Social- og Sundhedsudvalget

16-04-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Sager 28 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

Meddelelssespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 27.02.2013 - 08.04.2013
 2. Mundtlig orientering om Beskyttelsesreformen og Tilsynsreformen

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 28.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 27.02.2013 - 08.04.2013

Godkendelse af timepriser 2013
Sag nr. 29

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger timepriser for hjemmehjælp 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de foreslåede timepriser godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 29.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I henhold til reglerne om frit valg inden for hjemmehjælp skal der beregnes nye timepriser hvert år.

Beregningen skal sikre, at private leverandører honoreres med timepriser, der afspejler den kommunale udførers reelle udgifter.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Der skal ske efterbetaling til de private leverandører for perioden 1.1. - 30.4.2013 på hhv. 4 kr. pr. time for personlig pleje og 7 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvemme tider - i alt ca. 20.000 kr. med baggrund i KL´s pris- og lønskøn.

Tidsplan

De nye timepriser udmeldes til de private leverandører umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen til ikrafttræden 1. januar 2013.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af forslag til timepriser 2013

Ansøgning om godkendelse til Fritvalgsordning - FLEX Hjemmehjælp (Flex Servicegroup ApS).
Sag nr. 30

Sagens kerne

FLEX Hjemmehjælp har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til denne ydelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at FLEX Hjemmehjælp godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp.
 2. at kontraktindgåelse sker med virkning fra 1. juni 2013.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 30.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

FLEX Hjemmehjælp har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til denne ydelse.

FLEX Hjemmehjælp har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular og suppleret denne med generelle oplysninger om firmaet. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelsen praktisk hjælp.

FLEX Hjemmehjælp er godkendt som leverandør i Rudersdal Kommune.

Firmaet har vedlagt underskrevet erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med virkning fra 1. juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Anmodning/ansøgning.

Ansøgning om godkendelse til Fritvalgsordning - Plejedk ApS.
Sag nr. 31

Sagens kerne

Plejedk ApS har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Plejedk ApS ikke godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 31.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Plejedk ApS har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Firmaet er godkendt som leverandør i Ishøj Kommune.

Plejedk ApS har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet ikke opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelsen personlig pleje. Firmaet oplyser, at de hverken har sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter ansat, hvorfor det vurderes, at de faglige kvalifikationer ikke er tilstrækkelige til at firmaet kan godkendes til ydelsen personlig pleje.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse.

Ansøgning om godkendelse til Fritvalgsordning - Dansk ældrepleje (Team CO Service ApS)
Sag nr. 32

Sagens kerne

Dansk ældrepleje har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Dansk ældrepleje godkendes som leverandør af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje.
 2. at kontraktindgåelse sker med virkning fra 1. juni 2013.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 32.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Dansk ældrepleje har ansøgt Rødovre Kommune om at blive godkendt som leverandør (under Fritvalgsordningen) af hjemmehjælpsydelserne praktisk hjælp og personlig pleje hos de borgere, der er visiteret/bliver visiteret til disse ydelser.

Dansk ældrepleje har udfyldt Rødovre Kommunes godkendelsesformular. Det fremgår af det fremsendte materiale, at firmaet opfylder de krav, som Rødovre Kommune stiller til leverandører af hjemmehjælpsydelser praktisk hjælp og personlig pleje.

Dansk ældrepleje er pt. ikke godkendt som leverandør i andre kommuner.

Firmaet har vedlagt underskrevet erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der ønskes indgået kontrakt med virkning fra 1. juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning.

Træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter
Sag nr. 33

Sagens kerne

I forbindelse med godkendelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2013 (sag nr. 26), blev det besluttet at etablere et træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg til etablering af træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter godkendes

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 33.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Formålet med træningsområdet ved Rødovre Sundhedscenter er at give borgerne faciliteter til udendørs træning og vise sundhedscenteret som et sted, hvor der foregår fysisk udfoldelse og træning. Træningsområdet skal både kunne benyttes af brugere af sundhedscenteret og af borgere, som kommer forbi på gå- eller løbeture.

Træningsområdet består af 12 træningsredskaber, som fokuserer på balance og koordinationstræning, springtræning, cirkeltræning, styrketræning og strækøvelser og inspireret af et træningsområde ved Søndermarken i København.

Træningsredskaberne foreslåes lakeret hvide med enkelte elementer af lys tyrkis, som harmonerer med bygningens mørke teglfacader. Der arbejdes med en enkel farvesammensætning, der skal skabe sammenhæng gennem området

Træningsområdet er beskrevet i bilaget "Rødovre Sundhedscenter - et sted til fysisk udfoldelse og træning"

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 347.500 kr. til etablering af træningsområdet.Beløbet blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af handleplan for sundhedsindsatsen 2013.

Tidsplan

Træningsområdet forventes opført sidst på sommeren 2013.

Bilag

Bilag 1: Oplæg til træningsområde ved Rødovre Sundhedscenter

Projekt headspace Danmark
Sag nr. 34

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger samarbejdsaftalen mellem Rødovre Kommune og headspace Danmark. Projektperioden varer fra 1. september 2013 til den 31. august 2015.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at samarbejdsaftalen godkendes
 2. at udgifterne holdes inden for forvaltningens ramme.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 34.
Anbefales.
Liste O tog forbehold.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Headspace Danmark er et nyt før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen. Før problemerne bliver til store omkostninger både for de unge selv og for samfundet.

Målgruppen for headspace er unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning, ensomhed, m.m. Tilbuddet er ikke blot målrettet Rødovre Kommunes unge, men alle unge på tværs af kommunegrænserne.

Headspace er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen, og der er fokus på samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen og headspace, som sikrer helhed og sammenhæng i indsatsen til gavn for sårbare unge. Samarbejdet med kommunen skal blandt andet sikre, at headspace centret hurtigt kan tage kontakt til kommunen, hvis problemerne ikke kan klares i centret, således at den unge får den relevante og hurtige hjælp.

Rødovre Kommune skal stille lokaler (inkl. lys, vand og varme) til rådighed og en kommunal medarbejder på halv tid. Rødovre Kommune lægger op til, at det bliver en halv stilling frem for en halv medarbejder, så opgaven kan spredes ud på forskellige afdelinger. Headspace står for den daglige drift af centret.

Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem headspace Danmark og Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune skal bidrage til driften af det lokale headspace center med 700.000 kr. fordelt på projektperioden fra 1. september 2013 til 31. august 2015. Udgiften fordeles med 175.000 kr. i 2013, 350.000 kr. i 2014 og 175.000 kr. i 2015.

Der ud over skal Rødovre Kommune stille lokaler til rådighed for headspace centret og en kommunal medarbejder på halv tid. Rødovre Kommune lægger som nævnt op til, at det bliver en halv stilling frem for en halv medarbejder, så opgaven kan spredes ud på forskellige afdelinger.

Finansieringen findes inden for forvaltningens ramme. Den nærmere økonomi vil blive forelagt i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Tidsplan

April 2013 - maj 2013: Afklaring og klargøring af lokaler til headspace centret
Juni 2013: Centerlederen tiltræder, og den kommunal halvtidsmedarbejder starter
Juli 2013 - august 2013: Planlægning af åbningsarrangementer i headspace centret
September 2013: Headspace centret åbner
August 2015: Projektperioden udløber.

Bilag

Bilag 1: Headspace samarbejdsaftale Rødovre Kommune

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2012
Sag nr. 35

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2012.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. april 2013, sag nr. 35.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har afholdt seks ordinære møder i 2012.

Der er afgivet høringsvar til følgende sager i Kommunalbestyrelsen:

 • Revideret Ældrepolitik
 • Budget 2013
 • Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Desuden er beskæftigelsesindsatsen drøftet på baggrund af beskæftigelsesplanen og konkrete forslag til indsatser.

Mangfoldighedsfestivalen i juni på Rødovregård var Integrationsrådets store samlede aktivitet, som søges gentaget i 2013.

Tre medlemmer har i 2012 meddelt, at de må forlade Integrationsrådet på grund af personlige, arbejds- og uddannelsesmæssige årsager. Integrationsrådet forelægger sag til Kommunalbestyrelsen om supplerende medlemmer jf. forretningsordenen.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for integrationsrådets arbejde for 2012

Diverse
Sag nr. 36

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18:45