Social- og Sundhedsudvalget

15-11-2011

Sager 90 - 96

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 90

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 28 sep til 7 nov 2011

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 91

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Denne oversigt vedrører perioden 16. juli 2011 – 20. oktober 2011.Denne oversigt vedrører perioden 16. juli 2011 – 20. oktober 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2010/2011

Ældrepolitik revideret udgave 2011
Sag nr. 92

Sagens kerne

I 2005 udkom Rødovre Kommunes første ældrepolitik, og for at sikre at politikken forbliver visionær og fremadrettet, er den nu blevet revideret.

Den væsentligste ændring er, at demensområdet medtaget som et indsatsområde i politikken. Der er dog også udarbejdet en særskilt handleplan for demensområdet.

Ældrepolitikken består af en bred vifte af målsætninger fordelt på otte indsatsområder. Hvert år gøres der status på politikkens målsætninger, og der udarbejdes handleplaner for konkrete udviklingsområder.

Som konsekvens af den nye struktur nedlægges den ældrepolitiske følgegruppe. I stedet sendes handleplanerne i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, som ad den vej får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.

Efter politisk behandling sendes ældrepolitikken i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, de frivillige foreninger på ældreområdet og i Ældre- og Handicapafdelingens medarbejderudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at forslag til revideret ældrepolitik drøftes

  2. at forslag til revideret ældrepolitik sendes i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet og de frivillige foreninger på ældreområdet.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Ældrepolitik 2011

Forslag til eventuel fremtidig anvendelse af botilbuddet
Sag nr. 93

Sagens kerne

Formålet med mødesagen er at præsentere forvaltningens overvejelser vedrørende fremtidig anvendelse af botilbuddet ”Længen” samt bofællesskaberne Nyholms Allé og Næsbyvej. Lokaliteterne bliver ledige i forbindelse med etableringen af de nye bofællesskaber på Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo).

Forvaltningen foreslår, at der etableres tre nye tilbud: to midlertidige botilbud for hhv. personer med lettere udviklingshæmning/sent udviklede og personer med psykisk sygdom samt et akuttilbud/herberg med nødboliger.

Nærmere redegørelser for de enkelte tilbud lægges frem i december 2011.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning
  2. at der arbejdes videre på at konkretisere de i mødesagen beskrevne tilbud.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Opfølgning på budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 94

Sagens kerne

I forbindelse med Økonomisk Oversigt, april måned 2011 (ØU sag nummer 93) blev der forelagt en budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Analysen viste blandt andet, at Rødovre Kommune har et relativt højt ressourceforbrug på flere af områderne og omfattede derfor en række anbefalinger til dæmpning af udgiftsniveauet og forbedring af udgiftsstyringen under de to udvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen ønskede i forlængelse heraf at få foretaget en ekstern undersøgelse af de socialfaglige årsager til udgiftsniveauet på børne- og ungeområdet og på området for voksne med særlige behov. Resultaterne og de planlagte handlinger i forlængelse af denne analyse er forelagt i septembermøderækken (SOSU sag nr. 83, ØU sag nr. 199).

Forvaltningen har i løbet af året iværksat en lang række initiativer med henblik på at bringe økonomien i balance på både kort og langt sigt.

Formålet med denne mødesag er at give en samlet oversigt over de tiltag, der fremadrettet skal arbejdes på i forlængelse af budgetanalysen og den eksterne undersøgelse, herunder de initiativer der kræver yderligere politisk stillingtagen.

Handleplanen skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2012. Et eventuelt yderligere økonomisk potentiale vil blive fremlagt til politisk stillingtagen.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at opfølgningen på budgetanalysen i form af den beskrevne handleplan godkendes
  2. at handleplanens økonomiske potentiale anvendes til at sikre budgetoverholdelse i 2012

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden - fælles udspil om kommunernes vækst og udvikling
Sag nr. 95

Sagens kerne

Kommunerne i KKR Hovedstaden har sammen udarbejdet ”Hovedstadens dagsorden – kommunernes fælles udspil om vækst og udvikling”.

Rapporten er godkendt i KKR den 26.08.2011 og det blev på mødet besluttet, at kommunerne skulle udbrede kendskabet til rapporten og at denne skulle indgå, hvor det var hensigtsmæssigt, i kommunernes arbejde.Rapporten er godkendt i KKR den 26.08.2011 og det blev på mødet besluttet, at kommunerne skulle udbrede kendskabet til rapporten og at denne skulle indgå, hvor det var hensigtsmæssigt, i kommunernes arbejde.

Rapportens fokusområder er i høj grad sammenlignelige med de fokusområder Rødovre Kommune allerede arbejder med i erhvervsplanlægningen, infrastrukturplanlægningen og byplanlægningen.

Rødovre Kommune understøtter udspillet i den udstrækning, det flugter med politikker og planlægning indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: KKR Hovedstaden - Hovedstadens dagsorden. Kommunernes fællesudspil om vækst og udvikling

Diverse
Sag nr. 96

Beslutning

Intet