Social- og Sundhedsudvalget

12-02-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Fraværende

Svend Erik Pedersen(F)

Sager 7 - 13

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 08.01.2013 - 04.02.2013
 2. Særlig tema til rammeaftalerne for 2014 - godkendelse og tilsyn
 3. Orientering om styrkelse af det forebyggende arbejde for førskolebørn

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 7.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.01.2013 - 04.02.2013
Bilag 2: Udmelding særligt tema 2014
Bilag 3: Orientering om styrkelse af det forebyggende arbejde for førskolebørn

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 8

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem og visitationsudvalgets beslutninger og opgørelser over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 8.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21.10.2012 til 20.01.2013 har visitationsudvalget modtaget 44 ansøgninger om plejebolig. Tre borgere har efterfølgende trukket deres ansøgning, og to borgere er afgået ved døden.

 • 15 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 31.10.2012

 • 5 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 28.11.2012

 • 11 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 19.12.2012

De resterende otte ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.
Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21.10.2012 til 20.01.2013 er 19 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. To af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. To rødovreborgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Af de borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to måneder, er fem borger omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem. To af de fem borgere er fra anden kommune og bor begge på plejehjem. Af de resterende tre borgere er et ægtepar, der ønsker at flytte samtidig og på det samme plejehjem.

Vanskelighederne ved at opfylde plejeboliggarantien skyldes fortsat, at der specielt i 3. kvartal af 2012 var et væsentligt antal mindre ledige plejeboliger end normalt. Grundet det massive pres på kommunens generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere der søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigterne over "Rødovreborgere visiteret til plejehjem januar 2013" og "Forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem januar 2013" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54 og Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende ventelistesituation/belægning giver ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Forelægges for Social- og Sundhedsudvalget kvartalsvis.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2012 og 2013 ajourført januar 2013
Bilag 2: Oversigt over forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem januar 2013
Bilag 3: Oversigt over Rødovreborgere visiteret til plejehjem januar 2013

Reviderede vedtægter for Seniorrådet
Sag nr. 9

Sagens kerne

I medfør af § 33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastsættes vedtægterne for Seniorrådet af Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Seniorrådet revideret rådets vedtægter.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de reviderede vedtægter for Seniorrådet godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 9.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Seniorrådets vedtægter fra 2003 er revideret på baggrund af ændret praksis og lovændringer.

Seniorrådet sammensætning er uændret - 15 medlemmer.

Valgperioden ændres fra den nuværende praksis med valg hvert 2. år, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg, til valg hvert 4. år. Seniorrådets funktionsperiode er herefter fire år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at valget afholdes første gang i januar 2014, med konstituering af det nye Seniorråd den 1. marts 2014.

Seniorrådet har udarbejdet et brev til Kommunalbestyrelsen, hvori de udtrykker ønske om, at valget afholdes samtidig med valget til Kommunalbetyrelsen. Forvaltningen fastholder dog sit forslag om valg til januar ud fra en argumentation om, at valget til Seniorrådet ikke er et politisk valg. Repræsentanterne er borgere, der er engagerede i ældre- og seniorområdet og ikke i partipolitik. Hvis valget afholdes samtidig med Kommunalvalget, sker der en uhensigtsmæssig sammenblanding af de to demokratiske processer.

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-35.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til vedtægter for Seniorrådet
Bilag 2: Brev fra Seniorrådet til Kommunalbestyrelsen

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2013
Sag nr. 10

Sagens kerne

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Kvalitetsstandarderne skal revideres en gang om året og indeholder fire områder:

 • Krav til leverandører
 • Krav til ydelser
 • Standarder for personlig pleje, praktisk hjælp og masservice
 • Priskrav

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de reviderede kvalitetsstandarder for 2013 drøftes

 2. at kvalitetsstandarderne sendes til hørring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet

 3. at de reviderede kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i april 2013

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 10.
Godkendt.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2013 har Kommunalbestyrelsen fastholdt serviceniveauet fra 2011 og 2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor kun foretaget enkelte ændringer i kvalitetstandarderne.

Ved visitation til indkøb af dagligvarer foreslås en ændring af visitationspraksis, således at borgere, der har pc med internetadgang, og som selv kan bestille dagligvarer over internettet, ikke visiteres til indkøb af dagligvarer.

I kvalitetsstandarden for den personlige hjælperordning, BPA (borgerstyret personlig assistance) efter § 96 i serviceloven har der ikke været beskevet et serviceniveau for kortvarige ferieophold i udlandet. Borgeren kan tage BPA-ordningen med ved midlertidige ophold i udlandet i op til en måned.

Til dækning af den faste hjælpers opholds- og rejseudgifter kan kommunen mod dokumentation yde et tilskud på op til 4.000 kr. pr. uge i højst to uger årligt. Dette gælder også eventuel anden hjælper. Hvis ekstra hjælp er påkrævet, for at ferien kan gennemføres, kan kommunen efter en konkret vurdering yde tilskud til ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, f.eks. ekstra hjælpertimer eller anden hjælper i op til 14 dage. Det ydes ikke diæter til hjælper.

Timepriser for 2013 vil blive forelagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i april 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2013.

Tidsplan

Ikrafttræden den 1. maj 2013.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2013

Redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2012.
Sag nr. 11

Sagens kerne

Orientering om behandling af førtidspensionssager i 2012.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2012 tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 11.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at afgørelserne om førtidspension skal fremlægges en gang om året til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Der har i 2012 været afholdt 11 møder i pensionsnævnet, hvor der er truffet afgørelse i 134 sager. Der er tilkendt førtidspension i 122 sager, meddelt 11 afslag og en ansøger har trukket ansøgningen tilbage.

Det betyder, at der i 2012 er behandlet syv sager færre end i 2011, men tilgengæld tilkendt otte flere førtidspensioner. Ud af de 122 sager der har fået tilkendt førtidspension, har 43 personer fået den tilkendt i november og december, blandt andre en del langvarige arbejdsløse ledighedsydelses modtagere, jf. budget beslutningerne.

Ialt 27 personer modtog ledighedsydelse inden pensionstilkendelsen.

11 personer har ønsket deres sag behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag i henhold til lovens § 17. Alle disse har fået afslag på deres ansøgninger, primært begrundet i at der ikke har været tale om alvorlige helbredsmæssige lidelser, der forhindrede arbejde i et vist omfang samt begrundet i manglende arbejdsprøvning.

Der har i 2012 været fem ankesager på området, som alle er blevet stadfæstet.

Begrundelserne for tilkendelse af førtidspension har i 51 sager været psykiske lidelser, i 55 sager fysiske lidelser, i 13 sager cancer og resten en blanding af fysiske og psykiske lidelser.

Aldersmæssigt er der tilkendt 24 pensioner til personer under 40 år, 27 pensioner til personer i alderen 41 til 50 år, 59 pensioner til personer i alderen 51 til 60 år og 12 pensioner til personer over 60 år.

Knap 30% af pensionerne, svarende til 33 personer, er tilkendt personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Det skal bemærkes, at der i løbet af december er rejst en række sager efter § 17, som endnu ikke er afgjort. Ligesom der i januar 2013 er tilkendt tre pensioner rejst i december 2012.

Lov- og plangrundlag

Lov om social pension §§ 16, 17, 18 og 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og status for 2012
Sag nr. 12

Sagens kerne

Handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og status på handleplan 2012 forelægges til godkendelse.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og status på sundhedsindsatsen 2012 godkendes

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2013, sag nr. 12.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Liste O ønsker, at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges handleplan for sundhedsindsatsen for det kommende år og status for sundhedsindsatsen i det forløbne år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2013 får sundhedsområdet et ekstra boost. Udover de mange aktiviteter, der fortsætter fra 2012, vil der i 2013 være fokus på tilbud til borgerne generelt i Rødovre, samt tilbud til særlige målgrupper som psykisk sårbare borgere, borgere med anden etnisk baggrund end dansk, ældre og børn og unge. Derudover udvides rehabiliteringindsatsen for borgere med kronisk sygdom til at omfatte borgere med kræft og hjerte- karsygdomme ud over de nuværende tilbud til borgere med KOL, type2diabetes og demens.

Sundhedscenteret skal i 2013 markeres som borgerens indgang til sundhedsområdet i kommunen. Der tilbydes som noget nyt sundhedstjek til alle borgere og åben vejning for borgere, som ønsker at tabe sig. Der vil derudover blive afholdt kurser og temaarrangementer i stresshåndtering og mindfullness.

Der skal i 2013 være ekstra fokus på synliggørelse af aktiviteterne i sundhedscenteret. Derfor skal der udarbejdes en kommunikationsstrategi med helt konkrete tiltag, der iværksættes i 2013. Ligesom der skal etableres et aktivitetsområde omkring sundhedscenteret, som både borgere, der kommer forbi, og brugere af sundhedscenteret, kan benytte sig af.

For en uddybning af aktiviteterne i handleplan for sundhedsindsatsen 2013 se notatet "Rødovre Kommune en sund by - sundhedsindsatsen i 2013" som er bilag 1 til sagen.

2013 bliver også året, hvor sundhedspolitikken skal revideres. Den nuværende sundhedspolitik blev udarbejdet i 2006, og i de syv år der er gået, er der sket meget på sundhedsområdet. Der skal i 2013 tilrettelægges en politisk proces med inddragelse af borgere, medarbejdere og andre interessenter for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som er faglige anbefalinger for indsasten, og KL´s oplæg om det nære sundhedsvæsen er inddraget ved udarbejdelsen af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 og vil også blive inddraget ved revideringen af sundhedspolitikken.

Der vil fortsat være udvikling af samarbejde på tværs og styrkelse af de sunde rammer i alle forvaltninger, synlighed og målrettet kommunikation sideløbende med en udvikling af sundhedstilbud af høj faglig kvalitet, som efterspørges af borgerne.

Følgende bilag er tilknyttet sagen:

 • Bilag 1 er notatet "Rødovre Kommune en sund by - sundhedsindsatsen i 2013", som er en opsummering af aktiviteterne i handleplan 2013
 • Bilag 2 er selve handleplan for sundhedsindsatsen 2013, som er en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne.
 • Bilag 3 er et overblik over økonomien for handleplan for sundhedsindsatsen 2013.
 • Bilag 4 er status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2012.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag 3.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat om sundhedsindsatsen i 2013
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2013 i Rødovre Kommune
Bilag 3: Bilag om økonomien 2013 og 2014
Bilag 4: Oversigt over status på handleplan 2012

Diverse
Sag nr. 13

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.