Social- og Sundhedsudvalget

06-06-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Lene Due(A)

Sager 48 - 53

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 08.05.2012 - 29.05.2012

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.05.2012 - 29.05.2012

Omsorgssystem til det samlede ældreområde - anlægsregnskab
Sag nr. 49

Sagens kerne

Anlægsregnskab for bevilling til indførelse af omsorgssystemet til det samlede ældreområde. Bevillingen dækker primært over engangsudgifter til brugerlicenser til CSC omsorg, journal, disponering m.v. Endvidere til indkøb af hardware samt udgifter til undervisning.

Indstilling

Omsorgssystem til det samlede ældreområde - anlægsregnskab.

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Bevilling 24.06.2008 2.500.000 kr.
Forbrug 2.327.363 kr.
Mindreforbrug 172.637 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. den 24. juni 2008 til køb af et omsorgssystem.

Bevillingen dækkede over forventede udgifter til:

 • Engangsudgifter til 60 licenser til omsorgsjournalen, der løbende er blevet udvidet med flere funktioner f.eks. korrespondancemeddelser
 • Uddannelse af superbrugere
 • Undervisning i 2-3 dage af samtlige sygeplersker samt social- og sundhedsassistenter i Ældre- Handicapafdelingen (Sundhedsfremme og Visitation, hjemmeplejen, plejehjemmene samt dagcentret), terapeuterne på træningscentret samt Hjælpemiddelafdelingen samt medarbejdere på Dorthe Mariehjemmet.
 • Indkøb af hardware - PC´ere, skærme og printere

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet viser et mindreforbrug på 172.637 kr.

Tidsplan

Anlægget er afsluttet.

Bilag

Bilag 1: Opgørelse over forbrug

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2011
Sag nr. 50

Sagens kerne

Bestyrelsen for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet fremsender regnskab 2011 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet med virkning fra regnskabsår 2010. Aftalen indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede beboere, og såvel over- som underskud er Rødovre Kommune uvedkommende.

Regnskabet for 2011 viser et merforbrug på i alt 257.609 kr. Merforbruget skyldes byggesagsomkostninger på 1.263.873 kr. samt en afstemningsfejl vedr. løn tidligere år på 1.142.639 kr.

Resultatet før ovenstående ekstraordinære poster viser således et overskud på 2.148.903 kr.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Da regnskabsmæssigt over- og underskud er Rødove Kommune uvedkommende, har regnskabet ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Tidsplan

Regnskabet er fremsendt.

Bilag

Bilag 1: Dorthe Mariehjemmets regnskab 2011

Organisatorisk overflytning af Tarzan fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen
Sag nr. 51

Sagens kerne

Rødovre Kommunes nye Sundhedscenter på Egegårdsvej åbnede i foråret 2011. Formålet med Sundhedscenteret er at styrke sundhedsindsatsen i kommunen. Samtidig skal det være det sted, hvor sundhedsindsatsen koordineres, og hvor der sker en vidensopsamling og vidensformidling, så helheden i kommunens sundhedsindsats styrkes.

Projekt Tarzan er ét af Rødovre Kommunes sundhedstiltag, som er målrettet børn og unge i alderen 8 - 12 år. Tarzan er i dag organisatorisk tilknyttet Børne- og Kulturforvaltningen, Kulturafdelingen. Med udgangspunkt i projekt Tarzans formål og indhold har Børne- og Kulturforvalntingen og Social- og Sundhedsforvaltningen drøftet muligheden for en organisatorisk overflytning af Tarzan til Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedscentret.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at aktivitetstilbuddet Tarzan organisatorisk flyttes til Social- og Sundhedsforvaltningen
 2. at ændringen træder i kraft med virkning fra 1. juli 2012

Beslutning

Anbefales.

(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen finder det vigtigt, at der sker en samlet og koordineret vidensdeling og formidling, hvilket er baggrunden for den foreslåede organisatoriske ændring.

Aktivitetstilbuddet Tarzan’s tilbud er målrettet overvægtige børn og unge i alderen 8 -12 år og indeholder holdtræning, individuelle samtaler og madaftener. Hvert år starter 15-20 børn på holdet, som afvikles fra primo august til ultimo juni.

Endvidere har aktivitetstilbuddet Tarzan:

 • startet ”Teen Tarzan”, der er et hold for overvægtige unge i alderen 12 – 16 år, finansieret via TrygFonden.
 • samarbejde med kommunens institutioner, herunder undervisning af personale på både skoler og daginstitutioner
 • samarbejde med Julemærkehjemmene

Derudover har aktivitetstilbuddet Tarzan følgende opgaver og målgrupper i det brede forebyggende sundhedsarbejde:

 • Bevægelseskompagni ved Vestvolden

 • Tumledage, som er åbne arrangementer for 0-5 årige børn og deres familier.Tumledagene giver børn og deres forældre muligheden for at få en positiv oplevelse af bevægelse, leg og sport. De lærer at bruge faciliteterne i Rødovrehallen, og dermed udnytte de faciliteter, der er i nærområdet

 • I samarbejde med sundhedsplejerskerne er der oprettet hold for mødregrupper, hvor der er fokus på sundhed i familien samt gode vaner, der inkluderer kost, motion og bevægelse primært for mødrene samt motorisk træning af børnene

 • Motion/kostvejledning af særligt udsatte familier, som er overvægtige, og som har en inaktiv livsstil (familier som ikke kan nås gennem ”Tarzan” tilbuddet)

Flere af ovennævnte opgaver vil være naturlige at tænke sammen med de aktiviteter, som Sundhedscenteret i dag varetager indenfor fokusområdet kost og motion: Kurser i varigt vægttab, individuel rådgivning ved diætist eller kostvejleder samt motion for de borgere, der har kontakt til Sundhedscenteret.

Med udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse af aktivitetstilbuddet Tarzans opgaver, og ikke mindst med henblik på en større helhedstænkning og bedre udnyttelse af de samlede personaleressourcer, skal det anbefales, at den samlede økonomiske ramme, der er afsat til aktivitetstilbuddet Tarzan, Budget 2012: Kr. 376.400 til løn og kr. 335.700 til aktiviteter overflyttes fra Børne- og Kulturforvaltningens ramme til Social- og Sundhedsforvaltningens ramme i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

Samtidig anbefales det, at det personale, der i dag er ansat i aktivitetstilbuddet Tarzan, organisatorisk overflyttes til Social- og Sundhedsforvaltningens Sekretariat, Sundhedscentret pr. 1. juli 2012. Personalet vil fremover fysisk være placeret i Sundhedscenteret.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De p.t. afsatte budgetmidler overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Social- og Sundhedsforvaltningens budgetramme med virkning fra 1.7.2012, og tilsvarende tilrettes budgetforslag 2013 ff.

Tidsplan

Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. juli 2012.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2012
Sag nr. 52

Sagens kerne

På budget 2012 er der afsat 938.900 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 2. halvår af 2012 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2012 er der i budgettet afsat 655.500 kr. i henhold til serviceloven §18 og 283.400 kr. i henhold til servicelovens §79. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 58 ansøgninger fra 34 foreninger til §18 og 31 ansøgninger til §79.

Under puljen for det frivillige socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger om 343.399 kr. i støtte og under puljen for foreningstilskud §79 om 123.877 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i efteråret 2012 fordeles 206.739 kr. til §18 og 98.377 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper/indsatsområder for 2012, som Social-og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 13. marts 2012.

Målgrupperne/indsatsområderne er:

 • Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet

Der er indkommet 1 ansøgning indenfor "Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer" og 5 ansøgninger indenfor "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordelingen af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på, hvor stor kassebeholdning foreningen råder over i forhold til deres udgifter, hvor mange borgere, der gør brug at tilbuddet eller om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til det sidst nævnte kriterie sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet i aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 19 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • 2 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • 2 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • 3 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • 6 ansøgninger indenfor området "oplysende og årdgivende aktiviteter"
 • 2 ansøgninger indenfor området "andre"

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiverende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal, som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkomne ansøgninger til henholdvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne. I øvrigt henvises til sagerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

98.377 kr.

- §79 puljen til fordeling i efteråret 2012

206.739 kr.

- §18 puljen til fordeling i efteråret 2012

40.000 kr.

- Reserveres til afholdelse af frivillighedskonference.

40.000 kr.

- Reserveres til afholdelse af netværkaften.

30.000 kr.

- Reserveres til kåring af Årets Ildsjæl.

99.617 kr.

- §79 puljen, fordelt i foråret 2012

179.600 kr.

- §18 puljen fordelt i foråret 2012


Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Samlet oversigt - Efterår 2012
Bilag 2: Oversigt over indkomne ansøgninger til frivilligt socialt arbejde §18 - efterår 2012
Bilag 3: Oversigt over indkomne ansøgninger til foreningstilskud §79 - efterår 2012

Diverse
Sag nr. 53

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:30
_______________
Britt Jensen 
_______________
Ahmed H. Dhaqane 
_______________
Lene Due 
_______________
Svend Erik Pedersen 
_______________
Henrik Kalat Pedersen 
 
  _______________
/Ole Pass