Social- og Sundhedsudvalget

10-04-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Fraværende

Lene Due(A)

Sager 26 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 06.03.2012 - 26.03.2012

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 06.03.2012 - 26.03.2012

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje
Sag nr. 27

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2011 gennemført tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i henhold til lov om social service § 151 stk.1 og retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at tilsynsrapporterne drøftes
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i de relevante råd.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune fører tilsyn med sociale tilbud og hjemmepleje. Tilsynene gennemføres med udgangspunkt i et sæt fælles retningslinier godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2008 (sag nr. 50). De fælles retningslinier skal sikre systematik og understøtte de overordnede formål med tilsynet:

 • at borgerne får den hjælp/støtte, som de er berettiget til
 • at hjælpen/støtten bliver tilrettelagt og udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
 • at gribe forebyggende og korrigerende ind.

Alle enheder modtager årligt to tilsyn, et uanmeldt og et anmeldt. Rødovre Ungdomspension har dog haft et uanmeldt og to anmeldte besøg samt et dialogmøde.

Tilsynet i 2011 omfatter tilsyn på følgende tilbud:

 • Ældrecenter Broparken
 • Plejehjemmet Engskrænten
 • Plejehjemmet Ørbygård
 • Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet
 • Hjemmeplejen
 • Boenheden Længen
 • Udslusningsbofællesskabet Jyllingevej
 • Rødovre Ungdomspension.

Der er desuden ført uanmeldt tilsyn med hjemmeplejen ydet af private leverandører.

På baggrund af tilsynene vurderes det, at plejehjem og hjemmepleje fungerer fuldt ud tilfredstillende. De ældre mødes med respekt og gav udtryk for tilfredshed. Også boenheden Længen (afdelingerne Tårnvej og Nyholms allé nu Slotherrens Vænge 6) er velfungerende, og beboerne er tilfredse. Det bliver dog påpeget, at de fysiske rammer på Tårnvej er utidssvarende, og der samarbejdes med organisationen LEV om eventuelt nybyggeri. Derimod er de fysiske rammer for Slotherrens Vænge 6 helt tidssvarende, og beboere og personale udtrykte stor tilfredshed.

Heller ikke på børneområdet gav tilsynet anledning til store bemærkninger. Bofællesskabet NETTET 2 vurderes at leve op til de mål, der er sat for stedets beboere, og i tilsynsrapporten fra Rødovre Ungdomspension beskrives samspillet mellem personale og beboere som anerkendende og omsorgsfuldt. Dog er stedet præget af en del sygefravær, der påvirker den daglige tilrettelæggelse af arbejdet og kontinuiteten i hverdagen. Udover tilsyn har der været afholdt en temadrøftelse med ledelsen af ungdomspensionen om udarbejdelse og brug af udviklingsplaner for den enkelte unge.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 151 stk.1
Retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

April: Tilsynsrapporterne forelægges.
Maj-juli: Tilsynsrapporterne sendes til høring i de relevante råd.
August: Høringssvarene forelægges sammen med tilsynsrapportene til endelig godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Tilsyn på Rødovre Ungdomspension
Bilag 2: Tilsynsrapporter fra Længen og Jyllingevej
Bilag 3: Tilsynsrapporterne fra plejehjemmene og hjemmeplejen
Bilag 4: Samlet redegørelse for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2011

Praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
Sag nr. 28

Sagens kerne

Statsforvaltningen i Hovedstaden, Det Sociale Nævn, har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter § 97 i lov om social service. Der er i alle sager tale om afgørelser, hvor kommunerne har bevilget en ledsageordning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Statsforvaltningens praksisundersøgelse tages til efterretning
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningens initiativer for at sikre sagbehandling i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på området tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I praksisundersøgelsen har Det Sociale Nævn gennemgået 11 sager fra Rødovre Kommune, fremsendt af Visitationsafdelingen i Ældre- og Handicapafdelingen, hvor sagbehandligen og administrationen ledsageordningen foregår.

Undersøgelsen viste, at fire afgørelser var samlet set korrekte, mens syv afgørelser ikke var tilstrækkelige belyst til at træffe en korrekt afgørelse. I alle 11 afgørelser er der orienteret om korrekt klageadgang, herunder korrekt klagevejledning.

Baggrunden for at syv afgørelser fra Rødovre Kommune ikke var tilstrækkelig belyste er, at sagbehandlingen og dokumentationen for borgerens funktionsniveau har taget udgangspunkt i, at ansøger er kendt i enten Social- og Psykiatriafdelingen eller Ældre- og Handicapafdeligen, og dokumentationen findes i to forskellige fagsystemer. Det har betydet at, der har været flere oplysninger om ansøgerene, som burde have været medtaget i sagerne, og som burde have været sendt med til Det Sociale Nævn i forbindelse med praksisundersøgelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen har ændret sagsbehandlingen af ansøgninger om ledsageordning, således at oplysningsgrundlaget i sagerne er i orden, og dokumentationen for ansøgerens funktionsevne er fyldstgørende med udgangspunkt i anbefaligerne fra Det Sociale Nævn.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 97.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 78 stk.1 og § 79a.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: VS: Praksisundersøgelse 2011 fra Det Sociale Nævn
Bilag 2: Følgebrev til Praksisundersøgelse 2011, Det Sociale Nævn.

Embedslægens tilsyn med plejehjemmene 2011
Sag nr. 29

Sagens kerne

Embedslægen har i 2011 gennemført uanmeldt tilsyn på ældrecenter Broparken, Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, plejehjemmet Engskrænten og plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at tilsynsrapporterne drøftes
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i de relevante råd.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved Embedslægens tilsyn på de fire plejehjem er dokumentationen af de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold belyst. Temaet for tilsynet 2011 omhandlede fysisk genoptræning og vedligeholdelsestræning. Temaet skulle udelukkende give Sundhedsstyrelsen mere viden om området og inspirere plejehjemmene til at reflektere over egen praksis.

Embedslægens konklusioner fra tilsynene afspejler, at plejehjemmene endnu ikke var færdige med den faglige implementering i Omsorgsjournalen, og det gav anledning til flere bemærkninger til den sygeplejefaglige dokumentation og medicindokumentationen i Omsorgsjournalen. Det er efterfølgende sikret, at den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering følger de gældende regler og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen.

Plejehjemmet Ørbygård har efter det uanmeldte tilsyn haft et opfølgende besøg fra Embedslægen. Her var det Embedslægens vurdering, at plejehjemmet havde arbejdet konstruktivt og målrettet med kravene vedrørende medicinhåndtering.

Plejehjemmet Engskrænten er på baggrund af tilsynet fritaget for tilsyn i 2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen har fulgt op på de påpegede fejl og mangler.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

April: Embedslægens tilsyn forelægges.
Maj-juli: Tilsynsrapporterne sendes i høring i de relevante råd.
August: Høringssvarene forelægges sammen med tilsynsrapporterne til endelig godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapporterne fra Embedslægen

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Servicefirmaet Globel A/S
Sag nr. 30

Sagens kerne

Servicefirmaet Globel A/S har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (rengøring og tøjvask) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Servicefirmaet Globel A/S godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden pr. 1. maj 2012.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Servicefirmaet Globel A/S blev stiftet i 2002 som rengøringsfirma for både virksomheder og private. Firmaet har ultimo 2011 ønsket at blive leverandør under Fritvalgsordningen, og er godkendt som leverandør i Hvidovre Kommune.

Servicefirmaet Globel A/S har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at Servicefirmaet Globel A/S opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af personlig pleje og praktisk bistand.

Firmaet har vedlagt serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kontrakten ønskes indgået med ikrafttræden pr. 1. maj 2012.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse som leverandør af hjemmehjælpsydelser.

Ansøgning om godkendelse som leverandør under Fritvalgsordningen - P.P. Ældreservice ApS.
Sag nr. 31

Sagens kerne

P.P. Ældreservice ApS. har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (rengøring og tøjvask) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at P.P. Ældreservice ApS godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden pr. 1. maj 2012.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

P.P. Ældreservice ApS er godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelser under Fritvalgsordningen i Køge, Solrød, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og Høje Taastrup Kommuner.

P.P. Ældreservice ApS har udfyldt Socialministeriets "Fritvalgsblanket".

Det fremgår af det fremsendte materiale, at P.P. Ældreservice ApS opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af personlig pleje og praktisk bistand.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kontrakten ønskes indgået med ikrafttræden pr. 1. maj 2012.

Bilag

Bilag 1: Fritvalgsblanket - ansøgning.

Orientering om forsøgsvis tilbud om dagbehandling for alkoholmisbrug
Sag nr. 32

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om forsøgsvis etablering af dagbehandlingstilbud til alkoholikere.

Indstilling

Social- Sundhedsforvaltningens indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådgivnings- og Behandlingscentret ønsker at etablere et ambulant alkoholbehandlingstilbud som alternativ til eksterne behandlingstilbud. I dag henvises borgere i Rødovre Kommune til ambulant behandling hos private udbydere, primært Lænken og Blå Kors.

Etableringen af nye tilbud er en del af strategien for at opbygge en bredere tilbudsvifte for at reducere udgifter til udenbys tilbud. Også for den ambulante alkoholbehandling er der en klar formodning om, at et tilbud i eget regi er billigere og mere fleksibelt. Håbet er desuden, at et tilbud i nærområdet kan motivere flere til at gå i behandling.

For at vurdere, om det er rentabelt at etablere et tilbud i eget regi, etablerer centret som forsøg et gruppetilbud, som skal køre frem til sommeren 2012. Herefter skal forsøget evalueres.

Målgruppen for tilbuddet er borgere på 18 år og derover. Der etableres tre hold med otte deltagere. Behandlingstilbuddet består af et indledende individuelt, samtaleforløb med fokus på motivation og efterfølgende et gruppeforløb. Der udover tilbydes borgerne deltagelse i de øvrige borgerrettede aktiviteter i Rådgivnings- og Behandlingscentret som for eksempel NADA og mindfulness. Efter endt behandlingsforløb kan muligheden for at videreføre gruppen som selvhjælpsgruppe i frivilligt regi undersøges.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 141.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i 2012 afholdes inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

Forsøget forventes iværksat i foråret 2012 og kører frem til sommer. Den nærmere tidsplan fremgår af bilag 1.

Bilag

Bilag 1: projektplan
Bilag 2: Risikoanalyse
Bilag 3: Projektbeskrivelse

Puljemidler til styrket genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
Sag nr. 33

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået 1.257.000 kroner i statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Projektperioden løber fra 2012 til 2014, og tilskuddet fordeler sig med 353.000 kr. i 2012, 535.000 kr. i 2013 og 369.000 kr. i 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2012 på 353.000 kr. til funktion 04.62.82 Kommunal genoptræning
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2012 på 353.000 kr. til funktion 04.62.82 Kommunal genoptræning.

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Projektet har to formål:

 1. at fremme sammenhængende og effektive rehabiliterings- og genoptræningsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade
 2. at opdatere og opkvalificere de faglige kompetencer hos medarbejderne på hjerneskadeområdet.

Erfaringer fra Københavns Amts hjerneskadesamråd viser, at der ved en tidlig koordineret indsats er gode muligheder for at sikre, at den hjerneskaderamte borger kan blive i eget hjem og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Det giver borgeren større livskvalitet og udnytter kommunens ressorucer bedre. Et centralt mål for projektet er, at borgerne og de pårørende er tilfredse med sagsforløbet, herunder det faglige niveau blandt de kommunale medarbejdere.

Formål 1:
Udfordringen ved at yde en koordineret indsats er, at der typisk er mange forskellige faggrupper involveret. For at skabe bedre sammenhæng i genoptrænings- og rehabiliteringsforløbene skal der udpeges en hjerneskadekoordinator, som skal bidrage til at sikre koordineringen gennem hele sagsforløbet. Koordinatoren bliver borgerens indgang til Rødovre Kommune på hjerneskadeområdet og har det overordnede ansvar for at guide borgeren og de pårørende igennem det kommunale system.

Vedkommende får blandt andet til opgave at screene alle nye sager på hjerneskadeområdet og sørge for, at sagerne kommer videre til rette afdeling eller sagsbehandler. Derudover skal hjerneskadekoordinatoren bidrage til at styrke det faglige netværk på området, både internt og eksternt. Der skal som en del af projektet desuden udvikles en model for et typisk sagsforløb og et forslag til, hvordan kommunikationen med eksterne aktører kan forbedres.

Koordinatoren får faglig sparring af hjerneskadekoordineringsudvalget (HSK) i Rødovre Kommune og støtte til at lede projektet af Social- og Sundhedsforvalningens sekretariat.

Formål 2:
For at kunne yde en professionel indsats skal medarbejderne have den fornødne faglige viden. Målgruppen for kompetenceudvikling er primært medarbejdere fra visitationsafdelingen, hjælpemiddelafdelingen, træningscentret og jobcentret, i alt ca. 35 personer. Kompetenceudviklingen planlægges af hjerneskadekoordinatoren og varetages af eksterne aktører, eksempelvis de specialiserede tilbud. Undervisningen vil desuden bidrage til at styrke kendskabet til hinandens kompetencer og funktioner og derigennem styrke samarbejdet i de konkrete sagsforløb.

Opfølgning:
Koordinatoren følger via projektets milepæle løbende op på, om projektet bevæger sig i den ønskede retning. I forhold til at måle tilfredsheden gennemføres der som en del af den afsluttende evaluering kvalitative interviews med ca. 60 procent af borgerne og de pårørende. Derudover udsendes der et spørgeskema til alle involverede borgere og pårørende.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er i projektperioden økonomisk neutralt for Rødovre Kommune. Tilskuddene i overslagsårene vil blive indarbejdet i budgetforslag 2013.

Tidsplan

Projektet gennemføres i perioden 5. marts 2012 til 31. december 2014.

Bilag

Bilag 1: Budgetskabelon til genoptræningspuljen
Bilag 2: Rødovre Kommune - revideret projektbeskrivelse
Bilag 3: Rødovre Kommune - revideret budget

Diverse
Sag nr. 34

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.45.
_______________
Britt Jensen 
_______________
Ahmed H. Dhaqane 
   
   
_______________
Henrik Kalat Pedersen 
_______________
Svend Erik Pedersen 
   
   
  _______________
/Ole Pass