Økonomiudvalget

12-06-2013

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Britt Jensen(A)
Niels Spittau(O)

Fraværende

Anne-Marie Linneboe - Ikke mødt(F)

Sager 115 - 133

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 115

Sagens kerne

Meddelelsespunkt:

 • Notat af 27. maj 2013 fra Intern Service, Fællesforvaltningen vedr. Socialt ansvar.
 • Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2013 for Rødovre Jobcenter.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 115.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Socialt ansvar
Bilag 2: Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2013 for Rødovre Jobcenter

Energiforbedringer 2013 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 116

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 2.747.800 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.747.800 kr. til dette formål.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at de foreslåede projekter godkendes,
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning, samt
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.747.800 kr. til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 116.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten i 2013 afsat 2.747.800 kr. til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Teknisk Forvaltning foreslår med baggrund i egne analyser samt de foreliggende energimærkninger af kommunale bygninger, at beløbet primært disponeres til følgende aktiviteter:

 • ny belysning i Stadionhallen (udføres i sammenhæng med tagrenovering i september 2013)
 • ombygning af opvarmningen i Stadionhallen (udføres i sammenhæng med tagrenovering i september 2013)
 • renovering af belysning i Rødovrehallen
 • renovering af belysning på Tinderhøj Skole

Det foreslås endvidere, at en mindre del af beløbet kan disponeres af Teknisk Forvaltning til mindre energiforbedringsprojekter, der med fordel kan udføres i sammenhæng med den almindelige bygningsvedligeholdelse under den forudsætning, at de er rentable med en simpel tilbagebetalingstid under 7 år.

Gennemførelsen forventes at reducere kommunens årlige energiforbrug med 430 MWh, samt at reducere kommunens årlige CO2-udledning med 160 ton.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at den samlede anlægsbevilling på 2.747.800 kr. forbruges til formålet.
De gennemførte energiforbedringer forventes derved at medføre en samlet driftsbesparelse på 460.000 kr./år.

Tidsplan

Behandling i Økonomiudvalget

12.06.2013

Behandling i Kommunalbestyrelsen

18.06.2013

 

Projektering, udbud og udførelse af de konkrete aktiviteter planlægges fordelt over perioden juni-december 2013, således at alle gennemførte energiforbedringer er afsluttet og ibrugtaget senest 31.12.2013.

Gunnekær 62-64, ansøgning om tilladelse til nedlæggelse af mindre vejareal
Sag nr. 117

Sagens kerne

I forbindelse med ønsket om en facadeisolering på ejendommen Gunnekær 62-64 har Teknisk Forvaltning modtaget en ansøgning om tilladelse til permanent råden over et mindre vejareal ud for Gunnekær 62-64. Tilladelse til permanent råden kan ikke meddeles, men arealet påtænkes derimod overdraget til matrikelejer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den påtænkte beslutning omkring overdragelse af et mindre vejareal i vejmatrikel 7000aø Rødovre By, Rødovre på cirka 85 meter x 20 cm til matrikel 7ba Rødovre By, Rødovre (Gunnekær 62-64) godkendes under forudsætning af, at der opnås en hensigtsmæssig facadeløsning i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 27 om bebyggelsens ydre fremtræden,
 2. at Teknisk Forvaltning i forlængelse af høringen blandt ledningsejerne, og under vurderingen af de eventuelt indkomne bemærkninger, træffer afgørelse i sagen, samt
 3. at arealet overdrages som det er i dag.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 117.
Anbefales af Teknik- og Miljøudvalget efter digital høring.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning fra arkitektfirmaet Jørgen Petersen A/S på vegne af ejerne af ejendommen Gunnekær 62-64, hvorigennem der søges om tilladelse til, at foretage en permanent råden over et mindre vejareal i forbindelse med en udvendig efterisolering og vinduesudskiftning på ejendommen. Igennem ansøgers fremsendte materiale er det tydeliggjort, at den fremtidige facade vil strække sig ca. 20 cm ud over skellinjen mod vejmatriklen.

Vejmatrikler udformes, indrettes og udstyres ud fra et generelt hensyn til den almene færdsel langs vejene, og tager afsæt i trafikale behov.
En udvendig efterisolering af en eksisterende ejendom kan ikke begrundes med et trafikalt behov. Samtidig er foranstaltningen af særlig permanent karakter.
Der kan derfor ikke meddeles tilladelse til ansøgers dispensation til permanent overskridelse af skellinjen mod vejarealet.

I forbindelse med vurderingen af ansøgers materiale har Teknisk Forvaltning vurderet, at der derimod er tilstrækkeligt med plads på vejmatriklen langs ejendommen til, at ansøger kan få overdraget arealet. Teknisk Forvaltning påtænker dermed at overdrage arealet til ejeren af Gunnekær 62-64 (matrikel 7ba Rødovre By, Rødovre).
Totalt udgør arealet cirka 85 meter i længden og 20 cm i bredden, svarende til cirka 17 m² - se eventuelt vedlagte bilag.
Arealet vil blive overdraget som det henligger i dag. Der foretages ingen undersøgelser af forureningsgraden af arealet. Regionen skal vurdere, om arealet skal kortlægges på vidensniveau 1.

Som led i den videre sagsbehandling med en overdragelse af det mindre vejareal er Teknisk Forvaltning i gang med, at foretage en høring om den påtænkte beslutning blandt de ledningsejere som er placeret i tæt tilknytning til vejarealet.
Ledningsejerne har ledninger og kabler placeret i vejarealet efter gæsteprincippets bestemmelser. Den påtænkte beslutning er ikke begrundet med trafikale behov eller hensyn. Eventuelle omkostninger i forbindelse med eventuelle ledningsomlægninger som følge af den påtænkte beslutning kan derfor ikke kræves afholdt af ledningsejerne. Ansøger vil således blive pålagt at afholde eventuelle omkostninger i forbindelse med ledningsarbejder eller omlægninger.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at en nedlæggelse af et langsgående areal på ca. 20 cm ikke vil have en indvirkning på den almene gående færdsel langs fortovet.
Ved en nedlæggelse af vejarealet vil det fremtidige fortov fortsat have en fri bredde på over 1,8 meter.

Teknisk Forvaltning vil kræve alle omkostninger forbundet med den matrikulære berigtigelse afholdt af ansøger.

Under forudsætning af at der ikke indkommer særlige indsigelser fra berørte ledningsejere, vil Teknisk Forvaltning træffe en endelig administrativ beslutning omkring nedlæggelsen af vejarealet og overdragelsen til matrikel 7ba Rødovre By, Rødovre, når der er tilvejebragt en hensigtsmæssig løsning om facadeudformning i henhold til bestemmelserne i Lokalplan 27 om bebyggelsens ydre fremtræden.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse 1048 af0 3/11/2011)
Cirkulære om lov om offentlige veje (cirkulære 132 af 06/12/1985)
Lokalplan 27

Økonomiske konsekvenser

Ansøger vil blive pålagt at afholde alle udgifter forbundet med eventuelle ledningsarbejder som følge af den påtænkte beslutning, samt alle udgifter forbundet med berigtigelsen af matrikelkort og lignende.
Vejarealet på cirka 17 m² vil blive overdraget vederlagsfrit.

Tidsplan

Høringsperiode blandt ledningsejere indtil medio juni.
Endelig afgørelse forventes truffet primo juli.

Bilag

Bilag 1: Tværsnit af fortov
Bilag 2: Oversigtskort

Bybjerget fjernvarme vekslerstation - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 118

Sagens kerne

Godkendelse af ombygning af Bybjerget vekslerstation til fjernvarmeforsyning af udbygningsområde Valhøj.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 28.085.000 kr.
Endvidere er overført ikke frigivet rådighedsbeløb på 7.552.000 kr. fra anlæg 2012 til anlæg 2013.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 3.300.000 kr. til opdimensionering af Bybjerget vekslerstation til fjernvarmeforsyning af udbygningsområde Valhøj.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at ombygningen af vekslerstation Bybjerget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. til opdimensionering af Bybjerget vekslerstation til fjernvarmeforsyning af udbygningsområde Valhøj.

Bestyrelsen for RKF 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 118.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Udbygningen af området Valhøj kræver en ombygning af vekslerstationen Bybjerget på Rødager Alle.

Derved etableres der grundlag for, at imødekomme det øgede fjernvarmebehov på godt 29.000 MWh/år i området Valhøj, i henhold til det godkendte projektforslag. Svarende til en forøgelse af kapaciteten på ca. 80 %.

Området består af:

 • Erhvervsområdet "Valhøj" (Valhøjs Allé, Rødager Allé, Fjeldhammervej, H.J. Holst Vej, Nyholms Allé, Korsdalsvej, Mose Alle og Prøvensvej).
 • Boligområdet "Espely" (Espely, Låsbyvej, Rudebækvej og Troldkærvej).

Status omkring udbygningen i Valhøj er, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har indgået leveringsaftaler med flere kunder i den første deletape. Og der foregår en stor indsats omkring de øvrige potentielle kunder i området. Endvidere er rådgivningsydelsen for ledningsudbygningen sendt i udbud. Modtagelse af tilbud samt kontraktindgåelse forventes afklaret inden sommerferien.

Ombygningen af vekslerstationen vil medføre mindre driftsafbrydelser overfor kunderne. Derfor er det vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at gennemføre udbygningen inden der tilsluttes nye kunder, og så de nødvendige varmeafbrydelser kan ske udenfor varmesæsonen. Ifølge planen forventes der, at ske tilslutning af nye kunder fra ultimo 2013/primo 2014. Den samlede anlægsbevilling søges derfor frigivet nu for, at kunne igangsætte konverteringsarbejder med kort varsel.

Anlægsarbejdet omkring ombygningen af vekslerstationen er sendt i udbud, og der forventes indgået aftale med en entreprenør inden sommerferien, så den specifikke anlægsøkonomi er endnu ikke kendt.
Det fremlagte budget er derfor baseret på forventede anlægsomkostninger. Der er indregnet anlægsudførelse, leverancer, konsulentbistand, udarbejdelse af dokumentation og uforudsete omkostninger.

Anlægsarbejdet omfatter udskiftning af pumper, etablering af nyt trykholdesystem og tilpasning af SRO-anlægget. VEKS ombygger vekslerarrangement for forøgelse af varmekapaciteten uden udgift for RKF.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010.
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2011.
 • Projektforslag for Valhøj. Endelig godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26.02.2013.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsøkonomien for ombygningen af vekslerstation Bybjerget søges frigivet fra overført beløb fra anlæg 2012 på kr. 7.552.000 kr.

Ialt forventes forbrugt 15-20.000.000 kr. til udbygning i 2013. Omfanget vil afhænge af tilslutningstakten.

Angående den samlede udbygningsindsats for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning for den resterende del af fase 1 i henhold til udbygningsplanen og udbygningen til den øvrige del af Rødovre henvises til tidligere sag på Bestyrelsen for RKF den 12.02.2013 (sag nr. 3).

Tidsplan

 • Udbud - maj/juni 2013.
 • Kontraktindgåelse - juni/juli 2013.
 • Udførelse og aflevering - august til november 2013.
 • Opfølgning og dokumentation - december 2013.
 • 1 års gennemgang - november 2014.

For detaljeret tidsplan for udbygningen af området Valhøj henvises til Kommunalbestyrelsens møde den 26.02.2013 (sag nr. 19) - bilag 3.

Årsrapport 2012 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Sag nr. 119

Sagens kerne

Godkendelse af årsrapport for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning for 2012.

Regnskab aflægges efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven.
Resultat for 2012 efter Årsregnskabsloven: 0 kr.
Resultat for 2012 efter Varmeforsyningsloven: Underdækning 1.787.309 kr.
Resultat for 2012 efter Varmeforsyningsloven overført til 2013: Overdækning 1.192.480 kr.
Heri indregnet resultatet for 2011: Overdækning 2.979.789 kr.

Årets overdækning på 1.192.480 kr. foreslås indarbejdet i et revideret takstbudget 2013, som udarbejdes med udgangspunkt i ønsket uændrede takster.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Årsrapport 2012 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning godkendes, samt
 2. at overdækningen i henhold til Varmeforsyningsloven på 1.192.480 kr. indarbejdes i et revideret takstbudget 2013.

Bestyrelsen for RKF 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 119.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) fremlægger hermed sin årsrapport for 2012 til godkendelse.
Årsrapporten inkl. økonomidelen er udarbejdet af Statsautoriseret Revisionsfirma. Ledelsesberetningen er udarbejdet af RKF.

Regnskabet er udarbejdet efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv betyder at:

 • Budgettet til grund for takstfastsættelsen skal udvise et 0-resultat.
 • Seneste regnskabsresultat for 2011 er indregnet i dette regnskab 2012.
 • Dette regnskabsresultatet for 2012 skal indregnes i budget 2013.

Udgifter til grund for regnskab og budgetter vedrører: Drift og varmekøb, samt afskrivninger på anlæg og henlæggelser til nyanlæg.
Indtægter opnås ved varmesalg. Indtægtens størrelse og dermed balancen i årsresultatet bestemmes ved takstfastsættelsen.

Regnskabsresultatet i henhold til Varmeforsyningsloven er en overdækning på 1.192.480 kr, som skal overføres til 2013 som en "ekstra" indtægt.

Regnskabsresultatet i henhold til Årsregnskabsloven er 0 kr. Dette fremkommer ved at årets nettoomsætning korrigeres med:

 • Forskellen mellem afskrivningsprincipperne i Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven.
 • Årets over-/underdækning efter Varmeforsyningsloven uden indregning af sidste års over-/underdækning.

Årsrapporten skal underskrives af bestyrelse og ledelse.

Lov- og plangrundlag

Årsregnskabsloven.
Varmeforsyningsloven.
Bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser.
Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning vedtaget af Kommunalbestyrelsen 11.01.2011.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelse i henhold til Varmeforsyningsloven:

Nettoomsætning

76.343.298 kr.

Omkostninger til indregning i varmeprisen

-78.130.607 kr.

Årets underdækning for 2012

-1.787.309 kr.

Sidste års overdækning for 2011

2.979.789 kr.

Overdækning overført til 2013

1.192.480 kr.

 

Opgørelse i henhold til Årsregnskabsloven:

Nettoomsætning

76.343.398 kr.

Korrektion årets underdækning efter Varmeforsyningsloven

1.787.309 kr.

Korrektion årets budgetterede afskrivninger og henlæggelser
efter Varmeforsyningsloven

-9.034.987 kr.

Korrektion årets afskrivning efter Årsregnskabsloven

6.605.089 kr.

Korrigeret nettoomsætning

75.700.709 kr.

Omkostning varmekøb

-58.661.956 kr.

Omkostning drift og vedligeholdelse af installationer

-12.224.674 kr.

Omkostning administration

-4.881.035 kr.

Renteindtægter

66.956 kr.

Årets resultat

0 kr.

Mellemregning m Rødovre Kommune: Korrigeret tilgodehavende 31.12.2012 15.709.043 kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2012 for RKF m revisors underskrift

Forslag til Fingerplan 2013 - høringssvar
Sag nr. 120

Sagens kerne

Naturstyrelsen har den 19.04.2013 fremlagt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring.
Teknisk Forvaltning har bemærkninger til temaerne:

 1. Projektsamarbejde om ”grønne bykiler” i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.
 2. Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.
 3. De udpegede stationsområder omkring Letbaneprojektet i Ring 3.
 4. Overordnede arealreservationer til trafik- og forsyningsanlæg.
 5. Udviklingsmuligheder for området omkring Egegårdskvarteret/Rødovre Centrum.
 6. Støj.
 7. Stier.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til Naturstyrelsens Forslag til Fingerplan 2013 vedtages til fremsendelse til Naturstyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 120.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har sendt "Forslag til Fingerplan 2013" i høring fra den 19.04.2013 til den 14.06.2013.

Høringsfristen er den 14.06.2013, hvorfor høringssvaret er foreløbigt og fremsendes med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 18.06.2013.

Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2013 - er udstedt efter Planloven og fastsætter regler, der konkretiserer overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet.

Landsplandirektivets formål er at fremtidssikre Fingerplanen ved, at give et fremadrettet fælles grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning. Fingerplan 2013 bygger videre på, og er en revision af Fingerplan 2007. Fingerplan 2013 erstatter reglerne i Fingerplan 2007. Dog videreføres §7 og §12 i Fingerplan 2007. De ophæves, når der er truffet en politisk beslutning om anlæg af letbane i Ring 3, og stationernes placering er fastlagt.

Forslag til Fingerplan 2013, uddrag med relevans for Rødovre Kommune

Nedenfor refereres hovedpunkterne af Forslag til Fingerplan 2013, der har relevans for Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltnings forslag til høringssvar er skrevet i kursiv under de enkelte punkter.

1. Projektsamarbejde om "grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3:

Fingerplan 2013 indfører et nyt begreb: "Grønne bykiler". De grønne bykiler skal overvejende forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål. I modsætning til de grønne kiler kan man i de grønne bykiler placere bymæssige fritidsanlæg. Et projektsamarbejde mellem blandt andet Naturstyrelsen og de 10 Ring 3 kommuner skal danne grundlag for, i en efterfølgende revision af Fingerplanen også, at fastlægge "grønne bykiler" i byomdannelsesområder langs Ring 3.

Det er rigtig godt, at der etableres et samarbejde med de øvrige Ring 3 kommuner og Naturstyrelsen vedr. et sammenhængende net af nye grønne bykiler langs Ring 3.
Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune mener, at grønne byrum omkring byudviklingsområderne langs Ring 3 vil tilføre kvaliteter til de stationsnære områder. Samtidig mener Kommunalbestyrelsen, at der skal findes en balance mellem grøn kile og fortætning med bebyggelse omkring stationerne. At have et område, der er udpeget som grøn bykile, bør således ikke forhindre en fortætning med byggeri, hvor behovet og mulighederne er for placering af blandt andet store kontorvirksomheder. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at Rødovre Kommune inviteres til, at være med i samarbejdet om de grønne bykiler langs Ring 3.

2. Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3:

Naturstyrelsen inviterer Ring 3-kommunerne til et fælles projekt om, at fastlægge afgrænsning og anvendelse af et sammenhængende net af nye grønne bykiler i forbindelse med omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3. Projektsamarbejdet skal blandt andet omhandle udarbejdelsen af en rækkefølge for udbygning med domicilejendomme i Ring 3-korridoren.

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune mener, at byomdannelsesområder, der ligger inden for de stationsnære områder, skal kunne udvikles i overensstemmelse med hver enkelt kommunes øvrige planlægning. Et projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3, må ikke forhindre en udvikling i de enkelte kommuners stationsnære områder. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at Rødovre Kommune inviteres til at være med i samarbejdet om strategi og rækkefølge, i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3.

3. De udpegede stationsområder omkring Letbaneprojektet i Ring 3:

De udpegede stationer fremgår af Bilag B, side 29, i "Forslag til Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv hovedstadsområdets planlægning", der anvendes desuden et kort fra 2010 på side 18 i "Forslag til Fingerplan - Hovedbudskaber". Her er Rødovres station i Islev ikke med.

Der bør udarbejdes et opdateret kort med de besluttede stationsområder omkring Letbaneprojektet i Ring 3. Kortet på side 18 i ”Forslag til Fingerplan 2013 – Hovedbudskaber” er misvisende, da Rødovres station ved Slotsherrensvej blandt andet mangler. Ligeledes bør Rødovres fremtidige station fremgå af Bilag B på side 29 i ”Forslag til Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning”.

4. Arealreservationer til transportkorridorerne:

Fingerplan 2013 følger op på anbefalinger fra Transportkorridorudvalget, hvilket indebærer en række justeringer af arealreservationerne til transportkorridorerne.

Rødovre borgere har i dag kun adgang til S-togsnettet i udkanten af kommunen. Hvis flere borgere skal benytte kollektiv trafik, er der behov for en udbygning af nettet. En videreførelse af metroen fra Flintholm eller Vanløse station videre til Rødovre Station gennem Rødovre Kommunes centrum vil kunne hjælpe til løsningen af den kollektive trafik i Danmarks tredje tættest befolkede kommune. Rødovres Kommunalbestyrelse opfordrer til, at denne linjeføring tages med i Fingerplan 2013 og indtegnes på kortbilag J.

5. Stationsnærhedspolitikken:

Forslag til Fingerplan 2013 fastholder udformningen af stationsnærhedspolitikken fra Fingerplan 2007. Det indebærer, at stationsnære områder og stationsnære kerneområder kan afgrænses om alle eksisterende, og besluttede stationer på det overordnede banenet, bestående af bl.a. S-banerne, metroen og letbaner. Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære område kan række ud over det stationsnære kerneområde, og kan ske med udgangspunkt i principielle 1000 m cirkelslag. Lokalisering i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder.

Egegårdskvarteret/Rødovre Centrum er et stort busknudepunkt, og er samtidig et område, hvor der vil være muligheder for at placere en metrostation i forbindelse med en forlængelse af linjeføringen fra Flintholm eller Vanløse station. Kommunalbestyrelsen i Rødovre mener derfor, at området bør udpeges som særligt lokaliseringsområde med de muligheder, der er for stationsnære områder.

6. Støj:

I redegørelsesdelen i Forslag til Fingerplan 2013 har Naturstyrelsen kortlagt, hvor der i de grønne kiler er fastlagt arealer til støjende fritidsanlæg såsom motorcrossbaner, skydebaner og lignende. Disse er kortlagt i Appendiks 1, kort A 1.3, side 44.

I Redegørelsens appendiks 1, kort A 1.3 (side 44) er der lidt forvirring vedrørende signatur-forklaring. Ud for "de sorte punkter" står der "støjkilder i de grønne kiler", hvilket klinger lidt negativt. Længere nede i signaturforklaringen står der "Arealer til støjende fritidsanlæg såsom motorcrossbaner, skydebaner og lignende", hvilket i højere grad er et udtryk for en udpegning af placering til støjende fritidsanlæg. Den sidste formulering bør være den, der står ud for de sorte punkter. I Rødovre Kommune er Ungdomsskolens knallertbane et sort punkt, og vi forventer at den fortsat kan ligge, hvor den ligger i dag.

7. Stier:

Fingerplan 2013 fastlægger endvidere som noget nyt et overordnet rekreativt stinet, som blandt andet skal sikre bedre adgang til de grønne kiler og grønne bykiler.

Det er kun de overordnede regionale rekreative stier, der indgår i planforslagets kortmateriale. I Regionplan 2005 indgår også "Trafikstier med regional betydning", men de er ikke medtaget i Forslag til Fingerplan 2013. Der er nogle meget vigtige tværgående stier i Rødovre, som i Regionplanen og Kommuneplanen er udlagt som trafikstier. Det drejer sig om stien langs Harrestrup Å og stien langs S-banen, som vil være med til at sikre de tværgående (øst-vest) forbindelser. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor, at disse stier medtages i fingerplanen.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009, Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Høringsfrist den 14.06.2013.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2013
Bilag 2: Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber
Bilag 3: Forslag til Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv
Bilag 4: Forslag til Fingerplan 2013 - Bagrund
Bilag 5: Rettelsesblad Forslag Fingerplan 2013
Bilag 6: Miljøvurdering - Forslag til Fingerplan 2013

Tæbyvej 77, etablering af solcelleanlæg - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 121

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til etablering af et solcelleanlæg på Teknisk Forvaltnings bygninger på Tæbyvej 77.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 530.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 530.000 kr. til ovennævnte projekt.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at det foreslåede projekt godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 530.000 kr. til etablering af solcelleanlæg på Teknisk Forvaltnings bygninger på Tæbyvej 77.

Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 121.
Indstilles godkendt
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Godkendelse af forslag til etablering af et solcelleanlæg på Teknisk Forvaltnings bygninger på Tæbyvej 77.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 530.000 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 530.000 kr. til ovennævnte projekt.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et konkret forslag, der omfatter montering af ca. 200 m2 solcellepaneler på den vestvendte tagflade på halbygningen, der benævnes ”stålhallen”.

Anlægget forventes at producere ca. 25.000 kWh elektricitet årligt, svarende til 10 % af pladsens årlige elforbrug.

Anlæggets elproduktion vil reducere kommunens CO­2-udledning med ca. 9 ton/år.

Det er forudsat, at etablering af anlægget udbydes som én hovedentreprise i licitation til 5 solcelleleverandører.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til gennemførelse af opgaven er beregnet til 530.000 kr.

Gennemførelse af projektet vil anslået reducere den årlige udgift til elforbrug med 40.000 kr. Det bemærkes, at den økonomiske besparelse ikke kan forhåndsberegnes særligt præcist. Nye afregningsregler indebærer, at den reelle afregningspris afhænger af det faktiske forbrugsmønster fra time til time.

Tidsplan

Behandling i Teknik- og Miljøudvalget

04.06.2013

Behandling i Økonomiudvalget

12.06.2013

Behandling i Kommunalbestyrelsen

18.06.2013

Projektering og udbud

juni-august 2013

Udførelse

september 2013

Ibrugtagning

30.09.2013

 

Opløsning af afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 - tidligere Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 122

Sagens kerne

Opløsningen af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S) har været sat i bero som følge af et varslet erstatningskrav rejst af Kammeradvokaten på vegne af Naturstyrelsen.
Kammeradvokaten meddelte den 22.03.2013, at Naturstyrelsen har besluttet ikke at forfølge kravet yderligere.
Da der ikke er flere udeståender i forbindelse med Afviklingsinteressentskabet, og alle selskabets aktiver er afhændet, skal selskabet nu opløses endeligt.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 opløses på de skitserede vilkår, som forventes forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden og godkendt på bestyrelsesmødet den 28.05.2013, og at den endelige udlodning sker ud fra den i vedtægterne aftalte fordelingsnøgle, hvilket medfører ca. 282.016 kr. til Rødovre Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 122.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Historik

Miljølaboratoriet I/S blev stiftet den 01.01.2007 som en fusion mellem de to fælleskommunale interessentskaber Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S.

Den 01.12.2009 skiftede interessentskabet navn og formål, og blev til Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009, der fortsat ejes af 19 kommuner. Baggrunden for ændringen var, at interessentskabets aktiver pr. 01.12.2009 blev solgt, som følge af utilfredsstillende regnskaber for 2007 og 2008, hvorfor selskabet pr. denne dato ophørte med at drive aktiv erhvervsvirksomhed. Afviklingsinteressentskabet blev godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60 som et fælleskommunalt interessentskab.

Der blev i forbindelse med ændringen udarbejdet nye vedtægter (bilag 1) og indgået en administrationsaftale (bilag 2) med Glostrup Kommune, der påtog sig at forestå de administrative og praktiske opgaver forbundet med opløsningen af interessentskabet.

Af vedtægternes pkt. 13.1 fremgår det, at interessentskabet skal opløses, når afviklingen af interessentskabets aktiver er tilendebragt.

Den endelige opløsning af Afviklingsinteressentskabet har været sat i bero som følge af et varslet erstatningskrav på 23 mio. kr., rejst af Kammeradvokaten på vegne af Naturstyrelsen over for bl.a. Afviklingsinteressentskabet (bilag 3).

Kammeradvokaten meddelte den 22.03.2013 (bilag 4), at Naturstyrelsen har besluttet ikke at forfølge kravet yderligere.

Eftersom der ikke er flere udeståender i forbindelse med Afviklingsinteressentskabet, og alle selskabets aktiver er afhændet, skal selskabet nu endeligt opløses.

Vilkår for opløsning af selskabet

Det følger af vedtægternes pkt. 6.14, at bestyrelsen, når afviklingen er tilendebragt, skal fremsætte forslag om interessentskabets opløsning på vilkår, som skal tiltrædes af samtlige interessenter.

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde den 28.05.2013. I dagsordenen har formanden indstillet, at selskabet opløses på følgende vilkår:

Den 29.04.2013 er selskabets værdipapirer (Danske Invest Engros Kommuner 4) realiseret. Det eneste tilbageværende aktiv i Afviklingsinteressentskabet vil således på tidspunktet for den endelige opløsning være et kontant indestående på en bankkonto. Bankindeståendet er pr. 30.04.2013 10.945.042 kr.

Afviklingsinteressentskabet har ingen gæld, men vil skulle afholde udgifter i forbindelse med opløsningen, herunder til advokat, revisor, administrator og lign. Disse udgifter forventes at beløbe sig til ca. ½ mio. kr.

Af pkt. 13.2 i Afviklingsinteressentskabets vedtægter fremgår, at interessentskabets positive eller negative nettoformue ved en opløsning skal fordeles i forhold til det seneste registerfolketal pr. 1. januar.

Denne andel er pr. 01.01.2013 følgende:

Kommune

Indbyggertal

%

Albertslund

27.824

2,0

Ballerup

48.211

3,4

Brøndby

34.210

2,4

Faxe

35.123

2,5

Frederiksberg

102.029

7,3

Gladsaxe

66.030

4,7

Glostrup

21.869

1,6

Guldborgsund

61.322

4,4

Herlev

26.958

1,9

Hvidovre

51.341

3,7

Høje-Taastrup

48.471

3,4

København

559.440

39,8

Lolland

44.436

3,2

Næstved

81.163

5,8

Rødovre

37.351

2,7

Slagelse

77.167

5,5

Stevns

21.818

1,6

Vallensbæk

14.797

1,1

Vordingborg

45.465

3,2

I alt

1.405.025

100,0

Den tilbageværende nettoformue vil således blive fordelt efter ovenstående fordelingsnøgle, og Afviklingsinteressentskabets midler vil blive udloddet, når Statsforvaltningens endelige godkendelse foreligger.

Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er den 30.04.2013 blevet anmodet om at forhåndsgodkende opløsningen af § 60-fælleskabet på de vilkår, som forelægges selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde 28.05.2013, og som er skitseret ovenfor. Hensigten er, at Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse foreligger inden bestyrelsesmødet den 28.05.2013.

Statsforvaltningen vil dog først endeligt kunne godkende selskabets opløsning, når der foreligger følgende dokumenter:

 • Referat af bestyrelsesmødet den 28.05.2013, hvor det forventes at bestyrelsen beslutter at opløse selskabet
 • Det afsluttende regnskab, som pt. er ved at blive udarbejdet af administrator i samarbejde med revisor
 • Dokumentation for, at kommunalbestyrelserne i samtlige 19 ejerkommuner har tiltrådt, at Afviklingsinteressentskabet skal opløses på de vilkår, som Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt

Sagen vil – når samtlige kommunalbestyrelsers godkendelse foreligger – på ny blive fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden med henblik på statsforvaltningens endelige godkendelse af samarbejdsaftalens ophævelse, jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3. Herefter vil der ske endelig udlodning.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.
Afviklingsinteressentskabets vedtægter af den 01.10.2010 pkt. 6.14.

Økonomiske konsekvenser

Af vedtægternes pkt. 13.2 fremgår, at interessentskabets nettoformue ved en opløsning skal fordeles i forhold til det seneste registerfolketal pr. 1. januar. Ifølge dette er Rødovre Kommunes andel 2,7 %.
Når Afvilklingsinteressentskabets midler udloddes, vil Rødovre Kommune modtage 2,7 % af 10.945.042 kr. minus ca. 500.000 til advokat, revisor og administrator svarende til ca. 282.016 kr.

Tidsplan

Efter godkendelse i samtlige 19 kommunalbestyrelser, afventes Statsforvaltningens godkendelse. Herefter udloddes selskabets midler.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Vedtægter
Bilag 2: Bilag 2 administrationsaftale
Bilag 3: Bilag 3 erstatningskrav
Bilag 4: Bilag 4 frafald af erstatningkrav

Endelig beslutning om etablering af en fælles rense-koncern
Sag nr. 123

Sagens kerne

Der skal træffes endelig beslutning om etablering af en fælles rense-koncern, hvori Rødovre Kommune indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Det indstilles, at Rødovre Kommune bliver indirekte ejer af rensekoncernen via kommunens medejerskab af HOFOR Spildevand Holdning A/S.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune i overensstemmelse med den vedlagte ejeraftale for rense-koncernen og de vedlagte vedtægter for selskaberne i koncernen, deltager i en fælles rense-koncern, hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S,
 2. at Rødovre Kommune i overensstemmelse med den vedlagte reviderede ejeraftale for Spildevands-koncernen bliver indirekte ejer af rense-koncernen ved, at kommunens aktier i rense-koncernen indskydes i HOFOR Spildevand Holding A/S, mod at kommunen får en tilsvarende større aktiepost i HOFOR Spildevand Holding A/S,
 3. at Rødovre Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af rense-koncernen indtræder som garant for den andel af disse lån, som kommunen pt. hæfter for som interessent, ca. 12,2 mio. kroner,
 4. at Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S opløses i overensstemmelse med Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse heraf,
 5. at der indbetales 16.100 kr. som kontantindskud i det nye Renseservice A/S,
 6. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til, at foretage de fornødne skridt til at gennemføre etableringen, og det indirekte ejerskab gennem Spildevands-koncernen inden for rammerne af denne politiske beslutning, samt
 7. at Kommunalbestyrelsen udpeger en person til en ulønnet interim-bestyrelse, der frem til stiftelsen af rense-koncernen i december 2013 skal forberede integrationen af de to rensefællesskaber.

Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 123.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

De 15 kommuner, der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, traf i februar-marts 2013 principbeslutning om at etablere en fælles rense-koncern. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på sit møde 26.02.2013 (sag nr. 18).

Der var i ejerkommunerne tilslutning til den model, hvor der etableres en koncern med to renseselskaber og et serviceselskab, som fremover udfører drift og administration af de to renseselskaber. Medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles i serviceselskabet (Model 1 i analysen).

Modellen medfører, at de nuværende to § 60-fællesskaber opløses, og deres aktiver og passiver indskydes i nye renseselskaber. De to renseselskaber vil varetage de samme opgaver som hidtil, de vil fortsat have hvert sit prisloft, og finansiering af investeringer vil fortsat afholdes af det enkelte renseselskab, dog således at investeringer til fælles nytte vil blive finansieret i fællesskab.

Der er forhandlet et udkast til ejeraftale for rense-koncernen, der regulerer ejerkommunernes indbyrdes forhold. I ejeraftalen beskrives sammensætningen af bestyrelsen, bestyrelsens vederlag og regler om minoritetsbeskyttelse. Herudover indeholder ejeraftalen ejerfordelingen mellem de 15 kommuner, der er fastsat på baggrund af de debiterede vandmængder og de materielle anlægsaktiver:

 • Albertslund Kommune 3,36%
 • Hvidovre Kommune 5,05%
 • Ballerup Kommune 4,74%
 • Høje-Taastrup Kommune 4,48%
 • Brøndby Kommune 4,66%
 • Ishøj Kommune 2,23%
 • Frederiksberg Kommune 8,08%
 • Københavns Kommune 47,11%
 • Gentofte Kommune 5,98%
 • Lyngby-Taarbæk Kommune 0,18%
 • Gladsaxe Kommune 3,11%
 • Rødovre Kommune 3,22%
 • Glostrup Kommune 3,55%
 • Vallensbæk Kommune 1,52%
 • Herlev Kommune 2,73%
 • I alt 100%

Der er tale om foreløbige tal på baggrund af regnskabet for 2012 og de debiterede vandmængder for 2011. Tallene opdateres, når de endelige vandmængder for 2012 foreligger.

Ejeraftalen for rense-koncernen med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber, er vedlagt mødesagen som bilag 1. Ejeraftalen beskrives overordnet i afsnit 2 i det rammenotat, der er vedlagt mødesagen som bilag 2. Rammenotatet indeholder i afsnit 3.1 en oversigt over de væsentligste forskelle og ligheder mellem den nuværende og den foreslåede organisering. Endvidere redegøres i rammenotatets afsnit 3.2 kort for den økonomi- og kontraktgennemgang, der er foretaget af selskaberne, og for kommunernes hæftelse for rensefællesskaberne.

Det følger af vedtægterne for rense-koncernens selskaber, at der skal fastsættes sociale politikker for rense-koncernen. Indholdet vil blive fastlagt af bestyrelsen for rense-koncernen. HOFOR-koncernen undersøger pt. muligheden for, at der ved ansættelser i denne koncern kan tages hensyn til de medarbejdere i rensefællesskaberne, der måtte blive afskediget som følge af fusionen.

Rødovre Kommune hæfter pt. for de lån, der er optaget af Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S. I modsætning hertil hæfter ejerne af et aktieselskab ikke for selskabets forpligtelser. Ved overgangen til aktieselskaber skal kommunerne stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Spørgsmålet om garantiprovision behandles, når Kommunalbestyrelsen skal stille den fornødne garanti.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at forslaget til ejeraftale mv. giver Rødovre Kommune den fornødne styring og indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i rense-koncernen. Det er endvidere Teknisk Forvaltnings vurdering, at Rødovre Kommunes ejerandel af den kommende rense-koncern afspejler Rødovre Kommunes nuværende ejerandel af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.

Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse af opløsningen af de to eksisterende rensefællesskaber er vedlagt mødesagen som bilag 3. Forsyningssekretariatets brev med en tilkendegivelse vedrørende ejerfordelingen i rense-koncernen er vedlagt som bilag 4.

Ved etableringen af rense-koncernen modtager hver kommune aktier i Rens Holding A/S. Den enkelte kommune kan vælge at indskyde sine aktier i et hel- eller delejet aktieselskab og derved blive indirekte ejer af rense-koncernen. Rødovre Kommunes ejerstruktur, hvis rense-koncernen ejes direkte, hhv. indirekte, er illustreret i bilag 5 til mødesagen.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at ejerskabet til rense-koncernen med fordel kan placeres i HOFOR Spildevands-koncernen. Baggrunden for vurderingen er, at renseselskabernes kunder er spildevandsselskaberne, og at der derfor kun i begrænset omfang vil være et direkte samarbejde mellem Rødovre Kommune og rense-koncernen. Rødovre Kommunes væsentligste kontaktflade er over for HOFOR Spildevands-koncernen. Samarbejdsfladerne er illustreret i afsnit 4 i rammenotatet (bilag 2).

Det er endvidere Teknisk Forvaltnings vurdering, at placering af ejerskabet til rense-koncernen i HOFOR Spildevands-koncernen vil medvirke til, at sikre den nødvendige koordinering af investeringer og planlægning mellem på den ene side spildevandsselskaberne i HOFOR Spildevands-koncernen og på den anden side den kommende rense-koncern.

Hvis der etableres et indirekte ejerskab, vil der formentlig ske sambeskatning af HOFOR-koncernen og rense-koncernen. Sambeskatning indebærer, at skattemæssige overskud og underskud i koncernerne modregnes, og at der kun skal afregnes kontant skat til Skat af et skattemæssigt nettooverskud. Skat vil blive anmodet om, at afgive bindende svar herom.

Konsekvenserne ved direkte, hhv. indirekte, ejerskab er beskrevet i afsnit 5 i det vedlagte rammenotat (bilag 2). Der er redegjort for den praktiske etablering af det indirekte ejerskab i bilag 6. Indirekte ejerskab medfører, at HOFOR Spildevand Holding A/S vil udøve ejerskabet af rense-koncernen, herunder deltage på generalforsamlingen. Dog indebærer ejeraftalen for rense-koncernen, at beslutningen om, hvem der skal indstilles til bestyrelsen i Rens Holdning A/S, skal træffes af hver enkelt af de kommuner, der har plads i bestyrelsen i selskaberne i rense-koncernen.

Rødovre Kommunes myndighedsopgaver (planopgaver, tilladelse mv.) påvirkes ikke af, hvor ejerskabet placeres.

Det er en forudsætning for at etablere det indirekte ejerskab gennem HOFOR Spildevands-koncernen, at alle 6 ejerkommuner (Albertslund, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre), er enige om at tilpasse ejeraftalen for HOFOR Spildevands-koncernen.

Albertslund, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre kommuner indskyder deres aktier i Rens Holding A/S mod, at de hver får en tilsvarende større aktiepost i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Spildevands-koncernen, men ikke af rensefællesskaberne. Indirekte ejerskab af rense-koncernen betyder, at alle 6 ejerkommuner af HOFOR Spildevands-koncernen har indskudt deres renseaktiviteter i HOFOR Spildevands-koncernen. Dragør Kommunes ejerandel af HOFOR Spildevands-koncernen mindskes, men da Dragør Kommune ved stiftelsen af HOFOR Spildevands-koncernen har indskudt sine renseaktiviteter, har Dragør Kommune allerede modtaget aktier og dermed ejerandele i HOFOR Spildevands-koncernen for Dragør Kommunes renseaktivitet.

Den nuværende ejerfordeling i Spildevands-koncernen, samt den forventede ejerfordeling, hvis kommunerne vælger en model med indirekte ejerskab, fremgår af bilag 7.

Da HOFOR Spildevand-koncernen blev etableret, blev der indgået en ejeraftale mellem de 6 ejerkommuner. Etableringen af det indirekte ejerskab af rense-koncernen medfører behov for justering af ejeraftalen for HOFOR Spildevand-koncernen. En revideret ejeraftale for HOFOR Spildevand-koncernen er vedlagt mødesagen som bilag 8. Som bilag 9 er vedlagt en sammenligningsversion, hvor man kan se ændringerne i forhold til den gældende ejeraftale. Diverse bilag til ejeraftalen er vedlagt mødesagen som bilag 10. Ændringerne i forhold til den gældende ejeraftale er desuden beskrevet i bilag 6.

Ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering bliver placeret i en midlertidig bestyrelse (interim-bestyrelse). Hver kommune kan udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse.

Lov- og plangrundlag

 • Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.04.2011.
 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12.06.2009.

Økonomiske konsekvenser

Til brug for etableringen af Renseservice A/S skal der være en indskudskapital på i alt 500.000 kr., som kommunerne indbetaler, fordelt efter deres ejerandel af den nye koncern. Rødovre Kommune skal således indbetale 16.100 kr.

Tidsplan

Det er hensigten, at interim-bestyrelsen påbegynder sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien 2013, har truffet endelig beslutning om at etablere rense-koncernen. Første møde i interim-bestyrelsen forudsættes afholdt i uge 26. Den faktiske stiftelse af rense-koncernen forventes, at ske i december 2013, og den vil ske således, at stiftelsen har regnskabsmæssig virkning fra 01.01.2013. Den endelige bestyrelse for koncernen sammensættes i forbindelse med konstitueringen efter kommunevalget.

Bilag

Bilag 1: Ejeraftale for rensekoncern med bilag
Bilag 2: Rammenotat om etablering af en ny rense-koncern
Bilag 3: Forhåndsgodkendelse af opløsning af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S
Bilag 4: Fastsættelse af ejerandele ved indskud af rense-aktier i HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 5: Illustration af Rødovre Kommunes ejerstruktur ved direkte og indirekte ejerskab
Bilag 6: Notat om etablering af indirekte ejerskab
Bilag 7: Ejerandele i HOFOR Spildevand Holding A/S i dag og ved etablering af indirekte ejerskab til rense-koncern
Bilag 8: Revideret ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 9: Revideret ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S - sammenligningsversion
Bilag 10: Revideret ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S - diverse bilag

Taxinævn, Budget 2014 og regnskab 2012
Sag nr. 124

Sagens kerne

Taxinævnet i Region Hovedstaden har på sit møde den 23.04.2013 vedtaget budget for 2014 og regnskab 2012 (det bemærkes, at der i bilaget står regnskab 2013, hvilket er en fejl).
Der er behov for en ekstraordinær refusion.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Budget 2014 og regnskab 2012, herunder den ekstraordinære refusion tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 124.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Driften af Taxinævnet dækkes ca. 50% af indtægter ved salg af kørebøger m.m., det resterende beløb opkræves hos medlemskommunerne efter indbyggertallet som fordelingsnøgle.
Betaling for 2013 udgør for Rødovre Kommune 51.744 kr., samt en ekstraordinær refusion på 10.140 kr.

Der er i år et ekstraordinært refusionsbehov på 443.123 kr. (inden fordeling), det skyldes en tidligere regnskabspraksis, hvor Københavns Kommune har indtægtsført krav mod debitorer allerede ved udsendelse af første opkrævningsbrev. Dermed kom nævnets økonomi til, at se bedre ud end den var, og refusionen blev sat for lavt.
Ved virksomhedsoverdragelse af Taxinævnet fra Københavns Kommune til Taxinævnet i Region Hovedstaden blev der udfærdiget en refusionsopgørelse, hvorved Taxinævnet fik kendskab til den tidligere praksis. Denne praksis er nu stoppet og den fremtidige refusionsopkrævning bliver mere korrekt.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60.
Vedtægter for Taxinævnet 2012, § 9.

Økonomiske konsekvenser

Den ekstraordinære refusion kan holdes inden for budgettet.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Taxinævnet - budget 2014 samt ekstra refusionsbehov

Rødovre Byggelegeplads, etablering af solcelleanlæg - ansøgning om bevilling
Sag nr. 125

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 270.000 kr. til etablering af solcelleanlæg på Rødovre Byggelegeplads.

Der søges om en anlægsbevilling på 270.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 270.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 125.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et konkret forslag, der omfatter montering af ca. 90 m2 solcellepaneler, fordelt på to sydvendte tagflader på institutionens bygninger.

Anlægget forventes at producere ca. 14.000 kWh elektricitet årligt, svarende til 9% af institutionens årlige elforbrug.

Endvidere vil anlæggets elproduktion reducere kommunens CO2-udledning med ca. 5 ton/år.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til etablering af solcelleanlæg anslås til 270.000 kr.

Etableringen af solcelleanlægget vil anslået reducere institutionens årlige udgifter til elforbrug med ca. 20.000 kr.

Den økonomiske besparelse kan ikke forhåndsberegnes præcist, da nye afregningsregler indebærer, at den reelle afregningspris afhænger af bygningens forbrugsmønster fra time til time.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 04.06.2013
Økonomiudvalget: 12.06.2013
Kommunalbestyrelsen: 18.06.2013
Projektering og udbud: Juni - august 2013
Udførelse: September 2013
Ibrugtagning: 30.09.2013

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg af 17.05.2013 fra Teknisk Forvaltning

Nyager Skole, opførelse af indskolingsafsnit 3.etape - retablering af støttemur og fjernelse af pavillon, ansøgning om bevilling
Sag nr. 126

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2012 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 16.763.000 kr. til færdiggørelse af indskolingsbygningen på Nyager Skole ved opførelse af 3. etape samt retablering og indretning af skolegård.

Der er i 2012 givet anlægsbevillinger på i alt 16.113.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag samt opførelse af indskolingsbygningen mv.

Der søges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til retablering af støttemur og fjernelse af pavillon, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 16.533.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 420.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 126.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Bygningsafdelingen og Park- og Naturafdelingen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag om retableringsarbejder, som det vil være hensigtsmæssigt at udføre i forlængelse af byggeriet.

Støttemur
Den eksisterende støttemur, der adskiller skolegården ved indskolingsbygningen og den offentlige cykel- og gangsti mellem Ejbyvej og Otto Møllers Vænge, skal tilpasses i forbindelse med opførelsen af 3.etape.

Støttemuren er i ringe stand, og der kan ikke skaffes tilsvarende sten til den nødvendige tilpasning af støttemuren, der står skævt i forhold til den nyopførte bygning.

Projektforslag:
Hele støttemuren, i alt 20 meter, fornyes for at opnå en bedre og mere sammenhængende løsning.

Det foreslås at anvende et betonelement på fod og i fuld højde, da den er enkel og kan stå lodret, og herudover er den robust og sammenhængende. Denne løsning vurderes at være i god overensstemmelse med arkitekt Arne Jacobsens projekt.

Pavillon
SFO-pavillonen står i den store skolegård og frigøres i forbindelse med, at børnene overføres til den nye indskolingsbygning.

Projektforslag:
Den midlertidige SFO-pavillon, der er placeret på asfaltbelægning, nedrives og bortskaffes. Herudover repareres asfaltbelægningen efter sløjfning af kloak- og forsyningledninger mv.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 420.000 kr. til retablering af støttemur og fjernelse af pavillon.

Den samlede anslåede udgift til opførelse af indskolingsafsnit 3. etape udgør herefter 16.533.000 kr.

Færdiggørelse af den store skolegård med retablering og renovering af skolegården med legeplads/udeområde mv. bør overvejes medtaget i investeringsoversigten i budget 2014, jf. forslag i skolens helhedsplan af maj 2011 samt visionsoplæg udarbejdet i forbindelse med ansøgning om deltagelse i projekt Drøn på Skolegården. Rødovre Kommune blev efterfølgende ikke udvalgt til at videreudvikle visionsoplægget med støtte fra Drøn på Skolegården.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 04.06.2013
Økonomiudvalget: 12.06.2013
Kommunalbestyrelsen: 18.06.2013
Projektering og udbud: Juni - juli 2013
Udførelse: August 2013
Ibrugtagning: 31.08.2013

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg af 21.05.2013 fra Teknisk Forvaltning

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2012
Sag nr. 127

Sagens kerne

Bestyrelsen for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet forelægger regnskab 2012 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget 04-06-2013
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 127.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik den 22. december 2009 (sag nr. 237) en ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet med virkning fra regnskabsår 2010. Aftalen indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede beboere, og såvel over- som underskud er Rødovre Kommune uvedkommende.

Regnskabet for 2012 viser et mindreforbrug på 417.713 kr. Dette mindreforbrug ville have været på 1.080.139 kr., såfremt der ikke var en ekstraordinær post på 662.426 kr. til brug for byggesagsomkostninger.

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Modtaget reviderede regnskab for Dorthe Mariehjemmet 2012

Plejehjemmet Ørbygård - tilbagekøb samt forslag til fremtidig anvendelse
Sag nr. 128

Sagens kerne

Status på tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård samt forslag til den fremtidige anvendelse, herunder foreløbig tidsplan for ombygning og modernisering.

Indstilling

Fællesforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at status på tilbagekøbet tages til efterretning
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejder videre med førsynsrapportens punkt 3.
 3. at den foreløbige tidsplan tages til efterretning
 4. at Kommunalbestyrelsen løbende inddrages i samme omfang som ved udvidelsen og moderniseringen af Ældrecenter Broparken

Social- og Sundhedsudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 128.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skulle inden udgangen af 2004 tage stilling til, hvorvidt kommunens plejehjem kunne anses for tidssvarende, eller om der skulle ske en modernisering. Sidstnævnte forudsatte for Plejehjemmet Ørbygårds vedkommende en opdeling af den daværende boligafdeling til to afdelinger samtidig med, at det aktualiserede beslutningen om, hvorvidt Rødovre Kommune skulle benytte den tinglyste tilbagekøbsklausul på ejendommen.

På baggrund af ovenstående besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 28. september 2004 (sag nr. 224) et delvist tilbagekøb, idet det blev godkendt, at Plejehjemmet Ørbygård og dagcentret (institutionsdelen) overtages af Rødovre Kommune

Rødovre Kommune varslede hjemfald af Plejehjem og Dagcenter på Ørbygård ved skrivelse af 30. september 2004 til De Vanføres Boligselskab. Ejendommen er senere overtaget af Rødovre Boligselskab, afd. 17. Ejendommen matr. nr. 4bn Rødovre By, Hendriksholm af grundareal 13.390 m2 beliggende Medelbyvej 6, 2610 Rødovre overtages i henhold til deklaration om hjemfald af 10. december 1976.

Overtagelsessummen er i henhold til deklarationen fastsat til restgælden på de lån, der indestod i ejendommen ved varslets afgivelse, jf. bilag 1.

Det er med Rødovre Boligselskab aftalt, at ejendommen overtages pr. 1. juni 2011. Restgælden på det indestående lån udgjorde pr. 1. juni 2011 kr. 8.277.154. Pr. 1. september 2013 kan lånet indfries for kr. 6.083.730.

Det forudsættes, at Rødovre Boligselskab indfrier det indestående lån i september 2013, og at indfrielsessummen reguleres over refusionsopgørelsen i forbindelse med endelig opgørelse af parternes mellemværende.

Udkast til overtagelsesdokument er udarbejdet og vil, når sagen har været behandlet i kommunalbestyrelsen blive oversendt til underskrift i Rødovre Boligselskab, hvorefter tinglysning af skøde vil blive iværksat.

Se oversigt over status for økonomien vedrørende tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård i bilag 2.

Fremtidig anvendelse

S.E. Brockhuus A/S har udarbejdet en førsynsrapport vedrørende om- og tilbygning af blok A, B og F. Rapporten beskriver 5 forslag. Se bilag 3.

 1. Ombygning af blok A og B efter indretningsforslag 1 og påbygning af 1. sal på blok A.
 2. Ombygning af blok A og B efter indretningsforslag 2 og påbygning af 1. sal på blok A.
 3. Nedrivning af eksist. Blok A og opførelse af ny bygning i 2 etager samt ombygning af blok B efter indretningsforslag 1
 4. Nedrivning af eksist. Blok A og opførelse af ny bygning i 2 etager samt ombygning af blok B efter indretningsforslag 2.
 5. Ombygning af køkken i blok F og tilbygning ved spisesal (Dette punkt er ikke en integreret del af selve plejehjemsmoderniseringen, og der vil blive udarbejdet særskilt mødesag).

Forskellen på indretningsforslag 1 og 2 er alene toiletternes placering i boligerne, hvor de i forslag 1 er beliggende i forbindelse med indgangspartiet og i forslag 2 har direkte adgang fra stuen.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med punkt 3, da det vil give væsentlig større fleksibilitet med hensyn til størrelserne af de private boligarealer kontra fælles boligarealer samt placering af servicearealer.

Boligerne

Med baggrund i førsynsrapporten bliver der mulighed for at etablere 73 boliger – mod de nuværende 60 boliger. Det endelige antal boliger vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af det endelige dispositionsforslag.

Det foreslås, at hovedparten af boligerne etableres som almene plejeboliger til den nuværende målgruppe, det vil sige de beboere der i dag er visiteret til en plejehjemsplads.

En del af boligerne - f.eks. en afdeling - reserveres til yngre (55-62 årige) demente og hjerneskadede. Denne gruppe borgere er i forvejen visiteret til Rødovre Kommunes plejehjem, da der ikke findes alternativer.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social service - herunder plejehjemsgaranti pr. 1. januar 2009.
Lov om almene plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

 • Med de foreløbige opgørelser - indfrielsessummen, refusionsopgørelsen samt indbetalt husleje vil der blive et overskud på anslået tre mio. kr. i forhold til det afsatte beløb til tilbagekøbet på 19 mio. kr. Overskuddet tilgår kommunekassen.
 • De kommunaløkonomiske konsekvenser beskrives i forbindelse med vedtagelse af skema A i følge den foreløbige tidsplan i april 2014.
 • I august møderækken vil blive ansøgt om en anlægsbevilling på 15 mio. kr. Denne bevilling har alene likviditetsmæssig konsekvens i form af løbende betalinger af rådgivere m.v., da udlægget bliver indfriet i forbindelse med godkendelse af skema B - forventet juni 2015 - og fra det tidspunkt indgår som en del af byggesagen.
 • Udvidelsen af antal boliger fra de nuværende 60 til (foreløbigt anslået) 73 boliger medfører en driftsmæssig merudgift til plejehjemsdriften. Denne merudgift vil - med det aktuelle nettokøb af pladser i andre kommuner samt den aktuelle venteliste til plejehjem - sandsynligvis kunne imødegås ved en nedbringelse af udgifter til udenbys plejehjem samt nedsættelse af omfanget af visiterede timer til hjemmehjælp.

Tidsplan

DAB har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en foreløbig tidsplan for udvidelsen og moderniseringen, herunder en oversigt over forelæggelse af sager til politisk beslutning i forbindelse med projektet. Se bilag 4.

Bilag

Bilag 1: Deklaration
Bilag 2: Status på økonomi for tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård
Bilag 3: Førsynsrapport
Bilag 4: Tidsplan for tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård
Bilag 5: Tilbud fra RD vedrørende indfrielse af lån

Ny anvendelse af Elektravej 2 efter 1. juli 2013
Sag nr. 129

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til anvendelse af lokalerne på Elektravej 2 (den tidligere selvejende institution Rødovre Ungdomspension) efter 1. juli 2013. En arbejdsgruppe med bred, tværfaglig sammensætning har udarbejdet et forslag om en tværfaglig, forebyggende indsats til unge og familier.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at bestyrelsen for den selvejende institution Rødovre Ungdomspension ophører sit virke pr. 30. juni 2013,
 2. at Kommunalbestyrelsen fra 1. juli 2013 er ansvarlig for videreførelse af aktiviteter i henhold til den nu nedlagte fonds formål,
 3. at den fremtidige anvendelse af Elektravej 2 godkendes,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2.353.000 kr. hvoraf der i 2013 frigives et rådighedsbeløb på 1.176.000 kr.,
 5. at der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på netto 846.000 kr. dækkende udgifter til driften af huset og udvidelse af Akutten samt mindreudgifter til køb af døgnforanstaltninger for børn og unge,
 6. at de resterende 330.000 kr. i 2013 finansieres af kassen.
 7. at der i budget 2014ff indarbejdes en samlet mindreudgift på 372.000 kr. pr. år på funktion 05.28 "foranstaltninger for børn og unge"

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 129.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

På sit møde den 27. november 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om opsigelse af driftsaftalen med Rødovre Ungdomspension den 31.12.12 (sag nr. 298).

I forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende instituion Rødovre Ungdomspension (RUP) skulle bestyrelsen sikre, at Fondens midler (de fysiske rammer på Elektravej 2) fortsat anvendes til social og sundhedsmæssig støtte til sårbare unge. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med bred, tværfaglig sammensætning; arbejdsgruppen har haft til opgave at tilvejebringe et forslag til brug for bestyrelsens beslutning om Elektravej 2’s fortsatte anvendelse.

Arbejdsgruppen har blandt andet drøftet "Roskilde-modellen" med inddragelse af frivillige mentorer for aldersgruppen 13–18 år, koordineret indsats med inddragelse af forældre/netværk, tættere samarbejde mellem SSP, støttekontaktpersoner, Børne- og Familieafdelingen og Jobcentret, fordele og ulemper ved at samle hele myndighedsområdet på samme adresse samt Jobcentrets udviklingsprojekt ”uddannelse til alle”.

På baggrund af disse drøftelser har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til en tværfaglig forebyggende indsats for unge og familier. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge i alderen 0-30 år med særlige behov.

Formål:

 • At skabe en fælles, flerfaglig og tværsektoriel indsats med udgangspunkt i den enkelte unges behov og i samarbejde med den unge og forældrene
 • At nedbryde den ”magiske” 18 års grænse i unges liv ved at lave en tidlig, forebyggende, involverende og inkluderende indsats uanset om den unge er under eller over 18 år, hvis behovet tilsiger dette
 • At sammensætte et individuelt tilrettet tilbud til den unge og eventuelt forældre.

Indhold i indsatsen:
På adressen er der plads til flere forskellige indsatsområder, der sammen kan understøtte ungegruppens særlige behov:

 • Bo-selv mulighed (Akutten 1 og 2 – tilføjelse af tre ekstra bo-pladser til nuværende tilbud. Akutten skal dermed rumme syv akutboliger til unge i alderen 15-18 år med særlige behov, men som er i stand til at klare sig selv med støtte. Der er ikke døgnbemanding)
 • En målrettet, koordineret indsats til unge med særlig vægt på uddannelse og arbejde
 • Tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats
 • Særlig opmærksomhed på begyndende kriminel adfærd
 • Særlig støtte til såvel arbejde som ”lommepengeprojekt” (fritidsarbejde)
 • Mentorindsats for unge (inddragelse af frivillige). At inddrage frivillige i samarbejdet for eksempel ved brug af mentorer som støtte til sårbare unge, der skal ud på arbejdsmarkedet (med inspiration fra projekt i Roskilde).
 • Støttekontaktpersonordning
 • Familiebehandling til såvel den unge som hele familien.

Mål:
Gennem en flerfaglig indsats er målet, at fagpersonerne sammen med den unge kan sammensætte en indsats, der på sigt vil sætte den unge i stand til at handle relevant i eget liv, tage en uddannelse, passe et arbejde og klare sig selv i egen bolig. Indsatsen trækker på viden på tværs af Børne- og Familieafdeling, Jobcenter, Rådgivning og Behandlingscentret, SSP, UUV, skoleafdeling og andre interessenter.

Ved at samle flere fagligheder på stedet forventes en synergieffekt i form af eksempelvis hurtigere og smidigere samarbejde, nytænkning på tværs af fag- og indsatsgrænser samt involvering af frivillige i arbejdet side om side med den professionelle indsats.

Konkretisering af indsatsen:
Huset bliver et sted, hvor den professionelle og den frivillige indsats koordineres om den enkelte unge og om familier. Stedet er frigjort fra den administrative myndighedsudøvelse, der i dag naturligt præger samarbejdet i de nuværende rammer, hvor myndighedsudøvelsen er kernefunktionen. De gode erfaringer fra projektet ”Brug for alle” (et projekt, som har gennemgået alle unge over 18 år i matchgruppe 2 og 3 i et tværfagligt forum med det formål at få iværksat en plan sammen med den unge, der kan hjælpe til job eller påbegyndelse af uddannelsesforløb) tænkes overført til arbejdet her med de unge.

Informationer om en ung, der har behov for støtte kan komme mange steder fra. Med ny lovgivning på vej om skærpet underretningspligt for børn og unge med stort skolefravær (skoleskulk) er der skabt endnu en vej.

Befinder den unge sig i en svær situation, har problemerne ofte rod i hele familiestrukturen, hvorfor det er naturligt at tænke rådgivning, der også medinddrager forældrene. De skal inddrages og ansvarliggøres i den særlige indsats og plan for deres unge, ligesom der kan være tale om yngre søskende, hvor der i forhold til disse kan sættes tidligere ind med den fornødne støtte med det kendskab til forholdene, der afdækkes gennem den unges adfærd.

Kendskabet til de unge opnås såvel via rådgivere i Børne- og Familieafdelingen som i Jobcentrets ungegruppe, SSP "onsdagsgruppen" som består af deltagere fra Politi, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltninngen, Rådgivning og Behandlingscentret eller via Ungdomsskolen, Udviklingscenter Skiftesporet og Støttekontaktpersongruppen.

Alle kan bede om at drøfte en ungs forhold efter aftale med den unge og eventuelt forældre. Der holdes et fælles møde, hvor den unge/forældre altid deltager. Her lægges en plan for, hvordan den unge (og evt. forældre) kan hjælpes med arbejde, uddannelse, særlig støtte, psykologsamtaler, familiebehandling, job med mentorordning, bolig med særlig støtte (i Akutten, Bofællesskaberne) m.m. – en fælles, flerfaglig indsats, som koordineres, besluttes og iværksættes på stedet. Faste deltagere i mødet er for eksempel SSP-koordinator, Jobcentrets ungeenhed, Rådgivning og Behandlingscentret, faglig leder for Støttekontaktpersongruppen, faglig leder for Psykolog- og familiebehandlergruppen, UU-vejleder og faglig leder fra Børne- og Familieafdelingen.

Der er i dag allerede udviklet en række gode tilbud for ungegruppen i Jobcentret, og flere er undervejs, som med ny lovgivning tæller unge fra 16-17 år og op til 30 år. I arbejdet med de yngste i denne gruppe efterspørges der imidlertid fora, der også inddrager forældrene i samarbejdet. Det er der ikke er tradition for i dag, idet 18-årige er/betragtes som voksne, selvstændige individer i uddannelses- og jobmæssig sammenhæng.

Indsatsen tilbyder en unik mulighed for at bryde den sociale fødekæde ved en tidlig, forebyggende, flerfaglig og koordineret indsats.

De fysiske rammer:
"Akutten" fortsætter og udvider med tre pladser, som en yderligere bo-selv mulighed for tre unge. Det kan også være mor-barn støtteophold eller andre særlige tiltag, som kan rummes sammen med den øvrige beboergruppe. Det vil sige, at der fremover vil være syv pladser.

På førstesalen etableres der kontorer for støtte- og kontaktpersoner, familiebehandlere og psykologer, mens stue- og underetagen benyttes dels til mødelokaler og kontor for eksempelvis medarbejdere fra SSP, Rådgivning og Behandlingscentret og Jobcentrets ungeenhed, der i løbet af ugen med fordel kunne være til stede på matriklen. Lokalerne bruges desuden til aktiviteter som "Vennestedet", "pigegruppen" og overvåget samvær. Venteområde og reception er der også plads til i stueetagen.

Formålsanvendelsen er efterfølgende enstemmigt besluttet af fondens bestyrelse på møde den 15. april 2013, og Rødovre Kommunes juridiske afdeling bekræfter, at ovenstående forslag til anvendelse af lokalerne opfylder fondens formål.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:
Der er i samarbejde med Teknisk forvaltning og Fællesforvaltningen udarbejdet et forventet anlægsbudget på 2.353.000 kr. til istandsættelse af lokalerne på Elektravej 2, herunder krav til handicapadgang til huset - hvilket er et krav, da huset fremover skal anvendes til administrative funktioner med borgerkontakt.
Ca. halvdelen af betalingerne vedrørende arbejdet forventes af falde i 2013, hvorfor der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.176.000 kr. i 2013 mens den resterende del søges indabejdet i investeringsoversigten i budget 2014.

Driftsudgifter:
I forbindelse med udvidelse af Akutten fra fire til syv pladser er det nødvendigt at ansætte yderligere en støtte- og kontaktperson. Udgifterne hertil samt driftsudgifter til huset på Elektravej 2 beløber sig til 1.328.000 kr. pr. år. Denne merudgift finansieres af mindreudgifter til køb af eksterne pladser på socialpædagogiske opholdssteder. Der regnes med en mindreudgift til dette på 1.700.000 kr. svarende til køb af ca. to færre helårspladser på socialpædagogiske opholdssteder. Sammenlagt giver det en nettomindreudgift på funktion 05.28 "Foranstaltninger for børn og unge" på 372.000 kr. pr. år fra 2014 og frem, hvilket søges indarbejdet i budget 2014ff.

I 2013 er der behov for en tillægsbevilling til driften af huset på 294.000 kr, da støtte- og kontaktpersonstillingen forventes besat pr. 1/8 2013, og der er driftsudgifter til hele huset for sidste kvartal af 2013. Til gengæld forventes mindreudgifter til køb af eksterne socialpædagogiske opholdssteder på 1.140.000 kr. i 2013 som følge af de 3 ekstra pladser.

Samlede konsekvenser:
Ombygningen og den fremtidige drift af Elektra 2 medfører et kassetræk på 330.000 kr. i 2013, 805.000 kr. i 2014 og -372.000 kr. i 2015 og følgende år jf. nedenstående skema:

1.000 kr.

2013

2014

2015ff

Anlægsbevilling

2.353

0

0

Rådighedsbeløb 1.176 1.177

0

Drift

-846

-372

-372

Kasseeffekt

330

805

-372


Med den nye anvendelse af Elektravej 2 frigøres der arealer i forskellige kommunale bygninger. De frigjorte arealer indmeldes til prioritering i ejendomsadministrationsgruppen.

Tidsplan

Juni 2013: Politisk behandling
1. juli 2013: Bestyrelsen for den selvejende institution Rødovre ungdomspension nedlægges, og forvaltningen af fondens midler (Elektravej 2) overgår til Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
Juni/Juli 2013: Udarbejdelse af byggeandragende
August/September 2013: Byggesagsbehandling og udarbejdelse af udbudsprojekt
Oktober 2013: Prisindhentning
November/December 2013: Ombygning
1. januar 2014: Forventet ibrugtagning.

Beskæftigelsesplan 2014 for Rødovre kommune
Sag nr. 130

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til Beskæftigelsesplan 2014 for den prioriterede beskæftigelsesindsats i Rødovre Jobcenter. Beskæftigelsesplanen sendes til høring i Beskæftigelsesregionen og det Lokale Beskæftigelsesråd inden endelig fremlæggelse på møde i Kommunalbestyrelsen i september 2013.

Beskæftigelsesplanen indeholder Beskæftigelsesministerens og Rødovre Kommunalbestyrelses mål og strategier for indsatsen i 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til Beskæftigelsesplan 2014 for Rødovre Jobcenter godkendes
 2. at forslag til Beskæftigelsesplan 2014 sendes til høring

Beskæftigelsesudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 130.
Indstilles godkendt.
Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanens prioriterede indsatser er et resultat af en vurdering af de aktuelle og kommende arbejdsmarkedspolitiske udfordringer på lands- regionalt og lokalt plan sammenholdt med de udfordringer i indsatsen, som fremgår af Resultatrevisionen for 2012. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i jobcentrets nuværende service- og aktivitetsniveau og bygger videre på beskæftigelsesplan 2013 og de allerede iværksatte aktiviteter.

Forslaget til Beskæftigelsesplan er præget af de omfattende reformer på beskæftigelsesområdet. Det omhandler den fortsatte implementering af ”Førtidspension- og Fleksjobreformen”, men i særdeleshed ”Kontanthjælpsreformen”, hvis mål og hensigt er kendt, men endnu ikke vedtaget ved lov. Det samme gælder en kommende aftale om ”Ny og bedre indfasning af dagpengereformen” hvor alt tyder på, at en ny målgruppe bliver omfattet af jobcentrets indsats – dagpengemodtagere på særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse.

Beskæftigelsesplanens mål

Beskæftigelsesministeren har valgt at videreføre målene for 2013 til 2014.

 • Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
 • Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
 • Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår som Kommunalbestyrelsens mål:

 • at antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal begrænses mest muligt. Jobcentret skal opkvalificere og udsluse flere kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet. ´

Strategier for beskæftigelsesindsatsen i 2013 er:

 • At fortsætte bekæmpelsen af langtidsledighed. Det omhandler forsikrede ledige, hvor jobcentret viderefører aktiviteterne, som er i værksat i forbindelse med akutpakkerne, med det formål at bringe ledige i ordinært job inden ophør af dagpengeperioden. Det omhandler ligeledes ledige, der er omfattet af ændrede regler for indfasning af dagpengereformen og kontanthjælpsmodtagere over 30 år.
 • At fortsætte indsatsen for at flere unge begynder og gennemfører en uddannelse. Kontanthjælpsreformens regler og intentioner på dette område implementeres. Samarbejdet med erhvervsskoler udbygges yderligere, og metoder til at gøre unge med andre problemer end ledighed parate til uddannelse udvikles og implementeres fortsat.
 • At indsatsen understøttes af et øget samarbejde med virksomhederne, hvor jobcentret sikrer, at alle lokale virksomheder har kendskab til jobcentrets virksomhedsservice, og hvor virksomheder lokalt og regionalt finder det attraktivt at anvende Rødovre Jobcenter til rekrutteringsopgaver. Samarbejdet med de enkelte virksomheder skal medføre flere jobrotationsprojekter, flere arbejdspladser på det rummelige arbejdsmarked til ledige med helbredsmæssige- og sociale udfordringer samt uddannelsespladser til unge og voksne ledige.
 • At Jobcentret fortsætter bestræbelserne på, at den beskæftigelsesrettede indsats koordineres med øvrige indsatser i Rødovre Kommune og i Regionen, både i form af etablerede samarbejdsfora og gennem de koordinerende sagsbehandlingsfunktioner der er hensigten i kontanthjælpsreformen.

Social-og Sundhedsforvaltningen afventer fortsat afgrænsning af målemetoder til beskæftigelsesministerens mål om øget samarbejde med virksomhederne, samt kendskab til ændrede regler for indfasning af dagpengereformen, inden de kvantitative mål kan fastsættes. Ligeledes afventes datagrundlaget. Af samme grund skal de kvantitative mål, på linje med målene for 2013, først offentliggøres i januar 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om Styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør budget 2014.

Tidsplan

Høringsfrist 31.8.2013.
Behandling i Kommunalbestyrelsen inden den 15.10.2013.
Offentliggørelse 31.1.2014.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2014
Bilag 2: Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014
Bilag 3: Beskæftigelsesplan 2014 for Rødovre Jobcenter
Bilag 4: Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 2014

Resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2012
Sag nr. 131

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter forelægger resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2012 med Jobcentrets bemærkninger. Resultatrevisionen sammenholdes med de målsætninger, som er fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2012. Rødovre Jobcenter knytter generelle bemærkninger til resultatrevisionen og udviklingen på arbejdsmarkedet samt specifikke bemærkninger til de enkelte mål – herunder pejlemærker for den fortsatte indsats i 2013 og i forhold til beskæftigelsesplanen 2014.

Resultatrevisionen med Jobcentrets bemærkninger skal sendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og til udtalelse i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland inden endelig forelæggelse i Kommunalbestyrelsen. Høringsvar fra henholdsvis Beskæftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd er vedlagt. De giver ikke anledning til yderligere bemærkninger til resultatrevisionen.

Resultatrevisionen og høringssvar indgår i vurderingen af den kommende beskæftigelsesindsats, som fremgår af beskæftigelsesplan 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvatlningen indstiller,

at resultatrevisionen godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 04-06-2013
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 131.
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen sammenligner udviklingen i Rødovre med udviklingen i den sammenlignelige klynge (Esbjerg/Fanø, Horsens, Helsingør, Herlev og Hvidovre Kommuner). I Jobcentrets bemærkninger indgår desuden en sammenligning med kommuner i Østdanmark og på Vestegnen.

Målsætningerne i beskæftigelsesplanen 2012 tager udgangspunkt i antallet af borgere på ydelser i december 2010 og måler på det faktiske antal i december 2012. I Jobcentrets bemærkninger vises desuden udviklingen fra december 2011 til december 2012.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i august 2012 justerede målene i beskæftigelsesplanen 2012. Det skete på anbefaling fra Beskæftigelsesregionen og på baggrund af en generel udvikling på arbejdsmarkedet, der er mindre optimistisk end forudsat ved beskæftigelsesplanens vedtagelse i september 2011.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at der i Rødovre generelt er relativt gode resultater i beskæftigelsesindsatsen. Der er fortsat færre borgere i offentlig forsørgelse i Rødovre end i de sammenlignelige kommuner i klyngen. Fordelingen af borgere inden for de enkelte ydelser er dog markant forskellig, da der i Rødovre er væsentligt færre på permanente ydelser (førtidspension og fleksjob) og flere på midlertidige ydelser, særligt kontanthjælp.

I december 2012 var der 473 færre borgere på permanente ydelser i Rødovre i forhold til gennemsnittet i klyngen, men 274 flere borgere på midlertidige ydelser. Samlet set er der således færre på forsørgelse i Rødovre, hvilket svarer til en besparelse på 15,6 mio. kroner. I 2011 var besparelsen dog 4,1 mio. kroner større.

Arbejdsmarkedet har i 2012 været præget af lavkonjunktur, hvor særligt antallet af kontanthjælpsmodtagere, herunder antallet af unge og antallet af nydanskere, er steget på landsplan og i Rødovre.

Ledighedsprocenten ligger på landsgennemsnittets 6,2, men er den laveste på Vestegnen. Samlet set er det lykkedes at holde et relativt lavt ledighedsniveau blandt forsikrede ledige, men som i resten af landet og på Vestegnen er det fortsat en stor udfordring at indsluse kontanthjælpsmodtagere, der ikke er fuldt arbejdsparate på arbejdsmarkedet. Det er fortsat ledigheden blandt unge under 30 år og blandt den ældste gruppe på arbejdsmarkedet, der er størst, og det er fortsat de ufaglærte, der repræsenterer den største ledighed.

Det samlede antal langtidsledige er steget. Stigningen dækker over et fald blandt forsikrede ledige og en stigning blandt kontanthjælpsmodtagere. Tilgangen af borgere på permanent forsørgelse er faldet på landsplan og i Rødovre. Antallet af modtagere af sygedagpenge er på niveau med 2011, hvor der var et relativt stort fald særligt blandt modtagere over 52 uger. Til trods for at andelen af sygedagpengemodtagere i Rødovre i 2012 var faldende, ligger det fortsat relativt højt og på et gennemsnitligt niveau blandt kommuner på Vestegnen. Der er særligt sket et fald i antallet med varighed over 26 uger i Rødovre i 2012.

Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er steget mere i Rødovre end i flere af de sammenlignelige kommuner. Jobcentret har forsøgt at gøre flere unge parate til at gennemføre en uddannelse gennem deltagelse i mere grundige uddannelsesforberedende forløb. Jobcentret følger udviklingen og resultaterne af denne strategi. Andelen af unge ledige i Rødovre ligger på et gennemsnitligt niveau blandt kommuner i Østdanmark, og er det laveste blandt kommuner på Vestegnen. Ledighedsprocenten blandt arbejdsparate unge i Rødovre ligger ligeledes på det laveste niveau blandt sammenlignelige kommuner.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Resultatrevisionen offentliggøres inden 1. juli 2013.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen
Bilag 2: Høringssvar til Resultatrevision 2012 fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Fremme af valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013
Sag nr. 132

Sagens kerne

Rødovre Kommune har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som skal planlægge forskellige aktiviteter med det formål, at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget i Rødovre Kommune i 2013. Indsatsen skal dels rettes mod at fremme den generelle valgdeltagelse, dels en særlig indsats rettet mod de unge og nydanskere.

Valgloven blev sidste år ændret, så kommunerne nu har mulighed for at afvikle brevafstemning andre stedet end i borgerservicecentre og lignende. Økonomi- og indenrigsministeren har bl.a. opfordret kommunerne til at synliggøre valget og få flyttet valget ud til borgerne ved at placere brevstemmeafgivningssteder, hvor der er let tilgængelighed og hvor mange borgere mødes. I sagen gives der en status for de aktiviteter, der p.t. planlægges iværksat.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at de planlagte aktiviteter godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. juni 2013, sag nr. 132.
Økonomiudvalget er enig i målsætningen om at fremme valgdeltagelsen og afventer den endelige plan i august, også gerne suppleret med andre tiltag.

Sagsfremstilling

Ved kommunalvalget i 2009 var valgdeltagelsen på landsplan 65,8%, hvilket er den laveste stemmeprocent de sidste 35 år, i 2005 var valgdeltagelsen på landsplan 69,4%. I 2009 var den tilsvarende stemmeprocent i Rødovre 60,4%, mens den i 2005 var 64%.

Vi har ingen "Rødovretal",men man ved fra en landsdækkende undersøgelse, foretaget blandt 44 kommuner ved kommunalvalget i 2009, at stemmeprocenten for de unge og indvandrere/nydanskere ligger betydeligt lavere. F.eks. kan det nævnes at de 22-29-årige havde en valgdeltagelse på 47,5% og at nydanskere fra ikke-vestlige lande, der kom hertil for 20 år siden, havde en valgdeltagelse på lidt over 40%.

Arbejdsgruppen planlægger at leje en autocamper, der først og fremmest kan fungere som mobilt brevafstemningssted, men hvorfra der også kan informeres generelt om at gøre brug af stemmeretten ved det kommende kommunalvalg den 19. november 2013. Tanken er, at autocamperen kan køre ud og møde vælgerne hvor de naturligt kommer, f.eks. de unge ved kommunens uddannelsesinstitutioner (Teknisk Skole og Rødovre Gymnasium). Endvidere er det under overvejelse, at autocamperen kan placeres i tilknytning til en række allerede planlagte aktiviteter i kommunen, som f.eks. Ungefestivalen i uge 37, Multietnisk Festival i september på Rødovregaard og Sjov Lørdag i Rødovrehallen i oktober. Det er også under overvejelse, om autocamperen skal køre ud til nogle af daginstitutionerne for at fange de travle småbørnsforældre, ligesom den kan tænkes placeret udenfor Rødovre Centrum og på Islev Torv på udvalgte dage.

Det er muligt at brevstemme i op til 3 måneder forud for valget. Kandidatlisterne kommer 2-3 uger før valget, så det vil kun være muligt for borgerne at stemme på partier i den første tid. Et andet tiltag bliver udarbejdelse af flersprogede informationsfoldere, posters og flyers, som kan deles ud både fra autocamperen, fra uddannelsesinstitutioner m.v.

Der vil blive skrevet direkte til alle førstegangsvælgere i kommunen, med opfordring om at de gør brug af den stemmeret de nu har fået til kommunalvalget. Ministeriet har meddelt at de vil tilskrive udvalgte førstegangsvælgere i hele landet, med mindre kommunerne selv påtænker et lignende initiativ. Arbejdsgruppen overvejer, om Rødovre Kommunen selv skal tage et initiativ på dette felt og tilskrive førstegangsvælgerne. I givet fald vil det blive koordineret med ministeriets udsendelse.

På kommunens hjemmeside vil der blive oprettet et site med diverse information og opfordring til alle om at gøre brug af deres stemmeret. Ligeledes er det under overvejelse at gøre brug af øvrige allerede eksisterende platforme, f.eks. startsiden på ungdomsskolens computere.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at Borgerservice som altid i forbindelse med valg, vil holde ekstra åbent et antal lørdage op til valget.

Det er målet at øge valgdeltagelsen i kommunen med 5 % i forhold til det sidste kommunalvalg.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne vil blive afholdt af valgkontoen.

Tidsplan

En detaljeret plan er under udarbejdelse, og vil blive forelagt Økonomiudvalget efter sommerferien.

Diverse
Sag nr. 133

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK