Social- og Sundhedsudvalget

04-12-2012

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 91 - 95

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 91

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 06.11.2012 - 26.11.2012
 2. Ledelsesinformation for psykiatri, januar - juni 2012
 3. Ledelsesinformation vedrørende forebyggende (gen)indlæggelser og for perioden januar - juni 2012

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social 06.11.2012 - 26.11.2012
Bilag 2: Ledelsesinformation for psykiatri januar - juni 2012
Bilag 3: Ledelsesinformation vedrørende forebyggende (gen)indlæggelser og for perioden jan - jun 2012

Rødbo, boliger og servicearealer, skema C
Sag nr. 92

Sagens kerne

DAB har som forretningsfører for Rødovre Kommune på opførelse af Slotsherrens Vænge 6 (tidligere Rødbo) fremsendt skema C med ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet for Slotsherrens Vænge 6, bolig- og servicearealer.

Indstilling

Fællesforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at skema C vedrørende opførelse af boliger og servicearealer til Slotsherrens Vænge 6 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 26. januar 2010 (sag nr. 8) skema B vedrørende opførelse af bolig- og servicearealer til Slotsherrens Vænge 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte en samlet budgetteret anskaffelsessum på kr. 121.247.000. Byggeriet er afsluttet og endeligt regnskab er fremsendt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det fremgår af det fremsendte skema C, at den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør i alt kr. 118.320.000. Den samlede anskaffelsessum vedrørende bolig- og servicearealer er således reduceret med kr. 2.927.000 i forhold til den budgetterede anskaffelsessum, hvilket skyldes en væsentlig besparelse på byggelånsrenterne.

I anskaffelsessummen er reserveret i alt kr. 912.000 til afsatte poster. Kommunen vil modtage dokumentation for afsatte beløb senest seks måneder efter godkendelse af skema C.

Anskaffelsessummen vedrørende boligdelen udgør kr. 96.011.000, som finansieres med kr. 87.370.000 realkreditlån, kr. 1.920.200 beboerindskud og kr. 6.720.800 grundkapitalydelse. I forbindelse med politisk behandling af skema B godkendte Kommunalbestyrelsen en budgetteret udgift på kr. 98.429.000.

Anskaffelsessummen vedrørende servicearealerne udgør kr. 22.309.000, som finansieres med indskud af grundkøbesum på kr. 13.998.000 og kommunale anlægsudgifter på kr. 8.311.000. I forbindelse med godkendelse af skema B godkendte kommunalbestyrelsen en budgetteret udgift på kr. 22.818.000.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v., kapitel 10 vedrørende byggeriets afslutning, samt kapitel 12 om tilskud til servicearealer.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessummen på kr. 96.011.000 vedrørende boliger finansieres ved:

Realkreditlån 91% kr. 87.370.000
Grundkapitalydelse 7% kr. 6.720.000
Beboerindskud 2% kr. 1.920.000


Den årlige boligafgift i 2013 udgør 1.280 kr. pr. m2 (godkendt i Kommunalbestyrelsesmøde d. 25. september 2012, sag nr. 261). Den lavere anskaffelsessum vil blive indregnet i boligafgifterne fra 2014 og frem i form af lavere kapitaludgifter.

Anskaffelsessummen for servicearealerne på kr. 22.309.000 finansieres ved:

Indskud af grundkøbesum for servicearealer kr. 4.820.000
Indskud af restgrundkøbesum for boligdelen kr. 9.178.000
Restfinansiering kr. 8.311.000
Ialt kr. 22.309.000Den lavere anskaffelsessum på servicearealerne kan tilføres kassen i form af mindreforbrug på kr. 509.000 vedrørende den anlægsbevilling til restfinansiering på kr. 8.820.000, der blev givet ved skema B og frigivet ved byggeriets start. Der aflægges anlægsregnskab efter godkendelse af skema C, når kommunen har modtaget det overskydende beløb fra DAB.

Ved skema B blev der endvidere givet en anlægsbevilling vedrørende udgifter og indtægter ved byggeriets afslutning: Hjemtagelse af statstilskud til opførelse af almene boliger på kr. -2.400.000, momsrefusion vedrørende opførelse af servicearealerne på kr. -3.600.000 samt beboerindskud vedrørende rehabiliteringspladser på kr. 1.000.000.

Beboerindskuddet er dog afholdt i anlægsregnskabet vedrørende indkøb af inventar til bygningen (Kommunalbestyrelsen 28. august 2012, sag nr. 244). Der kan derfor forventes et mindreforbrug på anlægsbevillingen på kr. 1.000.000 og samtidig mindreindtægter vedrørende momsrefusion på kr. 128.000 som følge af den lavere anskaffelsessum på servicearealerne. Der aflægges regnskab for denne anlægsbevilling efter 1. april 2013, når statstilskuddet er udbetalt.

Tidsplan

Anlægsregnskab for restfinansiering af servicearealer forventes fremlagt februar 2013

Anlægsregnskab for statstilskud, momsrefusion m.v. forventes fremlagt maj 2013

Regnskab for afsatte beløb, som indgår i skema C, modtages fra DAB senest 17. juni 2013

Bilag

Bilag 1: Brev af 6. juni 2012 fra DAB med skema C for boliger og serviceareal

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - Forår 2013
Sag nr. 93

Sagens kerne

På budget 2013 er der afsat 961.300 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2013 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at forslag til fordeling af midlerne godkendes

Beslutning

Ahmed Dhaqane (A) erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2013 er der i budgettet afsat 668.500 kr. i henhold til servicelovens §18 og 292.800 kr. i henhold til servicelovens §79. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 67 ansøgninger fra 34 foreninger til §18 og 33 ansøgninger til §79.

Under pujlen er det frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger om 517.808 kr. i støtte og under pujlen for foreningstilskud §79 om 149.738 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i foråret 2013 fordeles 279.150 kr. til §18 og 102.995 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper for 2012, som Social-og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 13. marts 2012.

 • Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet

Der er ikke modtaget ansøgninger til "Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer" og 1 ansøgning indenfor "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordelingen af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på, hvor stor kassebeholdning foreningen råder over i forhold til deres udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet eller om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til det sidst nævnte kriterie sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet i aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 17 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • 5 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • 2 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • 5 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • 5 ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter".

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiviterende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkomne ansøgninger til henholdvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne. I øvrigt henvises til sagerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

 

102.995 kr.

  §79 pujlen til fordeling i foråret 2013

279.150 kr.

  §18 pujlen til fordeling i foråret 2013

40.000 kr.

  Til afholdelse af Frivillighedskonference reserveres

40.000 kr.

  Til afholdelse af Netværksaften reserveres

30.000 kr.

  Til kåring af Årets Ildsjæl reserveres

134.805 kr.

  §79 pujlen til fordeling i efteråret 2013

334.350 kr.

  §18 pujlen til fordeling i efteråret 2013

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Samlet oversigt
Bilag 2: Indkomne ansøgninger §18, forår 2013
Bilag 3: Indkomne ansøgninger §79, forår 2013

Opfølgning på økonomistyringsinitiativer i Social- og Sundhedsforvaltningen
Sag nr. 94

Sagens kerne

I november 2011 blev der forelagt en opfølgning på de forskellige analyser, der var blevet iværksat på Social- og Sundhedsforvaltningens områder i 2011 i forlængelse af regnskabsresultatet for 2010 (SOSU sag nr. 94, ØU sag nr. 240; november 2011). Sagen omfattede en samlet oversigt over de iniativer, Forvaltningen ville tage i forlængelse af analyserne.

Der er udarbejdet et notat som giver en status på arbejdet med disse initiativer - suppleret med en oversigt over den økonomiske udvikling på de implicerede områder siden 2010. Endvidere redegøres der kort for forventningen til budgetoverholdelsen i 2013 på disse områder.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at statusnotatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomisk Oversigt, april måned 2011 (ØU sag nr. 93) fik Økonomiudvalget forelagt en budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Siden blev der foretaget en ekstern undersøgelse på børne- og ungeområdet og voksenhandicapområdet af konsulentfirmaet Incitare (SOSU sag nr. 83, ØU sag nr. 199; september 2011).

I november 2011 blev der som nævnt forelagt en samlet oversigt over planlagte tiltag i forlængelse af budgetanalysen og den eksterne undersøgelse. De fremadrettede initiativer blev samlet under fire temaer:

 1. Strategi for udvikling af tilbudsvifte
 2. Økonomisk styringskultur
 3. Organisering
 4. Nye metoder til vurdering af ressourcebehov på ældreområdet

 

Ifølge notatets tidsplan skulle der ske en samlet opfølgning på anbefalingerne i den eksterne undersøgelse i september 2012. Dette sker – med en mindre forsinkelse – i denne sag, idet der dog ikke skelnes mellem, om anbefalingerne kommer fra den ene eller anden undersøgelse.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De iværksatte initiativer har været medvirkende til en udgiftsdæmpning på de berørte områder og givet en større fleksibilitet i valg af tilbud til unge med særlige behov. Det er forventningen, at de udestående initiativer primært vil bidrage til at fremme styringen på området ved at skabe større overblik over- og større bevidsthed om sammenhængen mellem behov, ressourceforbrug og effekt.

Tidsplan

Forvaltningen forventer, at de endnu ikke gennemførte inititativer bliver gennemført i løbet af 2013.

Bilag

Bilag 1: Status på planlagte initiativer i forlængelse af budgetanalyse på Social- og Sundhedsforvaltningens område

Diverse
Sag nr. 95

Sagens kerne

Beslutning

Formanden orienterede om "Årets Ildsjæl" 2012.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:45
_______________
Britt Jensen 
_______________
Ahmed H. Dhaqane 
   
   
_______________
Lene Due 
_______________
Svend Erik Pedersen 
   
   
_______________
Henrik Kalat Pedersen 
 
   
  _______________
/Ole Pass