Social- og Sundhedsudvalget

13-03-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 17 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 17

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 28.01.2012 - 05.03.2012

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 28.01.2012 - 05.03.2012

Rødovre Kommunes ældrepolitik 2012
Sag nr. 18

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til revideret ældrepolitik efter endt høring.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 15.11.2011 (sag nr. 92) første udkast til revideret ældrepolitik. Forslaget har efterfølgende været i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet og de frivillige foreninger på ældreområdet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Club Aktiv.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommunes reviderede ældrepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Revideret ældrepolitik 2012

Rødovre Kommunes ældrepolitik er vedtaget i 2005 og for at sikre, at politkken forsat er visionær og fremadrettet, er den blevet revideret. Repræsentanter for Seniorrådet har sammen med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Ældre- og Handicapafdelingen bidraget til revideringen.

Den væsentligste ændring er kort fortalt, at demensområdet er integreret i ældrepolitikken som et indsatsområde, da demensindsatsen hænger sammen med de øvrige indsatser på ældreområdet. Tidligere var det en selvstændig politik. Ældrepolitikken sætter desuden fokus på ”de nye ældre” og deres ønsker og forventninger til den kommunale ældrepleje. Denne gruppe vægter at leve et uafhængigt liv så længe som muligt, hvilket indebærer en nytænkning af den måde, hjælpen gives på.

Ligesom den foregående ældrepolitik består det reviderede forslag af en bred vifte af målsætninger, som dækker hele Ældre- og Handicapafdelingens virksomhedsområde samt rammerne for samarbejdet med frivillige aktører på ældreområdet. Ældrepolitikken indeholder en indledning med vision, værdier og principper samt otte indsatsområder: Information, råd og vejledning, Forebyggelse og sundhed, Aktiverende hjælp i fokus, Borgere med demens, Ældre med behov for behandling, rehabilitering, pleje og omsorg, De frivillige på ældreområdet. Bolig og byrum samt Personalet er en vigtig ressource.

Hvert år gøres der status på målsætningerne, og der udarbejdes handleplaner for konkrete udviklingsområder. Handleplanerne sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, som ad den vej kan gøre deres indflydelse gældende.

Indkomne høringssvar og forvaltningens kommentarer

Forslaget til revideret ældrepolitik, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 15.112011 (sag nr. 92), har nu været i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet og de frivillige foreninger på ældreområdet.

Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Club Aktiv.

Seniorrådet finder udkastet til den reviderede ældrepolitik ambitiøst og tidssvarende. Rådets kommentarer retter sig primært mod samarbejdet med de frivillige på ældreområdet. De præciserer, at der skal være en klar grænse mellem kommunens ansvar og de frivilliges ansvar. De gør desuden opmærksom på, at der er mange ældre, der ikke er i stand til at modtage informationer elektronisk, da de ikke kan betjene en computer. Deres betænkelighed går på, om kommunen stiller for store krav til borgerne i den aktiverende hjælp for at opnå besparelser, og om de mindre udadvente ældre, der "blot" er alment svækkede af alderdom glemmes, når hjælpen baseres på aktivitet, udadventhed og selvhjælp.

Handicaprådet peger på, at ny teknologi på ældreområdet ikke må indføres på bekostning af medmenneskelighed. De foreslår, at det tværfaglige samarbejde udvikles, og at den offentlige trafik indrettes, så den i højere grad tilgodeser ældre borgeres behov.

Bestyrelsen i Club Aktiv anbefaler, at forslaget godkendes.

Forvaltningens kommentarer: Høringssvarerne er alle relevante, og forvaltningen har taget dem til efterretning. De vil blive medtænkt, når den reviderede ældrepolitik skal implementeres, og når udviklingen på ældreområdet planlægges. Seniorrådet, Handicaprådet og Ældre- og Handicapafdelingens MED-udvalg er løbende involveret i udviklingstiltag på ældreområdet. I forhold til Seniorrådets kommentarer om samarbejdet med de frivillige organisationer, henviser forvaltningen til frivilligpolitikken, der også på ældreområdet danner rammen for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
Lov om retssikkerhed og administration
Sundhedsloven
Lov om frit valg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

20.03.2012: Social- og Sundhedsudvalget behandler forslag til revideret ældrepolitik.

27.03.2012: Kommunalbestyrelsen behandler forslag til revideret ældrepolitik.

Bilag

Bilag 1: Ældrepolitik
Bilag 2: Høringssvar fra Club Aktiv
Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag 4: Høringssvar fra Seniorrådet

Fastlæggelse af særlige målgrupper på frivillighedsområdet
Sag nr. 19

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til særlige målgrupper og indsatsområder på frivillighedsområdet i 2012.

I henhold til frivillighedspolitikken skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper. Forvaltningen foreslår følgende målgrupper/indsatsområder for 2012:

  • Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer
  • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til målgrupper godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i følge lov om social service § 18, stk. 2 årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

I henhold til frivillighedspolitikken skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper og indsatsområder. Disse udmeldes via Rødovre Kommunes hjemmeside og lokalpressen, ligesom alle frivillige sociale foreninger og organisationer modtager et brev.

Det betyder ikke, at kun foreninger og organisationer, der søger til de udpegede målgrupper, modtager støtte. Alle kan søge. Formålet med at udpege specifikke målgrupper er blot at fremme det frivillige arbejde på særlige områder.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 15.03.2011 (sag nr. 19) følgende målgrupper for 2011: Udsatte børn og unge, aktiviteter inden for temaet ”mental sundhed” og som et nyt tema "ensomme ældre".

I 2011 er der modtaget følgende antal ansøgninger inden for de udpegede målgrupper:

  • Udsatte børn og unge - syv ansøgninger
  • Aktiviteter inden for temaet ”mental sundhed” - antallet af ansøgninger er ikke angivet, da det er svært at opgøre præcist. Flertallet af ansøgningerne falder overordnet inden for dette indsatsområde
  • Ensomme ældre - to ansøgninger. Derudover er der kommet 20 anøgninger inden for ældreområdet generelt.

Med henblik på at modtage flere ansøgninger inden for de særlige målgrupper, gør forvaltningen i forbindelse med udsendelse af ansøgningsskemaer til ansøgningsrunderne ekstra opmærksom på indsatsområderne.

Forslag til særlige målgrupper/indsatsområder i 2012:

  • Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer
  • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet.

Indsatsområderne vil også tjene som inspiration til temaer på forårskonferencen.

Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer:
Der er i disse år stor fokus på at styrke civilsamfundets engagement. Der er på nationalt plan søsat flere forskellige initiativer, der skal sikre gode betingelser for at udføre frivilligt arbejde, blandt andet den nationale civilsamfundsstrategi (oktober 2010), der har til formål at styrke inddragelsen af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats. Også internationalt er der fokus på frivilligt arbejde - 2011 var udråbt til europæisk år for frivilligt arbejde.

Det er en stor udfordring at sikre rekruttering og fastholdelse af frivillige i den sociale indsats. Vi ved, at 35 procent af den voksne befolkning yder en frivillig indsats, men tallet for det frivillige sociale arbejde er blot seks procent. Mere end tre gange så mange yder således en frivillig indsats på for eksempel kultur- og fritidsområdet. Der er dermed plads til forbedring på det sociale område. Af den grund foreslår forvaltningen, at der i 2012 sættes særligt fokus på aktiviteter og indsatser, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer til de frivillige sociale foreninger og organisationer.

Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet:
Rødovre sundhedcenter tilbyder flere forskellige borgerrettede aktiviteter og kurser med et sundhedsfremmende indhold, eksempelvis vægttabskurset "Små skridt". Efter endt forløb i sundhedscentret, kan netværket med fordel føres videre i frivilligt regi, så borgerne kan støtte hinanden i at fastholde livsstilsændringen. Det er ikke kun patientforeninger, der kan videreføre netværk på sundhedsområdet - det kan alle frivillige sociale foreninger, der ønsker at sætte fokus på emner som kost og motion, kroniske sygdomme m.m.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 18.

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts: Social- og Sundhedsudvalget fastlægger særlige målgrupper for 2012.

April: Målgrupperne og indsatsområderne udmeldes via kommunens hjemmeside, lokalpressen og brev.

1. maj og 1. december: Ansøgningsfrist til § 18-midler.

Etablering af et Sundhedscenter - Regnskab
Sag nr. 20

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af et Sundhedscenter på Egegårdsvej 77

Bevilling 28.09.2010

9.573.000 kr.

Forbrug/regnskab

9.568.641 kr.

Mindreforbrug

4.359 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2011

Beslutning

Anbefales

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2009 at etablere et sundhedscenter i Rødovre Kommune. På kommunalbestyrelsesmøde den 28. september 2010 blev det besluttet at købe ejendommen Egegårdsvej 77 til formålet. Sundhedscentret tilbyder sundhedsaktiviteter i form af samtaler med sundhedspersoner samt forebyggende kurser inden for KRAM faktorerne. Ud over Sundhedscentret huser bygningen tillige Afdelingen for Visitation og Sundhedsfremme og Hjælpemiddelafdelingen, der også har borgerrettetde funktioner.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

  budget regnskab
Køb af bygningen

6.500.000 kr.

6.500.000 kr.

Ombygning og etablering

3.073.000 kr.

3.068.641 kr.

I alt 9.573.000 kr.

9.568.641 kr.

Mindreforbrug  

4.359 kr.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011
Sag nr. 21

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelsen for Integrationsrådets arbejde 2011.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Redegørelsen beskriver Integrationsrådets arbejde i 2011, herunder egne arrangementer og samarbejdet med foreninger og med Rødovre Kommune.

Integrationsrådet i Rødovre Kommune er nyvalgt i 2011. Rådet holdt et arbejdsseminar og valgte på den baggrund nedenstående hovedområder for sit arbejde i 2011 og frem:

Det sociale liv i Rødovre:
Rådet vil "sætte farver på" den kulturelle palet i Rødovre ved hjælp af kulturmøder, informationsmøder, musik, mad, motion og sundhed.

Børn og unge i Rødovre:
Rådet vil arbejde for, at alle skoler får et netværk af ressourcestærke etniske forældre og for, at der laves en mentorordning for elever efter folkeskolen. Rådet ønsker, at der etableres lektiecafeer på alle skoler, og at flere unge deltager i forenings- og klublivet.

Netværk og synlighed:
Rådet vil arbejde for at blive så synlige, at alle borgere i Rødovre kender rådet for noget positivt.

Arbejdsmarked:
Rådet vil indlede samarbejde med Jobcentret om flere arbejds- og praktikpladser til etniske unge.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2011

Diverse
Sag nr. 22

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.