Social- og Sundhedsudvalget

11-09-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 65 - 71

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 07.08.2012 - 03.09.2012
 2. Kommunikationsaftale mellem Kommune og Region

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 07.08.2012 - 03.09.2012
Bilag 2: Kommunikationsaftale mellem Kommune og Region

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Pleje Plus ApS
Sag nr. 66

Sagens kerne

Firmaet Pleje Plus ApS har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Pleje Plus ApS godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb)
 2. at kontraktindgåelse sker med ikraftræden 1. oktober 2012.

Beslutning

Anbefales.
(Økonomiudvalget)

Sagsfremstilling

Pleje Plus ApS har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser. Pleje Plus ApS er godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelser i blandt andet Lolland og Halsnæs Kommuner. Pleje Plus ApS har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at Pleje Plus ApS opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. Firmaet har vedlagt Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med ikrafttræden 1. oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om godkendelse.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - TIPTOP PLEJE.
Sag nr. 67

Sagens kerne

TIPTOP PLEJE har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at TIPTOP PLEJE godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp (ekskl. indkøb)
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Beslutning

Anbefales.
(økonomiudvalget)

Sagsfremstilling

TIPTOP PLEJE har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk bistand (ekskl. indkøb) hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser. TIPTOP PLEJE er godkendt som leverandør af hjemmehjælpsydelser i Københavns Kommune. TIPTOP PLEJE har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at TIPTOP PLEJE opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. Firmaet har vedlagt Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse som leverandør under Fritvalgsordningen.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - KRAM Madservice A/S
Sag nr. 68

Sagens kerne

KRAM Madservice A/S har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af madservice med udbringning hos de borgere, der er visiteret til denne ydelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at KRAM Madservice A/S godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelsen madservice med udbringning
 2. at kontraktindgåelse sker pr. 1. oktober 2012.

Beslutning

Anbefales.
(Økonomiudvalget)

Sagsfremstilling

KRAM Madservice A/S har søgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af madservice med udbringning hos de borgere, der er visiteret til denne ydelse. KRAM Madservice A/S er godkendt som leverandør i bl.a. 22 sjællandske kommuner. KRAM Madservice A/S har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at KRAM Madservice A/S opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af madservice med udbringning.Firmaet har vedlagt serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med ikrafttræden pr. 1. oktober 2012.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om fritvalgsgodkendelse.

Opfølgning på sammenlægningen af Annexet og Skiftesporet pr. 1. januar 2012
Sag nr. 69

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 13. september 2011 (sag nr. 81) at indstille til Kommunalbestyrelsen, at skolebehandlingsprojekterne Annexet og Skiftesporet pr. 1. januar 2012 skulle sammenlægges fysisk på adressen Rødovre Parkvej 403 B, hvor Skiftesporet havde til huse. Social- og Sundhedsudvalget besluttede desuden, at der skulle følges op på sammenlægningen efter ca. et halvt år.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammenlægningen fandt sted i to tempi. Pr. 1. august 2011 blev de to skolesocialprojekter administrativt og ledelsesmæssigt lagt sammen under navnet Udviklingscenter Skiftesporet (US), og pr. 1. januar 2012 blev institutionen fysisk samlet på Rødovre Parkvej 403 B samtidig med, at Annexgårdsvej 10 B blev rømmet. Sammenlægningen medførte nedlæggelse af en lærerstilling, en pædagogstilling, en halv ledelsesstilling og en psykologstilling, men blev opnormeret med en halv familiebehandlerstilling. I alt er der p.t. ansat 19 medarbejdere.

I forbindelse med sammenlægningen blev der fra Social- og Sundhedsudvalgets side udtrykt bekymring for, om de nye rammer ville være optimale for særligt de yngste børn, som kom fra mindre og familielignende rammer på Annexgårdsvej. Denne evaluering fokuserer derfor på sammenlægningens betydning for særligt denne gruppe børn og deres forældre.

På Annexgårdsvej var der de sidste ca. to år indskrevet 12 børn (6-10 år) og ansat to lærere, to pædagoger, en uuddannet medhjælper på deltid, en familiebehandler og en psykolog/leder. Med et børneantal på 12 var den fysiske grænse for, hvor mange personer huset kunne rumme, nået. Sygefraværet var de sidste år stigende uden, at der egentlig kunne peges på andet end det tætte, fysiske samvær med hinanden og børnene som årsag.

Personalet reagerede blandet på beskeden om sammenlægningen. Nogle kunne se en klar fordel i nye og større lokaler og et styrket fagligt miljø med flere kolleger, mens andre var bekymrede for, at sammenlægningen ville betyde et farvel til den særlige dagbehandlingskultur, som gav Annexet rigtig gode resultater med at få børnene tilbage til folkeskolen.

Der var tilsvarende reaktioner fra forældrene. Udsagnene spændte fra: "Det lyder da interessant, og huset er jo også noget slidt og småt” til stor bekymring for, at deres lille barn skulle over på Skiftesporet til ”Alle de store rødder”. Størstedelen af forældrene udtrykte dog glæde over de meget bedre indendørs rammer, selvom enkelte syntes, at Rødovre Parkvej var et stort og uoverskueligt hus.

For at tilgodese denne bekymring er Udviklingscenter Skiftesporet organiseret aldersinddelt fordelt på to etager. I stueetagen var der 20 børn i alderen 6 – 11 år, og på første sal 20 unge i alderen 11 – 16 år. Personalet var fordelt med tre lærere og fire pædagoger i stueetagen, og fire lærere og tre pædagoger på første sal. Det betød, at Annexet rykkede ind i stueetagen sammen med den yngste halvdel af børnene fra det gamle Skiftesporet.

Helt overordnet har denne organisering fungeret rigtig godt. For børnegruppen i stueetagen har flytningen været rimelig uproblematisk. De nye lokaler og den gode plads er en vigtig og positiv faktor for at kunne skabe gode hverdagsrammer for børnene. Den største udfordring rent pædagogisk og lokalemæssigt var knyttet til ungegruppen på første sal. Der har ligget et stort arbejde i at få de ældste børn fra den gamle Skiftesporsgruppe i stueetagen til at fungere godt sammen med de unge fra førstesalen. Det er svært at være en udadreagerende ung mand på 1,90 meter, som synes, at nu skal der lidt gang i gaden, og derfor driller de små i gruppen.

Der er derfor arbejdet med at håndtere denne del af sammenlægningen i foråret 2012, og efter sommerferien er der foretaget en mindre omstrukturering. Nu er der således 18 unge på første sal samt 22 børn i stueetagen. Samtidig er der flyttet en lærer fra første sal ned i stueetagen. Dette ser indtil videre ud til at fungere godt.

De personalemæssige udfordringer ved sammenlægningen har det første halve år handlet om at skabe fælles rammer og faglig kultur for alle medarbejdere. Der er eksemplevis forhandlet ens arbejdstidsregler for henholdsvis pædagoger og lærere, så der nu er ens åbningstid for alle børn og unge (kl. 8.00 – 13.30 alle ugens dage). Lærerne arbejder nu efter en ny arbejdstidsaftale, som giver ledelsen væsentligt bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet.

Det er ledelsens vurdering, at fusionsprocessen endnu ikke er afsluttet, men at sammenlægningen er kommet godt fra start og er på vej i den rigtige retning.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens §52 - forebyggende foranstaltninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Retningslinier for sagsbehandling af underretninger i Børne- og Familieafdelingen
Sag nr. 70

Sagens kerne

Kommunernes Landsforening (KL) har i maj 2012 fremsendt brev til alle borgmestre om kommunernes håndtering af de tunge børnesager. Dette sker på baggrund af en række sager om overgreb mod børn, hvor især de pågældende kommuners håndtering af underretninger har givet anleding til kritik. KL fremsender samtidig et notat med 12 opmærksomhedspunkter for håndtering af underretninger, som har dannet baggrund for Børne- og Familieafdelingens revision af allerede eksisterende retningslinier for sagsbehandlingen af underretninger i afdelingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at retningslinier for sagsbehandlingen af underretninger i Børne- og Familieafdelingen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har gennem lang tid været fokus på kommunernes håndtering af de tunge børnesager. Ankestyrelsen har kulegravet de seneste 10 års værste sager om overgreb mod børn i en rapport af 20. april 2012, hvilket har tydeliggjort vigtigheden af, at pædagoger, lærere og alle omkring børnene underretter og ikke mindst, at kommunerne tager underretningerne alvorligt.

I december 2011 foretog KL en undersøgelse, som viste, at godt 90 pct. af landets kommuner har udarbejdet retningslinier for håndtering af bekymringer for børn og unge, herunder Rødovre Kommune, der siden 2006 har haft standarder for sagsbehandlingen af underretninger.

Siden 2003 er det tværfaglige samarbejde i Rødovre Kommune blevet kaldt for lokalisering. I 2010 blev der udarbejdet en fælles samarbejdsmodel, som bl.a.indebærer, at rådgiverne med myndighedsansvaret deltager i møder på folkeskolerne hver 14. dag og i alle daginstitutioner hver anden måned. Fra 1.februar 2012 er det de samme to rådgivere, der deltager i alle lokaliseringsmøder og på den måde opnår et tættere samarbejde med dagpasningområdet og skolerne, som kender og ser børnene. Samarbejdet bliver lettere og mere smidigt, således at de børn, de professionelle bekymrer sig om, kan blive drøftet, også før en underretning er påkrævet. Forældrene er altid inddraget og giver tilladelse til en evt. drøftelse i Lokaliseringsmøde.

KL har i maj 2012 udarbejdet 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet og opfordrer samtidig til, at de enkelte kommuner efterser egne retningslinier og anvendelsen af disse med henblik på at sikre kvaliteten i håndtering af underretninger.

Opmærksomhedspunkterne omfatter følgende elementer:

 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger
 2. Væsentligt, at alle omkring barnet har en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel
 3. Målrettet samarbejde en forudsætning, når der skal tages hånd om et barn, der udviser tegn på overgreb eller mistrivsel
 4. Forældreinddragelse bør altid vige, hvis hensynet til barnet tilsiger det
 5. Barnet og den unge skal altid høres og inddrages i sagsbehandlingen
 6. Vigtigt med en ensartet opfattelse af, hvad der betragtes som en underretning
 7. Der bør være klare retninglinjer for modtagelse og kategorisering af underretninger
 8. Registrering af underretninger en nødvendighed
 9. Hvem, hvordan og hvornår handles på underretninger og hvem følger op
 10. Væsentligt, at der følges op på tværkommunale underretninger om familier med udsatte børn, der flytter fra og til kommunen
 11. Fagligheden i sagsbehandlingen bør optimeres
 12. Vigtigt med skærpet opmærksomhed på sagsbehandlerskift

Disse punkter samt opfordringen til at efterse Rødovre Kommunes retningslinier for sagsbehandling af underretninger har medført, at Børne- og Familieafdelingen har gennemgået og revideret de eksisterende retningslinier. På baggrund af det store fokus på området både politisk, i medierne og i befolkningen, forelægges disse retningslinier Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§ 152, 153, 153a og 155 om underretningspligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Retningslinierne er trådt i kraft.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af Børne- og Familieafdelingens sagsbehandling, når der modtages en underretning.
Bilag 2: 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

Diverse
Sag nr. 71

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.