Social- og Sundhedsudvalget

14-08-2012

Medlemmer

Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Lene Due(A)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane(A)
Britt Jensen(A)

Sager 54 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 54

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 30.05.2012 - 06.08.2012
 2. Etablering af datastuer i Rødovre

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.05.2012 - 06.08.2012
Bilag 2: Etablering af datastuer i Rødovre

Hjemmehjælp -godkendelse af timepriser 2012
Sag nr. 55

Sagens kerne

Godkendelse af hjemmehjælpens timepriser for 2012.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de foreslåede timepriser godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til reglerne om frit valg indenfor hjemmehjælp, skal der beregnes nye timepriser hvert år. Beregningen skal sikre, at de private leverandører honoreres med timepriser, der afspejler den kommunale udførers reelle udgifter. Det foreslås, at de timepriser de private leverandører får udmeldt svarer til 2011 timepriserne, dog tillagt KL´s pris og lønfremskriving. Se bilag: "Beskrivelse af forslag til timepriser i 2012".

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

De nye timepriser udmeldes til de private leverandører umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen til ikrafttræden 1. januar 2012.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af forslag om timepriser i 2012

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje
Sag nr. 56

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i henhold til lov om social service og retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune.

Derudover har embedslægen gennemført tilsyn på Ældrecenter Broparken, plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, plejehjemmet Engskrænten og plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne inklusiv høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet tilsynsrapporterne på sit møde den 14. april 2012 (sag nr. 27 og 29). Efterfølgende har rapporterne været til høring hos relevante råd. Bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene har drøftet tilsynsrapporterne, og Seniorrådet og Handicaprådet har sendt høringssvar.

Nedenstående er sammendrag af høringssvarene.

Plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd har taget tilsynsrapporterne til efterretning.

Seniorrådet finder, at tilsynsrapporterne overvejende giver et positivt billede af plejehjemmene. Medarbejderne giver dog udtryk for, at de har travlt. Seniorrådet mener, at plejehjemmene bør arbejde med at forbedre dokumentation, medicinhåndtering, patientrettigheder og ernæring som anført ved embedslægens tilsyn.

Seniorrådet bemærker, at der er forskel i tilbagemelding til borgerne, der modtager hjemmehjælp vedrørende ændringer i tid og ved personaleskift. Seniorrådet bemærker dog også, at borgerne overvejende er tilfredse med hjemmehjælpen.

Seniorrådet og Handicaprådet finder det positivt, at Social- og Sundhedsforvaltningen har lavet en aftale med Røde Kors om frivillige vågekoner.

Handicaprådet finder, at der bør arbejdes med sikring af dokumentationen og medicinhåndteringen på plejehjemmene, så den følger Sundhedsstyrelsens vejledning.Handicaprådet noterer med glæde, at indflytningen i Slotsherrens Vænge 6 er foregået uden de store problemer. Handicaprådet ønsker en snarlig afklaring af planer for Tårnvej, idet botilbudet ikke længere er tidssvarende.

Social- og Sundhedsforvaltningen har taget bemærkningerne i høringssvarene til efterretning. Der er i Ældre- og Handicapafdelingen igangsat et arbejde med at udarbejde en standard og en procedurebeskrivelse for dokumentation i omsorgsjournalen, samt medicinhåndteringen. Dette arbejde forventes afsluttet i oktober måned.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service 151 stk.1.
Retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune.
Sundhedsloven § 19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Tilsynet foretages løbende.
Tilsynsrapporterne fremlægges årligt.
Herefter sendes tilsynsrapporterne til høring hos relevante råd.
Høringssvar forelægges, og tilsynsrapporterne forelægges til godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Seniorrådet
Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger og opgørelser over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21.04.2012 til 20.07.2012 har visitationsudvalget modtaget 43 ansøgninger om plejebolig. Fem borgere er efterfølgende afgået ved døden, mens fire borgere har valgt at trække deres ansøgning.

 • 9 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 25.04.2012

 • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30.05.2012

 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27.06.2012

De resterende fire ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.
Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21.04.2012 til 20.07.2012 er 31 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. En af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. To rødovreborgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Af de borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to måneder, er tre borger omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem. Den ene af de tre borgere har den 17.07.2012 modtaget tilbud om plejebolig for 2. gang. De to resterende borgere er fra anden kommune og bor begge på plejehjem.

Se oversigterne over "Rødovreborgere visiteret til plejehjem juli 2012" og "Forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem juli 2012" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54a og Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende ventelistesituation/belægning giver ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Forelægges for Social- og Sundhedsudvalget kvartalsvis.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2011 og 2012 ajourført juli 2012
Bilag 2: Oversigt over Rødovreborgere visiteret til plejehjem juli 2012
Bilag 3: Oversigt over forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem, juli 2012

Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo) inventar og indskud - anlægsregnskab
Sag nr. 58

Sagens kerne

Anlægsregnskab for bevilling til indkøb af inventar samt indskud til 30 af de 60 nyopførte boliger med tilhørende servicearealer på Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo).

Indstilling

Inventar samt indskud til Slotsherrens Vænge 6 - anlægsregnskab

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg

Bevilling 5.587.000
Forbrug 5.431.515
Mindreforbrug   155.485


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. den 30. august 2011 til køb af inventar samt indskud til Slotsherrens Vænge 6.

Oprindeligt blev besluttet, at Slotsherrens Vænge 6 skulle bestå af:

 • 30 rehabiliterings- og akutpladser i stueplan samt
 • 14 almindelige plejehjemspladser samt 16 boliger (bofællesskaber til psykisk udviklingshæmmede) på første sal.

Denne beslutning blev senere ændret, således at hele 1. salen blev etableret som bofællesskaber. Som konsekvens af denne beslutning blev bevillingen nedsat med 413.000 kr., da der ikke skulle indkøbes el-senge m.v. til førstesalen. Den samlede anlægsbevilling lyder således på 5.587.000 kr.

Forbruget på 5.431.515 kr. dækker over:

 • Indskud for 30 rehabiliteringsboliger (Rødovre kommune står som lejer, da det er boliger til midlertidigt ophold)
 • Tomgangshusleje fra overtagelse af det støttede byggeri pr. 15.10.2011 og indtil udlejning af de 30 boliger til bofællesskaberne pr. 1.11.2011
 • Flytteomkostninger i forbindelse med flytning af bofællesskaber
 • Inventar - møblering af stueplan, såvel rehabiliteringsboliger som fælles boligarealer og servicearealer samt inventar til de fælles boligarealer og servicearealer på første sal. Beboerne i bofællesskaberne benytter egne møbler i de private boliger.
 • IKT - såvel hardware som diverse opkoblinger til nettet

Fordelingen af udgifterne fremgår af vedhæftede bilag.

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 155.485 kr.

Tidsplan

Anlægget er afsluttet.

Bilag

Bilag 1: Opgørelse iht. Mål og Midler

Budgetforslag 2013-2016, Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 59

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2013-2016, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2012.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2013-2016, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2012.

Budgetforslaget kan findes på kb-net samt på rk.dk (under punktet "Kommunen").

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag

Bilag 1: Budgetforslag 2013-2016, bilag til SOSU
Bilag 2: Budgetforslag 2013-2016

Kommuneplanstrategi 2012
Sag nr. 60

Sagens kerne

Kommuneplanstrategi 2012 er den overordnede strategi, der ligger til grund for arbejdet med Kommuneplan 2014.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 07.03.2012 til den 02.05.2012. I samme periode, den 17.04.2012, afholdt Rødovre Kommune en cafédebat, hvor alle Rødovres borgere var inviteret til at debattere indholdet i planforslaget.

Kommuneplanstrategi 2012 er en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2012 vedtages endeligt med et nyt afsnit, omhandlende resultatet af høringsperioden og cafédebatten samt enkelte redaktionelle rettelser i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012, samt
 2. at de indkomne idéer fra den offentlige høring herunder cafédebatten medtages i det videre arbejde med Kommuneplanen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget). 

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde:

 1. oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 2. Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 3. en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er vedtaget og offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.04.2011, sag nr. 60, at Rødovre Kommuneplan 2010-2022 skulle gennemgå en temarevision ud fra temaet "vækst gennem bæredygtig byudvikling". Ved en temarevision ændres kun dele af kommuneplanen, hvorfor Kommuneplan 2010-2022 genvedtages for de øvríge dele for en ny 4-årig periode. Baggrunden for denne beslutning var en vurdering af, at den gældende kommuneplan stadig udgør et godt grundlag for kommunens videre udvikling og arbejdsredskab for kommunens administration.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.02.2012, sag nr. 23, Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 "Fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling" og besluttede at sende forslaget i offentlig høring. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 07.03.2012 til den 02.05.2012. I samme periode, den 17.04.2012, afholdt Rødovre Kommune en cafédebat, hvor alle Rødovres borgere var inviteret til at debattere indholdet i planforslaget.

Resultatet af cafédebatten var gode idéer og ønsker til udviklingen af de fem udviklingsområder fra Kommuneplanstrategien. Gennemgående temaer var bl.a. ønsker til en bedre infrastruktur omkring udviklingsområderne, gode rekreative områder, forskønnelse af områderne m.fl. Høringssvarene gav ligeledes mange gode idéer til udviklingen af de forskellige områder, samt ønsker til trafiksanering i flere af udviklingsområderne.

Både resultatet af høringsperioden og cafédebatten er tilføjet som selvstændigt afsnit i Kommuneplanstrategi 2012 på side 18-19, men ellers gav høringssvarene og cafédebatten ikke anledning til ændringer i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012. Der forekommer enkelte redaktionelle rettelser i Kommuneplanstrategi 2012 i forhold til Forslag til Kommuneplanstrategi 2012.

Resultatet af cafédebatten, samt idéerne fra høringssvarene tages med i det videre arbejde med Kommuneplan 2014. Begge dele er behandlet i bilag 2 og 3.

Fokusområder i Kommuneplanstrategi 2012

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst gennem bæredygtig byudvikling. Væksten skal sikres gennem flere tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv i vækst.

I fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling fokuseres på:

 1. vækst i boligmassen for at sikre en alsidig befolkningssammensætning og tiltrække nye borgere,
 2. vækst i erhvervslivet ved at sikre muligheder for nye erhvervstyper og skabe arbejdspladser,
 3. bæredygtige bydele med plads og mulighed for "det rige hverdagsliv".

I Kommuneplan 2010-2022 er der udpeget 4 udviklingsområder: Rødovre Nord, Bykernen, "Irmagrunden" og Rødovre Syd. I Kommuneplanstrategi 2012 tilføjes et femte udviklingsområde, nemlig Islevdal Erhvervskvarter, der sammen med de 4, allerede udpegede områder, udgør attraktive muligheder for at udvikle bolig og erhverv, samt en række andre byfunktioner. Det er i disse fem områder og i sammenhængen mellem dem, at der sættes fokus på at sikre en fortsat vækst i kommunen.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 bygger videre på Kommuneplan 2010-2022 og målet om vækst gennem bæredytig byudvikling for at sikre fremtidens forstad. Den overordnede vision for udviklingen af Rødovre er, at bolig- og erhvervsudviklingen skal styrkes som vækstgeneratorer for hele kommunen.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives det valgte tema, og hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål, indeholder Kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer, f.eks. målet om en alsidig befolkningssammensætning, efterspørgsel af nye typer erhverv i erhvervsområderne mv.

Ligesom sammenhængen med Kommuneplan 2010-2022 - "Det rige hverdagsliv" beskrives.

Kommuneplanstrategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række statslige planer og øvrige projekter i samarbejde med nabokommuner, Regionen og Staten.

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet har vedtaget, at der udarbejdes et fælles afsnit til planstrategierne i de 10 involverede kommuner omkring projektet for en letbane i Ring 3. Dette er indarbejdet sidst i kommuneplanstrategien - i afsnittet "Strategiens forudsætninger".

Den statslige vandplan blev vedtaget december 2011, og der skal tages stilling til, hvilke ændringer dette vil medføre i kommuneplanen.

Miljøministeriet barsler med en revision af fingerplanen og udsendte et debatoplæg om revisioner i marts 2012. Denne revision kan udpege særlige emner, der skal tages stilling til i kommuneplanprocessen. Det vil muligvis betyde tilpasninger i Kommuneplan 2014 for at opnå overensstemmelse mellem Statens planer og kommuneplanen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21- strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2012-2022, der i afsnittet "Bæredygtige Rødovre" og i kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009, Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 1. Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 i august 2012

 2. Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2012 i september 2012

 3. Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2014 september 2012 - ultimo 2013

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2012 til endelig vedtagelse
Bilag 2: Forslag til Kommuneplanstrategi 2012/høringssvar til Forslag til Kommuneplanstrategi. Kommunens kommentarer.
Bilag 3: Opsamling på cafedebatten den 17.04.2012

Diverse
Sag nr. 61

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.