Kultur- og Fritidsudvalget

13-08-2013

Medlemmer

Jan Kongebro(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Lene Due(A)
Kim Hammer(O)

Sager 31 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser. (se bilag 1)
  2. Orientering om Vestegnens Kulturuge 2013. (se bilag 1, 2 og 3)

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
Bilag 2: Vestegnens Kulturuge 2013
Bilag 3: Vestegnens Kulturuge - Åbningsceremoni
Bilag 4: Program i Rødovre

Budgetforslag 2014-2017, Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 32

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2014-2017, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2014-2017, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013.

Budgetforslaget kan findes på kb-net samt på rk.dk (under punktet "Kommunen").

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag

Bilag 1: Budgetforslag 2014

Status på indsatser på integrationsområdet
Sag nr. 33

Sagens kerne

Der findes ikke en selvstændig politik eller handleplan for integrationsområdet, idet målsætninger og handlinger, der retter sig mod integration og mangfoldighed, er integreret i de eksisterende politikker.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en status på indsatser på integrationsområdet 2012/2013 i henholdsvis Sundheds-, Ældre-, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Unge- samt Børnekulturpolitikken og Retningslinjer for ligestilling (tidligere Etnisk Ligestillingspolitik).

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at opsamlingen og anbefalingerne drøftes
  2. at status på indsatser på integrationsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 22. december 2009 (sag nr. 232) godkendte Kommunalbestyrelsen en evaluering af integrationsindsatser i Rødove Kommune. Sagen havde forinden været i høring hos Integrationsrådet, der i sit høringssvar bemærkede, at indsatserne på integrationsområdet var forholdsvis sporadiske og bundet op på enkeltpersoners og institutionernes initiativer, samt at de på nogle områder var udokumenterede.

Integrationsområdet er organisatorisk forankret i Jobcentret ved integrationskonsulenten. Integration er et tværgående område, men der var ikke etableret en mødestruktur på tværs af forvaltninger og afdelinger, som det er tilfældet på eksempelvis sundhedsområdet.

På baggrund af Integrationsrådets bemærkninger besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2010 (sag nr. 269) at nedsætte en koordinerende integrationsgruppe med det formål at styrke den tværgående vidensdeling samt at skabe mulighed for bredere samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger. Derudover skulle gruppen fungere som Integrationsrådets indgang til forvaltningen.

I den koordinerende integrationsgruppe deltager repræsentanter fra sundheds-, ældre-, beskæftigelses-, daginstitutions- og skoleområdet (i efteråret 2013 indtræder desuden en repræsentant fra Kultur- og Fritidsområdet). Gruppen har blandt andet holdt møde med formanden og næstformanden for Integrationsrådet, og til august deltager gruppen på Integrationsrådsmøde.

Integrationsgruppen har til opgave at følge op på de målsætninger vedrørerende integration og mangfoldighed, der er beskrevet i Rødovre Kommunes politikker og handleplaner. Det drejer sig om henholdsvis Sundheds-, Ældre-, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Unge- samt Børnekulturpolitikken og Retningslinjer for ligestilling (tidligere Etnisk Ligestillingspolitik). En gang årligt skal der gøres skriftlig status. Udover en skriftlig status kan gruppen komme med forslag til nye indsatser, der kan arbejdes videre med på de enkelte politikområder.

Den skriftlige opsamling og forslagene til nye initiativer forelægges Integrationsrådet, der har mulighed for at kommentere på det, inden sagen forelægges til politisk behandling. På sit møde den 18. april 2013 behandlede Integrationsrådet opsamlingen og forslagene. Rådet er glade for at få opsamlingen forelagt og bemærker, at den affødte en god debat - særligt om børn og familiers vilkår. Rådet havde desuden nogle konkrete bemærkninger til opsamlingen, som gav anledning til præciseringer. Blandt andet undrede de sig over, at Valhøj Skoles arbejde med modersmålsundervisning ikke er medtaget. Ligesom et medlem ønskede at understrege, at der også foregår sprogscreeninger i vuggestuen fra børnene er 2,5 år. Opsamlingen danner desuden udgangspunkt for den drøftelse, som gruppen skal have med rådet til august.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik, Ældrepolitik, Arbejdsmarkedspolitik, Børne- og Ungepolitik, Børnekulturpolitik samt Retningslinjer for ligestilling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på indsatser på integrationsområdet

Diverse
Sag nr. 34

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK