Kultur- og Fritidsudvalget

12-08-2014

Medlemmer

Jan Kongebro (A)
Niels Spittau (O)
Pia Hess Larsen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sager 48 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for KFU for perioden 23.05.14 - 24.07.14

Budgetforslag 2015-2018, Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 49

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2015-2018, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommualbestyrelsens medlemmer på kb-net og i "dueslaget". Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Udover ændringerne i udvalgets eget budget kan udvalgets område direkte eller indirekte blive påvirket af generelle besparelser i Økonomiudvalget, fx. besparelser på TR-puljen.

Bilaget viser endvidere udvalgets driftsramme samt størrelsen af de indarbejdede effektiviseringer og ændringer i serviceniveau (driftsreduktion på 2 og 4 pct. af serviceudgifterne), samt det mål-tal der indledningsvist blev beregnet for hvert udvalg.

Bilag

Bilag 1: Ændringer i budgetforslag 2015-2018, KFU

Diverse
Sag nr. 50

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.