Social- og Sundhedsudvalget

07-06-2011

Sager 50 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 50

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 10.05.- 27.05.2011

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2011
Sag nr. 51

Sagens kerne

Der er kommet høringssvar fra Handicaprådet og SeniorRådet om revisionen af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning

 2. at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes til ikrafttræden pr. d. 1. juli 2011

 3. at betegnelsen aktiv hjælp ændres til støtte til en aktiv dagligdag

 4. at de nye priser godkendes

Beslutning

 1. Indstilles taget til efterretning

 2. Anbefales

 3. Anbefales

 4. Anbefales

 5. (Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag 3: Høringssvar fra SenorRådet

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2011
Sag nr. 52

Sagens kerne

På budget 2011 er der afsat 419.670 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud i efteråret 2011.

Fordeling for 2. halvår af 2011 fremlægges til behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: §18 efterår 2011
Bilag 3: §79 efterår 2011

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2010
Sag nr. 53

Sagens kerne

Dorthe Mariehjemmet fremsender regnskab for 2010.

Da der er indgået ny aftale pr. 1. januar 2010 sker fremsendelsen til orientering, da aftalen indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst og mer/mindreforbrug i forhold til indtægten af salg er pladser er Rødovre Kommune uvedkommende.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: PDF-fil: Skrivelse fra forstander Flemming Jermiin, driftsregnskab og status, revisionsprotokollat samt regnskabserklæring

Kapacitetsudvidelsen af rehabiliteringspladser i Rødovre Kommune - udskydelse til 1. januar 2012.
Sag nr. 54

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

Efter planen tages 30 rehabiliteringspladser i brug på ”Rødbo” den 1. november 2011 som afløsning for de 22 eksisterende pladser på Plejehjemmet Ørbygård. Udskydes kapacitetsudvidelsen til 2012, kan driftsmidlerne til de ekstra pladser spares i 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at kapaciteten for rehabiliteringsafsnittet på Rødbo begrænses til 22 pladser i 2011

 2. at de sidste 8 pladser etableres fra 1. januar 2012

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 - stop for ikke igangsatte aktiviteter
Sag nr. 55

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.

Handleplanen for sundhedsindsatsen for 2011 er for visse deles vedkommende ikke iværksat endnu. Der kan således opnås en besparelse i 2011 ved ikke at igangsætte disse aktiviteter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ikke allerede iværksatte initiativer i handleplanen for sundhedsindsatsen stoppes i 2011.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Stop for optag af Social- og Sundhedselever i 2011
Sag nr. 56

Sagens kerne

Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.Forventningen til regnskabet ved udgangen af 1. kvartal 2011 var en betydelig overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets ramme til serviceudgifter. Da kommunerne er underlagt en sanktion ved budgetoverskridelser på serviceområdet, har forvaltningen besluttet at afsøge alle muligheder for at begrænse det forventede merforbrug i 2011.


Efter planen optager Rødovre Kommune 19 SOSU-hjælperelever og 10 -assistentelever henholdsvis september og december 2011 ud over de hold, der allerede er begyndt i indeværende år.

Hvis disse to hold aflyses, vil der kunne realiseres en besparelse under Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de planlagte elevhold aflyses, således at der først startes elevforløb igen i 2012.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Diverse
Sag nr. 57

Beslutning

Intet