i disse fem områder og i sammenhængen mellem dem, at der sættes fokus på at sikre en fortsat vækst i kommunen.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 bygger videre på Kommuneplan 2010-2022 og målet om vækst gennem bæredytig byudvikling for at sikre fremtidens forstad. Den overordnede vision for udviklingen af Rødovre er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes som vækstgeneratorer for hele kommunen.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives det valgte tema, og hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål, indeholder Kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer, f.eks. målet om en alsidig befolkningssammensætning, efterspørgsel af nye typer erhverv i erhvervsområderne mv.

Ligesom sammenhængen med Kommuneplan 2010-2022 - "Det rige hverdagsliv" beskrives.

Kommuneplanstrategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række statslige planer og øvrige projekter i samarbejde med nabokommuner, Regionen og Staten.

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet har vedtaget, at der udarbejdes et fælles afsnit til planstrategierne i de 10 involverede kommuner omkring projektet for en letbane i Ring 3. Dette er indarbejdet sidst i kommuneplanstrategien - i afsnittet "Strategiens forudsætninger".

Den statslige vandplan blev vedtaget december 2011, og der skal tages stilling til, hvilke ændringer dette vil medføre i kommuneplanen.

Miljøministeriet barsler med en revision af fingerplanen og udsendte et debatoplæg om revisioner i marts 2012. Denne revision kan udpege særlige emner, der skal tages stilling til i kommuneplanprocessen. Det vil muligvis betyde tilpasninger i Kommuneplan 2014 for at opnå overensstemmelse mellem Statens planer og kommuneplanen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21- strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2012-2022, der i afsnittet "Bæredygtige Rødovre" og i kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009, Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 1. Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 i august 2012

 2. Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2012 i september 2012

 3. Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2014 september 2012 - ultimo 2013

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2012 til endelig vedtagelse
Bilag 2: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012/høringssvar til Forslag til Kommuneplanstrategi. Kommunens kommentarer.
Bilag 3: Opsamling på cafedebatten den 17.04.2012

Diverse
Sag nr. 33

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan 2013