Social- og Sundhedsudvalget

09-10-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)

Fraværende

Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 74 - 77

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 04.09.2012 - 01.10.2012
  2. Regeringens oplæg til tilsynsreformen

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 04.09.2012 - 01.10.2012
Bilag 2: Regeringens oplæg til en reform af tilsynet med anbringelsessteder på børne- og voksenområdet.

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde
Sag nr. 75

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Formålet med standarderne er at synliggøre Rødovre Kommunes ydelser og visitationsprincipper på området.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at kvalitetsstandarderne drøftes
  2. at kvalitetsstandarderne sendes i høring.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. januar 2012 status på handicappolitikken 2011 (sag nr. 15). Af sagen fremgik det, at handicaprådet blandt andet ønsker at sætte fokus på "Information og synliggørelse af tilbuddene på det specialiserede socialområde" ved at udarbejde kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne indeholder information om de enkelte ydelsers indhold og omfang, sagsbehandlingsfrister, bevillingskompetence, leverandør af ydelsen m.m. De skal bidrage til at skabe større gennemsigtighed og bedre overblik over Rødovre Kommunes ydelser og visitationsprincipper på det specialiserede voksenområde samt tjene som arbejdsredskab for sagsbehandlerne på området. Målgruppen for standarderne er alle borgere over 18 år i Rødovre med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse samt særlige sociale behov.

Udgangspunktet for visitation af ydelserne er en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation sammenholdt med borgerens ansøgning, ønsker og behov samt økonomiske hensyn.

Kvalitetsstandarderne, der beskriver de generelle principper for visitation, er første trin i arbejdet med at beskrive og tydeliggøre det politiske serviceniveau i form af lokalt vedtagne retningslinjer på området. Næste trin handler om at koble en mere systematisk behovsvurdering på standarderne, der beskriver hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der udløser hvilken ydelse. Derved kommer kvalitetsstandarderne til at indeholde mere veldefinerede rammer for tildeling af ydelserne, end hvad der nu fremgår af standarderne. Det er også aftalt på sigt at supplere med kvalitetsstandarder for børnehandicapområdet.

Med indførelsen af mere systematiske behovsvurderinger gives der et godt afsæt til en videre drøftelse af det politiske råderum på området samt en konkretisering og operationalisering af Rødovre Kommunes politikker, visioner, politiske mål og budget.

Kvalitetsstandarderne sendes i høring hos Handicaprådet,Seniorrådet, Integrationsrådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service, lov om specialundervisning for voksne, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Oktober 2012: Behandling af kvalitetsstandarderne.
Ultimo oktober 2012: Kvalitetsstandarderne sendes i høring i de relevante råd.
December 2012: Behandling af kvalitetsstandarder og eventuelle høringssvar.
Efteråret 2012: Indkøb og implementering af model til behovsvurdering.
September 2013: Opfølgning på kvalitetsstandarderne.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder, indledning
Bilag 2: Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Godkendelse af Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 76

Sagens kerne

KKR har fremsendt Rammeaftale 2013 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Styringsaftalen har virkning fra 1. januar 2013.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at KKR Hovedstadens forslag til styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 - godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

De 29 kommuner i Region Hovedstaden indgår hvert år en rammeaftale, idet kommunerne har ansvaret for i fællesskab at koordinere det specialiserede socialområde, herunder specialundervisningsområdet.

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden godkendte udviklingsstrategien i marts 2012 og har efterfølgende udarbejdet det udsendte forslag til styringsaftale. KKR har anbefalet forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen skal blandt andet sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, der med løbende justeringer har dannet grundlag for kommunernes takstberegninger siden 2007. Som noget nyt er der blevet udarbejdet en model til beregning af efterregulering af budgetafvigelser på mere end +/- 5 procent.

Styringsaftalen indeholder endvidere en aftale om takstudviklingen for det kommende år. KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011 til 2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Aftalen indebar fra 2010 til 2011 2 % reduktion før p/l-regulering, og fra 2011 til 2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. I forhold til taksterne for 2013 anbefaler KKR, at driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning. KKR's sekretariat vil løbende følge op på takstfastsættelserne.

Taksterne for 2013 for Rødovre Kommunes instiutioner er fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2013 og i overensstemmelse med styringsaftalens principper.

Rødovre Kommune skulle have givet tilbagemelding til KKR senest den 24. september 2012, men beklageligvis er KKR's henvendelse ikke nået frem til sagsbehandling i Social- og sundhedsforvaltningen før ultimo september, hvor der modtages en rykker fra KKR grundet manglende tilbagemelding. Derfor denne sene fremlæggelse af sagen. Da styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2012, skal Social- og Sundhedsforvaltningen anmode om at kunne give en foreløbig tilbagemelding til KKR's sekretariat umiddelbart efter fagudvalgsmøderne.

Lov- og plangrundlag

  • Lov om social service.
  • Bekendtgørelse nr. 205 af 13.03.2011 om rammeaftale m.v. på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Oktober 2012 Politisk behandling af Rammeaftale 2013 - styringsaftalen.

Bilag

Bilag 1: Styringsaftale til Rammeaftale 2013

Diverse
Sag nr. 77

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:30
_______________
Britt Jensen 
_______________
Ahmed H. Dhaqane 
_______________
Lene Due 
_______________
Svend Erik Pedersen 
  _______________
/Ole Pass