Økonomiudvalget

23-10-2012

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Niels Spittau(O)
Britt Jensen(A)

Fraværende

Torben Petersen(F)

Sager 205 - 215

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 205

Sagens kerne

Meddelelsespunkt:

 • Notat af 08.10.2012 fra Økonomisk Forvaltning, Personale- og Udvikling om "Sygefraværsstatistik for 3.-4. kvartal 2011 og 1.-3. kvartal 2012".

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 205.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sygefraværsstatistik for 3. - 4. kvartal 2011 og 1. - 3. kvartal 2012

Godkendelse af revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
Sag nr. 206

Sagens kerne

Beredskabsloven (§ 25 stk. 3) kræver mindst en gang i hver valgperiode at vedtage en risikobaseret dimensionering (RBD), som fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af en risikoprofil og serviceniveau.

Denne dimensioneringsplan er en videreudvikling af det risikobaserede arbejde i Vestegnens Brandvæsen ved hovedrapporten og i de enkelte kommuner ved delplaner.

Delplanen for Rødovre Kommune skal sikre, at beredskabet har den nødvendige kapacitet og robusthed til at modsvare de risici, der er i kommunen.

Den risikobaserede dimensionering danner rammen for den videre udvikling af beredskabet i kommunerne på Vestegnen. Samlet set styrker den mulighederne for samarbejde og læring på tværs af kommunegrænserne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at dimensioneringsplanen for det operative beredskab på Vestegnen 2012-2015 godkendes,

 2. at delplanen for Rødovre Kommune godkendes,
 3. at instruks for indsatsledelse i Vestegnens Brandvæsen I/S's sluknings- og redningsområde godkendes,
 4. at Beredskabsstyrelsens udtalelse af 09.07.2012 over revisionen tages til efterretning, samt
 5. at Kommunalbestyrelsen godkender notat til Beredskabsstyrelsens udtalelse af 27.07.2012.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 206.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Dimensionering af redningsberedskabet på Vestegnen

Dimensioneringsplanen sætter rammerne for beredskabet og fastlægger de fælles målsætninger i Vestegnens Kommuner for 2012-2015.

Målsætningen er at sikre, at beredskabet har den nødvendige kapacitet og robusthed til, at modsvare de risici der er i kommunerne. Den risikobaserede dimensionering danner rammen for den videre udvikling af beredskabet i kommunerne på Vestegnen. Samlet set styrker den mulighederne for samarbejde og læring på tværs af kommunegrænserne.

Dimensioneringsplanen beskriver risikoprofilen, der kendetegner kommunerne ud fra de lokale forhold, bygningsmassen, anvendelsen af de forskellige områder, infrastrukturen og befolkningssammensætningen. På baggrund af risikoprofilen er der udarbejdet scenarieanalyser, der fastlægger konsekvenserne for hændelserne, beskriver de nødvendige resurser der skal tilvejebringes for at håndtere hændelsen.

Planen er sendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen har ved brev af 09.07.2012 fremsendt detaljeret udtalelse med kommentarer og anbefalinger. Udtalelsen er gennemgået af kommunernes Beredskaber og fulgt op af et notat af 27.07.2012 som kommenterer og uddyber de punkter som er nævnt. Notatet er gennemgået af Beredskabsforum og Koordinationsgruppen for Vestegnenes Brandvæsen I/S ved mødet den 14.08.2012. Koordinationsgruppen, bestående af de tekniske direktører/beredskabschefer i de fem kommuner, har godkendt planen med det opfølgende notat.

Lov- og plangrundlag

Kommunerne skal i henhold til Beredskabsloven, jf. § 25, mindst en gang i hver valgperiode, vedtage en risikobaseret dimensionering. Planen fastlægger niveauet for det kommunale serviceniveau, redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofil og serviceniveau.

Planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i et møde.

Økonomiske konsekvenser

Vedtægterne for Vestegnens Brandvæsen I/S (VB), § 8 samt Virksomhedskontrakten.

VB er af ejerkredsen blevet pålagt at spare 3 mio. på budget 2012 ved forskellige tiltag, som godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29.03.2011.

Tidsplan

Behandling i Beredskabskommissionen Rødovre den 14.11.2011.
Beredskabsstyrelsen har behandlet planen og udarbejdet en udtalelse til kommunerne den 09.07.2012.
Dimensioneringsplanen og Beredskabsstyrelsens høringssvar sendes i høring i kommunernes økonomiudvalg og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre
Bilag 2: Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre, bilag
Bilag 3: Delplan for Rødovre Kommune
Bilag 4: Delplan for Rødovre Kommune, bilag
Bilag 5: Indsatslederinstruks
Bilag 6: Notat om konsekvenser af samarbejdsaftalen mellem Vestegnens Brandvæsen og Københavns Brandvæsen
Bilag 7: Udtalelse over revideret planforslag for Rødovre Kommune ved Beredskabsstyrelsen af 09.07.2012
Bilag 8: Notat til Beredskabsstyrelsen - udtalelse ved Koordinationsgruppen af 17.08.2012

Rødovre Kommunale Musikskole - reduktion af venteliste
Sag nr. 207

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i den aktuelle venteliste på Rødovre Kommunale Musikskole udarbejdet forslag til udgiftsneutral budgetomplacering, således at der med virkning fra budgetår 2013 og fremover kan ske en reduktion i ventelisten med ca. 25%.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


 1. at der foretages en udgiftsneutral budgetomplacering for budget 2013 ff. og efterfølgende år med 240.000 kr.,
 2. at ændringen har virkning fra 01.01.2013,
 3. at der i budget 2012 foretages indkøb af musikinstrumenter på indtil 75.000 kr., som finansieres ved en udgiftneutral budgetomplacering på budget 2012.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. oktober 2012, sag nr. 37.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 207.
Indstilles godkendt.
(Til kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole fremsendte i forbindelse med budgetforslag 2013 høringssvar, hvori det anføres, at der p.t. til de populæreste fag er en venteliste på 88 til guitar, 63 til klaver, 18 til slagtøj og 10 til sang.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til en udgiftsneutral budgetomplacering på 240.000 kr. inden for det vedtagne budget 2013, hvorved ventelisten kan reduceres med ca. 25%. Den kompenserende besparelse kan hentes på området - "Specialpædagogisk bistand til voksne" - kompenserende specialundervisning.

Børne- og Kulturforvaltningen har de sidste par år i dialog med udbyderne af den kompenserende specialundervisning strammet praksis i forhold til godkendelse af undervisningsforløb, således at der ikke fortløbende tilbydes undervisning til den samme personkreds år efter år. Det skal præciseres, at de borgere, der efterspørger kompenserende specialundervisning, fortsat vil kunne tilbydes et undervisningsforløb, som kompenserer deres handicap.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der på budget 2012 foretages indkøb af instrumenter på indtil 75.000 kr., således at Rødovre Kommunale Musikskole kan sikre, at de nye elever kan låne det instrument, som er nødvendig for den planlagte undervisning. Udgiften kan tilsvarende finansieres ved en udgiftsneutral budgetomplacering på budget 2012.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lov om musikskoler og lov om specialundervisning for voksne.

Økonomiske konsekvenser

De ønskede dispositioner er udgiftsneutrale. Med virkning fra 01.01.2013 tilføres der 240.000 kr. til Rødovre Kommunale Musikskoles budget 2013 ff. og fremover, og den kompenserende besparelse på 240.000 kr. sker på kontoen for "Specialpædagogisk bistand for voksne".

Tidsplan

Indkøb af musikinstrumenter har virkning fra den politiske godkendelse, og optag af elever fra ventelisten har virkning fra 01.01.2013.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til budget 2013 - Musikskolen

Rødovre Mighty Bulls ApS - ansøgning om ændring af lånevilkår
Sag nr. 208

Sagens kerne

Rødovre Mighty Bulls ApS ansøger i brev af 25.09.2012 om ændring af lånevilkår på det af Kommunalbestyrelsen i mødet den 26.01.2010 bevilgede lån på 1.100.000 kr., således at lånets afvikling udskydes til den 01.02.2017 eller subsidiært eftergives.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at lånets tilbagebetalingstidspunkt udskydes til 01.02.2015.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. oktober 2012, sag nr. 38.
Anbefales med 3 stemmer for (A). 2 Kim Hammer (O) og Kim Drejer Nielsen (C) stemte imod.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 208.
Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A) og 1 imod (O).
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26.01.2010 blev det godkendt at yde et rentefrit lån på 1.100.000 kr., hvor første afdrag på 137.500 kr. skulle ske pr. 01.02.2013. Rødovre Mighty Bulls Aps ansøger i brev af 24.09.2012 om en udskydelse af tilbagebetalingstidspunktet til 01.02.2017 eller subsidiært en eftergivelse af lånet.

Af det fremsendte årsregnskab for perioden 01.07.2011 - 30.06.2012 fremgår det, at der er et overskud før skat på 72.000 kr. Den samlede egenkapital udgør -1.359.337 kr., hvoraf lånet fra Rødovre Kommune udgør de 1.100.000 kr.

Selskabets ledelse har haft den indstilling, at kapitalen skulle forsøges retableret ved overskud på driften, men med de nu kendte vilkår vil der gå 10-14 år, før kapitalen er retableret via den p.t. kendte drift. Disse vurderinger skal ses i lyset af den aktuelle finanskrise, som gør det meget vanskeligt at skaffe de fornødne sponsorindtægter.

Selskabets behov for at opbygge den nødvendige kapital skal også ses i forhold til de krav til kapitalbestemmelser, som stilles af Danmarks Ishockey Union, hvor det anføres at et ligaselskab skal have en positiv egenkapital, før ligaselskabet kan afholde lønudgifter til spillere og træner.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt elitelovens § 7.

Økonomiske konsekvenser

En udskydelse af tilbagetalingstidspunktet fra 01.02.2013 til 01.02.2015, som anført i indstillingen vil påvirke kommunes likviditet i negativ retning med 137.500 kr. i år 2013 og 2014, samlet med 275.000 kr. i perioden.

Tidsplan

Jf. indstillingen udskydes tilbagebetalingstidspunktet 2 år, således at første afdrag skal finde sted pr. 01.02.2015.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om ændring af lånevilkår
Bilag 2: Lånedokument Rødovre Mighty Bulls

Fordeling af pulje til daginstitutionsområdet i 2013
Sag nr. 209

Sagens kerne

Som følge af finanslovsforhandlingerne er der afsat 500 mill. kr. til fordeling i 2013 blandt landets daginstitutioner, hvoraf Rødovre Kommunes andel udgør 3,6 mill.kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2013 ff. Rødovre Kommune blev det fulde beløb afsat til formålet.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at beløbet på 3,6 mill. kr. anvendes dels til pædagogisk udvikling i form af øget efteruddannelse af pædagogerne i daginstitutionerne og midler til direkte børnerelaterede tiltag - dels til forøgelse af antallet af medarbejderne i daginstitutionerne - "flere hænder" samt til en løbende konvertering af pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger.

Tilførsel af de ekstra ressourcer betyder at kommunens daginstitutioner i højere grad kan honorere de ændrede og mere massive krav, der stilles den læringsmæssige kvalitet på området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at puljen på 3,6 mill. kr. til daginstitutionsområdet anvendes til pædagogisk udvikling, forøgelse af medarbejderstaben samt løbende konvertering af pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 9. oktober 2012, sag nr. 89.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 209.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Som følge af finanslovsforhandlingerne er der afsat 500 mill. kr. til fordeling i 2013 blandt landets daginstitutioner.

Rødovre Kommunes andel på 3,6 mill. kr. foreslås anvendt således:

 • Pædagogisk udvikling i form af øget efteruddannelse af pædagogerne samt midler til direkte børnerelaterede tiltag, herunder læringstiltag generelt - p.t. især naturfaglige tiltag. Forslaget skal ses i lyset af udviklingen på daginstitutionsområdet, de øgede krav til læring i institutionerne samt regeringens udspil om bl.a. "Ny Nordisk Skole". Der afsættes 600.000 kr. til formålet.
 • Forøgelse af antal medarbejdere i daginstitutionerne - "flere hænder". Dette vil imødekomme en del forældres ønske om mere fokus på det enkelte barn. Udgiften til forøgelse af medarbejderstaben med 2,5 pædagogstilling samt 1 pædagogmedhjælperstilling beløber sig til 1.320.000 kr. årligt.
 • En løbende konvertering af ikke-uddannede pædagogmedhjælperstillinger til pædagogstillinger. Dette vil betyde, at den nuværende 65% / 35%-fordeling kan ændres til 70% / 30%. I praksis vil der formodentlig i en overgangsperiode være tale om en større ændring af fordelingen, idet der p.t. er relativt mange nyuddannede pædagoger uden arbejde, hvorfor lønniveauet ikke vil veje så tungt i de enkelte institutioners lønbudgetter. Udsigten til fremtidig mangel på arbejdskraft taler ligeledes for at sikre den uddannede del af arbejdsstyrken i institutionerne allerede nu. Den forventede udgift beløber sig til 1.680.000 kr. årligt.

I forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen foretaget i februar 2012 fremgår det bl.a., at den langt overvejende del af de forældre, som har deltaget i undersøgelsen, har forholdt sig til, om børnene er "trygge og glade", hvilket matcher den stabile drift, som længe har været grundlaget for daginstitutionernes virksomhed.

De ændrede krav til institutionernes kompetencer i forhold til udvikling af - og læring for - børnene, fremgår imidlertid også af forældretilfredshedsundersøgelsen, idet en lang række ”nye” forældre har efterlyst bedre og mere dokumentation af arbejdet samt flere oplysninger om, hvordan og hvor meget der arbejdes med læreplanstemaerne.

Med ovennævnte anvendelse af de tilførte midler, vil daginstitutionerne fremover have langt bedre mulighed for at honorere de ændrede og mere massive krav, der stilles til den læringsmæssige kvalitet.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af den afsatte pulje på 3,6 mill. kr. til daginstitutionsområdet får ikke indflydelse på forældrebetalingen.
Fordelingen af midlerne fremgår af vedlagte oversigt.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Fordeling af pulje til daginstitutionerne

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde
Sag nr. 210

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Formålet med standarderne er at synliggøre Rødovre Kommunes ydelser og visitationsprincipper på området.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at kvalitetsstandarderne drøftes
 2. at kvalitetsstandarderne sendes i høring.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. oktober 2012, sag nr. 75 og Beskæftigelsesudvalget, sag nr. 49.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 210.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Fraværende:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. januar 2012 status på handicappolitikken 2011 (sag nr. 15). Af sagen fremgik det, at handicaprådet blandt andet ønsker at sætte fokus på "Information og synliggørelse af tilbuddene på det specialiserede socialområde" ved at udarbejde kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne indeholder information om de enkelte ydelsers indhold og omfang, sagsbehandlingsfrister, bevillingskompetence, leverandør af ydelsen m.m. De skal bidrage til at skabe større gennemsigtighed og bedre overblik over Rødovre Kommunes ydelser og visitationsprincipper på det specialiserede voksenområde samt tjene som arbejdsredskab for sagsbehandlerne på området. Målgruppen for standarderne er alle borgere over 18 år i Rødovre med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse samt særlige sociale behov.

Udgangspunktet for visitation af ydelserne er en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation sammenholdt med borgerens ansøgning, ønsker og behov samt økonomiske hensyn.

Kvalitetsstandarderne, der beskriver de generelle principper for visitation, er første trin i arbejdet med at beskrive og tydeliggøre det politiske serviceniveau i form af lokalt vedtagne retningslinjer på området. Næste trin handler om at koble en mere systematisk behovsvurdering på standarderne, der beskriver hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der udløser hvilken ydelse. Derved kommer kvalitetsstandarderne til at indeholde mere veldefinerede rammer for tildeling af ydelserne, end hvad der nu fremgår af standarderne. Det er også aftalt på sigt at supplere med kvalitetsstandarder for børnehandicapområdet.

Med indførelsen af mere systematiske behovsvurderinger gives der et godt afsæt til en videre drøftelse af det politiske råderum på området samt en konkretisering og operationalisering af Rødovre Kommunes politikker, visioner, politiske mål og budget.

Kvalitetsstandarderne sendes i høring hos Handicaprådet,Seniorrådet, Integrationsrådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service, lov om specialundervisning for voksne, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Oktober 2012: Behandling af kvalitetsstandarderne.
Ultimo oktober 2012: Kvalitetsstandarderne sendes i høring i de relevante råd.
December 2012: Behandling af kvalitetsstandarder og eventuelle høringssvar.
Efteråret 2012: Indkøb og implementering af model til behovsvurdering.
September 2013: Opfølgning på kvalitetsstandarderne.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder, indledning
Bilag 2: Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Godkendelse af Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 211

Sagens kerne

KKR har fremsendt Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Styringsaftalen har virkning fra 1. januar 2013.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at KKR Hovedstadens forslag til styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 - godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. oktober 2012, sag nr. 76 og Børne- og Skoleudvalget, sag nr. 90.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 211.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Fraværende:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sagsfremstilling

De 29 kommuner i Region Hovedstaden indgår hvert år en rammeaftale, idet kommunerne har ansvaret for i fællesskab at koordinere det specialiserede socialområde, herunder specialundervisningsområdet.

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden godkendte udviklingsstrategien i marts 2012 og har efterfølgende udarbejdet det udsendte forslag til styringsaftale. KKR har anbefalet forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen skal blandt andet sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, der med løbende justeringer har dannet grundlag for kommunernes takstberegninger siden 2007. Som noget nyt er der blevet udarbejdet en model til beregning af efterregulering af budgetafvigelser på mere end +/- 5 procent.

Styringsaftalen indeholder endvidere en aftale om takstudviklingen for det kommende år. KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011 til 2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Aftalen indebar fra 2010 til 2011 2 % reduktion før p/l-regulering, og fra 2011 til 2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. I forhold til taksterne for 2013 anbefaler KKR, at driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning. KKR's sekretariat vil løbende følge op på takstfastsættelserne.

Taksterne for 2013 for Rødovre Kommunes institutioner er fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2013 og i overensstemmelse med styringsaftalens principper.

Rødovre Kommune skulle have givet tilbagemelding til KKR senest den 24. september 2012, men beklageligvis er KKR's henvendelse ikke nået frem til sagsbehandling i Social- og sundhedsforvaltningen før ultimo september, hvor der modtages en rykker fra KKR grundet manglende tilbagemelding. Derfor denne sene fremlæggelse af sagen. Da styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2012, skal Social- og Sundhedsforvaltningen anmode om at kunne give en foreløbig tilbagemelding til KKR's sekretariat umiddelbart efter fagudvalgsmøderne.

Lov- og plangrundlag

 • Lov om social service.
 • Bekendtgørelse nr. 205 af 13.03.2011 om rammeaftale m.v. på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Oktober 2012 Politisk behandling af Rammeaftale 2013 - styringsaftalen.

Bilag

Bilag 1: Styringsaftale til Rammeaftale 2013

Særlig indsats til ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge
Sag nr. 212

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget at nedsætte retten til dagpenge på grund af ledighed fra 4 til 2 år. Efterfølgende har Folketinget besluttet, at de ledige, der falder for denne varighedsbegrænsning i sidste halvår af 2012, har ret til 6 måneders forlængelse.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter, Kommunernes Landsforening og A-kassernes Samvirke har aftalt en særlig indsats for at hjælpe målgruppen på arbejdsmarkedet. Indsatsen forankres i Jobcentrene og A-kasserne.

Social- og Sundhedsforvltningen redegør for "Aftalen om Særlig indsats" og for de initiativer, der er iværksat i den forbindelse, og som finansieres af en bevilling fra Staten.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Jobcentrets redegørelse for den særlige indsats for ledige, der risikerer at miste dagpengeretten, tages til efterretning og
 2. at der gives en nettobevilling til Økonomiudvalget svarende til udgifter og tilhørende indtægter på 564.000 kr. i 2012 og udgifter og indtægter på 186.000 kr. i 2013.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 9. oktober 2012, sag nr. 48.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 212.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Fraværende:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sagsfremstilling

Aftalen om den særlige indsats består af følgende punkter:

1. Jobredskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden
Der etableres et jobberedskab i A-kasser og Jobcentre bestående af medarbejdere, som dedikeres til indsatsen for de ledige, som har 6 måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og derfor risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem mod sommeren 2013.

Ledige i risikogruppen modtager et brev om henvendelse til Jobberedskabet for at få hjælp til at komme i arbejde. Ledige, der ikke henvender sig, får efter 1 måned en personlig kontakt fra Jobcentret.

2. Jobhjælp og jobsøgningsstøtte
Alle ledige, som henvender sig til jobberedskabet, har ret til jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte, evt. suppleret af hjælp til at komme i jobrotation, voksenlærlingeforløb og opkvalificeringsjob. Hvis der er behov for yderligere tiltag, skal der inden for en uge afholdes en straks-samtale mellem de involverede parter - herunder A-kassen, hvis den ledige ønsker det.

3. Intensivt jobformidlings-forløb
Ledige, der har behov for mere intensiv jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den enkelte i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige opsøge relevante virksomheder og finde konkrete, nye job; blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som indslusning til ordinære job.

4. Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen
Ud over den intensive jobhjælp får de ledige bedre muligheder for at komme i arbejde gennem jobrotationsordningen, og de får nogle nye rettigheder med henblik på at løfte eller styrker deres kompetencer.

Jobcentret etablerer en "fast track" procedure, der sikrer, at ledige kan få godkendt virksomhedspraktik og løntilskudsjob indenfor 48 timer.

A-kasserne og Kommunerne har forpligtet sig til at samarbejde om indsatsen og aftalt opgavefordeling m.m.

Staten har forpligtet sig til at lette adgangen for ledige til visse typer tilbud. Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesrådet har forplilgtet sig til at understøtte indsatsen ved synliggørelse af jobåbninger mv.

Regeringen afsætter i alt 332 millioner kr. i 2012 og 2013.

Indsatsen i Rødovre Jobcenter
Rødovre Jobcenter har iværksat en særlig indsats allerede i foråret 2012, for at hjælpe de ledige, der er i fare for at miste retten til dagpenge tilbage på arbejdsmarkedet. Denne indsats har bestået af:

Særligt overblik over de ledige, der er truet af den forkortede dagpengeperiode. Lige nu udgør gruppen, der mister retten til dagpenge indenfor de næste 6 måneder, 170 personer. Overblikket er vanskeliggjort af, at A-kasserne skal genindplacere ledige, der har korte ansættelsesperioder (vikarjob), sygdom og rotationsjob m.v., hvilket hidtil har haft en behandlingstid på op til 3 måneder. Jobcentret kontakter A-kasserne med henblik på afklaring af ophørsdato m.v.

Ekstraordinære samtaler med alle ledige, der indenfor 6 måneder er i fare for at miste dagpengeretten. Samtalerne gennemføres af 2 arbejdsmarkedskonsulenter. Hovedformålet med samtalerne, der afholdes efter et særligt koncept, er at afdække realistiske beskæftigelsesmål og nå til en afklaring af det videre forløb. Fornyet indkaldelse til samtale sker efter A-kassens anmodning og Jobcentret retter fornyet personlig henvendelse til de ledige efter 1 måned, såfremt den ledige ikke har henvendt sig.

Udsendelse af informationsmateriale til alle i målgruppen, der beskriver Jobcentrets, A-kassernes og den lediges egne muligheder for hjælp og støtte.

Tildeling af personlig jobcoach til ledige, der tager i mod tilbuddet om en håndholdt indsats, for at hjælpe den ledige i job eller virksomhedsrettet aktivering.

Etablering af en "Fast Track" procedure der sikrer, at ledige kan begynde virkosmhedspraktik eller løntilskudsjob m.v. indenfor 48 timer.

Henvisning til andre leverandører af beskæftigelsesindsats, som har relevante tilbud til den enkelte ledige - herunder virksomhedskontakter, stresscoach, specifik afklaring af kompetencer m.v.

Skærpet overvågning af mulighederne for jobåbninger, og fokus på at langtidsledige først får tilbud om henvisning.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelse om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen fra Staten til gennemførelse af indsatsen udgør:
564.000 kr. i 2012 (med overførselsadgang til 2013) og
186.000 kr. i 2013.

Midlerne anvendes og indtægtsføres på konto 06.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

September 2012 til medio 2013.

Bilag

Bilag 1: Brev om dagpenge
Bilag 2: Aftaletekst endelig

Rammeaftale om leasing af multifunktionsmaskiner
Sag nr. 213

Sagens kerne

Godkendelse af 5-årig leasing rammeaftale mellem Rødovre Kommune og KommuneLeasing vedrørende løbende udskiftning af ca. 100 multifunktionsmaskiner (kopimaskiner). Leasingaftalen er udformet som en rammeaftale med et loft på 3.000.000 kr. stillet til rådighed af KommuneLeasing i en opsamlingsperiode frem til 31. december 2013.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at leasingaftalen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 213.
Godkendt.

Fraværende:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes nuværende hovedaftale vedrørende multifunktionsmaskiner udløber pr. 31. oktober 2012. Hovedaftalen erstattes af Statens og Kommunernes Indkøb's forpligtende rammeaftale 50.11 vedrørende "multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser". Rammeaftalen er en del af de fælleskommunale forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL for yderligere at effektivisere kommunernes indkøb. Rødovre Kommunes nye aftale, med opstart pr. 1. november 2012, baseres på en individuel 5-årig serviceaftale med Ricoh Danmark og en 5-årig leasingaftale med KommuneLeasing. Leasingydelsen betales helårligt forud.

Med den nye aftale vil Rødovre Kommune bl.a. fokusere på øget standardisering af maskinparken, mere kosteffektiv drift, implementering af printsky og udfasning af ældre lokalprintere.
SKI har under udbuddet anlagt en TCO-betragtning (Total Cost of Ownership), hvor vinderen af udbuddet ikke blot er udvalgt efter produkternes anskaffelsespris, men også medtager udgifterne til den efterfølgende drift som f.eks. klikpriser og strømforbrug. SKI's beregninger viser at de 58 tilsluttede kommuner forventes at kunne spare ca. 95 mio. kr. i aftalens løbetid, i forhold til indkøb foretaget på SKI's frivillige aftale. Det skal i den sammenhæng nævnes, at Rødovre Kommunes nuværende hovedaftale er indgået på baggrund af et EU-udbud i maj 2007, i samarbejde med Hvidovre, Ishøj og Albertslund, og med en anden kravspecifikation end SKI's udbud. En samlet besparelse, vil derfor først kunne opgøres, når alle maskiner er konfigureret.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Indkøbspolitik, marts 2009:
Tegningsregler for indgåelse af leje- og leasingaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i den løbende drift som helårlig leasingydelse.

Tidsplan

I perioden frem til 31. december 2013 stiller KommuneLeasing et beløb på 3.000.000 kr. til rådighed for Rødovre Kommune på leasingbasis. Leasingbeløbet anvendes i takt med kommunens løbende anskaffelser af multifunktionsmaskiner.

Bilag

Bilag 1: Leasingaftale K-175 R00654
Bilag 2: Tillæg til Leasingaftale K-175 R00654

Forslag til nye profileringsinitiativer på kommunikationsområdet
Sag nr. 214

Sagens kerne

Det foreslåes, at der bliver igangsat nye initiativer på kommunikationsområdet, der har til formål at skabe større synlighed omkring Rødovres kvaliteter, som de er beskrevet i profileringsstrategien.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at den nærmere planlægning af de foreslåede nye profileringsinitiativer igangsættes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 214.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Fraværende:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en profileringsstrategi for Rødovre, som tager højde for nogle af de udfordringer, som Rødovre står over for som bosætningskommune.

Rødovre står som mange andre kommuner over for en demografisk udfordring. Det er vigtigt at tiltrække nye borgere, der kan være med til at sikre, at der også i fremtiden er en rimelig balance i borgernes samlede alders-, uddannelses- og indkomstfordeling. Det er en fordel, hvis vi fortsat kan tiltrække ressourcestærke borgere, der kan indgå i det gode lokalsamfund, vi har i Rødovre.

Formål

Der er to formål med profileringsstrategien.

Det første formål er at synliggøre Rødovre og tiltrække potentielle tilflyttere, så der sikres en balance i befolkningssammensætningen. Målgruppen er "de familiemodne", som er defineret i profileringsstrategien (se bilag). Vi vil gerne have denne målgruppe til at slå sig ned og stifte familie i Rødovre og blive en aktiv del af lokalsamfundet.

Den andet formål er, at kommunens nuværende borgere skal være stolte af det sted, de bor.

Rødovres profil

Rødovre er ”et stærkt lokalsamfund på kanten af hovedstaden”. Her er både klassiske "provinsby-kvaliteter" og storbyen lige om hjørnet. På baggrund af analyser er det fastslået, at Rødovres stærke kvaliteter som bosætningskommune, er:

Hovedstadens mange muligheder

 • Geografisk tæt beliggenhed til København
 • Let at komme hurtigt til og fra København.

Tryghed for børnene/et godt sted at vokse op

 • Gode skoler og dagsinstitutioner
 • Mange børnevenlige aktiviteter
 • Et trygt og godt sted at vokse op - og bo hele livet.

Et rigt hverdagsliv i lokalområdet

 • Rødovre er et selvstændigt og stærkt lokalsamfund med mange lokale tilbud.
 • Gode sociale fællesskaber, kultur- og fritidstilbud og gode indkøbsmuligheder (f.eks. Rødovre Centrum).

Ro og afslapning i grønne omgivelser.

 • Attraktive naturområder (f.eks. Vestvolden og Kagsmosen). Damhussøen og –engen er tæt på.
 • Mange villaer og rækkehuse med egen have.
 • Moderne almene boliger med attraktive grønne arealer.

Samarbejde med de lokale ejendomsmæglere

Før sommerferien blev der afholdt et dialogmøde med de lokale ejendomsmæglere. Her blev profileringsstrategien og Rødovres kvaliteter som bosætningskommune drøftet. Ejendomsmæglerne var generelt meget enige i de kvaliteter, som er defineret i strategien. De påpegede endvidere, at hvis de skulle pege på ét bosætningsparameter, som er det vigtigste for målgruppen "de familiemodne", er det skoleområdet. På mødet blev det også drøftet, om det er en mulighed at samarbejde om at sætte fokus på Rødovres kvaliteter. Der var enighed om, at præsentationsmateriale af Rødovre som bosætningskommune bør være digitalt.

Profileringsstrategien bruges i det daglige kommunikationsarbejde

Siden profileringsstrategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, har strategien været grundlag for kommunens eksterne kommunikation og pressearbejde. Det betyder bl.a., at det bliver vurderet, hvordan de historier, som kommunen er afsender på, passer sammen med profileringsstrategien. Ligeledes vurderes det løbende, hvordan Rødovre kan profilere sig, og der bliver holdt øje med de profileringsmuligheder, der byder sig. Senest har Rødovre Kommune indrykket en annonce i et tillæg til Berlingske, som omhandler bosætningsmuligheder i udvalgte kommuner på Sjælland. Artiklerne er vinklet, så budskabet ligger tæt op af profileringsstrategien, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget (artiklerne findes i bilag).

Forslag til nye profileringsinitiativer

Det foreslås at igangsætte tre nye kommunikationsinitiativer, der skal være med til at profilere Rødovre. Initiativerne har til formål at skabe større synlighed omkring
Rødovres kvaliteter og de mange gode aktiviteter, der finder sted i lokalområdet. Initiativerne er:

1) Lysaviser som ny kommunikationskanal til borgere og potentielle tilflyttere

De analyser, der ligger til grund for profileringsstrategien, viser, at kendskabsgraden betyder utrolig meget for, hvad ikke-Rødovreborgere synes om Rødovre. Jo bedre kendskabet er til Rødovre, desto bedre synes man om byen.

Derfor vil det være interessant for Rødovre Kommune at kunne kommunikere direkte til potentielle tilflyttere, som af den ene eller den anden grund lægger vejen forbi Rødovre. Formålet er naturligvis, at Rødovre skal profileres positivt som lokalsamfund og bosætningskommune, som det er beskrevet i profileringsstrategien.

Digitale lysaviser med gode historier fra Rødovre kan sikre en effektiv kommunikation, der hurtigt kan afkodes af de forbipasserende. Lysaviser, som er et andet ord for informationsskærme, skal placeres, hvor der er en stor gennemstrømning af mennesker – også gerne folk, der ikke bor i Rødovre. Lysaviserne kan dermed fungere som udstillingsvindue til Rødovre for dagligt potentielt tusindvis af borgere og mulige tilflyttere, som kan tage de gode historier om Rødovre med sig.

Det er oplagt at indgå i et samarbejde med Rødovre Lokal Nyt om konceptet. I så fald kan skærmene f.eks. vise en kombination af nyheder og serviceoplysninger fra kommunen, "det sker"-informationer fra lokale foreninger og lokale nyheder fra avisen. Med tre forskellige design vil det være muligt tydeligt at se, hvem der er afsender på de forskellige budskaber. Det er naturligvis også muligt at vise film og billedserier på skærmene, som dog bør være uden lyd.

Albertslund Kommune har et lignende samarbejde med den lokale presse om lysaviser, på bl.a. Albertslund Station. De har for nylig udvidet antallet af lysaviser til otte, som er fordelt rundt om i kommunen. Det er så vidt vides den eneste anden kommune, som har lysaviser med dette koncept.

Fællesforvaltningen bliver tovholder på projektet og fremlægger en selvstændig sag til politisk behandling.

2) Digital præsentation af Rødovre for potentielle og nye tilflyttere

Vi skal skabe større synlighed om lokalområdets bosætningskvaliteter. I forlængelse af den tidligere beskrevne dialog med de lokale ejendomsmæglere er det oplagt at styrke den digitale kommunikation. Ifølge ejendomsmæglerne er det den mest effektive kommunikationsform til potentielle tilflyttere, der typisk får meget læsestof på tryk. Nye tilflyttere, som ikke kender så meget til kommunen og lokalområdet, har nogenlunde de samme informationsbehov som potentielle tilflyttere og er derfor også en del af målgruppen.

Den digitale præsentation er én indgang til Rødovre målrettet potentielle og nye tilflyttere, som får mulighed for at finde al relevant info. Det skal være en klar, tydelig og effektiv kommunikation af Rødovres kvaliteter som bosætningskommune, som der er redegjort for i profileringsstrategien.

Hvis det skal lykkes at kommunikere et budskab om kvalitet, er det afgørende, at selve kommunikationen også illustrerer kvalitet. Det betyder bl.a., at præsentationsfilm bør udstråle professionalisme, og hjemmesidemodulet bør være dynamisk. Det bør også overvejes i hvilken grad, det kan lade sig gøre at tænke den mobile platform og andre nye medier ind.

Det er oplagt at fortsætte den konstruktive dialog med de lokale ejendomsmæglere og udvikle indholdet i samarbejde med dem. De har i høj grad en interesse i området og har fingeren på pulsen i forhold til kvaliteter og udfordringer omkring bosætning i lokalområdet.

Fællesforvaltningen bliver tovholder på projektet og fremlægger en selvstændig sag til politisk behandling.

3) Støtte til kommunikation uden for kommunegrænsen af aktiviteter i Rødovre

Der foregår mange gode aktiviteter i Rødovre, som er med til at understrege, at Rødovre er en god bosætningskommune. I profileringsøjemed er der derfor et potentiale i at skabe større synlighed om de aktiviteter uden for Rødovres kommunegrænse. Det kunne f.eks. være annoncering for store begivenheder, der finder sted i Rødovre. Det foreslås derfor, at den resterende del af midlerne i profileringspuljen bliver afsat til at støtte kommunikationen uden for Rødovre af aktiviteter og initiativer i Rødovre. Det vurderes ud fra profileringsstrategien, hvilke aktiviteter og initiativer, der bliver støttet.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

I marts-møderækken overførte Kommunalbestyrelsen 472.124 kr. til profileringsinitiativer til budget 2012. Udgifterne til de beskrevne profileringsinitiativer bliver afholdt herfra.

Tidsplan

Næste skridt er, at Fællesforvaltningen fremlægger to selvstændige sager om igangsættelse af "Lysaviser som ny kommunikationskanal" og "Digital præsentation af Rødovre" til politisk behandling.

Bilag

Bilag 1: Profileringsstrategi for Rødovre
Bilag 2: Annoncetillæg, Berlingske, september 2012

Diverse
Sag nr. 215

Sagens kerne

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. oktober 2012, sag nr. 215.
Taget til efterretning.

Fraværende:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)