Social- og Sundhedsudvalget

05-03-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)

Sager 17 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 17

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 05.02.2013 - 26.02.2013

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 17.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.02.2013 - 26.02.2013

Status og handleplan for ældrepolitikken 2013
Sag nr. 18

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på ældrepolitikken 2012 og handleplan for 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på ældrepolitikken 2012 og handleplanen for 2013 godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 18.
Godkendt.

Sagsfremstilling

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den reviderede udgave af Rødovre Kommunes ældrepolitik (sag nr 53). Det blev samtidig vedtaget, at der hvert år skulle gøres status på politikken og udarbejdes en handleplan for det kommende år. Handleplan for 2013 er således den første samlede handleplan på ældreområdet.

Ældrepolitikken skal ses i sammenhæng med handicappolitikken, sundhedspolitikken og frivillighedspolitikken, idet disse politikker til sammen udgør en helhed, og handleplanerne for de andre politikker berører også ældrepolitikkens målgrupper.

I 2013 er der flere områder, der får særligt fokus. Det igangværende paradigmeskift, hvor hjælpen både skal være kompenserende og aktiverende, og det forebyggende element vil gennemsyre de fleste initiativer i 2013. Der vil desuden komme endnu større fokus på implementering af forløbsprogrammer for demens. Et stigende antal borgere får stillet diagnosen demens, og det viser sig, at denne gruppe af borgere har vidt forskellige behov for støtte og hjælp. Det sidste fokusområde for 2013 er kompetenceudvikling af Ældre- og Handicapafdelingens medarbejdere. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og ældreomsorgen stiller større krav til medarbejdernes viden og kompetencer. Det gælder både de faglige kompetencer og kompetencer inden for kommunikation, den anerkendende tilgang og konfliktløsning. Ligeledes bliver ledere på alle ledelsesniveauer styrket både fagligt og organisatorisk.

Samlet set vil der fortsat arbejdes på at styrke koordinering og sammenhæng i indsatsen på tværs af afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes ældrepolitik
Lov om social service
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Sundhedsloven
Lov om frit valg.

Økonomiske konsekvenser

Handleplanens initiativer følger budgettes rammer.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status og handleplan for ældrepolitikken 2012/2013

Kvalitetsstandard for handicapkørsel efter lov om social sevice § 117
Sag nr. 19

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandard for handicapkørsel med Movia Flextrafik som leverandør.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at kvalitetsstandarden drøftes
 2. at kvalitetsstandarden sendes i høring.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 19.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar 2013 (sag nr. 4) kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Seniorrådet fremkom i sit høringssvar med et ønske om, at der også blev udarbejdet en kvalitetsstandard på handicapkørsel udført af Movia Flextrafik. Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en kvalitetsstandard for ydelsen.

Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 117
Rødovre Kommunes Handicappolitik
Rødovre Kommunes Ældrepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts 2013: Drøftelse af kvalitetsstandard i Social- og Sundhedsudvalget.
Marts 2013: Kvalitetsstandarden sendes i høring.
Maj 2013: Godkendelse af kvalitetsstandarden.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandard for handicapkørsel . Flextrafik

Særlige indsatsområder på frivillighedsområdet 2013
Sag nr. 20

Sagens kerne

Social og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til særlige målgrupper og indsatsområder på frivillighedsområdet 2013.

I henhold til Rødovre Kommunes frivillighedspolitik skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper og indsatsområder. Forvaltningen foreslår følgende:

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet (videreføres).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til indsatsområder godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 20.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lov om social service § 18, stk. 2 årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

I henhold til Rødovre Kommunes frivillighedspolitik skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper og indsatsområder. Det betyder ikke, at kun foreninger og organisationer, der søger til de udpegede områder, modtager støtte. Alle kan søge. Formålet med at udpege specifikke målgrupper er at medvirke til at fremme det frivillige arbejde på særlige områder. Ligesom områderne tjener som inspiration til temaer ved de forskellige arrangementer, der afholdes for de frivillige sociale foreninger og organisationer i løbet af året.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 13. marts 2012 (sag nr. 19) følgende indsatsområder for 2012: "Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer" og "etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet".

I 2012 er der modtaget følgende antal ansøgninger inden for de udpegede indsatsområder:

 • Aktiviteter, der retter sig mod at rekruttere nye medlemmer - 2
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet - 6.

Med henblik på at modtage flere ansøgninger inden for de særlige indsatsområder, gør forvaltningen i forbindelse med udsendelse af ansøgningsskemaer til ansøgningsrunderne ekstra opmærksom på indsatsområderne.

Forslag til særlige målgrupper og indsatsområder 2013:

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet (videreføres).

Psykisk sårbare:
Ifølge World Health Organization (WHO) oplever en ud af fem borgere i alle europæiske lande inden for et år en psykisk krise. Det betyder, at det er en af de mest udbredte og almindelige sundhedstrusler. Ifølge WHO er det hele 75 procent, som udvikler deres psykiske krise, inden de er blevet 26 år. Det vil sige på et tidspunkt, hvor man måske endnu ikke har fundet et ståsted i forhold til uddannelse, arbejde og familie.

Mange mennesker i Danmark oplever således psykisk sårbarhed i kortere eller længere perioder af deres liv. Ordet sårbarhed siger noget om, at det kan ramme os alle, hvis vi udsættes for tilstrækkeligt barske oplevelser, og psykisk sårbarhed er med Poul Nyrup Rasmussens ord Danmarks største folkesygdom. Det er vigtigt for mennesker i psykisk krise at bevare eller genvinde tilknytningen til blandt andet sociale netværk og til lokalsamfundet, og her kan de frivillige sociale foreninger spille en vigtig rolle.

Forebyggelse:
Med ordet "forebyggelse" ønsker forvaltningen at signalere, at det gælder bredere end blot frivillige netværk inden for områder som kost og motion, kroniske sygdomme m.m. Det kan eksempelvis være forebyggelse af ensomhed både blandt unge og ældre, støtte til udsatte familier, forebyggelse af misbrug, patientuddannelse m.v.

Forebyggelse af både fysiske og sociale udfordringer kan bidrage til styrket livskvalitet samt højere aktivitetsniveau og selvhjulpenhed. De frivillige sociale foreninger og organisationer udgør en vigtig ressource i forhold til forebyggelsesindsatser, og foreningerne ligger inde med stor viden om og erfaringer på området. Det er denne viden og de erfaringer, som vi ønsker at bringe endnu mere i spil ved at udpege forebyggelse til særligt indsatsområde.

Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet (videreføres):
Indsatsområdet fra 2012 fortsætter i 2013, da dette fokus også er en del af handleplan 2013 på sundhedsområdet.

Revidering af frivillighedspolitikken
Frivillighedspolitikken skal evalueres i år. Det er vedtaget, at politikken evalueres hvert fjerde år med henblik på at vurdere behovet for justeringer. Der er sket meget på frivillighedsområdet, siden politikken blev godkendt i 2009, både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Rødovre Frivilligcenter er på grund af en ændring af reglerne for grundfinansiering blevet selvejende med egen bestyrelse. Ligesom der på landsplan er vedtaget flere retningsgivende aftaler, eksempelvis en national civilsamfundsstrategi, som har til formål at fremme aktivt medborgerskab og systematisk inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet med udsatte personer og familier.

Forvaltningen foreslår, at evalueringen gennemføres i efteråret med henblik på at forelægge en revideret politik på Kommunalbestyrelsens møde i december. På den måde er der mulighed for at lade sig inspirere af og indarbejde de forslag, der eventuelt måtte komme på Virksomhedskonferencen 2013, hvor et af temaerne er "aktivt medborgerskab". De frivillige sociale foreninger og organisationer vil blive inddraget i revideringsprocessen. Det kunne eksempelvis ske på efterårets netværksaften.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 18.
Rødovre Kommunes frivillighedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts: Forslag til særlige indsatsområder forelægges.
April: Indsatsområderne udmeldes via kommunens hjemmeside, lokalpressen og pr. brev til de frivillige foreninger.
September-november: Evaluering og revidering af frivillighedspolitikken.
December: Forslag til revideret frivillighedspolitik forelægges.
1. maj og 1. november: Ansøgningsfrist til § 18-midler.

Høring om forslag til Region Hovedstadens 2. sundhedsplan
Sag nr. 21

Sagens kerne

Region Hovedstaden har fremsendt forslag til 2. sundhedsplan til høring i kommunerne i regionen. Rødovre Kommunes høringssvar forelægges hermed til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til Region Hovedstadens forslag til 2. sundhedsplan godkendes

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 21.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til regionens 2. sundhedsplan, som skal erstatte den sundhedsplan, der blev udarbejdet i 2009.

Sundhedsplanen indeholder en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet, herunder de væsentligste planer og strategier med beskrivelse af de overordnede principper og udviklingstendenser for områderne. Samtidigt gives en overordnet status på implementeringen af de væsentligste planer på sundhedsområdet og afslutningsvist beskrives, regionens fokuspunkter for sundhedsområdet de kommende år.

Region Hovedstadens sundhedsplan og forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Region Hovedstadens forslag til sundhedsplan behandles i Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 19. marts 2013.

Planen forventes at kunne forelægges regionsrådet til endelig godkendelse på møde den 14. maj 2013.

Bilag

Bilag 1: Region Hovedstadens 2. sundhedsplan
Bilag 2: Høringssvar til Region Hovedstadens 2. sundhedsplan

KKR rammepapir om
Sag nr. 22

Sagens kerne

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

På KKR Hovedstadens møde den 4. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. Målsætningerne er beskrevet i et rammepapir; "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen". Dette rammepapir er sendt til politisk behandling i kommunerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed notat med beskrivelse af Rødovre Kommunes indsats på sundhedsområdet i relation til KKR´s rammepapir til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at notat om Rødovre Kommunes indsats på sundhedsområdet i relation til KKR´s rammepapir godkendes

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 22.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med KKR´s rammepapir, "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen" er at opstille målsætninger for de 29 kommuners arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen på kort og langt sigt. Derudover skal rammepapiret kunne pege på fælles indsatser for kommunerne enten i form af pilotprojekter eller tværkommunale samarbejder. Det skal bidrage til et solidt grundlag for KL´s videre arbejde på området.

Der er særligt fokus på følgende fire målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen:

 • Styrke forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og Sundhedsstyrelsens nationale forebyggelsespakker
 • Styrke indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen)indlægges
 • Styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom
 • Styrke dokumentationen i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt af indsatserne

De strategiske målsætninger udmøntes i rammepapiret i forslag til en række indsatser. Nogle indsatser vil være forpligtende for alle kommuner. Andre indsatser vil i udgangspunkt blive løftet af en enkel kommune eller af grupper af kommuner (pilotprojekter) i samarbejde for dermed at skabe viden og indsigt ved udviklingen af det nære sundhedsvæsen i regionen.

Indsatserne er beskrevet under følgende overskrifter:

 1. forebyggelse og sundhedsfremme
 2. forebyggelse af (gen)indlæggelser
 3. kronisk sygdom
 4. dokumentation

Der er under hvert områder anført indsatser, der skal være implementeret i 2013, eller hvor implementeringen skal være påbegyndt i 2013. Der er samtidigt anført ideer til indsatser, der kan implementeres i 2013 som pilotprojekter ef en enkel kommune eller flere kommuner i fællesskab.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et notat med beskrivelsen af indsatsen i Rødovre Kommune, samt beskrivelsen af den planlagte indsats i 2013 med udgangspunkt i de fire overskrifter. I forhold til kommunens indsatser på sundhedsområdet svarer disse i store træk til forslagene i rammepapiret. Et udviklingsområde fremadrettet kan være yderligere tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

KKR Hovedstaden vil drøfte de politiske målsætninger igen på møde den 16. april 2013 ud fra kommunernes tilbagemeldinger.

Bilag

Bilag 1: Kommunernes fælles rolle - udviklingen af nære sundhedsvæsen
Bilag 2: Rødovre Kommunes sundhedsindsats i relation til KKR´s rammepapir om udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Etablering af fælleskommunalt sundhedssekretariat
Sag nr. 23

Sagens kerne

KKR har besluttet at anbefale kommunerne at etablere og finansiere et fælles kommunalt sundhedssekretariat.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at KKR's forslag om etablering af fælles kommunalt sundhedssekretariat godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 23.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

KKR besluttede på sit møde den 4. februar 2013 at anbefale kommunerne at etablere og finansiere et fælles kommunalt sundhedssekretariat.

Baggrunden for dette er, at kommunerne har fået en styrket rolle på sundhedsområdet. Dette sammenholdt med at de mange ressourcer, der bruges på området, peger på et behov for at skabe bedre styringsmuligheder. Et fælles sundhedssekretariat skal styrke mulighederne for at formulere klare fælles kommunale holdninger, strategier og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde. Dette kan opnås gennem:

 • mere viden, vidensdeling og øget tværfaglighed i indsatserne
 • bedre muligheder for at koordinere og løfte indsatser i fællesskab i kommunerne
 • at være dagsordensættende i relation til samarbejdsparter som hospitaler, region og praksissektoren

Det primære fokus for et fælleskommunalt sundhedssekretariat er at understøtte kommunernes arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen og understøtte det igangværende arbejde på sundhedsområdet, herunder opfølgning på KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen" og Sundhedsaftalerne. Nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af notat om "Etablering af fælleskommunalt sundhedssekretariat", som er bilag til nærværende sag.

Social- og Sundhedsforvaltningen kan anbefale etableringen af det fælleskommunale sundhedssekretariat, men det er vigtigt, at arbejdet i sekretariatet kommer til at ske i et tæt samarbejde med de medarbejdere og ledere, der arbejder med sundhedsindsatsen i de enkelte kommuner. Det vurderes umiddelbart, at det ikke kommer til at give mindre arbejde for den enkelte kommune, men det vil naturligvis være med til at sikre en bedre koordination og et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser, herunder være med til at give mulighed for større indflydelse i forhold til relevante samarbejdsparter på sundhedsområdet.

Det er tanken, at sekretariatet skal bestå af to medarbejdere på konsulent niveau, og de ansættes i KKR formandsskabskommunen i tilknytning til KKR sekretariatet.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til sekretariatet (2 årsværk) forventes at være omkring 1,5 mio kr. årligt som i fællesskab finansieres af kommunerne fordelt på befolkningstal. For Rødovre kommunes vedkommende anslås beløbet til at være kr. 32.369. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at beløbet afholdes indenfor den samlede ramme på sundhedsområdet.

Tidsplan

Der skal gives tilbagemelding til KKR senest den 11. april 2013, såfremt Rødovre Kommune ikke mener sig i stand til at godkende forslaget.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra KKR Hovedstaden, vedrørende om etablering af et fælles kommunalt sundhedssekretariat.
Bilag 2: Notat om etablering af et fælles kommunalt sundhedssekretariat.

Revision af sagsbehandlingstider på det sociale område
Sag nr. 24

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger reviderede sagsbehandlingstider på det sociale område.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de reviderede sagsbehandlingstider godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 24.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har som målsætning for borgerbetjening på det sociale område, at alle henvendelser og ansøgninger fra borgere skal besvares inden 10 arbejdsdage. Det indebærer, at kommunen inden for den frist skal træffe en afgørelse eller skriftligt bekræfte, at ansøgningen/henvendelsen er modtaget og oplyse, hvad der videre sker i sagen, herunder hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

De gældende tider for sagsbehandling på det sociale område er godkendt i juni 1998 (sag nr. 95), men nu har opgaveændringer som eksempelvis etableringen af Udbetaling Danmark givet anledning til at revidere tiderne. Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse, og disse områder skal derfor ikke længere fremgå af oversigten over sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingstiden varierer fra område til område afhængig af sagens kompleksitet. Eksempelvis kan sagsbehandlingstiden på sager om hjælpemidler, "mindre boligændringer", vare fra 10 arbejdsdage op til fire uger afhængig af, om boligændringen er en forudsætning for, at borgeren kan være i eget hjem.

Der ud over er der sket ændringer i sagsbehandlingstiden på området vedrørende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov, "henvendelse i nye sager (beslutning om foranstaltning efter undersøgelse)". Sagsbehandlingstiden er ændret til tre til fire måneder fra tidligere to til tre måneder. Dette skyldes, at undersøgelsesperioden kan (i henhold til lovgivningen) vare op til fire måneder, og derfor er det i nogle sager ikke muligt at træffe afgørelse inden fire måneder.

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over sagsbehandlingstider

Arkitekturpolitik
Sag nr. 25

Sagens kerne

I Kommuneplan 2010-2022 beskrives det, at Rødovre Kommune vil udarbejde en arkitekturpolitik, der opsætter visioner og mål for, hvordan kvaliteten af byen kan styrkes i den fremadrettede udvikling, samt at bruge kulturarven som et af de væsentlige parametre.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 29.11.2011, sag nr. 179, rapporten "Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i Rødovre", der udgjorde forarbejdet til arkitekturpolitikken.

Nu indstiller Teknisk Forvaltning "Rammer om livet – en arkitekturpolitik" som Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at "Rammer om livet – en arkitekturpolitik" vedtages som Rødovre Kommunes fremtidige arkitekturpolitik.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 25.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Arkitekturpolitikkens formål:

 • At værktøjerne skal bruges som retningslinjer for den fremadrettede udvikling af byen.
 • At arkitekturpolitikkens principper skal være en del af arbejdet med den kommende Kommuneplan 2014, ligesom politikken skal indgå i lokalplanarbejdet og sagsbehandlingen.
 • At arkitekturpolitikken bruges fremadrettet som et værktøj til at vurdere nye indkommende projekters evne til at bidrage til byens fortsatte udvikling i tråd med Rødovre Kommunes visioner, og kvalificere projekter til det ønskede niveau, hvis de ikke understøtter og beriger byens liv på tilstrækkelig vis.
 • At arkitekturpolitikken bliver det styrende værktøj for byudviklingen i Rødovre Kommune, både når der udarbejdes større planer for hele byudviklingsområder, men også ved konkrete ansøgninger for mindre projekter.

Arkitekturpolitikkens indhold

Arkitekturpolitikken bygger på en grundlæggende vision om, at jo stærkere og smukkere rammer vi skaber om byens rum – jo bedre betingelser skaber vi for livets udfoldelse i byen. Dens primære formål er at vise hvordan.

Derfor hænger arkitekturpolitikkens værktøjer sammen fra visionsniveau til den konkrete udformning af byens rum.

Arkitekturpolitikken er opdelt i 7 kapitler med følgende titler og indhold:

Fremtidens værktøjer

Formålet med arkitekturpolitikken er at udpege de værktøjer, der skal være styrende for den fremtidige udvikling af byens fysiske rammer og sikre, at der skabes de bedste forhold for livets udfoldelse i udviklingsområderne.

Vision

Arkitekturpolitikken bygger på en forståelse af, at jo mere kvalificeret en arkitektur der skabes, jo bedre betingelser skabes der for livets udfoldelse i byens rum.

Det er politikkens vision, at der i kraft af byens fysiske rammer sker en styrkelse af:

 • Byens rige og mangfoldige hverdagsliv.
 • Det grønne overskud og hovedstadens byliv.
 • Skabelsen af et bæredygtigt samfund.
 • Skabelsen af arkitektur af høj kvalitet.

Fremtidens udvikling

Til at løse udfordringerne med at omdanne byudviklingsområder, udpeger arkitekturpolitikken to strategier, der skal være med til at realisere visionerne: Nøgleordene er fortætning og funktionsblanding.

En vigtig forudsætning for den fremtidige udvikling er at omdannelserne tager udgangspunkt i byudviklingsområdernes lokale kvaliteter, samtidig med at der arbejdes på en stærkere sammenbinding på tværs af byen.

Kvalitetsparametre

Arkitekturpolitikken opstiller syv kvalitetsparametre, der i høj grad præger bylivet og hvordan man føler sig tilrette i byens rum. De syv parametre er: Sanser, funktioner, menneskelighed, oplevelser, teknik, sundhed og kultur.

Det er arkitekturpolitikkens vision, at byens fremtidige udvikling skal understøtte bylivet ud fra en bevidst tilgang til de syv kvalitetsparametre.

Byens rum

Byens rum formes primært i kraft af tre fysiske elementer: Byens flader, byens indramning og byens inventar. Med disse tre elementer kan byens rammer formes for livet i byen.

Byens bygninger

Bygningernes arkitektur har en direkte indvirkning på byens ramme, og dermed hvilke betingelser, der skabes for byens liv. Ved at sætte fokus på fem arkitektoniske faktorer kan fremtidens bygninger bruges til, at styrke rammerne og livet i byen.

Den arkitektoniske arv

Byens arkitektoniske arv er i høj grad fundamentet i byudviklingen, og er en vigtig forudsætning at bygge videre på.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast af 22.02.2013: Rammer om livet - en arkitekturpolitik

Plan for afholdelse af borgermøder ved temarevision af kommuneplanen 2013
Sag nr. 26

Sagens kerne

I forbindelse med den kommende temarevision af kommuneplanen og forvaltningernes arbejde med planer og politikker efter Rødovre Kommuneplan 2010-2022 foreslås det, at der afholdes en møderække med fire borgermøder i 2013.
Møderækken vil tage udgangspunkt de visioner, der er beskrevet for Rødovre Kommunes fagudvalgs fagområder i kommuneplanens kapitel 1.

Samtidig sikres der sammenhæng mellem den kommende temarevision af kommuneplanen, kommunens nye og kommende politikker og byudviklingsprojekterne.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der afholdes et borgermøde om den kommende kommuneplan, herunder også arkitekturpolitik og erhvervspolitik,
 2. at der afholdes et borgermøde om teknik- og miljøområdet,
 3. at der afholdes et borgermøde om social- og sundhedsområdet, samt
 4. at der afholdes et borgermøde om børne- og ungeområdet sammen med kultur- og fritidsområdet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2013, sag nr. 26.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Borgermøde om den kommende kommuneplan, arkitekturpolitik og erhvervspolitik.

Det foreslås, at der afholdes et borgermøde tirsdag den 04.06.2013 omkring den kommende kommuneplan, samt den kommende arkitekturpolitik (forventes behandlet af Rødovre Kommunalbestyrelse på deres møde den 19.03.2013), erhvervspolitik og arbejdsmarked.

Rødovre Kommune er arrangør, og Økonomiudvalget er værter for arrangementet. Beskæftigelsesudvalget deltager som medværter under borgermødets punkt om erhvervspolitik og arbejdsmarked.

Mødet indledes med en gennemgang af status på kommuneplanarbejdet sammen med en opsamling på arbejdet siden borgermødet omkring Kommuneplanstrategi 2012 i april 2012, herefter gennemgåes arbejdet med de fem udviklingsområder.
Efterfølgende præsenteres den nye arkitekturpolitik og dens hovedprincipper gennemgåes.Arkitekturpolitikken vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanen og de fem byudviklingsområder.
Som sidste tema på borgermødet præsentereres Rødovre Kommunes arbejde med den nye Erhvervspolitik, erhvervsklimaundersøgelse og fremadrettede arbejde med en erhvervspolitisk handleplan. Erhvervsudvikling er en del af hovedtemaet i den kommende temarevision af kommuneplanen og vil derfor indgå i kommuneplanarbejdet.

Mødets dagsorden, form, mødelokale mv. planlægges i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Borgmesterkontoret.

Borgermøde om teknik- og miljøområdet.

Det foreslås, at der afholdes et borgermøde tirsdag den 11.06.2013 omkring teknik-og miljøområdet.

Teknisk Forvaltning er arrangør, og Teknik- og Miljøudvalget er værter for arrangementet.

Mødet indledes med en status på teknik- og miljøområdets andel af mål i kommuneplanens kapitel 1. Hvad er der arbejdet med og hvad forventer udvalget at fortsætte med, når kapitel 1 ikke revideres i forbindelse med den kommende temarevision af kommuneplanen.
Mødet vil omhandle arbejdet med klima og CO2 reduktion, samt den kommende Trafikplan, der forventes sendt i høring inden mødet. Mødets formål er, at præsentere arbejdet med klima eksemplificeret med den nye Bæredygtighedsplan og arbejdet med LAR på lokalvejene, samt at indkalde ideer til arbejdet med at reducere CO2, samt klimatilpasning og -forebyggelse. Derudover ønskes der ideer, kommentarer mv. til det offenliggjorte forslag til Trafikplan.

Mødets dagsorden, form, mødelokale mv. planlægges af Teknisk Forvaltning.

Borgermøde om social- og sundhedsområdet.

Det foreslås, at der afholdes et borgermøde onsdag den 21.08.2013 omkring social- og sundhedsområdet.

Socialforvaltningen er arrangør, og Social- og Sundhedsudvalget er værter for arrangementet.

Mødet indledes med en status på social- og sundhedsområdets andel af mål i kommuneplanens kapitel 1. Hvad er der arbejdet med og hvad forventer udvalget at fortsætte med, når kapitel 1 ikke revideres i forbindelse med den kommende temarevision af kommuneplanen.
Mødet vil omhandle arbejdet med en sundhedspolitik og den sundhedspolitiske handlingsplan. Den nye sundhedspolitik præsenteres og derudover ønskes der ideer, kommentarer mv. til arbejdet med en kommende handleplan.

Mødets dagsorden, form, mødelokale mv. planlægges af Socialforvaltningen.

Borgermøde om børne- og kulturområdet

Det foreslås, at der afholdes et borgermøde onsdag den 04.09.2013 omkring børne-og ungeområdet, samt kultur- og fritidsområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen er arrangør, og Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er værter for arrangementet.

Mødet indledes med en status på børne- og kulturområdets andel af mål i kommuneplanens kapitel 1. Hvad er der arbejdet med og hvad forventer udvalgene at fortsætte med, når kapitel 1 ikke revideres i forbindelse med den kommende temarevision af kommuneplanen.
Mødet vil omhandle arbejdet med en kommende børne- og ungepolitik, Børnekulturpolitik samt den nye Kultur- og Fritidspolitik.
Mødets formål er, at præsentere arbejdet med politikkerne. Derudover ønskes der ideer til arbejdet med en ny børne- og ungepolitik.

Mødets dagsorden, form, mødelokale mv. planlægges af Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af mødeformen.
Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor Budget 2013.

Tidsplan

De fire borgermøder i rækken "Byens planer og politikker" annonceres sammen fra medio maj, og gentages ca. 1 uge før alle møderne afholdes.
Der udarbejdes en fælles annonce for møderækken, og der udarbejdes plakater til ophængning i Borgerservice, på biblioteker og i forvaltninger, samt i lokalområdet.

Tidsplan for møderne:

 • Borgermøde om kommuneplan, arkitekturpolitik og erhvervspolitik afholdes den 04.06.2013.
 • Borgermøde om teknik- og miljøområdet afholdes den 11.06.2013.
 • Borgermøde om social- og sundhedsområdet afholdes den 21.08.2013.
 • Borgermøde om børne- og ungeområdet, samt kultur- og fritidsområdet afholdes den 04.09.2013.

Diverse
Sag nr. 27

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18:45.

 

_______________

Britt Jensen

_______________

Ahmed H. Dhaqane

 

 

_______________

Lene Due

_______________

Svend Erik Pedersen

 

 

_______________

Henrik Kalat Pedersen

 

 

 

 

_______________

/Ole Pass