Økonomiudvalget

19-09-2012

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Niels Spittau(O)
Torben Petersen(F)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)

Fraværende

Britt Jensen(A)

Sager 185 - 199

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 185

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter - 2. kvartal 2012.
 2. Notat af 5. september 2012 fra Borgerservice vedr." Information om overdragelse af Børnefamilieydelser og Underholdsbidrag til Udbetaling Danmark".

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 185.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Ad 1: Rødovre Jobcenter - Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012
Bilag 2: Ad 2: Information om overdragelse af Børnefamilieydelser og Underholdsbidrag til Udbetaling Danmark

Endelig beslutning om at deltage i en fælles spildevandskoncern
Sag nr. 186

Sagens kerne

Endelig beslutning om etablering af fælles spildevandskoncern efter Kommunalbestyrelsens principbeslutning den 27.03.2012.

Rødovre Spildevand A/S kan således blive en del af den nye fælles spildevandskoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde, egne takster, som i henhold til lovgivningen fortsat skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Etableringen af den nye spildevandskoncern vil indebære, at alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, får udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab.

Medarbejderne, der udfører opgaver for de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, vil således fremover være ansat i det fælles serviceselskab.

Bestyrelsen for Rødovre Spildevand A/S har taget orientering om etablering af fælles spildevandskoncern til efterretning ved ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11.09.2012.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandskoncern, jf. Kommunalbestyrelsens principbeslutning af 27.03.2012, og at Rødovre Kommune i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale,

 2. at Kommunalbestyrelsen indstiller et medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye spildevandskoncern svarende til samme person, der er medlem af bestyrelsen for vandkoncernens holdingselskab, og får mandat til at repræsentere kommunen i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter,

 3. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til, at gennemføre de fornødne skridt med henblik på, at indskyde Rødovre Spildevand A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for kommunens holdingselskab, Rødovre Forsyning A/S, samt

 4. at Rødovre Kommunes udgifter til at indgå ejeraftalen mv., afholdes inden for en ramme på 10.000 kr., der finansieres på konto 6.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 186.
Indstilles godkendt, idet borgmesteren indstilles som medlem af bestyrelsen for holdingselskabet.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

1. Problemstilling

Oversvømmelser som følge af større regnmængder kender ikke kommunegrænser. Kommuner og spildevandsselskaber i hovedstadsområdet er afhængige af hinanden for at løse udfordringerne på området. Samarbejdet skal bl.a. ske i forbindelse med udarbejdelse og implementering af klima handlingsplaner. Herved kan de miljø- og samfundsmæssige påvirkninger begrænses.

Udfordringerne stiller krav til selskaberne om omfattende investeringer og koordinering af tiltagene på spildevandsområdet, samt behov for specialiseret viden og kompetenceudvikling.

Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer. Det har herudover vist sig endog ganske vanskeligt, at få godkendt de omkostninger, der medgår til at opnå miljø- og servicemål. Samlet set medfører dette, at mange spildevandsselskabers takster er under pres, og at flere selskabers takster vil komme det.

Etableringen af en spildevandskoncern vil herudover give den fornødne politiske vægt til at kunne påvirke lovgivningen, herunder mulighed for at skabe hensigtsmæssige rammer for at få finansieret klimaindsatsen.

2. Løsning

Kommunalbestyrelsen traf på denne baggrund den 27.03.2012 principbeslutning om at indgå i en fælles spildevandskoncern.

5 andre kommuner har truffet samme beslutning - Albertslund Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune og Københavns Kommune. Disse kommuner har tilkendegivet et ønske om, at flere spildevandsselskaber på Sjælland på sigt indtræder i den nye spildevandskoncern.

I forlængelse af kommunernes principbeslutninger om at deltage i spildevandssamarbejdet har et forhandlingsudvalg og en arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne forhandlet det nærmere aftalegrundlag for en ny spildevandskoncern.

Aftalegrundlaget består af udkast til vedtægter for de selskaber, der kommer til at indgå i vandkoncernen, samt den ejeraftale, der vil blive indgået mellem de kommuner, der bliver direkte eller indirekte ejere af koncernen.

Hvis Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen, vil Rødovre Spildevand A/S blive en del af den nye fælles spildevandskoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde og egne takster, og taksterne vil i henhold til lovgivningen fortsat skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen.

De spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, vil få udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab i den vandkoncern, der blev etableret i juli d.å.

3. Forvaltningens vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, at etableringen af en ny spildevandskoncern er en afgørende forudsætning for at løfte de udfordringer, som spildevandsselskaberne står over for. Ved at skabe en stor og slagkraftig enhed vil spildevandskoncernen kunne løfte disse udfordringer, idet der herved opnås en række synergier og etableres mulighed for at sikre en hensigtsmæssig koordinering af tiltag i forhold til klimatilpasning mv.

4. Beskrivelse af den nye koncern

4.1 Etablering og ejerfordeling

Den nye spildevandskoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres eksisterende spildevandsselskaber i et nyt holdingselskab. De nuværende spildevandsselskaber, herunder Rødovre Spildevand A/S, består efter etableringen af koncernen og bevarer egne prislofter og egne takster.

Ved at indskyde deres respektive selskaber bliver kommunerne direkte eller indirekte ejere af alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen.

Ejerandelene fordeles i forhold til værdien af det enkelte indskud. Fastlæggelsen af ejerandelene er – i lighed med fordelingen af ejerandelene i den fælles vandkoncern – sket ud fra en helhedsvurdering af, hvilke elementer der skaber og afspejler værdi for spildevandsselskaberne. Da grundlaget for vand- og spildevandsselskabers værdier er væsentlig forskellig, savner det mening at anvende modellen fra vandkoncernen til fordelingen af ejerandele til spildevandskoncernen. Beregningen er derfor baseret på de reguleringsmæssige anlægsaktiver mv. fratrukket rentebærende gæld (vægtes 40 %), samme værdier med en korrektion for længere levetid for ledninger (vægtes 40 %) samt debiteret vandmængde for 2010 (vægtes 20 %).

Rødovre Kommune får 4,7 % af aktiekapitalen, der fordeles således:

Kommune Aktiekapital pct.
Albertslund Kommune

8,4%

Dragør Kommune

4,0%

Herlev Kommune

5,6%

Hvidovre Kommune

12,0%

Københavns Kommune

65,3%

Rødovre Kommune

4,7%

I alt

100%

Ejerandelene er drøftet med Forsyningssekretariatet, der den 28.06.2012 skriftligt har tilkendegivet, at den aftalte ejerfordeling ikke umiddelbart giver anledning til at antage, at der sker overførsel af værdier mellem kommunerne. Dette svarer til tilbagemeldingen for så vidt angår ejerfordelingen i forbindelse med etableringen af den fælles vandkoncern.

Samarbejdet indebærer, at KE Afløb A/S' særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres spildevandsselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse.

4.2 Beslutningskompetence og bestyrelsernes ansvarsområder

4.2.1 Holdingselskabets bestyrelse

Ejerkommunernes indflydelse i spildevandskoncernen sikres navnlig på generalforsamlingen, og de af ejerne valgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens holdingselskab.

Hver ejerkommune besætter én plads i bestyrelsen. Af hensyn til at sikre viden om samarbejdet mellem vand- og spildevandskoncernerne og forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem koncernernes forhold, vil det være hensigtsmæssigt, hvis de samme personer, som sidder i bestyrelsen i vandkoncernens holdingselskab, vælges til bestyrelsen for spildevandskoncernens holdingselskab. Der er ikke knyttet et vederlag til bestyrelseshvervet i spildevandskoncernens holdingselskab.

De kommuner, som er medejere af vandkoncernen, men ikke af spildevandskoncernen, har ret til at lade sig repræsentere med en observatør i spildevandskoncernens holdingbestyrelse. Det samme gælder de kommuner, der har en observatør i holdingbestyrelsen i vandkoncernen Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunalbestyrelserne også i disse tilfælde vælger de samme personer, som deltager i bestyrelsesmøderne i vandkoncernens holdingselskab, som repræsentanter i spildevandskoncernens holdingselskab.

Medarbejderrepræsentanterne fra vandkoncernen kan ligeledes deltage som observatører i spildevandskoncernen.

4.2.2 Ejerkommunernes kompetence

På generalforsamlingen træffer ejerkommunerne beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for spildevandskoncernen, f.eks. spørgsmål om optagelse af nye aktionærer, udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet.

Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Derudover kræves, at mindst 3 ejerkommuner stemmer for forslaget.

Det kræver dog enstemmighed, hvis andre end holdingselskabet skal være medejere af spildevandsselskaberne. Det samme gælder, hvis der træffes beslutninger, som kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller beslutninger som kan påvirke ejerkommunernes lånerammer.

4.2.3 Spildevandsselskaberne

Bestyrelsen i det enkelte datterselskab træffer beslutninger om selskabets forhold. For at sikre koordination mellem spildevandkoncernens selskaber skal en række væsentlige beslutninger vedrørende spildevandsselskaberne forelægges det enkelte selskabs generalforsamling – dvs. bestyrelsen i holdingselskabet. Det gælder blandt andet følgende beslutninger:

 • Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer

 • Større investeringer

 • Optagelse af lån

 • Indstilling eller fastsættelse af spildevandstakster mv.

 • Godkendelse af selskabets budgetter

 • Fusion og spaltning af selskabet

4.3 Kommunernes myndighedsopgaver

Ejerkommunerne bevarer deres myndighedsbeføjelser på spildevandsområdet, herunder særligt kompetencen til at godkende det lokale spildevandsselskabs takster mv., samt muligheden for at styre gennem planlægning. Spildevandsselskabernes vedtægter indeholder en bestemmelse om, at de er forpligtede til at følge de lokale spildevandsplaner, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i taksterne.

5. Beslutningsproces

Sagen forelægges herved til endelig beslutning.

Gennemførelse af beslutningen er betinget af, at der opnås en endelig fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i december 2012.

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til at forberede og gennemføre etableringen af koncernen vil i videst muligt omfang blive afholdt af de involverede selskaber, herunder Rødovre Spildevand A/S. Udgifter til opgaver, der varetages alene for ejerne, herunder særligt udarbejdelsen af ejeraftalen, skal afholdes af kommunerne. For Rødovre Kommune forventes dette beløb at udgøre 10.000 kr.

Tidsplan

Når den enkelte kommunalbestyrelse i august-september har taget endelig beslutning om at kommunens spildevandsselskab skal indgå i den fælles spildevandskoncern forventes det at blive etableret inden udgangen af 2012.

Bilag

Bilag 1: Ejeraftalen
Bilag 2: Bilag 1.2. til ejeraftalen - Vision
Bilag 3: Bilag 3.2.A til ejeraftalen - vedtægter for holdingselskabet
Bilag 4: Bilag 3.2.B til ejeraftalen - standardvedtægter for spildevandsselskaberne
Bilag 5: Bilag 4.2. til ejeraftalen - ejerfordeling
Bilag 6: Bilag 8.3.5 til ejeraftalen - oversigt over bestyrelseshonorarer
Bilag 7: Bilag 10.2. til ejeraftalen - Københavns Energi
Bilag 8: Notat om styring m.v. af en fælles spildevandskoncern

Forslag til ny tildelingsmodel og struktur på specialundervisningsområdet
Sag nr. 187

Sagens kerne

Resurserne til specialundervisning omfordeles efter en decentral model, som i højere grad skal skabe incitament til at ekskludere færre elever fra ”normalundervisningen”. Herudover omdefineres eksisterende specialundervisningstilbud i Rødovre Kommune således, at de i højere grad bliver støttende for den ønskede proces og fungerer som sikkerhedsnet for den enkelte elev.

Sagen har nu været til høring i skolebestyrelserne, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet 19.06.2012, sag nr. 214.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  

 1. at beslutningerne fra 19.06.2012, sag nr. 214, fastholdes, og
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en årlig status for Børne- og Skoleudvalget, første gang i efteråret 2014.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2012, sag nr. 82.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 187.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Sagen er en genoptagelse af sag nr. 214 fra Kommunalbestyrelsens møde den 19.06.2012. Sagen har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Generelt er bestyrelserne positive over for det foreslåede, og skolerne bakker op om inklusionstanken. Det nævnes desuden, at ændringerne giver mulighed for en mere fleksibel visitering og tildeling.

Skolerne udtrykker dog ønske om, at den nye struktur følges tæt og evalueres, og det påpeges, at det er vigtigt, at personalet kompetenceudvikles i forhold til den foreslåede struktur. Det ønskes desuden, at midlerne til kompetenceudvikling tildeles særskilt.

Der forekommer endvidere enkelte præciseringer, som skitseret nedenfor.

 • Islev Skole - opfordrer til, at klasserne i ADHD-centret først stopper efter 5. klasse. Det anføres, at hvis specialgrupperne bliver mindre kan det betyde, at den faglige kompetence reduceres.
 • Tinderhøj Skole - anbefaler, at Ordblindeskolen ikke begrænses til diagnostiserede ordblinde, men opretholdes for alle elever med svære læse- skrivevanskeligheder.
 • Valhøj Skole - gør opmærksom på, at det er vigtigt, at skolelederne sikres vejledning i PPR i forhold til visitationerne. Det er vigtigt, at udviklingen af gruppeordningerne på skolen sættes i relation til skoleudbygningsplanen, og at gruppeordningerne sikres et trygt fritidstilbud.
Generelt udtrykkes der bekymring for, om der på sigt vil blive tænkt for meget økonomi i visitationen, og om der fremadrettet vil kunne sikres en objektiv visitation, således at alle børn, der kræver specialundervisning, vil blive behandlet ens, uanset hvilken skole barnet går på, og at de får det tilbud, de har behov for.

En enkelt bestyrelse ser sig ikke i stand til at komme med et kvalificeret høringssvar på det foreliggende grundlag.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler omlægningen af specialundervisningen gennemført som forudsat i den tidligere fremlagte sag herom og vil i videst muligt omfang inddrage skolernes bemærkninger i det videre arbejde med at implementere modellen. Ligeledes vil PPR fortsat blive inddraget i arbejdet, således at den fornødne ekspertise og vejledning også fremover vil være til stede. Endelig vil forvaltningen følge omlægningen tæt og udarbejde en årlig status, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget - første gang i efteråret 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver en øget fleksibilitet i anvendelsen af den tildelte resurse.

Tidsplan

Dele af den nye tildelingsmodel og struktur startes op 01.08.2013. Den øvrige del startes 01.08.2014.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Hendriksholm Skole - svar 1
Bilag 2: Høringssvar fra Hendriksholm Skole - svar 2
Bilag 3: Høringssvar fra Islev Skole
Bilag 4: Høringssvar fra Nyager Skole
Bilag 5: Høringssvar fra Rødovre Skole
Bilag 6: Høringssvar fra Tinderhøj Skole
Bilag 7: Høringssvar fra Valhøj Skole
Bilag 8: Høringssvar fra Skovmoseskolen

Fortsat drift af vuggestuen ved Valhøj Skole
Sag nr. 188

Sagens kerne

På baggrund af den samlede udvikling i antallet af førskolebørn i Rødovre Kommune, foreslås det, at vuggestuen ved Valhøj Skole - som er en del af børneinstitutionen Skanderup - løbende omstruktureres fra en vuggestue med 30 børn i alderen 0-2 år til en børnehavegruppe med 40 børn i alderen 3-6 år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at vuggestuen ved Valhøj Skole løbende overgår fra at være en vuggestueafdeling med plads til 30 børn i alderen 0-2 år, til at være en børnehavegruppe med plads til 40 børn i alderen 3-6 år,
 2. at den ændrede struktur påbegyndes umiddelbart efter den eventuelle politiske godkendelse,
 3. at vuggestuen ved Valhøj Skole og børneinstitutionen Skanderup får fælles bestyrelse og drift, og
 4. at institutionens budget løbende tilpasses den ændrede børnenormering.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2012, sag nr. 83.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 188.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har 04.07.2012 modtaget en samlet henvendelse fra forældrebetyrelserne i vuggestuen ved Valhøj Skole og børneinstitutionen Skanderup. Heri foreslås det, at pasningstilbuddet i vuggestuen bevares efter 30.04.2012, men at lokaliteten anvendes som "buffer" for de børnehavepladser, der fremadrettet er behov for.

Bestyrelserne foreslår endvidere, at det fremtidige pasningsstilbud tilknyttes børneinstitutionen Skanderup som en "sattelitinstitution" med mulighed for fælles bestyrelse og drift.

Bestyrelserne bemærker afslutningsvis, at man ønsker, at der etableres mulighed for, at de børn, der allerede er indmeldt i Vuggestuen ved Valhøj Skole, får mulighed for at blive der.

Ifølge de foreliggende oplysninger viser den seneste udvikling i fordelingen af de kommende børn, at presset på kommunens vuggetuepladser er stagnerende, mens der fortsat er et øget pres på børnehavepladserne.

Den foreslåede ændring af vuggestuens funktion vil betyde, at den løbende skal ændres fra 60 enheder (svarende til 30 vuggestuebørn) til 40 enheder (svarende til 40 børnehavebørn). Den nære tilknytning til børneinstitutionen Skanderup vil medvirke til, at det hele tiden vil være muligt at skabe et pædagogisk kvalitativt tilbud også til de større børn i vuggestuen ved Valhøj Skole.

Der er afsat diftsmidler i budgettet, som løbende vil blive tilpasset børnetallet.

Ifølge institutionens opgørelser vil der fra 01.09.2012 være ti af de nuværende vuggestuebørn, som fylder tre år inden 01.05.2013 og yderligere tre børn, som fylder tre år inden 01.05.2014. Rent praktisk vil udskriftningen foregå således, at der indskrives et børnehavebarn "udefra", hver gang et af de allerede indmeldte børn fylder tre år.

De fysiske rammer i institutionen vil som nævnt kunne rumme 40 børnehavebørn. Imidlertid er institutionens legeplads lille, og som udgangspunkt indrettet til vuggestuebørn. Det forventes derfor, at de større børn - såfremt ændringen gennemføres - i høj grad vil blive tilbudt ture "ud af huset" f.eks. til volden eller andre af de naturområder, som ligger i umiddelbar nærhed. Endvidere vil det blive muligt i perioder at tilknytte Børne- og Kulturforvaltningens "naturbus".

Ændringen i anvendelsen af de fysiske rammer og gennemførelsen af de personalemæssige konsekvenser er forhandlet med de faglige organisationer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til den fortsatte drift i budgettet for 2013 og følgende år.

Da der vil blive indskrevet ekstra børnehavebørn i takt med, at de nuværende børns status ændres fra vuggestue- til børnehavebørn, vil den økonomiske gevinst først få fuld gennemslagskraft i 2016, hvor der forventes en samlet besparelse på ca. 600.000 kr. årligt (2012-tal) i forhold til nuværende budget. Indtil 2016 vil institutionens budget løbende blive tilrettet.

Tidsplan

Den gradvise ændring i børnenormeringen, med deraf følgende konsekvenser, vil kunne påbegyndes umiddelbart efter en politisk godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i begyndelsen af 2013 - med udgangspunkt i de til den tid foreliggende prognoser for udviklingen i antallet af førskolebørn - udarbejde forslag til institutionens eventuelle drift efter 01.05.2013.

Bilag

Bilag 1: Forhandling med BUPL og FOA vedr. vuggestuen ved Valhøj Skole
Bilag 2: Forslag vedrørende bevarelse af vuggestuen ved Valhøj Skole efter 30.04.2013

Huslejefastsættelse 2013 - Slotsherrens Vænge 6
Sag nr. 189

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsendte budgetforslag for perioden 01.01.2013-31.12.2013

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2012. Det betyder, at den nuværende pris på 1.280 kr. pr. m2 fortsætter uændret i 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 1.280 kr. pr. m2 i Slotsherrens Vænge 6 for 2013.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 189.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2013.

Budgetforslaget er identisk med budget 2012 og betyder konkret, at den nuværende husleje fortsætter uændret med 1.280 kr. pr. m2 i 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje har det ingen kommunal økonomiske konsekvenser for så vidt angår bofællesskaberne på 1. sal.

Rehabiliteringsafdelingen i stueplan bestående af midlertidige pladser lejes af Rødovre kommune, der vil have samme udgift i 2013 som i 2012.

Tidsplan

Huslejen skal varsels med 3 måneder til ikrafttrædelse den 1. januar 2013.

Huslejefastsættelse 2013 - Ældreboligerne Broparken
Sag nr. 190

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsendte budgetforslag for perioden 01.01.2013-31.12.2013.

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2012. Det betyder, at den nuværende pris på 782 kr. pr. m2 fortsætter uændret i 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at
Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 782 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken for 2013.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 190.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2013.

Budgetforslaget er identisk med budget 2012 og betyder konkret, at den nuværende husleje fortsætter uændret med 782 kr. pr. m2 i 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunal økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejen skal varsles med tre måneder til ikrafttrædelse den 1. januar 2013.

Huslejefastsættelse 2013 - Ældrecenter Broparken
Sag nr. 191

Sagens kerne

Godkendelse Af DAB´s fremsendte budgetforslag for perioden 01.01.2013-31.12.2013.

Budgetforslaget viser en stigning på 3,5 % i forhold til budget 2012. Konkret betyder dette, at prisen stiger fra de nuværende 1.327 kr. til 1.372 kr. pr. m2.

Indstilling

Social og sundhedsforvaltningen indstiller,

at
Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 1.372 kr. pr. m2 i Ældrecenter Broparken for 2013.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 191.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

DAB fremsender budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2013.

Af budgetforslaget fremgår det, at de budgetterede udgifter vil stige fra de nuværende 7.006.000 kr. til 7.258.000 kr. - svarende til at prisen vil stige fra de nuværende 1.327 kr. til 1.372 kr. pr. m2 i 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunal økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejen skal varsles med tre måneders varsel til ikrafttræden den 1. januar 2013.

Hjemmehjælp - godkendelse af timepriser 2012
Sag nr. 192

Sagens kerne

Godkendelse af hjemmehjælpens timepriser for 2012.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at
de foreslåede timepriser godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2012, sag nr. 55.
Godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 192.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Sagen er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2012, sag nr. 55, men beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen og derfor forelægges sagen.

I henhold til reglerne om frit valg indenfor hjemmehjælp, skal der beregnes nye timepriser hvert år. Beregningen skal sikre, at de private leverandører honoreres med timepriser, der afspejler den kommunale udførers reelle udgifter. Det foreslås, at de timepriser de private leverandører får udmeldt svarer til 2011 timepriserne, dog tillagt KL´s pris og lønfremskrivning. Se bilag: "Beskrivelse af forslag til timepriser i 2012".

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De nye timepriser udmeldes til de private leverandører umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen til ikrafttræden den 1. januar 2012.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af forslag om timepriser i 2012

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Pleje Plus ApS
Sag nr. 193

Sagens kerne

Firmaet Pleje Plus ApS har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Pleje Plus ApS godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb)
 2. at kontraktindgåelse sker med ikraftræden 1. oktober 2012.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. september 2012, sag nr. 66.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 193.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Pleje Plus ApS har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser. Pleje Plus ApS er godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelser i blandt andet Lolland og Halsnæs Kommuner. Pleje Plus ApS har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at Pleje Plus ApS opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. Firmaet har vedlagt Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om godkendelse.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - TIPTOP PLEJE.
Sag nr. 194

Sagens kerne

TIPTOP PLEJE har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at TIPTOP PLEJE godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp (ekskl. indkøb),
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. september 2012, sag nr. 67.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 194.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

TIPTOP PLEJE har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser. TIPTOP PLEJE er godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelser i Københavns Kommune. TIPTOP PLEJE har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at TIPTOP PLEJE opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. Firmaet har vedlagt Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse som leverandør under Fritvalgsordningen.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - KRAM Madservice A/S
Sag nr. 195

Sagens kerne

KRAM Madservice A/S har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af madservice med udbringning hos de borgere, der er visiteret til denne ydelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at KRAM Madservice A/S godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelsen madservice med udbringning,
 2. at kontraktindgåelse sker pr. 1. oktober 2012.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. september 2012, sag nr. 68.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 195.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

KRAM Madservice A/S har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af madservice med udbringning hos de borgere, der er visiteret til denne ydelse. KRAM Madservice A/S er godkendt som leverandør i bl.a. 22 sjællandske kommuner. KRAM Madservice A/S har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at KRAM Madservice A/S opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af madservice med udbringning. Firmaet har vedlagt serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om fritvalgsgodkendelse.

Justering af mål i Beskæftigelsesplanen for 2012
Sag nr. 196

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år målene for kommende års beskæftigelsesplan på baggrund af prognoser for ledighedsudviklingen og på baggrund af Rødovre Kommunes egne vurderinger.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at målsætningerne i beskæftigelsesplanen for 2012 justeres. Det er vurderingen, at nedenstående forslag fortsat er ambitiøse men mere realistiske.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til nye målsætninger i Beskæftigelsesplan 2012 godkendes.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 11. september 2012, sag nr. 45.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 196.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Målene for beskæftigelsesplanen 2012 blev fastlagt ud fra en forventning om et begyndende fald i ledigheden. Dette fald er udeblevet på landsplan og i Rødovre. Samtidig betyder den fortsatte lavkonjunktur, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet har vanskeligere ved at indtræde på arbejdsmarkedet. På baggrund af kvartalsstatistik for 2. kvartal fremlagt på møde i september 2012, er det vurderingen, at opfyldelse af en række målsætninger i beskæftigelsesplanen ikke er realistiske.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at visse målsætninger justeres (jf. bilag).

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne er belyst i de løbende økonomiopfølgninger.

Tidsplan

2012.

Bilag

Bilag 1: Notat om justering af mål i beskæftigelsesplanen for 2012

Årsregnskab 2011 - Revisionsberetning
Sag nr. 197

Sagens kerne

BDO Kommunernes revision har fremsendt beretning nr. 12 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

 1. at beretningen tages til efterretning,
 2. at regnskab 2011 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 197.
Indstilles godkendt, idet 3 stemte for og 1 (O) tog forbehold.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Revisionen har revideret regnskabet for 2011, og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger jf. afsnit 1.5.2 i beretning nr. 12.

Revisionen påpeger i beretningen jf. afsnit 5.3 budget og bevillingskontrol, at de løbende indberetninger til budgetopfølgningen, ikke har været af tilstrækkelig kvalitet for så vidt angår indberetning af forventet mer-/mindreforbrug.

Revisionen har noteret, at administrationen arbejder aktivt med udvikling af et bedre styringsredskab og anbefaler, at dette arbejde fortsættes. Det er Direktionens forventning, at de igangsatte styringstiltag vil betyde større præcision i forventet regnskab 2012.

Revisionen henviser i beretningen til deres erklæring vedrørende indberetning til Forsyningssekretariatet m.v. i afsnit 5.11. Erklæringen er forsynet med forbehold og supplerende oplysning. I forhold til revisionens forbehold kan det oplyses, at Rødovre Kommune har sendt opgørelser til Konkurrencestyrelsen/Forsyningssekretariatet uden respons.

Rødovre Kommune afventer i øvrigt Regeringens og KL´s udspil om rammerne for betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne i efteråret 2012. I forhold til revisionens supplerende oplysning skal det bemærkes, at Rødovre Vand A/S er fusioneret med 7 andre vandselskaber pr. 1. juli 2012 samt at Rødovre Spildevand A/S ligeledes forventes at fusionere ultimo 2012, og som følge heraf ophører de administrative ydelser som Rødovre Kommune leverer i løbet af 2012 og 2013.

Der er i 2011 foretaget temarevision af administrationen af fleksydelsesordningen. En ordning der blev overført fra staten til kommunerne den 1. januar 2007, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2006. Alle kommuner er omfattet af temarevisionen. Temarevisionen er gennemført i perioden januar - april 2012 og det er revisionens vurdering, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området.

Lov- og plangrundlag

Indenrigs- og Økonoministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (bekendtgørelse nr. 797 af 3. juli 2012).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af september til tilsynsmyndigheden sammen med beretningen og de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Kommunalbestyrelsens afgørelser sendes samtidig til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Afsluttende årsberetning 2011.

Førstegangsanvisning til Danmarksgrunden og kommunens rolle
Sag nr. 198

Sagens kerne

KAB har på vegne af AKB Rødovre fremsendt tids- og procesplan for 1. gangsanvisningen samt ønske om at beboerfortrinsretten fraviges helt ved 1. gangsanvisningen til de nyopførte boliger på Danmarksgrunden. I sammenhæng hermed har kommunens Boligservice udarbejdet plan for kommunens rolle ved 1. gangsanvisningen.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at kommunens udlejningsplan tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 198.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af AKB Rødovre bedt Rødovre Kommune godkende, at beboerfortrinsretten fraviges helt ved førstegangsudlejningen af de nyopførte boliger på Danmarksgrunden, Brunevang 101 – 155, samt at de boliger som KAB skal anvise - svarende til 2/3 - vil blive anvist efter følgende fordeling:

 • Børnefamilier bosiddende i kommunen med beskæftigelse i kommunen (25 %)
 • Børnefamilier med beskæftigelse i kommunen (25 %)
 • Boligsøgende med beskæftigelse beliggende i kommunen (20 %)
 • Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger (20 %)
 • Boligsøgende med ønske om at bo i almene boliger præget af en høj grad af egen vedligeholdelse (10 %)

Desuden har KAB oplyst at beboerfortrinsretten ved genudlejning fraviges med 25 %. Endelig har KAB foreslået, at aftalen løber 4 år fra den 1. juni 2013, hvor lejemålene efter planen udlejes første gang, og at aftalen evalueres hvert 2. år eller efter kommunens ønske.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 20. december 2011 godkendt, at de nyopførte boliger på den tidligere Danmarksgrund udlejes efter en række særlige kriterier, som ligeledes er godkendt af Socialministeriet som forsøgsordning. Udlejningskriterierne er en del af det overordnede AlmenBolig+ koncept og indebærer blandt andet, at lejerne overtager en del af vedligeholdet af ejendommen, hvorfor lejerne skal acceptere dette vilkår ved overtagelse af lejemålet. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at Rødovre Kommune ønsker mulighed for anvisning til hver 3. bolig i afdelingen, såvel ved førstegangsudlejning som fremadrettet, og i det tilfælde at der hos kommunen ikke er ansøgere til boligerne, kan de sendes retur inden 5 dage jf. udlejningsaftalen.

Kommunalbestyrelsen har desuden tidligere i sit møde den 31. januar 2012 godkendt KABs nye fællesventeliste, kaldet Bolignøglen. Bolignøglen medfører, at en afdeling hvor KAB er forretningsfører kan beslutte, at fravige beboerfortrinsretten i afdelingen delvist.

For så vidt angår førstegangsanvisningen har KAB fremsendt notat af 3. juli 2012 for tids- og procesplan for udlejning til Danmarksgrunden, hvor 1. fase er invitation af boligsøgende fra KAB´s interesseliste, samt kommunens eventuelt interesserede ansøgere, til et informationsmøde den 5. november 2012.

2. fase omfatter ansøgning og udvælgelse af ansøgere og 3. fase er åbent hus, beboermøder og nøgleudlevering ultimo juni 2013 til de som har fået en bolig.

Ved kommunens anvisning af sin tredjedel af boligerne ved førstegangsudlejning, skal det sikres at kommunen undgår lejetab.

For at undgå lejetab for kommunen vil ansøgningsperioden for kommunens ansøgere ske forud for KAB´s periode, således at kommunens ansøgningsperiode sker i perioden fra den 1.-26. oktober, og at udvælgelse sker primo uge 44. KAB’s ansøgningsperiode sker i perioden fra den 8. til den 11. november 2012 i uge 45/46

Ved at lade kommunens ansøgningsperiode gå forud for KAB´s, vil kommunen hurtigt over for KAB kunne meddele, hvor mange boliger kommunen mener at kunne udleje.

KAB bør i den forbindelse være indforstået med at kommunens returret på 5 dage gælder fra ansøgers modtagelse af lejekontrakt, således at boligen uden omkostninger for kommunen kan returneres til udlejning via KAB, i det tilfælde at lejekontrakten ikke returneres.

For at sikre at kommunens beboerafstemte ansøgere får mulighed for at søge om en af boligerne, har Boligservice foretaget en udsøgning blandt alle beboerafstemte ansøgere. Ansøgere, der kan betale en husleje på kr. 9.000, vil blive udsøgt og skrevet på en liste over ansøgere, der skal rettes henvendelse til. Denne liste udgør p.t. ca. 10 ansøgere. En udsøgning på kr. 9.000 er foretaget ud fra, at ansøgeren foruden huslejen, yderligere skal kunne betale for brugsafgifter, vand, varme, antennebidrag, el mv.

Udover at orientere de af kommunens ansøgere på den beboerafstemte liste, der kan betale en husleje på min. 9.000 kr., vil Boligservice sørge for en orientering i Lokal Nyt for borgere om at rette henvendelse, i det tilfælde at de ønsker at søge på en af boligerne, og er omfattet af opskrivning på kommunens beboerafstemte liste. Denne praksis har tidligere været anvendt ved nyopførelser, hvor kommunen har deltaget i 1. gangsanvisningen.

Opskrivning til de boliger som kommunen skal anvise, vil ske på et særskilt ansøgningsskema, hvor ansøgeren samtidig oplyses om de særlige vilkår der gælder for byggeriet, heriblandt at ansøger skal være indstillet på en betydelig andel af eget vedligehold og egen indsats.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der henvises til KAB´s vedlagte bilag for tids- og procesplan for udlejning.

Bilag

Bilag 1: Tids- og procesplan for udlejning af boliger på Danmarksgrunden
Bilag 2: Fravigelse af beboerfortrinsretten ved 1. gangsanvisningen

Diverse
Sag nr. 199

Sagens kerne

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. september 2012, sag nr. 199.
Taget til efterretning.