Økonomiudvalget

02-10-2013

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Britt Jensen (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Niels Spittau (O)

Fraværende

Anne-Marie Linneboe - Ikke mødt (F)

Sager 192 - 193

Fold alle ud

Budgetforslag 2014 - budgetoverslagsår 2015-2017, 2. behandling
Sag nr. 192

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 21. august og 3. september budgetforslag 2014.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 4. september 2013. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A og F samt ændringsforslag fra gruppe C og ændringsforslag fra gruppe O.

Øvrige ændringsforslag
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelsen af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2014 (2015-2017) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes jf. afstemningshæftet.
  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2014, jf afstemningshæftet punkt 142
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2014 (2015-2017) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet.
  4. at kirkeskatten for 2014 fastsættes til 0,72 pct.

Beslutning

Budgetforslag 2014, budgetoverslagsår 2015-2017 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2013, jf. afstemningshæftet incl. bilag.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetslagforslag 2014 den 3. september 2013 blev budgetforslaget fremsendt til 2. behandling i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2014. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2014

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2013, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2013 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner.

Budgetforslag 2014 har fordret en række ændringer i kommunens serviceniveau. Disse ændringer samt effektiviseringer fremgår af de grå bokse i budgetforslaget. Derudover er der indarbejdet en række hvide bokse. De hvide bokse viser større justeringer af mere teknisk karakter, såvel mer- som mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget.

I budgetforslag 2014 afsættes der netto 2.481,1 mio. kr. til driftsvirksomhed. Der afsættes i budgetforslag 2014 netto 73,9 mio. kr. til anlægsvirksomhed, heraf 28,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslag 2014 indeholder en kasseopbygning på 4,9 mio .kr. i 2014, og i 2015 et kassetræk på 7,3 mio. kr. og i 2016-2017 en kasseopbygning på hhv. 4,3 mio. kr. og 38,3 mio. kr.

Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelsen af budgetforslag 2014.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

Det foreslås at der i budgettet gives en nettodriftsbevilling for hvert udvalg, og at der gives et nettorådighedsbeløb pr. udvalg, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Bevillingsreglerne vil fremgå af budget 2014.

Siden 1. behandlingen er der forekommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer

Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2014 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tids- og handleplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen for budget 2014 (2015-2017). De tekniske ændringer er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i det tekniske administrative ændringsforslagshæfte den 4. september 2013.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i afstemningshæftet, jf. bilag 1.

I Region Hovedstadens budgetforslag udgør det kommunale udviklingsbidrag 125 kr. pr. indbygger. Bidraget svarer til hvad der er forudsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Der er i lighed med sidste år indsendt høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager bidragets niveau til efterretning.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2014 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ultimo juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og skattebeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Endvidere har KL siden tilblivelsen af budgetforslag 2014 udmeldt nye skøn for væksten i de kommende år. Dette har medført, at der er foretaget en genberegning af de forventede skatter, tilskud og udligning på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og et nyt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Beregninger der belyser forskellen mellem skatter, tilskud og udligning ved det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der ligger til grund for budgetforslag 2014, det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremgår af bilag 2.

Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget, giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et merprovenu i 2014 på 24,9 mio. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et merprovenu på 12,6 mio. kr.

Tilskud, udligning og skatter for budgetoverslagsårerne 2015-2017 er tillige genberegnet. Det fremgår af bilag 2, at det giver anledning til et mindreprovenu i forhold til budgetforslaget på 15,1 mio. kr. i 2015, 20,2 mio. kr. i 2016 og 28,3 mio. kr. i 2017.

Der skal i forbindelse med 2. behandlingen træffes beslutning om anvendelse af henholdsvis statsgaranti eller selvbudgettering for 2014. Økonomi- og Personaleforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2014 idet den beregnede gevinst efter administrationens vurdering ikke er stor nok til at opveje den usikkerhed, som selvbudgettering indebærer.

Rødovre Kommune har i 2014 fået 11 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 7 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har endvidere fået over 7 mio. kr. i socialt særtilskud som ligeledes er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har fået dispensation fra lånepuljen for 2014 vedr. kvalitetsfondsprojekter på i alt 23,2 mio. kr., samt lånedispensation til kommuner med lav likviditet på 18,5 mio. kr. Sidstnævnte er ikke indarbejdet i afstemningshæftet.

Derudover skal det bemærkes, at det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede kommunale bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på op mod 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive afklaret, hvorvidt indtægten kommer til udbetaling i kommunerne, efter kommunerne har vedtaget budgetterne for 2014. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunens regnskaber i 2014 overskrider budgetterne. Økonomiaftalen, som KL og regeringen har indgået for 2014, indeholder en anlægsramme for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr. Samtidig afskaffes deponeringsreglerne og tilskuddet vedr. kvalitetsfonden, og tilskuddet indgår fremadrettet i bloktilskuddet.

Endelig bemærkes, at budgetforslaget med ændringsforslag igen i år indebærer opbygning af et betydeligt mellemværende på grund af den planlagte udbygning af fjernvarmen. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

Politiske ændringsforslag

Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A og F. Der er endvidere indkommet ændringsforslag fra gruppe C og ændringsforslag fra gruppe O.

De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg. Det politiske forlig mellem grupperne A og F samt ændringsforslagene fra hhv. gruppe C og gruppe O er optrykt i afstemningshæftet, side 24-26.

Øvrige ændringer

Taksten på daginstitutionsområdet ændres som følge af genberegning. Takstbladet er endvidere opdateret med en række takster vedr. affaldshåndtering som ikke var optrykt i budgetforslaget. De reviderede takster vedlægges som bilag 3.

Endvidere er der i afstemningshæftet, punkt 11, side 4 , indarbejdet en pulje til folkeskolereformen på 2,6 mio. kr. i 2014 og 4,9 mio. kr. i 2015-2017, der modsvarer de beløb der er indarbejdet på indtægtssiden. Desuden er der i forlængelse af folkeskolereformen indregnet en pulje på 0,4 mio. kr. til efteruddannelse jf. punkt 12, side 4. Udgiften modsvares af tilsvarende beløb på indtægtssiden jf. punkt.104.

Efter ændringsforslagshæftets udarbejdelse den 4. september har Provstiet indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes til uændret 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer mindre ændringer i forhold til budgetforslag 2014, som er indarbejdet i afstemningshæftet, side 14.

Kassebeholdningen

Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker henlæggelser til kassebeholdningen. Ændringerne kan ses af tabel 1 bilag 4, idet det er forudsat, at der vælges et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014. Det fremgår af tabel 1, at der, forudsat de teknisk administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A og F) stemmes igennem, vil være en kasseopbygning på 13,7 mio. kr. i 2014, et kassetræk på hhv. 8,4 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016 og samt en kasseopbygning på 18,1 mio. kr. i 2017.

Økonomi- og Personaleforvaltningen anbefaler, at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg

Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 4.

Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A og F) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør 1,5 mio. kr. i 2014. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.482,6 mio. kr. i 2014, 2.471,5 mio. kr. i 2015, 2.469,0 mio. kr. i 2016 og 2.467,1 mio. kr. i 2017.

Anlægsbudget fordelt på udvalg

Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 4.

Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer og de politiske ændringer (A, F), på anlægssiden udgør 17,0 mio. kr. i 2014. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 90,8 mio. kr. i 2014, 81,6 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016 og 86,4 mio. kr. i 2017.

Driftsbalance

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Kravet om, at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt.

Det fremgår af tabel 4 i bilag 4, at driftsbalancen udgør -103,3 mio. kr. i 2014, -89,6 mio. kr. i 2015, -111,2 mio. kr. i 2016 og -125,5 mio. kr. i 2017

Servicevækst

Rødovre Kommune vurderes med de foreliggende ændringsforslag at ligge marginalt over rammen for servicevæksten i den økonomiske aftale for 2014, som KL og regeringen har indgået.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision, mv. (BEK nr. 387 af 14/04/2013).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgettets Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2014 (2015-2017).

Tidsplan

2. oktober 2013: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2014.
8. oktober 2013: Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslag 2014.

Bilag

Bilag 1: Afstemningshæfte ØU - referat
Bilag 2: Tilskud, udligning og Skatter
Bilag 3: Takster 2014
Bilag 4: Tabeller til sagen

Diverse
Sag nr. 193

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødeet afsluttet kl.: 09.48