Økonomiudvalget

15-06-2011

Sager 120 - 144

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 120

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Notat om Orientering om Europan konkurrencen

Erhvervspolitik
Sag nr. 121

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen offentliggjorde i 1998 en erhvervspolitik, og siden er der på forskellig vis fulgt op på målene i erhvervspolitikken.

Siden 1998 har forudsætningerne for politikken og aktørerne i erhvervslivet i Rødovre ændret sig. Erhvervskontoret i Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et udkast til en ny erhvervspolitik, der forholder sig til den aktuelle situation og udsigterne for fremtiden.

Erhvervspolitikkens helt centrale mål er, at det skal være attraktivt at drive og udvikle virksomhed i Rødovre Kommune.

Et udkast til Erhvervspolitik har været drøftet på møde i Rødovre Erhvervsråd i foråret 2011 og har som sådan været i høring hos erhvervslivets parter.

Erhvervspolitikken følges op af handlingsplaner, der udarbejdes med konkrete tiltag for at realisere visioner og mål.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at erhvervspolitikken vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: 25.05.2011_udkast til erhvervspolitik

Leasing af 100 elektroniske rottefælder til kloak
Sag nr. 122 (TMU 54/2011)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilbud om at lease 100 elektroniske rottefælder til kloak (Wisetraps) fra firmaet Wisecon over en periode på fire år.

Rødovre Kommune råder i forvejen over 49 Wisetraps. Fælderne anses som et vigtigt redskab i kommunens rottebekæmpelse, og det vurderes at antallet af rotteanmeldelser vil falde, hvis der anskaffes ekstra Wisetraps.

Over en 4-årig periode, inklusiv køb af samtlige 100 fælder, er prisen for Rødovre Kommune 927.500 kroner, hvilket er en samlet merudgift inklusiv tilbagekøb af fælder for fire år på 139.500 kr. i forhold til kommunens nuværende aftale om leje og servicering af 20 fælder. Merudgiften kan afholdes indenfor det nuværende budget til kommunens rottebekæmpelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune anskaffer 100 Wisetraps gennem en fire-årig leasingaftale med fast rente, og mulighed for tilbagekøb af fælder.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Der indhentes et konkret tilbud på indkøb af 100 Wisetraps.

Der er udarbejdet supplerende notat af 8. juni 2011.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Supplerende notat om leasing af 100 elektroniske fælder til kloak

Rødovre Kommunes Agenda 21-plan 2011/2012
Sag nr. 123 (TMU 55/2011)

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2011/2012” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2010/2011 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2011/2012.”Agenda 21-plan 2011/2012” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2010/2011 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2011/2012.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ”Agenda 21-plan 2011/2012” godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Agenda 21-plan 2011/2012

Godkendelse af lånoptagning i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 124 (TMU 57/2011)

Sagens kerne

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 371 den 15.12.2010 godkendt en lånoptagelse på 150 mio. kr. og på bestyrelsesmøde nr. 373 den 30.02.2011 godkendt en lånoptagelse på 354,8 mio. kr.

Med baggrund i de ovenstående to indstillinger, som bestyrelsen i I/S Vestforbrænding har godkendt har I/S Vestforbrænding anmodet Rødovre Kommune om at Kommunalbestyrelsen godkender lånerammen 2011-2012 på 504,8 mio. kr.

Jævnfør Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at I/S Vestforbrændings indstilling godkendes, i henhold til:

 1. at I/S Vestforbrænding får godkendt en samlet låneramme på 504,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, jf. indstillingerne, samt

 2. at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Anmodning fra I/S Vestforbrænding af den 20.05.2011
Bilag 3: Indstilling fra bestyrelsesmøde nr. 371
Bilag 4: Indstilling fra bestyrelsesmøde nr. 373
Bilag 5: I/S Vestforbrændings vedtægt §10, stk. 14
Bilag 6: I/S Vestforbræændings vedtægt §6, stk. 2 og 3

Rødovre Stadionhal - ombygning af varmtvandssystem, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 125 (KFU 34/2011)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 388.400 kr. til ombygning af varmtvandssystemet/brugsvandet i Rødovre Stadionhal.

Der søges om en anlægsbevilling på 388.400 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,

 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,

 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og

 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 388.400 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning

Rødovrehallen, cafeteriakøkken - udskiftning af ventilation/udsugning, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 126 (KFU 35/2011)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 731.100 kr. til udskiftning af ventilation/ udsugning i Rødovrehallens cafeteriakøkken.

Der søges om en anlægsbevilling på 731.100 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,

 2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,

 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og

 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 731.100 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning

Tandplejen - udskiftning af klinikudstyr og -inventar, Regnskab
Sag nr. 127 (BSU 45/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af klinikudstyr og -inventar i Tandplejen.

 

Bevilling 25.10.2005 566.000 kr.
Bevilling 28.03.2006

1.435.000 kr.

Bevilling 27.02.2007

1.037.000 kr.

Bevilling 31.08.2010

580.000 kr.

   
Bevilling ialt 3.618.000 kr.
Forbrug/regnskab

3.583.425 kr.

   
Mindreforbrug 34.575 kr.

 

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 34.575 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Regnskab udarbejdet af TF og BKF

Opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej - projektforslag
Sag nr. 128 (BSU 46/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af maj 2011 til opførelse af ny daginstitution på Vårfluevej.

Godkendelse af, at hovedprojekt udarbejdes af Teknisk Forvaltning med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver og landskabsarkitekt, og at opgaven udbydes i licitation som fagenrepriser.

Der blev i januar-møderækken 2011 givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til projektering.

Efter afholdelse af licitation ansøges om anlægsbevilling til opførelse af institutionen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,

 2. at Teknisk Forvaltning udarbejder hoved-projekt med bistand fra ekstern ingeniør-rådgiver og ekstern landskabsarkitekt, og

 3. at arbejdet udbydes i licitation som fagentrepriser.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Oplæg fra Teknisk Forvaltning

Brugerundersøgelse af tilfredshed med folkeskolerne og SFO'erne i Rødovre Kommune
Sag nr. 129 (BSU 48/2011)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af brugerundersøgelsen af folkeskoler og SFO'er i Rødovre Kommune.

Svarperioden var fastsat fra den 7. - 27. marts 2011 og blev forlænget med en uge til afslutning den 3. april 2011. Svarprocenterne for forældre med børn i 0.- 10. klassetrin er på 47, og blandt eleverne fra 6. - 10. klassetrin er svarprocenten 73.

Det generelle billede af tilfredsheden med folkeskolerne og SFO'erne blandt forældre og elever er relativ stor. 77 procent af forældrene er overordnet set tilfredse med både børnenes skole og SFO. For eleverne er den overordnede tilfredshed med skolen på 70 procent.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at undersøgelsen af tilfredsheden med folkeskoler og SFO'er i Rødovre Kommune tages til efterretning,

 2. at undersøgelen danner baggrund for videreudvikling af folkeskoler og SFO'er i Rødovre Kommune, og

 3. at den enkelte skole og SFO arbejder videre med relevante emner på baggrund af brugerundersøgelsens resultater.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Svarprocenter
Bilag 3: Samlede elevbesvarelser
Bilag 4: Samlede forældrebesvarelser

Status på UTA-indsatsen i Rødovre
Sag nr. 130 (BSU 50/2011 + BEU 34/2011)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Jobcenteret udarbejdet status over Rødovre Kommunes arbejde med Uddannelse til alle (UTA). Sagen er en status over Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse til alle. Strategiplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2009.

I februar 2010 fremlagde styregruppen for kommunens UTA-indsats oplæg omkring prioritering af indsatser til fremme af 95 procent målsætningen for Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

I statusopgørelsen fremlægges indsatser og status.

Endvidere indeholder sagsfremstillingen en opgørelse over Rødovre Kommunes unge pr. 15. april 2011 med gennemført eller igangværende ungdomsuddannelse.Endvidere indeholder sagsfremstillingen en opgørelse over Rødovre Kommunes unge pr. 15. april 2011 med gennemført eller igangværende ungdomsuddannelse.

Ungepakke I og II medførte en række nye lovgivninger. I sagen beskrives myndighedsudøvelseskonsekvenserne af disse samt den kommunale forpligtigelse til særlige tilbud til unge 15 – 17 årige, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger beslutningstema herom.

Sagen afsluttes med en oversigt over myndighedsopgaver og organisationen til sikring af Rødovre Kommunes forpligtigelser under Ungepakke II.

Sagen forelægges samtidigt i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at statusredegørelsen tages til efterretning,

 2. at Jobcentret og UU-Vestegnen varetager myndighedsudøvelsen i forhold til tiltag i Ungepakke II,
 3. at der i særlige tilfælde kan anvendes sanktion i forhold til ungeydelsen, samt

 4. at der etableres et fleksibelt, fagligt opkvalificerende tilbud under Rødovre Kommunale Ungdomsskole med opstart pr. 1. august 2011.

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

 

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2011
Sag nr. 131 (SOSU 51/2011)

Sagens kerne

Der er kommet høringssvar fra Handicaprådet og SeniorRådet om revisionen af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning,

 2. at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes til ikrafttræden pr. den 1. juli 2011,

 3. at betegnelsen aktiv hjælp ændres til støtte til en aktiv dagligdag,

 4. at de nye priser godkendes.

 Social- og Sundhedsudvalget:

 1. Indstilles taget til efterretning.

 2. Anbefales.

 3. Anbefales.
 4. Anbefales.

Beslutning


 1. Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles godkendt.

 2. (Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag 3: Høringssvar fra SenorRådet

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2010
Sag nr. 132 (SOSU 53/2011)

Sagens kerne

Dorthe Mariehjemmet fremsender regnskab for 2010.

Da der er indgået ny aftale pr. 1. januar 2010 sker fremsendelsen til orientering, da aftalen indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst og mer/mindreforbrug i forhold til indtægten af salg er pladser er Rødovre Kommune uvedkommende.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: PDF-fil: Skrivelse fra forstander Flemming Jermiin, driftsregnskab og status, revisionsprotokollat samt regnskabserklæring

Kapacitetsudvidelsen af rehabiliteringspladser i Rødovre Kommune - udskydelse til 1. januar 2012.
Sag nr. 133 (SOSU 54/2011)

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter.

Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

Efter planen tages 30 rehabiliteringspladser i brug på ”Rødbo” den 1. november 2011 som afløsning for de 22 eksisterende pladser på Plejehjemmet Ørbygård. Udskydes kapacitetsudvidelsen til 2012, kan driftsmidlerne til de ekstra pladser spares i 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at kapaciteten for rehabiliteringsafsnittet på Rødbo begrænses til 22 pladser i 2011,

 2. at de sidste 8 pladser etableres fra 1. januar 2012.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 - stop for ikke igangsatte aktiviteter
Sag nr. 134 (SOSU 55/2011)

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter.

Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

Handleplanen for sundhedsindsatsen for 2011 er for visse deles vedkommende ikke iværksat endnu. Der kan således opnås en besparelse i 2011 ved ikke at igangsætte disse aktiviteter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ikke allerede iværksatte initiativer i handleplanen for sundhedsindsatsen stoppes i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Stop for optag af Social- og Sundhedselever i 2011
Sag nr. 135 (SOSU 56/2011)

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter.

Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

Efter planen optager Rødovre Kommune 19 SOSU-hjælperelever og 10 assistentelever henholdsvis september og december 2011 ud over de hold, der allerede er begyndt i indeværende år.

Hvis disse to hold aflyses, vil der kunne realiseres en besparelse under Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de planlagte elevhold aflyses, således at der først startes elevforløb igen i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 136 (BEU 33/2011)

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig resultatrevision, som skal sendes til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen, før den godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesudvalget behandlede Resultatrevisionen på møde den 12. april 2011 (sag nr. 22), hvorefter den blev sendt til høring.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2010 til endelig godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2010 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Rødovre Jobcenters bemærkninger til Resultatrevision 2010
Bilag 3: Bilag 1 - Resultatoversigt - Rødovre
Bilag 4: Bilag 2 - Besparelsespotentiale - Rødovre
Bilag 5: Bilag 3 - Scorecard - Rødovre (ministermål)
Bilag 6: Bilag 4 - Den særlige integrationsindsats
Bilag 7: Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen i pdf format
Bilag 8: Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Profileringsstrategi for Rødovre
Sag nr. 137

Sagens kerne

Rødovre står over for en demografisk udfordring. Det er vigtigt at tiltrække nye borgere, der kan være med til at sikre, at der også i fremtiden er en rimelig balance i borgernes samlede alders-, uddannelses- og indkomstfordeling.

Profileringsstrategien skal være med til at synliggøre og profilere Rødovres kvaliteter over for potentielle tilflyttere, der kan sikre en balance i befolkningssammensætningen.

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget til profileringsstrategi for Rødovre vedtages, samt
 2. at der arrangeres et temamøde, hvor Økonomiudvalget kan drøfte Rødovres profileringsmuligheder og profileringsinitiativer på baggrund af strategien og idékataloget til profileringsinitiativer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Profileringsstrategi for Rødovre
Bilag 3: Idékatalog til profileringsinitiativer
Bilag 4: Resumé af analyser (profileringsstrategi)
Bilag 5: Undersøgelse blandt borgere i Rødovre Kommune
Bilag 6: Undersøgelse blandt borgere i hovedstadsområdet

Rødovre Boligselskab - Vedtægtsændring og konstituering
Sag nr. 138

Sagens kerne

Repræsentantskabet for Rødovre Boligselskab har i sit møde den 24. marts 2011 vedtaget ændringer i boligselskabets vedtægter.

Vedtægtsændringen svarer til de ændringer, der skete i normalvedtægterne for almene boligorganisationer med boligafdelinger, som blev indført, som led i reformen på det almene boligområde.

Ifølge de nye vedtægter for Rødovre Boligselskab skal kommunalbestyrelsen desuden kun udpege et medlem til bestyrelsen mod tidligere to.

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen tager vedtægtsændring for Rødovre Boligselskab til efterretning, og

 2. at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Rødovre Boligselskab.

Beslutning

Fællesforvaltningens indstilling indstilles godkendt, idet Grethe Kujack indstilles som medlem og Michel Berg som suppleant.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Vedtægter

Arbejdernes Boligselskab, afdeling Islelund, Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med modernisering af badeværelser og radiatorer
Sag nr. 139

Sagens kerne

Lejerbo ansøger på vegne af Arbejdernes Boligselskab, afdeling Islelund, om godkendelse til optagelse og tinglysning af 26-årigt realkreditlån på 7.854.000 kr. og lejestigning i forbindelse med modernisering af badeværelser og udskiftning af radiatorer.

Lejen stiger som følge af arbejdet fra 676,80 kr. pr. m2 til 805,79 kr. pr. m2 svarende til 19,06 %.

Afdelingen har godkendt projektet på det ordinære afdelingsmøde den 27. april 2010.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse og lejestigning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Ansøgning

Folketingsvalg 2011 / Valg af 80 tilforordnede vælgere til de 9 afstemningssteder
Sag nr. 140

Sagens kerne

Til folketingsvalget 2011 skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til de 9 afstemningssteder. De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg på grundlag af de afgivne stemmer ved Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2009.

I tidligere år er det besluttet at udpege 110 tilforordnede vælgere, da der på de ”store steder ” har været 3 valgborde (Rødovre, Valhøj, Nyager og Islev). De resterende 5 valgsteder (Ørbygård, Milestedet, Carlsrohallen (nu Rødovrehallen), Tinderhøj og Broparken) har kun været bemandet på 2 borde.

Kommunalbestyrelsen har den 19.01.2011 besluttet, at der ved det førstkommende valg implementeres digitale valglister på samtlige afstemningssteder i Rødovre.

Det medfører, at der kun skal bemandes 2 borde på samtlige afstemningssteder. Hvert bord skal bemandes med 2 personer med it-erfaring. De resterende tilforordnede skal hjælpe ved stemmeboksene samt afløse ved de 2 valgborde.

Følgende partier er ikke repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, men forventes opstillet til Folketingsvalget:

B: Det Radikale Venstre

I: Liberal Alliance

K: Kristendemokraterne og

Ø: Enhedslisten.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen tager særligt hensyn til de mindre partiet, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, når den udpeger de tilforordnede vælgere.

Fællesforvaltningen indstiller,
at det tages til efterretning,

at der vælges 80 tilforordnede vælgere efter forholdstalvalg under et blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Folketingsvalg 2011 / Valg af 9 tilforordnede vælgere til afstemning i eget hjem
Sag nr. 141

Sagens kerne

Til Folketingsvalget 2011 skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at forestå valghandlingen i visse boliger og boformer efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem, Hvervet skal varetages af 2 tilforordnede vælgere, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

Ved de seneste valg har det været nødvendigt at vælge 9 tilforordnede vælgere til at forestå valghandlingen i borgernes eget hjem, da det er et krav, at de 2 stemmemodtagere så vidt muligt skal være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at gruppe A vælger 7 tilforordnede vælgere

 2. at gruppe F vælger 1 tilforordnet vælger samt

 3. at gruppe O vælger 1 tilforordnet vælger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Folketingsvalg 2011 / Valg af 45 valgstyrere - heraf 9 valgstyrerformænd
Sag nr. 142

Sagens kerne

Til Folketingsvalget i 2011 skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet jfr. Lovens § 29, stk, 1.

Det er forudsat i valgloven, at valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder repræsenterer flere grupper i kommunalbestyrelsen.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen.

Ved tidligere valg og afstemninger har der været tradition for at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningsområde, heraf vælges en valgstyrerformand pr. afstemningsområde.

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningsområde, heraf

 2. at der vælges en valgstyrerformand for hvert afstemningsområde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Udbudsstrategi 2010-2013 - IT-drift
Sag nr. 143

Sagens kerne

I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af 'Udbudsstrategi 2010-2013' blev det besluttet at sætte fokus på evt. potentiel effektiviseringsgevinst ved at konkurrenceudsætte bl.a. it drift.

Konklusionen er, at der ikke kan forventes en økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte og evt. udlicitere it drift.

I stedet foreslås at arbejde systematisk med optimeringsmetoden ITIL, der er skræddersyet til håndtering af IT i organisationer.

Fællesforvaltningen indstiller,

at der ikke arbejdes videre med konkurrenceudsættelse på it-driftsområdet, men derimod arbejdes på at indfører best practice metoden IT Infrastructure Library, (ITIL) i organisationen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Konkurrenceudsættelse af IT drift og support - pdf - bilag 007

Diverse
Sag nr. 144

Beslutning

Taget til efterretning.