Social- og Sundhedsudvalget

17-05-2011

Sager 36 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 07.04 - 09.05.2011

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 37

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Denne oversigt vedrører perioden 21.januar 2011 – 20. april 2011.Denne oversigt vedrører perioden 21.januar 2011 – 20. april 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2010/2011

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2010
Sag nr. 38

Sagens kerne

Rødovre Kommune gennemfører årligt tilsynsbesøg på plejehjem, hjemmepleje og og de sociale botilbud beliggende i kommunen.

Formålet med tilsynene er at sikre:

at borgerne får den hjælp, de er berettiget til.

At hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

At der gribes forebyggende og korrigerende ind.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at tilsynsrapporterne drøftes

  2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i relevante råd

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Samlet redegørelse for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2010
Bilag 3: Samlede tilsynsrapporter for ældreområdet 2010
Bilag 4: Samlede tilsynsrapporter på døgntilbud - unge og voksne

Embedslægens tilsyn med plejehjemmene 2010
Sag nr. 39

Sagens kerne

Embedslægen har i 2010 gennemført uanmeldt tilsyn på plejehjemmene Broparken og Ørbygård.

På baggrund af tilsynets konklusioner i 2009, var plejehjemmene Dorthe Mariehjemmet og Engskrænten undtaget for tilsyn.

Der blev ved tilsynet foretaget seks stikprøver hos beboerne for at belyse de sundhedsfaglig og sundhedsrelaterede forhold.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller.

  1. at tilsynsrapporterne drøftes.

  2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i relevante råd.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Samlet tilsynsrapport for 2010

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Human Care Aps.
Sag nr. 40

Sagens kerne

Human Care Aps. har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp under Fritvalgsordningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

  1. at Human Care godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen

  2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden d. 1. juli 2011

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - PersonaleGruppen A/S
Sag nr. 41

Sagens kerne

Personalegruppen A/S har d. 28. april 2011 anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp under Fritvalgsordningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

  1. at Personalegruppen A/S godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen

  2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden d. 15. juni 2011.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Etablering af bofællesskab på Medelbyvej
Sag nr. 42

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 er en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da Rødovre Kommunes likviditet efter regnskabet for 2010 er under pres, og da kommunerne ydermere er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

I den forbindelse foreslås der etableret et bofællesskab for psykisk udviklingshæmmede på Medelbyvej 4 under forudsætning af boligselskabets godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der under forudsætning af boligselskabets godkendelse etableres bofællesskab på Medelbyvej 4 iht. Lov om Social Service § 107.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Orientering om administrative opstramninger på børne- og ungeområdet
Sag nr. 43

Sagens kerne

På baggrund af Børne- og Familieafdelingens merforbrug på regnskab 2010 og forventede regnskab 2011, er der siden efteråret 2010 sat en række initiativer i gang, med henblik på at nedbringe merforbruget.

Dette betyder blandt andet, at der er sket en skærpelse af tilkendelseskriterierne på handicapområdet og aflønningen af såvel plejefamilier som aflastningsfamilier er reduceret.

Endvidere gennemgås anbringelser af unge og de følges tæt med henblik på at bringe anbringelsen til ophør, eller overflytte til egen bolig med støtte. Derudover skal der ske en prioritering, således at genanbringelse af unge over 16 år, der selv forlader anbringelsesstedet, kun bevilges i særlige tilfælde.

Konklusion/anbefaling/indstilling:

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Rødbo - ændret målgruppe
Sag nr. 44

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 er en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da Rødovre Kommunes likviditet efter regnskabet for 2010 er under pres, og da kommunerne ydermere er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 er en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da Rødovre Kommunes likviditet efter regnskabet for 2010 er under pres, og da kommunerne ydermere er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 er en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da Rødovre Kommunes likviditet efter regnskabet for 2010 er under pres, og da kommunerne ydermere er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

Samtidig tillader det aktuelle behov for plejepladser at ændre Rødbos målgruppe, så der etaberes færre plejepladser til fordel for yderligere et bofællesskab for psykisk udviklingshæmmede.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødbo etableres uden de planlagte plejepladser til gengæld for etablering af et bofællesskab for psykisk udviklingshæmmede.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Sag nr. 45

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til Hospitals – og Psykiatriplan 2020.

Planen bygger videre på planen fra 2007.

Region Hovedstaden har sendt forlaget til høring, og kommunerne har mulighed for at afgive høringssvar umiddelbart efter kommanulbestyrelsesmødet i maj måned

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller.

at forslag til høringsvar godkendes

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Bilag 3: Forslag til høringssvar

Diverse
Sag nr. 46

Beslutning

Intet