Social- og Sundhedsudvalget

13-09-2011

Sager 75 - 84

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 10. august til 6. september 2011

Klagerådets årsberetning 2010
Sag nr. 76

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2010.

Klagerådet har i 2010 afholdt et møde hvor der er behandlet en klage.

På baggrund af lovændringer som følge af regelforenkling, er Klagerådet nedlagt den 1. januar 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsberetningen for Klagerådet tages til efteretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Klagerådets årsberetning 2010

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2010
Sag nr. 77

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2010 gennemført tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje.

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet tilsynsrapporterne og den samlede redegørelse på sit møde den 17. maj 2011 (sag nr.38 og 39).

Rapporterne har efterfølgende været i høring i bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene, Seniorrådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne inklusiv høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Samlet høringssvar til tilsynsraporterne

Omorganisering af Dagcenteret
Sag nr. 78

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der aftalt en budgetresolution, hvoraf det fremgik, at : "Der ønskes en plan for omorganisering af Dagcenteret, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget, således at der indenfor den økonomiske ramme stadig er daghjem og dagcenter tilbud".

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med dagcenterets medarbejdere og øvrige interessenter på ældreområdet udarbejdet forslag til omorganisering af dagcenteret på baggrund af den ændret økonomiske ramme.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til omorganisering af dagcenteret tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Omorganisering af Dagcentret - bilag

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge - 2011
Sag nr. 79

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.01.2011 – 30.06.2011 fra Børne- og Familieafdelingen samt status på antal anbragte børn og unge pr. 30.06.2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Opfølgning på brugen af døgninstitutionen Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 80

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har ønsket at følge brugen af døgninstitutionen Rødovre Ungdomspension tæt, idet belægningsprocenten var meget lav i 2009.

Ibrugtagen af særlige pladser til unge med psykiatriske diagnoser i foråret 2010 medførte en belægning på knap 90 % i 2010.

Der har i 2011 været lige så mange nye indskrivninger – i alt 14 - som i hele 2010, men halvdelen er udskrevet igen indenfor ca. ½ år.

Pt. er belægningsprocenten for 2011 knap 89 %, men 2 unge udskrives 1. september 2011, hvorpå der er 11 unge indskrevet på de 14 pladser.

For at sikre en fortsat udnyttelse af pladserne, vil institutionen fra oktober 2011 tilbyde et koncept til yngre voksne, der har behov for et botilbud, men med mindre støtte end den nuværende målgruppe. Prisen fastsættes i takt hermed, og forventes at kunne være et alternativ til anbringelse udenfor Rødovre kommune for unge gennem Social- og Psykiatriafdelingen.

Udviklingen følges også i forhold til dette tiltag tæt. Viser udviklingen ultimo 1. kvartal en vigende efterspørgsel, vil udvalget blive forelagt en sag om opsigelse af driftsaftalen mellem Den selvejende institution Rødovre Ungdomspension og Rødovre kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Fysisk samling af Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 81

Sagens kerne

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2011 (sag nr. 71) besluttet at sammenlægge skolesocialprojekterne Annexet og Skiftesporet fra 1. august 2011 i Udviklingscenteret Skiftesporet under een samlet ledelse.

I budgetforslag 2012ff er der endvidere indarbejdet besparelsesforslag om personalereduktion (½ lærer og ½ pædagogstilling).

Med henblik på dels at nedbringe udgifterne ved driften af Udviklingscenter Skiftesporet, dels at sikre en fælles kultur og bedst mulige udnyttelse af medarbejderressourcerne foreslås det nu at samle alle aktiviteter på én adresse på Rødovre Parkvej 403B (det nuværende Skiftesporet).

Annexet rummer pt. 12 børn inkl. 2 merindskrevne børn, og Skiftesporet rummer 30 børn og unge. Samlet vil der være plads til i alt 40 børn og unge.

Inden visitering til skolesocialtilbuddene er alle børn kendt og undersøgt af PPR's psykologer. Det foreslås derfor samtidig at ændre det psykologfaglige arbejde på Udviklingscentret, således at dette fremover varetages af PPR, svarende til øvrige folkeskoler i Rødovre Kommune. I konsekvens heraf nedlægges den nuværende psykologfaglige arbejdsfunktion på udviklingscentret. Derudover opnås en yderligere besparelse ved at reducere det øvrige personale med 1 stilling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at Udviklingscenter Skiftesporet for børn, unge og familier i Rødovre Kommune samles på adressen Rødovre Parkvej 403B, i Skiftesporets nuværende lokaler pr. 1. januar 2012.

  2. at Udviklingscenter Skiftesporets ramme til løn og aktiviteter reduceres med 0,7 mio. kr.
  3. at de sparede midler omplaceres inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme som et bidrag til at sikre budgetoverholdelse i 2012.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93
Sag nr. 82

Sagens kerne

Den Sociale Ankestyrelse har gennemført praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93

Undersøgelsen har omfattet 108 sager fra 17 kommuner, heraf 4 sager fra Rødovre Kommune.

Afrapporteringen er foretaget samlet for alle de 17 deltagende kommuner, dog således at der til den enkelte kommune er fremsendt måleskemaer på de enkelte sager. Rapporten skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a forelægges Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Den Sociale Ankestyrelses praksisundersøgelse

Socialfaglig og økonomisk analyse af områderne voksne og børn med særlige behov
Sag nr. 83

Sagens kerne

Konsulentfirmaet Incitare har i august måned 2011 afsluttet et analysearbejde, der har haft til formål at belyse årsagerne til Rødovre Kommunes ressourceforbrug til børn, unge og voksne med særlige behov. Analysearbejdet er mundet ud i en rapport omfattende to delrapporter, idet voksenområdet hhv. børne- og ungeområdet er beskrevet hver for sig. Der skitseres en tidsplan for det videre efter arbejde i henhold til anbefalingerne i rapporterne, hvorefter der forlægges en opsamling på arbejdet efter et år. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at rapporterne tages til efterretning

  2. at Forvaltningen arbejder videre efter den nævnte tidsplan
  3. at der forelægges en opsamling på Incitares anbefalinger september 2012

Beslutning

  1. Indstilles taget til efterretning.

  2. Anbefales.

  3. Anbefales.
(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Analyserapport, voksne samt børn og unge inkl. bilag, august 2011
Bilag 3: Interessentanalyse, maj 2011

Diverse
Sag nr. 84

Beslutning

Intet