Social- og Sundhedsudvalget

13-11-2012

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)

Fraværende

Britt Jensen(A)

Sager 78 - 85

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 78

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 02.10.2012 - 05.11.2012
 2. Ledelsesinformation vedrørende Sundhedsaftaler, somatik - forbyggende, januar - maj 2012
 3. Ledelsesinformation vedrørende Sundhedsaftaler, somatik (gen)indlæggelser, januar - marts 2012
 4. Ledelsesinformation vedrørende Sundhedsaftaler, somatik for året 2011
 5. Ledelsesinformation vedrørende Sundhedsaftaler (gen)indlæggelser, for året 2011
 6. Ledelsesinformation vedrørende Sundhedsaftaler, psykiatri, januar - maj 2012
 7. Ledelsesinformation vedrørende Sundhedsaftaler, psykiatri for året 2011
 8. Headspace

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 02.10.2012 - 05.11.2012
Bilag 2: LIS somatik januar - maj 2012
Bilag 3: LIS forebyggelige (gen)indlæggelser jan - marts 2012
Bilag 4: LIS Somatik hele året 2011
Bilag 5: LIS forebyggelige (gen)indlæggelser hele året 2011
Bilag 6: LIS psykiatri jan - maj 2012
Bilag 7: LIS psykiatri hele året 2011
Bilag 8: Headspace

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 79

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem og visitationsudvalgets beslutninger og opgørelser over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21.07.2012 til 20.10.2012 har visitationsudvalget modtaget 39 ansøgninger om plejebolig. En borger er efterfølgende afgået ved døden.

 • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 25.07.2012

 • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 29.08.2012

 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 26.09.2012

Fem af de behandlede ansøgninger er modtaget før perioden 21.07.2012 til 20.10.2012.
To borgere (ægtepar) har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21.07.2012 til 20.10.2012 er 16 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. Fire rødovreborgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Af de borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to måneder, er fire borger omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem. To af de fire borgere er fra anden kommune og bor begge på plejehjem.

Vanskelighederne ved at opfylde plejeboliggarantien skyldes et væsentligt antal mindre ledige plejeboliger i perioden end normalt. Grundet det massive pres på kommunens generelle venteliste har de kommuner, hvis borgere der søger plejebolig via den generelle venteliste, modtaget besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigterne over "Rødovreborgere visiteret til plejehjem oktober 2012" og "Forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem oktober 2012" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54 og Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende ventelistesituation/belægning giver ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Forelægges for Social- og Sundhedsudvalget kvartalsvis.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2011 og 2012 ajourført oktober 2012
Bilag 2: Oversigt over Rødovreborgere visiteret til plejehjem oktober 2012
Bilag 3: Oversigt over forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem, oktober 2012

Varetagelse af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet
Sag nr. 80

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger et forslag til fremtidig varetagelse af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at det udarbejdede forslag til varetagelse af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet godkendes
 2. at Hjælpemiddelafdelingens budgetter tilrettes, så de afspejler ændringen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukningen af Hjælpemiddelcentralen godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 8. december 2009 (sag nr. 99) et forslag, der imødekom rødovreborgeres behov for specialrådgivning på hjælpemiddelområdet. Forslaget indebar, at der blev ansat en medarbejder fra Hjælpemiddelcentralen med de nødvendige faglige kompetencer inden for specialrådgivning.

Denne medarbejder er imidlertid ophørt i sin stilling pr. september 2012, så det er ikke længere muligt at varetage denne funktion i Rødovre Kommunes regi. På den baggrund har Social- og Sundhedsforvaltningen drøftet muligheden for at indgå en aftale med Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, om køb af specialrådgivning inden for hjælpemiddelområdet.

PTU tilbyder specialrådgivning til børn, unge og voksne, herunder siddestillingsanalyse, afprøvning af hjælpemidler og uvildig rådgivning til en fast timepris på kr. 930. Specialrådgivningen foregår primært på PTU, men hjemmebesøg vil også være muligt. Rødovre Kommune vil for så vidt angår hjemmebesøg sørge for transporten til og fra PTU.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 10, stk. 4.
Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er udgiftsneutalt, da den nuværende normering nedsættes med 498.400 kr. (2013 niveau). Denne nedsættelse af normeringen modsvares af tilsvarende mindreindtægter fra andre kommuner, der ikke længere vil kunne købe ydelserne i Rødovre Kommune.

Tidsplan

1. december: Forventet indgåelse af aftale.

Nedlæggelse af Ulla Nielsens
Sag nr. 81

Sagens kerne

Civilstyrelsen fremsender regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 med anmodning om bestyrelsens godkendelse. Samtidig oplyses, at Civilstyrelsen vil se velvilligt på en ansøgning fra bestyrelsen om, at fonden opløses.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 godkendes
 2. at der indsendes dokumentation for, at de bundne midler er afbragt i en godkendt forvaltningsafdeling 
 3. at Civilstyrelsen ansøges om ophævelse af fonden

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Civilstyrelsen har gennemgået regnskabet for 2011 og anmoder bestyrelsen om at indsende et underskrevet regnskab, inden Civilstyrelsen tager endelig stilling til regnskabet. Bestyrelsen er i dette tilfælde Social- og Sundhedsudvalget i henhold til fundatsen for legatet, jf. bilag til sagen.

Samtidig skal der indsendes dokumentation for, at fondens bundne midler er anbragt i en godkendt forvaltningsafdeling, at der er oprettet en særskilt bank- eller sparekassekonto, hvor kontante midler, der hidrører fra den bundne kapital jf. anbringelsebekendtgørelsens §§ 3, 16, 17 og 18. Denne dokumentation er tilvejebragt ved oprettelse af særlig konto i Nykredit, jf. bilag til sagen.

Endeligt oplyser Civilstyrelsen, at en række fonde med beskedne kapitaler er blevet ophævet i de senere år. I dette tilfælde, hvor kapitalen andrager 286.218,67 kr., henleder Civilstyrelsen således bestyrelsens opmærksomhed på, at det er muligt at søge fonden opløst, og at styrelsen vil se velvilligt på en ansøgning. Såfremt fonden opløses, kan kapitalen uddeles til formålet over en periode på op til 3 år.

Det anbefales på den baggrund at opløse fonden.

Lov- og plangrundlag

Fundats for Ulla Nielsens "Engskrænten" legat.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

I forhold til plejehjemmet Engskrænten vil plejehjemmet få mulighed for at yde støtte til glæde for beboerne, f.eks. udflugter, arrangementer o.s.v. for et beløb af 286.218,67 kr. inden for de næste 3 år.

Tidsplan

30. november 2012: frist for svar til Civilstyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Skrivelse fra Justitsministeriet - Civilstyrelsen med bilag

Anmodning om godkendelse som leverandør til Fritvalgsordning (Hjemmehjælp) - Dansk Husmor Hjælp ApS.
Sag nr. 82

Sagens kerne

Dansk Husmor Hjælp ApS har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp hos de borgere, som er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Dansk Husmor Hjælp ApS godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp
 2. at kontraktindgåelse sker pr. 1. december 2012

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Dansk Husmor Hjælp ApS har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp hos de borgere, som er visiteret til disse ydelser.

Dansk Husmor Hjælp ApS er godkendt som leverandør af ovennævnte hjemmehjælpsydelser i følgende kommuner: Dragør, Tårnby, Frederiksberg, København samt Hvidovre.

Dansk Husmor Hjælp ApS har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Firmaet har vedlagt underskrevet erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med virkning fra 1. december 2012.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse som Frit valgsleverandør

Anmodning om godkendelse som leverandør til Fritvalgsordning (Hjemmehjælp) - Löween Rengøring og Hjemmeservice.
Sag nr. 83

Sagens kerne

Löween Rengøring og Hjemmeservice har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Löween Rengøring og Hjemmeservice godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne
  personlig pleje og praktisk hjælp
 2. at kontraktindgåelse sker pr. 1. december 2012

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Löween Rengøring og Hjemmeservice har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt efter fritvalgsordningen som leverandør af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp hos de borgere, der er visiteret til disse ydelser.

Löween Rengøring og Hjemmeservice er godkendt som leverandør af ovennævnte ydelser i Albertslund Kommune.

Löween Rengøring og Hjemmeservice har udfyldt servicestyrelsens fritvalgsblanket af hvilken, det fremgår, at firmaet opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med virkning fra 1. december 2012.

Bilag

Bilag 1: Indsendt Fritvalgsblanket

Opsigelse af driftsaftale med Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 84

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en sag om opsigelse af driftsaftalen med Rødovre Ungdomspension.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at driftsaftalen med Rødovre Ungdomspension opsiges pr. 31.12.12 med ni måneders varsel
 2. at opsigelsesproceduren af personalet på Rødovre Ungdomspension indledes.

Beslutning

Anbefales
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På baggrund af en faldende belægning på Rødovre Ungdomspension (RUP) besluttede Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 15. maj 2012 (sag nr. 40), dels at forvaltningen skulle indlede forhandlinger med bestyrelsen for Rødovre Ungdomspension om opsigelse af driftsaftalen, dels at der skulle fremlægges en sag om afviklingen af RUP og forslag til eventuel fremtidig anvendelse af RUP´s lokaler på Elektravej.

Der er igennem de seneste par år iværksat forskellige tiltag på RUP med henblik på at opnå en højere og mere stabil belægningsprocent ved at tilbyde flere forskellige anbringelsesformer. Målet var at opnå en belægningsprocent på minimum 90 procent og sikre fremtidig drift. Af en sag fra septembermøderækken 2011 (sag nr. 80) fremgår det, at hvis dette mål ikke er opfyldt pr. 31. marts 2012, vil Social- og Sundhedsforvaltningen forelægge en sag for Social- og Sundhedsudvalget om opsigelse af driftsaftalen med RUP. Ved udgangen af 2011 var belægningsprocenten på godt 89, men pr. 31. marts 2012 var den faldet til 78, og den forventes at falde yderligere til 76 ved udgangen af 2012.

Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af opsigelsen er imidlertid ikke tilstrækkelig. Af vedtægterne for Rødovre Ungdomspension fremgår det, at en opsigelse af drifstaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derfor forelægges sagen nu også for Kommunalbestyrelsen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at afklare og beskrive mulighederne for fremtidig anvendelse af lokalerne på Elektravej. Arbejdsgruppen har endnu ikke udarbejdet et endeligt forslag. Forslaget forventes forelagt på januarmøderækken.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Rødovre Ungdomspension, jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af opsigelsen af driftsaftalen er indarbejdet i budget 2013.

Tidsplan

Den 27. november 2012: Kommunalbestyrelsen behandler forslaget.

Den 28. november 2012: Den påtænkte opsigelse sendes til høring hos de berørte medarbejdere på Rødovre Ungdomspension.

December 2012: Den endelige opsigelse udsendes efter høringsfristen.

Januar 2013: Forslag til eventuel fremtidig anvendelse af RUPs lokaler på Elektravej forelægges til politisk behandling.

Ultimo april 2013: RUP forventes at ophøre som ungdomspension.

Bilag

Bilag 1: RUP vedtægter
Bilag 2: RUP driftsaftale

Diverse
Sag nr. 85

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.