Kultur- og Fritidsudvalget

04-12-2012

Medlemmer

Jan Kongebro(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Kim Hammer(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Lene Due(A)

Sager 47 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Kultur- og Fritid for perioden 26.10.12 - 27.11.12

Vestbad - programoplæg vedrørende Vestbads fremtid
Sag nr. 48

Sagens kerne

Vestbad, der er et fælles kommunalt samarbejde mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, blev etableret i 1958 som et af Danmarks allerførste friluftbade med to bassiner, vandlegeområde til små børn og et stort kuperet terræn til solbadning og leg.

Anlægget er siden blevet præmieret for sin enestående udformning og udnyttelse af arealet.

I 1970 blev anlægget suppleret med et stort indendørs 50m bassin, nye omklædningsrum og cafeteria samt motionscenter.

I 2006 blev seneste etape taget i brug med en leg- og morskabsafdeling, varmtvandsbassin og wellnessafsnit med kurbad.

Vestbad står i de kommende år overfor nogle bygningsmæssige udfordringer med nødvendige tiltag for bl.a. opfyldelse af miljømyndighedernes krav i de ældre dele af anlægget.

Renoveringsbehovene fordeler sig på den gamle svømmehal med 50 m bassinet, herunder omklædningsforholdene og på friluftbadet og vandlegeområdet Hønen.

Den nedsatte styregruppe har i samarbejde med den tilknyttede projektgruppe og ad-hoc deltagerne udarbejdet vedlagte illustreret programoplæg vedrørende Vestbads fremtid. 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at programoplægget med tilhørende bilag tages til efterretning,
 2. at der arbejdes videre med model B, som anbefalet af Styregruppen,
 3. at Friluftbadene og Hønen nedlægges i den nuværende form, og at udeanlægget nytænkes, og
 4. at der søges indarbejdet 1,2 mill. kr. i budget 2015 og 9,0 mill. kr i budget 2016 samt 24,05 mill. kr. i 2017.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune og Rødovre Kommune har, lige siden de indledte det fælles samarbejde om Vestbad, ud- og ombygget Vestbad, så anlægget gennem tiden har fremstået som et tidssvarende og attraktivt tilbud til kommunernes borgere.

Vestbad står i de kommende år overfor nogle bygningsmæssige udfordringer.

Den ældste del af anlægget lever ikke længere op til de krav myndighederne stiller til bygninger og teknik, og de givne dispensationer på miljøområdet udløber med udgangen af 2016.

På Kommunalbestyrelsens møde i januar 2012, jf. mødesag nr. 9, blev der nedsat en styregruppe og projektgruppe med repræsentanter for begge kommuner for udarbejdelse af en vision for Vestbads fremtid indeholdende en plan for fremtidige investeringer og driftøkonomi, herunder at der ses på driften af sammenlignelige svømmebade.

Renoveringsbehovene fordeler sig på den gamle svømmehal med 50m bassinet, herunder omklædningsforholdene og på friluftbadet og Hønen.

Den i januar 2012 nedsatte styregruppe med den tilknyttede projektgruppe og ad-hoc deltagerne består af følgende repræsentanter for begge kommuner:

Styregruppen
Eva Roed, formand for Vestbads bestyrelse, Brøndby Kommune
Kent Max Magelund, formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Brøndby Kommune
Lene Due, næstformand for Vestbads bestyrelse, Rødovre Kommune
Jan Kongebro, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Rødovre Kommune

Projektgruppen
Anders Lou, kommunaldirektør, Brøndby Kommune
Søren Hamberg, vicekultur- og idrætschef, Brøndby Kommune
Jette Egholm, børne- og kulturdirektør, Rødovre Kommune
Peter Rysz Jensen, kulturchef, Rødovre Kommune
Oddbjørg Bertholdsen, inspektør, Vestbad

Ad-hoc deltagere
Kent Pedersen, arkitekt, Kent Pedersen Arkitektfirma ApS
Ole Juhl Henriksen, ingeniør, Force Technology
Pia Nielsen, sikkerhedsrepræsentant, Vestbad
Bjarne Rieckmann, stadsarkitekt, Rødovre Kommune
Bodil Berardino, afdelingsleder, Rødovre Kommune
Merethe Hansen, projektkoordinator, Rødovre Kommune

Styregruppen har i samarbejde med den tilknyttede projektgruppe og ad-hoc deltagerne udarbejdet vedlagte illustreret programoplæg vedrørende Vestbads fremtid. 

I programoplægget gennemgås de driftsmæssige og bygningsmæssige overvejelser, herunder bl.a. udfordringer med 50m bassinet, hvor betonen er skadet, og armeringen er tæret flere steder. Herudover er promenadedækket delamineret og understøttet.

Vandbehandlingsanlægget har fået dispensation til udgangen af 2016, da det ikke opfylder kravene til rensning og udskiftning af vand. Endvidere er ventilationen i omklædningsrummet utilstrækkelig, og omklædningsrummet opfylder ikke miljømyndighedernes krav om størrelse.

Med hensyn til friluftbadet lever vandbehandlingen for bassinerne og Hønen heller ikke her op til miljømyndighedernes krav. Hønen er for nuværende lukket, da anlægget skal totalt rekonstrueres, da det indeholder asfalt. Der er endvidere en generel nedslidning af de udendørs anlæg, herunder af rør og installationer.

Indendørs/svømmehallen - løsningsforslag

Opgaven og visionen for styre- og projektgruppen har været at finde løsningsforslag på de fremtidige muligheder inden for de nuværende fysiske rammer, således at de nuværende og fremtidige kundesegmenter oplever en større fleksibilitet i de serviceydelser, som efterspørges.

Motionssvømning, holdundervisning og leg stiller forskellige krav til faciliteterne. Det vil være en stor forbedring for alle gæster, at der findes flere mindre bassiner, så aktiviteterne i hallen kan disponeres efter et skiftende behov. Til daglig er der meget brug for plads til svømmetræning, vandgymnastik, fysiurgisk træning, træning i varmtvandsbassin og babysvømning. I weekends er der især efterspørgsel efter plads til leg, samvær, udspring, hygge og fordybelse.

50m bassin efterspørges af relativt få af Vestbads brugere, primært rutinerede motionister, konkurrencesvømmere og triatleter, hvilket medfører, at der i store dele af drifttiden er en overkapacitet, hvor op til halvdelen af bassinet er ledigt. Der er derfor i programoplægget arbejdet videre med en ny opdeling af vandområdet med flere mindre bassiner for at kunne disponere aktiviteterne optimalt efter behov.

I programoplægget skitseres to løsningsmodeller for genopretning af den eksisterende gamle svømmehal: 

 • Model A med nedlæggelse af 50m bassinet, og etablering samme sted af et 25m bassin og et varmtvandsbassin samt en udvidelse af bad/omklædning ind i bassinrummet. Nyt vandbehandlingsanlæg placeres i kælderen under den dybe del af det eksisterende 50m bassin. Anslået udgift på 58,7 mill.kr.
 • Model B med nedlæggelse af 50m bassinet, og etablering samme sted af et 25m bassin, et varmtvandsbassin og et dybtvandsbassin placeret i den dybe del af det eksisterende 50m bassin samt en udvidelse af bad/omklædning ind i bassinrummet. Nyt vandbehandlingsanlæg placeres under bastionen i kælderen mod vest. Personalerum flyttes fra kælder til 1.sal i det udvidede område over bad/omklædning. Anslået udgift på 65,4 mill.kr.

Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med Model B, således at badet fremtidssikres, idet man med denne model kan imødekomme efterspørgslen efter et varmtvandsbassin bl.a. til fysiurgisk træning og babysvømning, og et dybtvandsbassin til dykning og udspring samt pladskrævende leg for unge mennesker. I denne model opnås desuden så meget vand i svømmeanlægget som muligt.

Ved flere mindre bassiner kan aktiviteterne bedre disponeres efter et skiftende behov for træning og samvær på tværs af generationerne, og Vestbad vil med denne model også fremover være et attraktivt tilbud til kommunernes borgere.

Udendørs anlæg - løsningsforslag

Med hensyn til de udendørs anlæg skitseres to modeller vedrørende friluftbadet:  

 • Friluftbad Model 1 med renovering af beton og overflader samt nyt vandbehandlingsanlæg. Anslået udgift på 22,8 mill. kr.
 • Friluftbad Model 2 med nedlæggelse af friluftbadet. Anslået udgift på 2,6 mill. kr.

For så vidt angår Hønen skitseres ligeledes to modeller:

 • Hønen Model 1 med en renovering af beton og nyt vandbehandlingsanlæg samt renovering af/eller en ny Høne. Anslået udgift på 4,7 mill. kr.
 • Hønen Model 2 med nedlæggelse af Hønen. Anslået udgift på 0,5 mill. kr.

Det anbefales, at der afsættes midler til nedlæggelse af Friluftbadet og Hønen, og at man nytænker det eksisterende udendørs anlæg med nye visioner og med fornyelse af indretningen til et moderne, attraktivt og inspirerende aktivitets- og opholdssted for borgerne.

Der kan overvejes alternative former for vandlegeredskaber, vandsport, fysisk udendørs træning, solbadningsmuligheder mv., og tænkes i nyindretning af det landskabelige rum, mindre overdækninger eller podier, og at området eventuelt indrettes til anvendelse både sommer og vinter.

En nytænkning af anlægget vil med fordel kunne ske i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, LOA, hvorfor det anbefales at tage kontakt hertil. Anslået udgift hertil kendes ikke.

Benchmarking

I vedlagte bilag 1 til programoplægget gennemgås driftsøkonomi/benchmarking med sammenlignelige svømmebade, og det kan konstateres, at Vestbad fremstår som en veldrevet institution.

Svømmehallerne i Ishøj og Greve er valgt, fordi de ligner Vestbad på de fleste parametre både med hensyn til faciliteter og aktiviteter. Ud over at servicere deres lokalområder har alle tre svømmehaller mulighed for at trække besøgende fra et stort, tæt befolket opland. 

Udlicitering af motionscenter samt OPP

I vedlagte bilag 2 til programoplægget gennemgås vurdering af eventuel udlicitering af motionscenter og af OPP samt driftbesparelse ved en eventuel lukning af frilufbadet.

Vurdering af eventuel udlicitering er foretaget af Sadolin & Albæk A/S, og Lilholm & Partnere har foretaget en vurdering af OPP.

Konklusionen på en eventuel udlicitering af motionscenter er, at opgaven anbefales fastholdt som en del af Vestbads tilbud, bl.a. begrundet i at 2011 var et atypisk driftsår. Bestyrelsen for Vestbad bør dog fremadrettet have fokus på en optimering af driften. 

For så vidt angår OPP skal det bemærkes, at Lilholm & Partnere i notat af 18.6.2012 anfører - citat: "På baggrund af ovenstående vurderes nærværende projekt ikke som et oplagt OPP-projekt". 

Lov- og plangrundlag

Miljøkrav fra Brøndby og Rødovre kommunes miljømyndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til investeringsplan i forbindelse med et totalentrepriseudbud af Model B med byggeperiode oktober 2016 - oktober 2017. Udgift i alt 65,4 mill.kr.:

Budget Udgift ialt Udgift pr. kommune
2015 2,4 mill.kr. 1,2 mill.kr.
2016 18,0 mill.kr. 9,0 mill.kr.
2017 45,0 mill.kr. 22,5 mill.kr.

Nedlæggelse af friluftbadet og Hønen. Udgift i alt 3,1 mill.kr.:

2017 3,1 mill.kr. 1,55 mill.kr.

Alternative energikilder
Teknologien er inde i en rivende udvikling, og det er derfor ikke pt. muligt at skitsere, hvilke alternative energikilder der mest optimalt ville kunne gøres brug af.
Der er derfor i dette programoplæg ikke medtaget alternative energikilder som solceller, solfangere, jordvarme mm.; men bæredygtige tiltag skal naturligvis inddrages i forbindelse med den endelige projektering.

Tidsplan

Tidsplan ved et totalentrepriseudbud af Model B:

Projektering og udbud 2015 - 2016
Byggeperiode oktober 2016 - oktober 2017.

Bilag

Bilag 1: Vestbad, Illustreret programoplæg, 10 2012
Bilag 2: Vestbad, Benchmarking - Bilag 1, 10 2012
Bilag 3: Vestbad, Udlicitering af motionscenter samt OPP - Bilag 2, 10 2012

Arbejdernes Oplysnings Forbund - ansøgning om ændring af lånevilkår
Sag nr. 49

Sagens kerne

Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF) ansøger i brev af 19.11.2012 om ændring af lånevilkår på det af Kommunalbestyrelsen bevilgede lån på 450.000 kr. Lånet blev bevilget på mødet den 26.04.11. Der anmodes om, at lånets afvikling udskydes til 01.01.2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at lånets tilbagebetalingstidspunkt udskydes til 01.01.2015.

Beslutning

Jan Kongebro erklærede sig inhabil i sagen.
Lene Due (A) og Ahmed Dhaqane (A) anbefaler sagen (til Økonomiudvalget). Kim Drejer (C) og Kim Hammer (O) stemmer imod.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26.04.2011 blev det godkendt at yde AOF et rentefrit lån på 450.000 kr., hvor første afdrag på 45.000 kr. skulle ske pr. 01.01.2013.

Arbejdernes Oplysnings Forbund ansøger i brev af 19.11.2012 om en udskydelse af tilbagebetalingstidspunktet til 01.01.2017.

Arbejdernes Oplysnings Forbund anfører i deres ansøgning, at AOF Rødovres økonomi fortsat er meget anstrengt, og at tilmeldingerne til efterårets aktiviteter desværre har været faldende. Dette bevirker, at det ikke er muligt for AOF at begynde tilbagebetaling af lånet som aftalt.

AOF har pr. 24.10.2012 en samlet gæld på 3.064.314 kr. jf. medsendte resultatopgørelse.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at tilbagebetalingstidspunktet udsættes i to år i lighed med tidligere fremlagt sag vedrørende Rødovre Mighty Bulls ApS.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

En udskydelse af tilbagebetalingstidspunket fra 01.01.2013 til 01.01.2015, som anført i indstillingen, vil påvirke kommunens likviditet i negativ retning med 45.000 kr. pr. år svarende til 90.000 kr. i perioden.

Tidsplan

Jf. indstillingen udskydes tilbagebetalingstidspunket 2 år, således at første afdrag skal finde sted pr. 01.01.2015.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån.
Bilag 2: Regnskab pr. 24. oktober 2012
Bilag 3: Bevillingsark - 2011

Foreningen Demokratiradioen i Rødovre - ansøgning om ændring af lånevilkår
Sag nr. 50

Sagens kerne

Foreningen Demokratiradioen i Rødovre anmoder i brev modtaget 08.11.2012 om eftergivelse af lånebeløb på 93.500 kr., subsidiært ændring af vilkårene for tilbagebetaling af lånet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at lånets tilbagebetalingstidspunkt udskydes til 01.01.2015.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A) (til Økonomiudvalget). Kim Drejer (C) og Kim Hammer (O) anbefaler, at Demokratiradioen foreløbig afdrager, jf. det fremsendte forslag.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2011 blev det godkendt at yde Demokratiradioen et rentefrit lån på 93.500 kr., hvor første afdrag på 18.700 kr. skulle ske pr. 01.01.2013.

Demokratiradioen anmoder i brev modtaget 08.11.2012 om eftergivelse af lånebeløbet på 93.500 kr., subsidiært anmoder radioen om ændrede lånevilkår, således at det bliver muligt at tilbagebetale lånet med et beløb svarende til medlemskontingentet, hvilket i budgetoverslaget for 2013 er fastsat til 4.500 kr.

Foreningens økonomi består af to indtægtskilder. Medlemskontingentet samt tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. For så vidt angår tilskuddet fra Bibliotek og Medier skal det bruges til den løbende drift af radioen, og såfremt foreningen anvender færre midler end tildelt, skal restbeløbet betales tilbage.

Foreningen Demokratiradioen har vedlagt budgetoverslag for 2013 samt regnskab for 2011.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at tilbagebetalingstidspunktet udsættes i to år i lighed med tidligere fremlagt sag vedrørende Rødovre Mighty Bulls ApS.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

En udskydelse af tilbagebetalingstidspunktet fra 01.01.2013 til 01.01.2015, som anført i indstillingen, vil påvirke kommunens likviditet i negativ retning med 18.700 kr. pr. år svarende til 37.400 kr. i perioden.

Tidsplan

Jf. indstillingen udskydes tilbagebetalingstidspunktet 2 år, således at første afdrag skal finde sted pr. 01.01.2015.

Bilag

Bilag 1: Foreningen Demokratiradioen i Rødovre - ansøgning om ændring af lånevilkår
Bilag 2: Bevillingsark - Regnskabsår 2011

Diverse
Sag nr. 51

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 14:40._______________
Jan Kongebro
_______________
Kim Hammer
   
   
_______________
Lene Due
_______________
Kim Drejer Nielsen
   
   
_______________
Ahmed Dhaqane
 
   
  _______________
/Jette Egholm