Social- og Sundhedsudvalget

16-08-2011

Sager 58 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 10. juni - 9. august 2011
Bilag 3: Årsrapport for den frivillige sociale indsats 2010
Bilag 4: Den årlige redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2010, samt kommune opdelt statistik.
Bilag 5: Årsrapporter for børn født i 2008 og 2009 for Rødovre Kommune og 14 kommuner vedrørende amning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 59

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Denne oversigt vedrører perioden 21. april 2011 – 15. juli 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2010/2011

Kontraktforlængelser med private leverandører af hjemmehjælp
Sag nr. 60

Sagens kerne

Kontrakterne med følgende leverandører af hjemmehjælpsydelser (praktisk og personlig hjælp samt madservice m. udbringning) udløber d. 30.09.2011:

Compass Group/Din Private Kok (madservice m. udbringning)

Attendo Care (praktisk og personlig hjælp)

TryghedsPlejen (praktisk og personlig hjælp)

Elite Miljø A/S (praktisk hjælp)

Falck Hjemmepleje (praktisk og personlig hjælp)

P. Obel Hjemmepleje Service (praktisk og personlig hjælp)

Alle ovennævnte leverandører har tilkendegivet, at de ønsker at forlænge deres kontrakter med Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kontrakterne med de nævnte leverandører om levering af praktisk og personlig hjælp samt madservice m. udbringning forlænges med virkning fra 01.10.2011 således at kontrakterne udløber d. 30.09.2014.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Din Fleksible Service ApS.
Sag nr. 61

Sagens kerne

Din Fleksible Service ApS har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) under Fritvalgsordningen. Anmodningen er modtaget i kommunen d. 17. juni 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Din Fleksible Service Aps godkendes som leverandør af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) efter godkendelsesmodellen

 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden d. 1. oktober 2011.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Status på økonomi og opgaver efter organisationstilpasning i Hjemmeplejen
Sag nr. 62

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede d. 26. april 2011 (sag nr. 70) en sag om tilpasning af Hjemmeplejens organisation som følge af det markante fald i omfanget af opgaver.

Forvaltningen fremlægger her en status på forholdet mellem omfanget af opgaver og personale, og dermed en vurdering af den økonomiske i situation i 2011 og 2012 i forlængelse af organisationstilpasningen.

Forudsætningerne for udlicitering af hjemmehjælpsydelsen tøjvask med samtidig indførelse af brugerbetaling, som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011ff, har ændret sig siden budgetvedtagelsen. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at en udlicitering undlades.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om opgaver, personale og økonomi tages til efterretning

 2. at den planlagte udlicitering af tøjvaskydelsen i Hjemmeplejen ikke gennemføres på nuværende tidspunkt

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Videreførelse af projekt ”Specialteam i Hjemmeplejen”
Sag nr. 63

Sagens kerne

I 2009 modtog Rødovre Kommunes Hjemmepleje midler fra Forebyggelsesfonden til at gennemføre et 2-årigt metodeudviklingsprojekt, projekt ”Specialteam i Hjemmeplejen”, tidligere kaldet ”Specialteam til skæve eksistenser” (Kommunalbestyrelsens sag nr. 189, oktober 2009).

Projektet er et arbejdsmiljøprojekt, der handler om at afprøve nye metoder, organiseringsformer og tværfaglige samarbejdskonstellationer med det formål at øge trivslen og forebygge fysisk og psykisk nedslidning. Projektet er et arbejdsmiljøprojekt, der handler om at afprøve nye metoder, organiseringsformer og tværfaglige samarbejdskonstellationer med det formål at øge trivslen og forebygge fysisk og psykisk nedslidning.

Den 31. december 2011 afsluttes projektet, men Hjemmeplejen ønsker på baggrund af de gode erfaringer at videreføre specialteamet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at specialteamet videreføres.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 i Region Hovedstaden
Sag nr. 64

Sagens kerne

Region Hovedstaden og Kommune Kontakt Rådet i Region Hovedstaden – KKR, har fremsendt Praksisplan for fysioterapi 2011 – 2914 til endelig godkendelse i kommunerne i Region Hovedstaden.

KKR anbefaler kommunerne at godkende Praksisplanen

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Praksisplan for fysioterapi 2011 – 2014 godkendes

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Brev til kommunerne
Bilag 3: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 i Region Hovedstaden

Godkendelse af timepriser - 2011
Sag nr. 65

Sagens kerne

Der er foretaget kontrolberegning af de timepriser, der fremgik af ”Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp”.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de nye timepriser godkendes

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Ældrecenter Broparken og Bofællesskaberne - Administrationsaftale med DAB
Sag nr. 66

Sagens kerne

Godkendelse af administrationsaftale med DAB vedrørende 30 rehabiliteringspladser, 30 pladser i bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede samt tilknyttede servicearealer.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der indgås administrationsaftale med DAB for 30 rehabiliteringspladser, 30 pladser i bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede samt de tilknyttede servicearealer.

  Beslutning

  Anbefales

  (Økonomiudvalget)

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Administrationsaftale og ydelsesbeskrivelse til administrationsaftale

  Rødbo, inventar samt indskud - ansøgning om anlægsbevilling
  Sag nr. 67

  Sagens kerne

  På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 6.000.000 kr.

  Der ansøges om en anlægsbevilling på 5.587.000 kr. til indkøb af inventar samt indskud.

  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.587.000 kr. til indkøb af inventar samt indskud.

  Beslutning

  Anbefales

  (Økonomiudvalget)

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling

  Budgetforslag 2012
  Sag nr. 68

  Sagens kerne

  Orientering om budgetforslag 2012, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2011.

  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling

  Orientering om oversvømmelser i Rødovre Kommune som følge af ekstremregn 02.07.2011
  Sag nr. 69

  Sagens kerne

  Lørdag den 02.07.2011 ramte et ekstremt regnvejr store dele af Hovedstadsområdet og forårsagede oversvømmelser mange steder. Rødovre Forsyning har modtaget 91 anmeldelser om oversvømmelser af kældre eller på terræn. Et forsinkelsesbassin ved Engbovej løb over sine bredder og forårsagede omfattende oversvømmelser i de nærliggende villahaver, som det også skete under ekstremregnen 14.08.2010.

  I sagsfremstillingen redegøres der for, hvad Teknisk Forvaltning og Rødovre Forsyning gør her og nu for at mindske risikoen for og konsekvenserne af oversvømmelser ved kraftige regnskyl, samt hvad der kan gøres på længere sigt. Der redegøres også for beregninger, som Rødovre Forsyning har fået udført over omkostningerne ved at udvide forsinkelsesbassinet ved Engbovej.

  En foreløbig oversigt over vandskader på de kommunale bygninger i forbindelse med skybruddet 02.07.2011 er vedlagt mødesagen.

  Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

  Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  at redegørelsen tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstilles taget til efterretning

  (Økonomiudvalget)

  Bilag

  Bilag 1: Sagsfremstilling
  Bilag 2: Kort over anmeldte oversvømmelser 14.08.2010 og 02.07.2011
  Bilag 3: Kort over fordeling af nedbør den 02.07.2011
  Bilag 4: Kort over nedsivningsmuligheder i Rødovre Kommune
  Bilag 5: Rapport om evt. udvidelse af forsinkelsesbassin ved Tårnvej
  Bilag 6: Notat om foreløbig oversigt over vandskader på kommunale bygninger i forbindelse med skybrud den 02.07.2011

  Diverse
  Sag nr. 70

  Beslutning

  Intet