Social- og Sundhedsudvalget

14-02-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)

Sager 6 - 17

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social for perioden 10.01. - 27.01.2012

Indstilling

Meddelespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 10.01 - 27.01.2012

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 7

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21. oktober 2011 til 20. januar 2012 har visitationsudvalget modtaget 42 ansøgninger om plejebolig. Fire borgere har efterfølgende valgt at annullere deres ansøgning.

 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 26. oktober 2011
 • 15 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30. november 2011
 • 13 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 21. december 2011

En af de behandlede ansøgninger er modtaget før perioden 21. oktober 2011 til 20. januar 2012. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21. oktober 2011 til 20. januar 2012 er 19 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Tre af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. To rødovreborger er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Af de borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to måneder, er fire borger omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem.

Vanskelighederne ved at opfylde plejeboliggarantien for de fire borgere skyldes hovedsageligt, at et forholdsmæssigt højt antal borgere efter indlæggelse på hospital er blevet udskrevet direkte til plejehjem. De ekstra otte rehabiliteringspladser på Slotherrens Vænge 6, som bliver taget i brug medio februar 2012 vil afbøde dette på længere sigt.

Se oversigten over "Rødovreborgere visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54a og Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende ventelistesituation/belægning giver ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Forelægges for Social- og Sundhedsudvalget kvartalsvis.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2011/2012
Bilag 2: Oversigt over forbrug af plejehjemspladser/borgere visiteret til plejehjem pr. 20. januar 2012
Bilag 3: Oversigt over Rødovreborgere visiteret til plejehjem

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge – 2. halvår 2011
Sag nr. 8

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.07.2011 – 31.12.2011 fra Børne- og Familieafdelingen samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2011

Samtidig foreslås det, at redegørelsen for anbringelse af børn og unge fra 1. januar 2012 forelægges udvalget 4 gange årligt samtidig med budgetopfølgningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen for 2. kvartal 2011 tages til efterretning,
 2. at redegørelsen fra 1. januar 2012 forelægges kvartalsvist sammen med budgetopfølgningen.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Fra 1. juli 2011 til og med 31. december 2011 er der nyanbragt i alt 12 børn og unge udenfor hjemmet i henhold til Lov om social service. Alle er fortsat anbragt pr. 31.12.11.

Af de 12 børn og unge er 3 (heraf 2 søskende) anbragt med tvang, og 7 er frivilligt anbragt (heraf 3 i netværkspleje) og 2 varetægtsfængslet i surrogat. Se oversigt over nyanbragte børn og unge fra 01.07.11-31.12.11 og oversigt over ophør af anbragte børn og unge fra 01.07.11 - 31.12.11 i bilaget til sagsfremstillingen.

Ud af de 12 førstegangsanbringelser er 7 piger og 5 drenge. Anbringelsesgrundlaget og beslutningerne i de enkelte sager fremgår af sagsmappen, som forefindes i Udvalgsværelset.

Status pr. 31.12.11
En status den 31.12.11 viser, at i alt 109 børn og unge var døgnanbragte. Heraf er de 19 børn fra 11 forskellige familier anbragt uden samtykke. Se oversigt over anbragte børn og unge status pr. 31.12.11 i bilaget til sagsfremstillingen.

Ud af de 109 sager modtages der refusion fra staten/andre kommuner i syv sager. Rødovre Kommune betaler refusion til andre kommuner for 13 børn og unge (11 er over 18 år), som ikke fremgår af oversigten.

Pr. 31. december 2011 betales der således for 115 børn og unges anbringelse. Se oversigt over refusion pr. 31.12.07 -31.12.11 i bilaget til sagsfremstillingen.

Opfølgning på standarder vedrørende lokale anbringelser af unge samt delegationsaftaler
Det er et mål, at 75 procent af alle nyanbragte unge over 15 år anbringes i lokalmiljøet, idet vi ved, at disse anbringelser har størst chance for at lykkes. I dette halvår er to unge anbragt i Akutten og en på Rødovre Ungdomspension. To unge er anbragt på sikrede institutioner.

Desuden er det et mål, at Rødovre Kommune i 90 procent af sagerne fortsætter sagsbehandlingen efter det 18. år via en delegationsaftale, selvom anbringelsen er udenfor Rødovre Kommune. Der er i perioden afgivet refusion for to unge og aftalt fortsat sagsbehandling her i Rødovre kommune for i alt fem personer, der er fyldt 18 år.

For at sikre opmærksomheden mellem anbringelsesmønster og deraf afledte økonomiske konsekvenser, foreslås at redegørelse over anbringelser fra 1. januar 2012 forelægges udvalget 4 gange årligt, sammen med de kvartalsvise budgetopfølgninger – første gang på udvalgsmødet i april 2012

Lov- og plangrundlag

Delegationsregler for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser og anbringelsestal og -mønster indgår i den kvartalsvise budgetopfølgning.  

Tidsplan

Redegørelsen forelægges fremover hvert kvartal sammen med budgetopfølgning.

Bilag

Bilag 1: Tabeller - halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge - 2. halvår 2011

Samarbejde med Børns vilkår om anonym telefonrådgivning
Sag nr. 9

Sagens kerne

Foreningen Børns Vilkår har fået projektmidler til et forsøg, hvor fem kommuner og Børns Vilkår sammen styrker børn og unges adgang til anonym telefonrådgivning. Der er bevilget midler til Børns Vilkår til gennemførelse af projektet frem til medio 2015. Samarbejdet indebærer inddragelse af elever i 3. til 9. klasse, hvorfor sagen forelægges til orientering i såvel Social- og Sundhedsudvalget som Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Børns Vilkår har med projektmidler fået mulighed for at tilbyde samarbejde om anonym børnerådgivning i fem kommuner, heriblandt Rødovre kommune. Målgruppen er alle børn og unge i kommunen, men der vil blive gennemført en særlig tilrettelagt oplysningskampagne overfor børn og unge, der går i 3. til 9. klasse.

Kampagnen vil blive endeligt formuleret med de deltagende kommuner, men det er tanken, at den skal bestå i breve til alle skoler om samarbejdet med Børns Vilkår, oplysningsmateriale til skolerne, uddeling af ”telefonkort” til elever fra 3. til 9. klasse, med telefonnummer og oplysning om den anonyme rådgivning. Endvidere tilbydes alle 4. klasser besøg af Børns Vilkårs Skole Tjeneste, der informerer om dels rådgivningen, dels børns rettigheder i øvrigt.

Formålet er at sikre børn bedst mulig adgang til tidlig hjælp, når de lever i alvorlige problemer, samt informere om, hvordan de konkret kan opnå denne hjælp. Det vil være gratis at ringe til rådgivningen.

Projektets formål er desuden at afdække, om en særlig intensiv oplysning til børn og unge om den anonyme rådgivning medfører, at flere børn og unge benytter sig af tilbuddet, end pt. i den almindelige telefonrådgivning. Børns Vilkår forestår selve telefonrådgivningen.

Vi vil kunne henvise kommunens børn og unge til relevant og kompetent rådgivning i tidsrummet mellem kl. 11 – 23 på hverdage. På sigt vil dette udvides til alle årets dage. Der er tale om en anonym telefonrådgivning, hvorfor der ikke videregives konkrete oplysninger om det enkelte barn til børne- og familieafdelingen. Vi vil modtage en opkaldsstatistik, hvori det også fremgår, hvad der ønskes rådgivning om. Denne nye viden kan eventuelt danne grundlag for mere målrettede, forebyggende indsatser.

Der vil blive udfærdiget en samarbejdskontrakt, med de konkrete rammer for rolle- og ansvarsfordeling.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens §11 stk. 1 og 2, hvori kommunens forpligtelse til at tilbyde anonym og åben rådgivning til børn, unge og forældre fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Børns Vilkår afholder udgifterne i projektperioden. Vi skal indgå i samarbejdet ved deltagelse i en projekt følgegruppe.

Tidsplan

Samarbejdet etableres i 1. kvartal 2012, og selve rådgivningen forventes igangsat i 3. kvartal 2012, og fortsætter frem til medio 2015.

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse af anonnym børnerådgivning Børns Vilkår januar 2012

Oversigt over førtidspensionsafgørelser 2011
Sag nr. 10

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2011 fremlægges til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Da beslutningskompetencen om tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension blev udlagt til kommunerne, blev det besluttet, at afgørelserne på dette område skal fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt.

Der har i 2011 været afholdt 10 møder i Pensionsnævnet, hvor der er truffet afgørelse i 142 sager. Der er tilkendt førtidspension i 114 sager og meddelt afslag i 28 sager.

I 2011 er der behandlet 22 sager færre end i 2010, og tilkendt 11 pensioner mindre. Af de tilkendte pensioner i 2011 modtog 14 ledighedsydelse, 41 sygedagpenge, 70 kontanthjælp og de resterende 17 sager forsørgelse af anden indkomst, privat pension, ægtefælleforsørgelse og lignende.

28 personer har ønsket deres sag om førtidspension behandlet på det foreliggende grundlag i henhold til lovens § 17. Alle har fået afslag på deres ansøgning, dels begrundet i manglende arbejdsprøvning, dels begrundet i fortsatte behandlingsmuligheder og dels, at lidelsen ikke var så alvorlig, at beskæftigelse er udelukket.

Der er i 2011 modtaget 11 ankesager, fem af disse er stadfæstet, de øvrige ikke afgjort endnu. I forhold til ankeafgørelserne for 2010 var fem sager ikke afgjort ved forelæggelsen af statistikken for 2010, disse fem er alle efterfølgende blevet stadfæstet.

Begrundelserne for tilkendelse af pension har i 51 sager været psykiske lidelser, i 35 sager egentlige fysiske lidelser, i 12 sager hjerneblødning og tumorer, i 7 sager cancer og den resterende del en kombination af såvel fysiske, psykiske og sociale årsager.

Aldersmæssigt er der tilkendt 12 pensioner til personer under 30 år, syv af disse til vidtgående psykisk udviklingshæmmede i forbindelse med overgang fra børne- familieafdelingen, 14 pensioner til aldersgruppen 31 – 40 år, 43 pensioner til aldersgruppen 41 – 50 år, 39 pensioner til aldersgruppen 51 – 60 år og seks pensioner til + 60 årige.

Godt 25 % af førtidspensioner er tilkendt til personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Af de tilkendte pensioner er der 12 personer, der tidligere har ansøgt om førtidspension og fået afslag, idet de ikke var færdigbehandlet eller ikke afprøvet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Pension § 16, 17, 18 og 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Oversigt over udviklingen i antallet af tilkendelser af førtidspension
Bilag 2: Oversigt over førtidspensionsafgørelser i 2011

Fremtidig anvendelse af botilbuddet Længen og bofællesskabet Nyholms Allé
Sag nr. 11

Sagens kerne

Formålet med denne mødesag er at træffe beslutning om den fremtidige anvendelse af de lokaler, der hidtil har rummet botilbuddet ”Længen” samt bofællesskabet Nyholms Allé. Loka­liteterne er blevet ledige i forbindelse med etablering af de nye bofællesskaber for udvik­lingshæmmede på Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo).

Forvaltningen foreslår, at der oprettes to tilbud i eget regi. Der er tale om et midlertidigt botilbud til målgruppen sent udviklede/lettere udviklingshæmmede samt lettere ADHD, og et akuttilbud/herberg med nødboliger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der oprettes et midlertidigt botilbud for unge med lettere udviklingshæmning samt unge med AD/HD i det tidligere ”Længen”
 2. at der oprettes et akuttilbud/herberg på Nyholms Allé til midlertidigt ophold til personer, der ikke har- eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
 3. at etableringsomkostninger til botilbuddet, ca. 400.000 kr., finansieres af opsparede midler vedrørende det tidligere ”Længen” overført fra 2010 til 2011
 4. at ejendommen Rødovrevej 119, der hidtil har hu­set et bofællesskab, sælges
 5. at der bevilges 125.000 kr. til etablering af akut­tilbuddet finansieret af provenuet fra salg af ejendommen Rødovrevej 119
 6. at det overskydende provenu ved salget tilgår kassebeholdningen
 7. at udgifter til drift af botilbuddet finansieres af budgettet til drift af bofællesskabet Rødovrevej 119, budgettet til køb af pladser på forsorgshjem samt budgettet til køb af midlertidige botilbud
 8. at en eventuel restfinansiering i det første driftsår findes under Social- og Sundhedsforvaltningens budgetansvar - eventuelt ved hjælp af overførte midler fra tidligere budgetår
 9. at finansieringen i efterfølgende driftsår afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme

Beslutning

Anbefales.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forslaget om etablering af tilbuddene skal ses i sammenhæng med strategien for udvikling af tilbudsviften på voksenhandicapområdet, som er lagt i forlængelse af henholdsvis en intern og en ekstern analyse af de økonomiske og socialfaglige rammer på området (se sagsreferencer under Lov- og plangrundlag nedenfor). En af konklusionerne på de gennemførte analyser er, at særligt de midlertidige botilbud, der drives i eget regi, er billigere end køb af udenbys pladser, samtidig med at de fint matcher beboernes behov for støtte.

Samtidig er det imødegåelse af en situation, hvor der generelt er stor efterspørgsel efter midlertidige botilbud til unge i de nævnte målgrupper. Flere af de personer, der i dag bor selv med bostøtte eller hjemme hos forældrene er for dårligt fungerende til at bo selv i en længere periode og vil få behov for i en overgang at få mere hjælp og støtte end den, de tilbydes i dag.

Endvidere er der p.t. fire på venteliste til botilbuddet for sent udviklede unge på Rødovrevej 119. Børne- og Famileafdelingen har kendskab til 23 unge i alderen 16-19 år, der i dag er an­bragt og vil få behov for et botilbud i voksenregi.Diagnosemæssigt fordeler disse unge sig i grupperne 'unge med ADHD og udviklingshæmning' og 'unge med psykiatriske diagnoser'.

Afdelingen videregiver ca. fem til seks unge årligt til Social- og Psykiatriafdelingens tilbud. Flertallet af disse unge vil gerne have et botilbud i Rødovre i nærheden af familien. Flere vil også have behov for et STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelse) og/eller et dagtilbud.

"Længen"

Længen ønskes indrettet til midlertidigt botilbud med 12 pladser for sent udviklede/lette­re udviklingshæmmede/lettere ADHD og lignende målgrupper. Længen er ikke egnet til permanent ophold på grund af mangelfulde toilet- og badeforhold, men kan anvendes som midlertidige boliger (maksi­malt tre år), mens beboerne udvikles med henblik på at komme i egen bolig.

Det foreslås, at de fire sent udviklede/udviklingshæmmede, der i dag bor i bofællesska­bet på Rødovrevej 119, flyttes til Længen. Der er i øjeblikket intet forslag til anvendelsesmuligheder af ejendommen Rødovrevej 119, hvorfor et salg vil være relevant.

Derudover kan de personer, der står på vente­liste til Rødovrevej 119, med fordel placeres på Længen. Det drejer sig om fem unge i al­deren 18 til 22 år, der alle bor hos forældrene, men hvor disse ikke ønsker at have dem boende, og hvor de ikke er i stand til at klare sig selv i egen bolig med støtte. De er tidligere kendt i Børne- Familieafdelingen. De resterende pladser anvendes til unge, der hjemtages fra eksterne tilbud, eller til unge, der i løbet af 2012 får brug for et tilbud efter endt anbringelse i Børne- og Familieafdelingens regi.

Tilbuddet vil også kunne anvendes som botilbud i sammenhæng med eventuel fremtidig oprettelse af eget STU-tilbud i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

 • Lov om Social Service §§ 107, 109 og 110
 • Social- og Sundhedsudvalgets sager nr. 93 og 94 november 2011
 • Socialfaglig og økonomisk analyse af områderne voksne og børn med særlige be­hov (SOSU sag nr. 83, ØU sag nr. 199; september 2011).
 • Budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget (Bilag til Økonomisk Oversigt, april måned 2011 - ØU sag num­mer 93)  

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddene kan ikke fra start finansieres fuldt ud ved at spare på køb af eksterne tilbud. Den faglige forudsætning om relativt korte forløb samt den tætte føling med beboernes udvikling vil imidlertid på lidt længere sigt give en økonomisk gevinst sammenlignet med praksis i dag.

Taksten på Længen vil udgøre 24.000 kroner om måneden svarende til en årlig, samlet udgift på 3.456.000 kroner. Der er budget på 1.050.000 kroner til drift af tilbuddet på Rødovrevej 119. Hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud giver ydeligere finansiering på mindst 360.000 kr. (den nøjagtige beboersammensætning kendes ikke p.t.). Herudover kan forventes en besparelse på skønsmæssigt på 500.000 kr. årligt på udgifterne til forsorgshjem.

På kort sigt foreslås det, at finansieringen til den restende drift - op til 1.500.000 kr. - findes under Social- og Sundhedsforvaltningens budgetansvar - eventuelt ved hjælp af overførte midler fra tidligere budgetår. Opsparingen er blandt andet sket som følge af indkøbs- og ansættelsesstoppet i 2011. Efter det første driftsår forudsættes driften af de to tilbud at kunne afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

De samlede etableringsomkostninger til istandsættelse, inventar m.v. af Længen anslås til 400.000 kr., som kan afholdes af Længens driftsoverskud i 2010 (overført som anlægsbevilling).

Etableringsomkostninger til istandsættelse af akutboligerne, inventar m.v. anslås til 125.000 kr.; hertil kommer udgifter til opvarmning af bygningen i tomgangsperioden frem til etableringen af botilbuddet. Dette foreslås finansieret af provenuet ved et salg af ejendommen Rødovrevej 119, der bliver rømmet ved etableringen af det nye botilbud. Ejendomsvuderingen er 1.700.000 kr., og det overskydende provenu kan tilgå kassebeholdningen.

Der afsættes ikke særskilt økonomi til bemanding af akuttilbuddet på Nyholms Allé, da opgaven varetages af personalet fra Behandlings- og Rådgivningscenteret på Højnæsvej og personalet fra det nyoprettede midlertidige botilbud. 

Tidsplan

Tilbuddene forventes at kunne være etableret med de første indflytninger 1. april 2012.

"Bofællesskabet Nyholms Allé"

Nyholms Allé fungerede som bofællesskab for fire personer med psykisk funktionsned­sættelse. Disse er flyttet til Slotsherrens Vænge 6.

Lokaliteten foreslås i stedet anvendt som akutbolig/herberg til midlertidigt ophold til per­soner, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et botil­bud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Målgruppen er pa­rallel med den målgruppe, Rødovre Kommune i dag køber pladser til på Botilbuddet Solvang i Glostrup til 1800 kroner i døgnet.  

Belægningen på stedet vil variere. Der kan være perioder, hvor der ikke er fuld belæg­ning, men til gengæld er der ikke store personaleomkostninger. Tilbuddet har ikke behov for døgndækning, og personalet fra Rådgivnings- og Behandlingscentret på Højnæsvej kan varetage den sociale behandling. Personalet på Længen vil kunne have det daglige tilsyn med stedet. Der vil således være meget begrænsede udgifter udover de faste udgifter til eksempelvis rengøring, varme, el m.v.

Lokaliteten kan desuden anvendes som krisecenter, hvis der er ledig kapacitet, og i perio­der med lav belægning. Anvendelsen af stedet er således fleksibel, og vil medføre væ­sentligt reducerede udgifter til ophold på herberger og forsorgshjem. 

Behovet for personale i de to tilbud vil være syv fuldtidsansat­te pædagoger, så der i hverdagen er dækning fra kl. 7.00 til kl. 22.00, og i weekenden er dækning fra kl. 9.00 til kl. 22.00. I normeringen indgår ligeledes personaleressourcer til at installere borgere i akutboligerne og sørge for det praktiske i forbindelse med deres ophold. Derudover ydes der hjemmevejledning og efterværn i dagtimerne for de beboere, der er flyttet / flytter i egen bolig.

Særligt tilrettelagt uddannelse for unge - fremtidig organisering
Sag nr. 12

Sagens kerne

Formålet med denne mødesag er at træffe beslutning om den fremtidige administrative og politiske forankring af STU-området - Særligt tilrettelagt uddannelse for unge. Området har i Rødovre siden starten i 2007 været organiseret i Jobcenteret og med politisk ophæng i Beskæftigelsesudvalget.

Erfaringerne på området viser, at målgruppen for STU sjældent har et egentligt arbejdsmarkedsperspektiv og derfor ligger uden for den målgruppe, der ellers betjenes i Jobcenteret. Fagligt er der derfor tættere sammenhæng til Social- og Psykitriafdelingen, idet STU med fordel kan ses i sammenhæng med de unges udvikling i forhold til botræning og dermed fremtidig boform samt de beskæftigelsesmuligheder, der ligger indenfor rammerne af Serviceloven.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at administrationen af STU overgår fra Jobcenteret til Social- og Psykiatriafdelingen
 2. at det politiske ansvar for STU overgår fra Beskæftigelsesudvalget til Social- og Sundhedsudvalget
 3. at det afsatte budget til STU i 2012ff på 11.298 tkr. overføres fra Beskæftigelsesudvalgets- til Social- og Sundhedsvalget ramme til aktivitetsstyret service

Beslutning

Anbefales.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en 3-årig uddannelse til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

Formålet med uddannelsen er, at unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, til en så selvstændig deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Rødovre Kommune træffer efter indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen. Unge der er omfattet af målgruppen, har krav på tilbud om uddannelsen, som skal være begyndt inden det 25. år. Administrationen af ordningen blev ved dens start i 2007 placeret i Jobcenteret ud fra et hensyn til uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektivet. På daværende tidspunkt var vurderingen af målgruppens omfang - baseret på de statslige udmeldinger - betydeligt lavere end de 30-35 unge, der p.t. løbende modtager STU i Rødovre. Endvidere at målgruppen generelt ville være bedre fungerende, end det har vist sig at være tilfældet. Der er dog ikke tale om, at der er bevilget STU til unge, der falder uden for intentionerne i lovgivningen.

Målgruppen, der modtager STU i Rødovre, er overvejende unge med autisme og unge med middelsvær retardering. De unge har oftest mere end én diagnose, herunder hyppigt ADHD, som den unge ikke kan håndtere på grund af øvrige handicap. Generelt ses at unge i STU har komplekse handicappede og at indsatsen skal være bredspektret.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at administrationen af STU flyttes til Social- og Psykiatriafdelingen hvor der i højere grad er det faglige miljø, der i øvrigt betjener denne målgruppe, og hvor der vil være mulighed for at kvalificere løsningen af myndighedsopgaven på området.

Som beskrevet i opfølgningen på budgetanalysen af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget (ØU sag nr. 240, 23. november 2011), ønsker Forvaltningen at etablere et STU-tilbud i eget regi, der kan løfte en del af opgaven, og som evt. også kan omfatte dagtilbud til borgere, der ikke (længere) modtager STU. Således kan der etableres en glidende overgang mellem STU-forløb og fortsat dagtilbud, så den 3-årige STU ikke kommer til at stå som en adskilt del af den unges udviklingsforløb. Et sådant initiativ skal endvidere kobles sammen med en udvikling af samarbejdet mellem de dele af administrationen, der i øvrigt kender til målgruppen, samt med UU-Vestegnen. Endvidere kan samarbejdet med de unge og deres familier styrkes, så der tidligt lægges en plan for den unges overgang fra barn til voksen, herunder uddannelse, bolig og beskæftigelse.

Jobcentret vil fortsat skulle varetage sagsbehandlingen for de unge i STU-målgruppen, der vurderes at kunne få mulighed for at indgå i det rummelige arbejdsmarked eller gennemføre en Erhvervsfaglig Grunduddannelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  

Økonomiske konsekvenser

Der flyttes 11.298 tkr. fra Beskæftigelsesudvalgets- til Social- og Sundhedsudvalgets ramme til aktivitetsstyret service. Der vil i den kommende mødesag om rammerne for et tilbud i eget regi blive redegjort nærmere for de økonomiske perspektiver i den forbindelse.

Tidsplan

Der fremlægges sag om den videre udvikling af STU-området på majmøderækken 2012.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 13

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver hvert år udmøntet i en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere målsætningerne i sundhedspolitikken.

Hvert år udarbejdes ligeledes en status på handleplanen for det foregående år.

Direktionen har på møde den 25. januar 2012 behandlet status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011.

Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed.

Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 forelægges ligeledes samtidigt i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kendetegnende for sundhedsindsatsen i 2011 har været åbning og opbygning af Rødovre Sundhedscenter. Sundhedscenteret åbnede den 16. marts 2011, og siden har medarbejdere i sundhedscenteret arbejdet med at opbygge de mange tilbud, der er i centeret for Rødovres borgere.

Derudover har sundhedsindsatsen været kendetegnet ved en fortsættelse og videreudvikling af de igangværende indsatsområder såsom tobaksforebyggelse, sundhedsagenterne, små skridt til vægttab, seksuel sundhed og hygiejne.

I forhold til implementering af forløbsprogrammer for indsatsen for borgere med kronisk sygdom er der i 2011 sket en videreudvikling af rehabilitering af borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) samt planlægning af rehabilitering af borgere med diabetes, som skal udbydes i 2012.

Generelt for alle indsatsområder har der været fokus på den brede sundhedsindsats på tværs af forvaltninger og afdelinger og den sociale ulighed i sundhed. Punkter der også fortsat fokuseres på i handleplan for sundhedsindsatsen 2012.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven
Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2011

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012
Sag nr. 14

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere målsætningerne i sundhedspolitikken.

Direktionen har på møde den 25. januar 2012 behandlet handleplan for sundhedsindsatsen 2012.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 forelægges hermed.

Sagen behandles samtidigt i alle udvalg.

Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges ligeledes samtidigt i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2012 godkendes

Beslutning

Anbefales.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2012 er en fortsættelse og videreudvikling af de igangværende indsatsområder.

Som nyt indsatsområde kan nævnes indsatsområdet: ”Sundhed på tværs og strukturel forebyggelse”. Det er en indsats, der skal fremme det at tænke sundhed ind i alle forvaltningsområder, så den strukturelle sundhedsindsats styrkes. Det vil sige, at de rammer borgerne færdes i lægger op til en sundere adfærd. Derudover er der i handleplan 2012 for alle indsatsområder fokus på den sociale ulighed i sundhed.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven
Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2012 afsat 502.100 kr. til forebyggelse og sundhedsfremme. Midlerne planlægges disponeret på følgende måde:

Indsatsområde

Disponerede midler

Tobaksforebyggelse

130.700

Bevægelsespuljen

25.000

Implementering af forløbsprogram for KOL

120.000

Implementering af forløbsprogram for diabetes

76.000

Hygiejne

4.200

Seksuel sundhed

44.850

Alkohol

25.000

Inspirationsmøde for medarbejdere

15.000

Sund By Netværket

50.000

 

 

Disponerede midler

490.750

Budget

502.100

Tilbageværende midler til yderligere indsatser

11.350

 
Ovenstående oversigt vedrører de midler, der er afsat til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen i budget 2012 på 502.100 kr. Yderligere finansiering af aktiviteterne foregår inden for sundhedscenterets økonomiske ramme – da mange af aktiviteterne varetages af det personale, der er fastansat i sundhedscenteret.

Der er opnået ekstern finansiering af projektleder af implementering af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes. Derudover er der opnået ekstern finansiering til uddannelse af tre instruktører i kurser i små skridt til vægttab, der holder. Der er opnået delvis ekstern finansiering til indsatsen for seksuel sundhed og for rygeforebyggelse på et værested i Rødovre.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2012

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012
Sag nr. 15

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde;
 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 • en beslutning om revisionsmetode.
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet ”vækst gennem bæredygtig byudvikling”. Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration. Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 er en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Kommuneplanstrategi 2012 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra februar til maj 2012, samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med Kommuneplanstrategiens høringsperiode.

Beslutning

Anbefales. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde;
 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 • en beslutning om revisionsmetode.
Der er to muligheder for revisionsmetode; en fuld revision af hele kommuneplanen eller en delvis revision – en temarevision. En temarevision betyder, at kun dele af kommuneplanen ændres. Det kan være for et enkelt eller flere temaer, der f.eks. kan resultere i nye retningslinjer og rammer for særlige typer af områder, eller det kan være ved at udpege et geografisk område, der laves nye rammer, retningslinjer mv. for. Ved en temarevision genvedtages resten af kommuneplanen for en ny 4-årig periode. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kom-munalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger, og kan i den forbindelse ved-tage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien skal dette offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet ”vækst gennem bæredygtig byudvikling”. Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Fremtidens forstad - vækst gennem byudvikling

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst gennem bæredygtig udvikling. Væksten skal sikres gennem flere forskellige tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst. I Fremtidens forstad – vækst gennem bæredygtig byudvikling fokuseres på:
 • Vækst i boligmassen for at sikre en alsidig befolkningssammensætning og tiltrække nye borgere
 • Vækst i erhvervslivet ved at sikre mulighed for nye erhvervstyper og skabe nye arbejdspladser
 • Bæredygtige bydele med plads og mulighed for ”det rige hverdagsliv”
I Kommuneplan 2010-2022 er der udpeget fire udviklingsområder; Rødovre Nord, Bykernen, ”Irmagrunden” og Rødovre Syd. I Kommuneplanstrategi 2012 tilføjes et femte udviklingsområde, nemlig Islevdal Erhvervskavarter, der sammen med de 4, allerede udpegede områder, udgør attraktive muligheder for at udvikle bolig og erhverv, samt en række andre byfunktioner. Det er i disse 5 områder og i sammenhængen mellem dem, der sættes fokus på at sikre en fortsat vækst i kommunen. Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 fokuserer på vækst gennem bæredygtig byudvikling for at sikre fremtidens forstad. Den overordnede vision for udviklingen af Rødovre er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes som vækstgeneratorer for hele kommunen.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives det valgte tema, og hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet. Udover beskrivelse af temaets vision og mål, indeholder Kommuneplanstrategi en status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer, f.eks. målet om en alsidig befolkningssammensætning, efterspørgsel af nye typer erhverv i erhvervsområderne mv. Ligesom sammenhængen med Kommuneplan 2010-2022 – ”Det rige hverdagsliv” beskrives.

Strategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række statslige planer og øvrige projekter i samarbejde med nabokommuner, Regionen og Staten. Styregruppen for Ringby - Letbanesamarbejdet har vedtaget, at der udarbejdes et fælles afsnit til planstrategierne i de 10 involverede kommuner omkring projektet for en letbane i Ring 3. Dette er indarbejdet sidst i kommuneplanstrategien - i afsnittet ”Strategiensforudsætninger”. Det forventes, at Statens vandplaner offentliggøres i den kommende planperiode, og der skal tages stilling til, hvilke ændringer dette vil medføre i kommuneplanen. Miljøministeriet barsler med en revision af fingerplanen og udsendte et debatoplæg om revisionen i marts 2011. Denne revision kan udpege særlige emner, der skal tages stilling til i kommuneplanprocessen. Det vil muligvis betyde tilpasninger for at opnå overensstemmelse mellem Statens planer og kommuneplanen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022, der i afsnittet ”Bæredygtige Rødovre” og kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt. Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 5, 10, 11, 23 og 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 vedtages af Kommunalbestyrelsen februar 2012
 • Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 februar 2012
 • Høring i otte uger februar 2012 – maj 2012, herunder afholdelse af borgermøde
 • Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling maj - juni 2012
 • Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 i Kommunalbestyrelsen august 2012.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012
Bilag 2: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012

Diverse
Sag nr. 16

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning


Sag nr. 17

Sagens kerne

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:35

 

_______________

Britt Jensen

_______________

 Ahmed H. Dhaqane

   

_______________

Lene Due

_______________

Svend Erik Pedersen

   

_______________

Henrik Kalat Pedersen

 
 

_______________

/Ole Pass