Kultur- og Fritidsudvalget

01-12-2015

Medlemmer

Jan Kongebro(A)
Niels Spittau(O)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Pia Hess Larsen(A)
Chris Lassen Jensen(C)

Sager 46 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Kultur- og Fritidsområdet for perioden 29. oktober 2015 - 19. november 2015

Etablering af kunstgræsbane ved Horshøjvej - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 6.000.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på eksisterende grusbane ved Horshøjvej.

Der søges om en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forslag og tidsplan godkendes,
  2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
  3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 6.000.000 kr.

Beslutning

Fremsendes til ØU

Sagsfremstilling

Det har længe været et ønske fra brugerne at få kunstgræs på den eksisterende grusbane ved Horshøjvej. På grund af vandindvendig må banen ikke saltes, og den er derfor ikke brugbar en stor del af vinteren.

Arealet er beliggende i den grønne kile langs Harrestrup Å, og hele matriklen er omfattet af Byplanvedtægt 9, Nørregården Øst med bestemmelser om, at området skal fastholdes til offentlige formål (park eller lignende).

Der er derfor i forslaget lagt vægt på at skabe en åben tilgængelig bane, og at området i sin helhed vil fremstå som park.

Banestørrelse og placering af ny kunstgræsbane
Størrelsen på den eksisterende grusbane er ca. 55 x 100 meter.

Helt op af grusbanen findes en vandboring, og både i forhold til selve boringen med tilhørende bygning samt ledningsføringer til vandværket, giver dette bindinger i forhold til placering af kunstgræsbanen.

En anden binding er de eksisterende lysmaster, hvor flere mobilselskaber har tilladelse til at have antenner i tre af de eksisterende fire lysmaster, herunder også til teknikskabe med tilhørende ledningsnet.

Det vil være muligt at anlægge en kunstgræsbane på i alt 66 x 101 meter incl. sikkerhedszoner, svarende til et spilleareal på 62 x 95 meter.

Dette spilleareal svarer til en reduktion på 10% i forhold til DBU skærpede krav fra efteråret 2014 til en banestørrelse på 68 x 105 meter for en 11 mandsbane.

Såfremt der skal kunne spilles kampe på den nye kunstgræsbane forudsætter dette en dispensation fra DBU.

Det skal bemærkes, at anlæg af kunstgræsbanen vil kræve, at en del af beplantningen omkring den eksisterende grusbane fjernes, samt at der på dele af skråningen mod stien og ud for Horshøjvej må etableres en mindre støttemur. Der vil efterfølgende blive genplantet med nye træer.

Hegn omkring banen
Arealet er beliggende i den grønne kile langs Harrestrup Å, og hele matriklen er omfattet af bestemmelser om, at området skal fastholdes til offentlige formål (park eller lignende).

Der er derfor i forslaget lagt vægt på at skabe en åben tilgængelig bane, men med opsætning af et åbent hegn omkring banen for at forhindre uhensigtsmæssig kørsel mv. på banen.

Belysning
Der er ikke medtaget ny belysning, idet den eksisterende tænkes anvendt.

Der er foretaget en lysmåling af banen, der viser et niveau på omkring 35 lux, hvilket skønnes tilstrækkeligt til træning.

Såfremt der skal afvikles kampe på banen, har DBU et krav om en belysning på 250 lux.
Dette vil indebære en ombygning af det eksisterende lysanlæg og forventes at kræve en nabohøring.

Miljø
Der vil i forhold til drikkevandskvaliteten stilles miljøkrav i forhold til banens opbygning.
På tilsvarende baner ved vandboringer kræves der sikkerhed for, at alt vand fra kunstgræsbanen ledes til kloak, og at der sikres i form af en membran mod nedsivning.
Det forventes endvidere, at der mod vandboringen skal etableres en kantafgrænsning, som sikrer mod tilledning af overfladevand.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 9, Nørregården Øst, hvor området fastholdes til offentlige formål (park og lignende). Selve området er ikke fredet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 6.000.000 kr., hvoraf 440.000 kr. er disponeret til projektering og tilsyn mv.
Der forventes en øget driftsudgift på arealet, svarende til ca. 75.000 kr. pr. år.

Tidsplan

Tidsplanen er tilrettelagt i forhold til, at græssæson slutter i oktober, og at der fra oktober vil være behov for den nye kunstgræsbane.

Kultur- og Fritidsudvalget:

01. december 2015

Økonomiudvalget:

09. december 2015

Kommunalbestyrelsen:

15. december 2015

Projektering og udbud:

januar - april 2016

Udførelse:

maj - oktober 2016


Det skal bemærkes, at der kræves en miljøgodkendelse og en udledningstilladelse, inden anlægsarbejdet kan igangsættes, og at dette kan påvirke tidsplanen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 12. november 2015
Bilag 2: Oversigtsplan af 16. november 2015
Bilag 3: Skise til placering af ny kunstgræsbane med princip for opbygning af 16. november 2015

Diverse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Etablering af kunstgræsbane ved Horshøjvej - økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Fremsendes til ØU

Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KFU

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK