Økonomiudvalget

21-09-2011

Sager 186 - 201

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 186

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Kvartalsstatistik 2. kvartal
Bilag 3: Notat om Km.s mulighed for at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Årsregnskab 2010 - Revisionsberetning
Sag nr. 187

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 10 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2010.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

 1. at beretningen tages til efterretning,

 2. at regnskab 2010 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Rødovre Kommune - afsluttende beretning nr. 10 for regnskabsåret 2010

Objektiv Sagsbehandling
Sag nr. 188

Sagens kerne

Etableringen af Udbetaling Danmark til varetagelse af objektiv sagsbehandling betyder en ændret opgavefordeling på en række områder. Udbetaling Danmark vil fra den 1. oktober 2012 overtage en række opgaver, der hidtil har været varetaget i kommunerne.

Opgaveoverdragelse vil ske i 3 etaper. Familieydelsesområdet overdrages den 1.10.2012. Dernæst barselsområdet den 1.12.2012 og til sidst pensions- og boligstøtteområdet den 1.2.2013

Udbetaling Danmark finansieres ved at kommunerne betaler for de ydelser, Udbetaling Danmark udfører.

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at fordelingen af personaleressourcer til Udbetaling Danmark sker som beskrevet i sagsfremstillingen,

 2. at Rødovre Kommunes overheadomkostninger finansieres af den aftalte effektiviseringsgevinst, der er fuldt effektiviseret i 2016,

 3. at finansieringen af overheadomkostninger, som konsekvens heraf indarbejdes i budgettet for 2013, 2014 og 2015 med henholdsvis 1.710.000 kr. i 2013, 1.140.000 kr. i 2014 og 570.000 kr. i 2015.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Restaurant Espehus, renovering af forplads - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 189 (TMU 76/2011)

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 487.000 kr. til renovering af forplads ved Restaurant Espehus.

Asfaltbelægning renoveres og belysningen udskiftes. Der opsættes flagstang og beplantningen fornyes delvist.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes, samt

 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 487.000 kr. til renovering af Espehus forplads.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Oversigtsplan

Færdiggørelse af Rødovrevej - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 190 (TMU 80/2011)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning er ved at trafiksanere en del af Rødovrevej. Hvis hele Rødovrevej skal trafiksaneres skal der afsættes flere midler til projektet.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. der finansieres af kassen, samt

 2. at der gives en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af Rødovrevej.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Der udarbejdes en økonomisk oversigt over projektet i sin helhed, til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Opgørelse af midler til færdiggørelse af Rødovrevej

Opførelse af Håndboldhal v/Stadionhallen - Regnskab
Sag nr. 191 (KFU 54/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 30.10.2007 1.002.000 kr.
Bevilling 26.02.2008 13.318.000 kr.
Bevilling 26.02.2008  2.500.000 kr.
Bevilling 24.06.2008 1.032.569 kr.

Bevilling i alt


17.852.569 kr.

Forbrug/regnskab 17.554.889 kr.

Mindreforbrug

297.680 kr.

 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 297.680 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning

Opførelse af Skøjte/Tennishal v/Rødovrehallen - Regnskab
Sag nr. 192 (KFU 55/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 30.10.2007   581.000 kr.
Bevilling 30.10.2007  1.000.000 kr.
Bevilling 26.02.2008  28.219.000 kr.
Bevilling 24.06.2008 8.166.000 kr.
Bevilling i alt  37.966.000 kr.

Finansieret af Tennisklubben:

 
Bevilling 16.12.2008 tilkøb 468.000 kr.
Bevilling 25.08.2009 tilkøb 162.000 kr.
Bruttobevilling i alt  38.596.000 kr.
Forbrug/regnskab

- 38.869.804 kr.

Merforbrug 273.804 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at merforbruget på 273.804 kr. afholdes af kassebeholdningen i 2011.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning

Vestbad - årsregnskab 2010
Sag nr. 193 (KFU 58/2011)

Sagens kerne

Bestyrelsen for det fælleskommunale samarbejde Vestbad fremsender årsregnskab 2010 til godkendelse, jf. bestyrelsesmøde den 12.08.2011.

Tiltrædelses- og revisionsprotokollat af 05.08.23011 fra BDO Kommunernes Revision er vedlagt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2010 godkendes.

 1. Kultur- og Fritidsudvalget:

 2. Anbefales.Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Brev af 12.08.2011 fra Vestbad bilagt årsregnskab 2010 anbefalet af Bestyrelsen for Vestbad på møde den 12.08.2011.
Bilag 3: BDO Kommunernes Revision - brev af 12.08.2011
Bilag 4: BDO Kommunernes Revision - revisionsprotokollat af 05.08.2011

Islev Skole - Gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, Regnskab
Sag nr. 194 (BSU 62/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab ovennævnte projekt.

Bevilling 23.03.2010 160.000 kr.
Bevilling 25.05.2010 5.640.000 kr.
Bevilling i alt 5.800.000 kr.
Forbrug/regnskab  5.673.001 kr.
Mindreforbrug  126.999 kr.

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 126.999 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning af 29.08.2011

Opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole - Regnskab
Sag nr. 195 (BSU 63/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 30.10.2007 985.000 kr.
Bevilling 26.02.2008

9.515.000 kr.

Bevilling 24.06.2008 920.552 kr.
Finansieret af Rødovre Skole  3.000.000 kr.
Bevilling i alt

 14.420.552 kr.

Forbrug/regnskab 14.389.470 kr.
Mindreforbrug 31.082 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 31.082 kr. tilgår kassebeholdningen i 2011.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning af 29.08.2011

Forslag om sammenlægning af børneinstitutionen Agerkær og vuggestuen Solsikken
Sag nr. 196 (BSU 64/2011)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår ny ledelsesstruktur og organisatorisk sammenlægning af børneinstitutionen Agerkær og vuggestuen Solsikken.

Baggrunden for forslaget er, at lederen i børneinstitutionen Agerkær har valgt at opsige sin stilling med udgangen af november 2011.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den foreslåede ledelsesstruktur med én fælles ledelse godkendes,

 2. at mindreudgiften i 2012 på 100.000 kr. anvendes til implementering, personalemæssige aktiviteter, vikarudgifter m.v., og

 3. at mindreudgiften i 2013 ff. tilbageføres kommunekassen i forbindelse med budgetlægningen.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Tilbagemeldinger fra forældre- og personalegrupperne i Solsikken og Agerkær

Fysisk samling af Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 197 (SOSU 81/2011)

Sagens kerne

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2011 (sag nr. 71) besluttet at sammenlægge skolesocialprojekterne Annexet og Skiftesporet fra 1. august 2011 i Udviklingscenteret Skiftesporet under een samlet ledelse.

I budgetforslag 2012ff er der endvidere indarbejdet besparelsesforslag om personalereduktion (½ lærer og ½ pædagogstilling).

Med henblik på dels at nedbringe udgifterne ved driften af Udviklingscenter Skiftesporet, dels at sikre en fælles kultur og bedst mulige udnyttelse af medarbejderressourcerne foreslås det nu at samle alle aktiviteter på én adresse på Rødovre Parkvej 403B (det nuværende Skiftesporet).

Annexet rummer pt. 12 børn inkl. 2 merindskrevne børn, og Skiftesporet rummer 30 børn og unge. Samlet vil der være plads til i alt 40 børn og unge.

Inden visitering til skolesocialtilbuddene er alle børn kendt og undersøgt af PPR's psykologer. Det foreslås derfor samtidig at ændre det psykologfaglige arbejde på Udviklingscentret, således at dette fremover varetages af PPR, svarende til øvrige folkeskoler i Rødovre Kommune. I konsekvens heraf nedlægges den nuværende psykologfaglige arbejdsfunktion på udviklingscentret. Derudover opnås en yderligere besparelse ved at reducere det øvrige personale med 1 stilling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Udviklingscenter Skiftesporet for børn, unge og familier i Rødovre Kommune samles på adressen Rødovre Parkvej 403B, i Skiftesporets nuværende lokaler pr. 1. januar 2012.

 2. at Udviklingscenter Skiftesporets ramme til løn og aktiviteter reduceres med 0,7 mio. kr.

 3. at de sparede midler omplaceres inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme som et bidrag til at sikre budgetoverholdelse i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93
Sag nr. 198 (SOSU 82/2011)

Sagens kerne

Den Sociale Ankestyrelse har gennemført praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93

Undersøgelsen har omfattet 108 sager fra 17 kommuner, heraf 4 sager fra Rødovre Kommune.

Afrapporteringen er foretaget samlet for alle de 17 deltagende kommuner, dog således at der til den enkelte kommune er fremsendt måleskemaer på de enkelte sager. Rapporten skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a forelægges Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse

Socialfaglig og økonomisk analyse af områderne voksne og børn med særlige behov
Sag nr. 199 (SOSU 83/2011)

Sagens kerne

Konsulentfirmaet Incitare har i august måned 2011 afsluttet et analysearbejde, der har haft til formål at belyse årsagerne til Rødovre Kommunes ressourceforbrug til børn, unge og voksne med særlige behov.

Analysearbejdet er mundet ud i en rapport omfattende to delrapporter, idet voksenområdet hhv. børne- og ungeområdet er beskrevet hver for sig.

Der skitseres en tidsplan for det videre efter arbejde i henhold til anbefalingerne i rapporterne, hvorefter der forlægges en opsamling på arbejdet efter et år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at rapporterne tages til efterretning

 2. at Forvaltningen arbejder videre efter den nævnte tidsplan

 3. at der forelægges en opsamling på Incitares anbefalinger september 2012

Social- og Sundhedsudvalget:

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.
 3. Anbefales.

 

 

Beslutning

Social – og Sundhedsudvalgets anbefalinger godkendt.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Analyserapport, voksne samt børn og unge inkl. bilag, august 2011
Bilag 3: Interessentanalyse, maj 2011

Beskæftigelsesplan 2012 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 200 (BEU 48/2011)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed beskæftigelsesplan 2012 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til beskæftigelsesplan 2012 på mødet den 17. maj 2012 (sag nr. 28).

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2012 for Rødovre Jobcenter godkendes

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

(Til Kommunalbestyrelsen).

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Beskæftigelsesplan 2012
Bilag 3: samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2012
Bilag 4: Strategien for indsatsen mod langtidsledighed, som følge af den statslige bevilling til virksomhedsrettede jobkonsulenter
Bilag 5: hørings svar fra Beskæftigelsesregionen
Bilag 6: Opfølgning på høringssvar
Bilag 7: Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Diverse
Sag nr. 201

Beslutning

Taget til efterretning.