Kultur- og Fritidsudvalget

03-06-2014

Medlemmer

Jan Kongebro (A)
Chris Lassen Jensen(C)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Niels Spittau (O)

Fraværende

Pia Hess Larsen(A)

Sager 42 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Notat om betjening af borgerne på biblioteket under renovering
 3. Årsberetning/statistik fra biblioteket
 4. Dialogmøder på idrætsområdet

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Kultur- og Fritid for perioden 01.05.14 - 22.05.14
Bilag 2: Notat om betjening af borgerne på biblioteket under renovering
Bilag 3: Årsberetning/statistik fra biblioteket
Bilag 4: Årlige dialogmøder med idrætsforeningerne

Rødovre Stadionhal, etablering af kunstbelægning på løbebaner samt belysning - orientering om licitationsresultat, ansøgning om tillæg til anlægsbevillingen
Sag nr. 43

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsen møde den 25.02.2014 blev der givet en anlægsbevilling på 4.900.000 kr. samt godkendt igangsætning af projektering og udbud vedrørende etablering af kunstbelægning og belysning på løbebanerne ved Rødovre Stadionhal.

Orientering om licitationsresultatet og forslag til gennemførelse af projektet.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til merudgiften til gennemførelse af forslaget, hvorfor der søges om et tillæg til rådighedsbeløbet på 450.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 450.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 5.350.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at licitationsresultatet tages til efterretning,
 2. at forslag til gennemførelse af projektet med renovering af løbebanerne mv. godkendes,
 3. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 450.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, og
 4. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 450.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til genemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget)

Det anbefales endvidere, at der etableres belysning som beskrevet i sagen, og at der gives en yderligere tillægsbevilling på 675.000 kr. hertil.

Sagsfremstilling

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25.02.2014 givet en anlægsbevilling på i alt 4.900.000 kr. til ny kunstbelægning samt etablering af belysning på løbebanerne ved Stadionhallen.

Af dette beløb er der disponeret 300.000 kr. til projektering, jordprøver og opmåling samt anslået 200.000 kr. til uforudseelige udgifter.

Der er således 4.400.000 kr. til rådighed til gennemførelse af projektet.

Licitationen blev afholdt den 19.05.2014, og Barslund A/S var billigst med en samlet hovedtilbudssum på 6.121.818 kr., og fratrukket optioner og enhedspriser er deres basistilbud på 5.238.427 kr.

Den tilbudte pris til gennemførelse af basisprojektet er ca. 840.000 kr. højere end rådighedsbeløbet på 4.400.000 kr.

Basisprojektet omfatter etablering af dræn og opbygning af bærelag samt fjernelse og bortkørsel af slagger, etablering af kunstbelægning på eksisterende løbebaner med opstribning til løbediscipliner, nyt sikkerhedshegn, kantafgrænsning samt etablering af belysning.

Der var med i projektet udbudt enhedspriser og optioner, herunder maling af hegn og belysningsmaster, svarende til det øvrige inventar i området samt topsprøjtning af eksisterende kunstbelægninger på øvrige atletikfunktioner.

Forslag til gennemførelse af projektet
På baggrund af det høje licitationsresultat foreslås det, at belysning udgår, og at projektet gennemføres således:

 • Etablering af kunstbelægning på eksisterende løbebaner med opstribning til løbedicipliner, herunder dræn, bærelag, fjernelse af slagger, kantafgrænsning med markeringer samt nyt sikkerhedshegn
 • Maling af sikkerhedshegn i grafitgrå svarende til øvrigt inventar i området
 • Topsprøjtning af kunstbelægning på øvrige atletikfunktioner

Udgiften til gennemførelse af ovennævnte forslag vil udgøre 4.860.000 kr., og der søges derfor om et tillæg til anlægsbevillingen på 450.000 kr.
Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 5.350.000 kr., incl. udgifter til projektering og uforudseelige udgifter.

Jordbundsforhold
Dræn:
I forhold til anlægget i dag er det beregnet, at etablering af den nye vandgennemtrængelige kunstbelægning med dræn vil lede mere regnvand til afløbet, hvilket kræver en udledningstilladelse.
Der er derfor i projektet medtaget en flowbegrænsning, som betyder, at der ikke vil ledes mere vand ud pr. tidsinterval end i dag.
Ved meget kraftig regn vil der således kunne ske en tilbageholdelse af vandet i det udlagte drænsystem i en periode.

Bæreevne:
I forbindelse med projekteringen blev der foretaget en geoteknisk undersøgelse for at vurdere jordens bæreevne, som har betydning for belægningens holdbarhed.
Undersøgelsen viste, at der var tørvelag og gytjelag med dårlig bæreevne under løbebanen, og der er derfor i projektet medtaget udlægning af stabiliserende geonet.

Slagger:
De eksisterende slagger på løbebanen blev i forbindelse med projekteringen analyseret.
Resultatet viste sig at være forureningsklasse 3, hvilket er indarbejdet i projektet med fjernelse og bortkørsel til deponi. Udgiften hertil udgør 750.000 kr.

Belysning
Der er i det udbudte basisprojekt medtaget etablering af belysning.
Der er udbudt samme lampetype, som allerede i dag er anvendt i området ved Stadionhallen, og der er lagt vægt på et ensartet orienteringslys på løbebanerne med en lyskilde, der giver en forholdsvis jævn lysflade, som samtidig ikke må være til gene for naboerne, jfr. vedlagte oversigt over lysspredning samt lampetype.

Udgiften til etablering af belysning med belysningsmaster malet i grafitgrå er anslået til 675.000 kr.

Etablering af belysning indgår ikke i ovennævnte forslag til gennemførelse af projektet.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 25.02.2014 givet en anlægsbevilling på 4.900.000 kr.

Der søges om et tillæg til anlægsbevillingen på 450.000 kr. til gennemførelse af det beskrevne forslag til projektet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 5.350.000 kr.

Der er i det beskrevne forslag ikke medtaget etablering af belysning på anslået 675.000 kr.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 03.06.2014
Økonomiudvalget: 11.06.2014
Kommunalbestyrelsen: 17.06.2014
Byggeperiode: Juli - august 2014

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 23.05.2014
Bilag 2: Tegning, indretningsplan af maj 2014
Bilag 3: Oversigt over master og placering samt lysspredning
Bilag 4: Belysningsforslag med eksisterende mastetype

Rødovre Kommuneplan 2014 - endelig vedtagelse
Sag nr. 44

Sagens kerne

Rødovre Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.01.2014 til den 25.03.2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, samt
 3. at temarevisionen integreres i Kommuneplan 2010-2022, som offentlig bekendtgøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommuneplan 2014 er en temarevision om bæredygtig byudvikling. Det er en delvis revision af den nuværende Kommuneplan 2010-2022. Forslaget er revideret på baggrund af Kommuneplanstrategi 2012. Den omfatter således en revision af 5 udvalgte byudviklingsområder med bolig- og erhvervsudvikling som vækstgenerator. Udviklingsområderne Rødovre Nord og Islevdal Erhvervskvarter får stationsnær status på grund af den kommende letbane i Ring 3. Dette medfører nye og udvidede byggemuligheder i disse to udviklingsområder. Herudover omhandler forslaget byudvikling i Korsdalskvarteret, Bykernen, samt Rødovre Syd. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 29.01.2014 til 25.03.2014. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de ændringer, som er anbefalet i forhold til Kommuneplan 2010-2022. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget ialt 33 høringssvar. Heraf er 7 bemærkninger fra statslige- eller kommunale myndigheder. Endvidere er der indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, Rødovre Kirke, Boligforeningen AAB, 2 grundejerforeninger, samt en lokal virksomhed.

De fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger og virksomheder, handler om:

 • Højere bebyggelsesprocenter og tilladte byggehøjder i den nordlige del af Islevdal erhvervsområde og i Bykernen.
 • Øget trafikbelastning som følge af byvækst. Særligt på Jyllingevej, Slotsherrensvej, Brandstrupvej og Hendriksholms Boulevard.
 • Trafikstøjbelastning af nærliggende boligområder på grund af en højere bebyggelsesprocent i den nordlige del af erhvervsområdet Islevdal 1E01.
 • Belastning af eksisterende kloakker ved byvækst.
 • Integration af klimatilpasning og bæredygtighed ved byvækst.
 • Manglende beskyttelse af eksisterende grønne områder.
 • For få udlagte nye grønne områder i byudviklingsområder.

De fremførte bemærkninger fra Naturstyrelsen handler om:

 • Udbygning af tekst i rammerne vedr. stationsnærhed.
 • Mere præcis afgrænsning af rammeområder med stationsnærhed.
 • Udbygning af tekstafsnit i kommuneplanforslaget, hvor de konkrete ændringer i rammerne, vurderes i forhold til grundvandsinteresser.

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om ovenstående punkter, jf. aftalenotat af 25.03.2014.

Bemærkninger fra andre myndigheder handler om følgende:

 • Vejdirektoratet gør opmærksom på, at statens vejarealer fremstår med forskellige signaturer på retningslinjekortene i kommuneplanforslaget.
 • Energistyrelsen anbefaler, at kommuneplanen viser eksisterende og planlagte lednings- og kabelanlæg for højspænding.
 • Banedanmark ønsker at blive inddraget tidligt i processen, når der foreligger konkrete planer for udvikling af Rødovre Stationscenter, der har nærhed til Banedanmarks arealer.
 • Helsingør Stift påpeger, at kommuneplanforslaget muliggør projekter i rammeområde 5F07, som medfører en bebyggelse med en højde som overstiger de 8,5 m, der er tilladt indenfor kirkebeskyttelseslinjen omkring Rødovre Kirke.
 • Glostrup Kommune ønsker dialog med Rødovre Kommune om at skabe en sammenhæng mellem de 2 erhvervsområder Islevdal Erhvervskvarter i Rødovre og naboområdet Ejby Erhvervsområde i Glostrup.

Teknisk Forvaltnings vurderinger og anbefalinger er samlet i notat af 12.05.2014.
Sammenfattende anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget.

Forslag til ændringer

1. Ændring af rammerne 1E01 og 1E04 - Erhvervsområdet Islevdal.

Fingerplan 2013 fastlægger et stationsnærhedsprincip. Stationsnærhedsprincippet bestemmer, at kontorbyggeri og andre byintensive funktioner over 1500 m² skal lokaliseres stationsnært. Fingerplanen opererer med to grader af stationsnær beliggenhed: Det stationsnære kerneområde, som har udstrækningen 600 m fra den nærmeste station og det stationsnære område, som har en udstrækning på 1000-1200 m fra den nærmeste station. På baggrund af aftale med Naturstyrelsen ændres rammerne 1E01 og 1E04 for Islevdal Erhvervskvarter således, at det tydeligt fremgår af rammerne for erhvervsområdet, hvilken grad af stationsnærhed det enkelte rammeområde har.

Rammeområderne for Islevdal erhvervsområde revideres således:  

Ramme 1E01 bliver ramme for den nordlige del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde.
Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m² og etableres funktioner af regional betydning. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E05 bliver ramme for den midterste del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære område. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m², såfremt der i et kommuneplantillæg redegøres for anvendelsen af supplerende virkemidler, der kan fremme den kollektive trafik. Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde og det stationsnære område. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E04 bliver ramme for den sydlige del af Islevdal erhvervsområde. Området får status som ikke stationsnært område. Indenfor området må der således ikke opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 70 og der må bygges i en højde af max 8.5 m. Rammen giver stadig mulighed for butikker til særlig pladskrævende varer.

Rammernes præcise afgrænsning fremgår af bilag 3.

2. Aftale med Naturstyrelsen vedrørende afgrænsning af rammeområder, i forhold til stationsnærhed, i næste kommuneplanrevision.

På baggrund af Fingerplanens principper er det aftalt med Naturstyrelsen, at samtlige rammer gennemgås i næste kommuneplanrevision således, at de følger afgrænsningen mellem stationsnært kerneområde, stationsnært område og øvrige områder. Naturstyrelsen gjorde Rødovre Kommune opmærksom på, at planforslagets cirkelslag for stationsnær afgrænsning ikke er tilstrækkelig præcis afgrænsning. I denne forbindelse vurderer Teknisk Forvaltning, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en helhedsplan for Islevdal erhvervsområde, som baggrund for den bedst mulige afgrænsning af de stationsnære områder i Islevdal erhvervsområde.

3. Præcisering af afsnit vedr. grundvandsinteresser.

Der er ingen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) i Rødovre Kommune. Naturstyrelsen ønsker dog oplyst hvorvidt, der sker ændringer af anvendelsesbestemmelserne indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Byudviklingsområderne 1, 3 og 5 i kommuneplanforslaget er beliggende indenfor indvindingsoplande til lokale vandværker i Rødovre Kommune. Der er derfor udarbejdet en analyse, hvor de eksisterende rammer holdes op mod de nye rammer i kommuneplanforslaget. De ændringer der sker, præciseres og konsekvensen i forhold til grundvandsinteresser vurderes for hver enkelt ramme. På baggrund af analysen konkluderes det, at den byudvikling som kommuneplanforslaget anbefaler ikke skønnes, at påvirke grundvandsinteresserne i Rødovre.

4. Kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke.

Naturbeskyttelseslovens § 19 fastlægger kirkebyggelinjer, der bestemmer, at indenfor en afstand af 300 meter fra en kirke må der ikke opføres bebyggelse, med en højde over 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Rødovre Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke skønnes ikke, at være gældende i dette tilfælde, da der reelt er bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor revideres teksten i miljøvurderingen af planforslaget således, at det fremgår, at Rødovre Kirke reelt er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Kirkebeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 skønnes derfor ikke, at være gældende omkring Rødovre Kirke.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle tilpasninger og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.

Sammenfattende vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. notat af 12.05.2014, at der ikke er nogen høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget. De udvidede byggemuligheder, som kommuneplanforslaget omhandler, skønnes at fremme et alsidigt udvalg af boliger og erhverv. Dermed sikres vækst i Rødovre Kommune.

Kommunens byudviklingsområder, som omfatter Rødovre Nord, Bykernen, Korsdalskvarteret, Rødovre Syd og Islevdal erhvervskvarter har behov for fornyelse og omdannelse til mere tidssvarende bolig, butiks- og erhvervsområder. Som baggrund for kommuneplanforslaget er der udarbejdet helhedsplaner for de ovenfor nævnte byudviklingsområder med undtagelse af Islevdal erhvervsområde. Helhedsplanerne tager udgangspunkt i de enkelte områders særlige kvaliteter og muligheder og beskriver visioner for vækst ved, at skabe funktionelle og oplevelsesrige byrum, samt et alsidigt boligudbud og gode muligheder for erhvervslivet.

Byudviklingsområde 1 - Rødovre Nord  

Rødovre Nord får udvidede byggemuligheder på grund af den kommende letbane i Ring 3. Flere områder i Rødovre Nord får derfor stationsnær status. Det har f.eks. givet nye udviklingsmuligheder på Statens Pædagogiske Forsøgscenters arealer. Her planlægges et nyt blandet bolig- og erhvervsområde. Endvidere planlægges en fornyelse af Islevbrovej med projektet ID- linjen. Langs Islevbrovej er de fleste grunde beliggende inden for det stationsnære område, hvilket åbner muligheder for byfortætning. På SPF grunden (ramme 1F05) sættes bebyggelsesprocenten derfor op fra 40 til 50. I ramme 1F02 øges etageantallet fra 2 etager til 3 etager.

Byudviklingsområde 2 - Bykernen

I bykernen er der visioner om at skabe en tæt, levende og funktionsblandet bydel med grønne byrum og arkitektur af høj kvalitet. Der er udarbejdet en helhedsplan for bykernen, der forventes offentliggjort i den kommende planperiode. Der ønskes en attraktiv bydel sammensat af forskellige funktioner, der skaber byliv, arkitektonisk kvalitet og et attraktivt boligudbud. Derfor øges bebyggelsesprocenterne i rammerne 5F06 og 5F07 fra 60 til 120 og etageantallet øges fra 3 etager til 7 etager.

Byudviklingsområde 3 - Korsdalskvarteret 

Korsdalskvarteret er under omdannelse fra et asfaltbelagt industriområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for området, der har til formål at fremme en blanding af funktioner, et attraktivt boligudbud, nye muligheder for erhvervslivet samt arkitektur og byrum af høj kvalitet. Derfor er området i kommuneplanforslaget udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent, der øges fra 80 til 85. Antallet af etager øges fra 5 etager til 8 etager. 

Byudviklingsområde 4 - Rødovre Syd 

Rødovre Syd består af et større boligområde fra 1950erne, Rødovre Station og stationsområde samt flere uddannelsesinstitutioner. Der ønskes udvikling af både boliger, erhverv og centerfunktioner som detailhandel mv. Nærheden til Rødovre Station giver mulighed for fortætning og placering af funktioner af regional betydning. Som resultat af en arkitektkonkurrence er der udarbejdet en helhedsplan, der danner baggrund for rammerne i kommuneplanforslaget. På baggrund af projektforslagets intentioner øges bebyggelsesprocenten omkring boligbebyggelsen Milestedet, da det er stationsnært område og der ønskes fortætning. Bebyggelsesprocenten øges fra 60 til 250 og etageantallet reduceres fra 17 etager til 9 etager. I centerområdet 7C01 (tidligere 7C01 og 7F04) omkring Rødovre Station sættes bebyggelsesprocenten ned fra 500 og 900 til 300 for at fastholde en åben karakter. Etageantallet øges fra 8 etager til 9 etager. 

Byudviklingsområde 5 - Islevdal Erhvervskvarter 

Islevdal erhvervskvarter ønskes omdannet til et attraktivt erhvervsområde, der kan fremtidens ønsker om mere kontorerhverv og mindre industri. Den nordlige - og midterste del af Islevdal erhvervsområde får stationsnær beliggenhed i forbindelse med den kommende letbane i Ring 3. Det betyder, at der i store dele af Islevdal erhvervsområde kan placeres byintensive funktioner som større kontorvirksomheder over 1500 m² og funktioner af regional betydning. Bebyggelsesprocenten i den nordlige- og midterste del af Islevdal erhvervsområde er derfor øget fra 70 til 120 og etageantallet øges fra 2 etager til 5 etager. 

Ved byudvikling i kommunen er der generelt fokus på klima-, social- og økonomisk bæredygtighed. At udviklingen sker med en bæredygtighed sikres, bl.a. via den nye klimatilpasningsplan, som er et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen sikrer rammerne for, at bestemmelser vedrørende bæredygtighed indarbejdes i handleplaner og kommende lokalplaner for nye byudviklingsområder. I lokalplaner kan der ligeledes stilles krav til støj ved nybyggeri, byggeriers udformning, samt visuel indpasning i området. 

På denne baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at den vækst og de nye byggemuligheder, som kommuneplanforslaget foreslår, bør fastholdes. De foreslåede ændringer i kommuneplanforslaget er ikke så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2. Det anbefales derfor, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt, med de ovenfor nævnte forslag til ændringer. 

Note til bilag: 

De afsnit i kommuneplanforslaget, hvor der er foretaget ændringer er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om bilag 3 "Detaljerede rammer - revideret" og bilag 4 "Bysamfundet - revideret". Til sammenligning er kommuneplanforslaget, som har været i offentlig høring vedhæftet som bilag 6. 

Lov- og plangrundlag

Planloven kapitel 4.
Fingerplan 2013. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - 17.06.2014.
 • Offentliggørelse - medio august 2014.

Bilag

Bilag 1: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer samt aftale med Naturstyrelsen.
Bilag 2: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 3: Detaljerede rammer - revideret
Bilag 4: Bysamfundet - revideret
Bilag 5: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2014

Diverse
Sag nr. 45

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.