Social- og Sundhedsudvalget

06-12-2011

Sager 99 - 104

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 99

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: Nyhedsliste for Social i perioden 8 nov til 28 nov 2011
Bilag 3: Redegørelse for kommunernes fordeling af § 18-midler i 2010

Status på ældrepolitikken 2011
Sag nr. 100

Sagens kerne

I januar 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Ældrepolitik.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på ældrepolitikken, hvor det beskrives, hvordan ældrepolitikken har haft betydning for udviklingen på ældreområdet, og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af ældrepolitikken.Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på ældrepolitikken, hvor det beskrives, hvordan ældrepolitikken har haft betydning for udviklingen på ældreområdet, og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af ældrepolitikken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på ældrepolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Hjemtagelse af alkoholbehandling og medicinudlevering
Sag nr. 101

Sagens kerne

Formålet med denne sag er at orientere om mulighederne for at hjemtage opgaver vedrørende ambulant alkoholbehandling og medicinudlevering.

Målet med en hjemtagelse er at reducere køb af udenbys tilbud samt at forbedre den kommunale service ved dels at placere tilbuddene i borgernes nærmiljø, dels ved at tilbyde udvidede åbningstider for ambulant alkoholbehandling. rbedre den kommunale service ved dels at placere tilbuddene i borgernes nærmiljø, dels ved at tilbyde udvidede åbningstider for ambulant alkoholbehandling.

Forvaltningens undersøgelse har imidlertid vist, at det ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk rentabelt at løse opgaverne i eget regi.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Forslag til fremtidig anvendelse af bofællesskabet Næsbyvej
Sag nr. 102

Sagens kerne

Formålet med denne sag er at beslutte anvendelse af lejemålet på Næsbyvej 3 og 5, som er blevet ledigt i forbindelse med flytningen til Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo).

Forvaltningen foreslår, at der etableres et nyt tilbud med syv pladser og en akut aflastningsplads til unge i aldersgruppen 18 år til ca. 35 år med psykiske lidelser.

Der er tale om et midlertidigt botilbud (op til tre år), da lokalerne ikke er egnede som permanente boliger. I løbet af de tre år skal der ske en afklaring af beboerens sygdomsmæssige og sociale situation, og der skal træffes beslutning om eventuelle fremtidige foranstaltninger.

Etableringen af det nye tilbud er en del af strategien for at opbygge en bredere tilbudsvifte og derved reducere udgifter til udenbys anbringelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at lejemålet på Næsbyvej 3 og 5 opretholdes

  2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 292.100 kroner til istandsættelse og indkøb af inventar, afsat i investeringsoversigt 2012.

  3. at der oprettes et bofællesskab for unge under 35 år med psykiske lidelser

  4. at udgifter til drift af bofællesskabet finansieres af budgettet til køb af udenbys anbringelser.

Beslutning

Anbefales

(Økonomiudvalget)

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Forår 2012
Sag nr. 103

Sagens kerne

På budget 2012 er der afsat 939.900 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår af 2012 fremlægges til behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag 1: Sagsfremstilling
Bilag 2: § 18 tilskud forår 2012
Bilag 3: § 79 tilskud forår 2012

Diverse
Sag nr. 104

Beslutning

Intet