Social- og Sundhedsudvalget

04-10-2011

Sager 85 - 89

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 85

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 7. september - 27. september 2011

Tilslutning af sundhedsmodul og hjælpmiddelstyring til omsorgssystemet - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 86

Sagens kerne

På anlægsbudgettet for 2011 er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til tilslutning af sundhedsmodul og hjælpemiddelstyring til omsorgssystemet.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til indkøb af ovennævnte moduler.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til indkøb af modulerne sundhed og hjælpemidler til kommunens omsorgssystem.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Multi Indkøb A/S
Sag nr. 87

Sagens kerne

Multi Indkøb A/S har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at Multi Indkøb A/S godkendes som leverandør af praktisk hjælp (indkøb) efter godkendelsesmodellen
  2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden pr. 15. november 2011.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Rammeaftale 2012
Sag nr. 88

Sagens kerne

Kommunerne har fra 2011 i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af de specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig udviklingsstrategi og en årlig styringsaftale (social rammeaftale).

Kommunekontaktrådet (KKR) har på sit møde den 26. august 2011 drøftet henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale, og begge dele blev anbefalet til godkendelse i kommunerne.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at styringsaftalens afsnit om opsigelsesvarsler tilføjes opsigelsesvarsel vedrørende fritidstilbud i tilknytning til specialundervisning, og

  2. at rammeaftalen (udviklingsstrategi samt styringsaftale) for 2012 i øvrigt godkendes.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Udviklingsstrategi 2012
Bilag 3: Styringsaftale 2012

Diverse
Sag nr. 89

Beslutning

Intet