Social- og Sundhedsudvalget

14-05-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane(A)

Sager 56 - 62

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 09.04.2013 - 02.05.2013
 2. Reviderede vedtægter for Rødovre Frivilligcenter

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 56.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social for perioden 09.04.2013 - 02.05.2013
Bilag 2: Vedtægter 2013 - Rødovre Frivilligcenter

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger og opgørelser over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 57.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21.01.2013 til 20.04.2013 har visitationsudvalget modtaget 45 ansøgninger om plejebolig. Fire borgere har efterfølgende trukket deres ansøgning, og to borgere er afgået ved døden.

 • 15 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 30.01.2013

 • 12 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 27.02.2013

 • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 20.03.2013.

De resterende to ansøgninger behandles på de kommende møder i visitationsudvalget.

En borger har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig. Borgeren havde ikke væsentlig nedsat funktionsevne og dermed ikke behov for kontinuerlig støtte og omsorg hele døgnet.

I perioden 21.01.2013 til 20.04.2013 er 28 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. Tre rødovreborgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Af de borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to måneder, er ni omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem. Fem af de ni borgere er rødovreborgere, og heraf er de to et ægtepar, der ønsker at flytte samtidig og på det samme plejehjem.

Vanskelighederne ved at opfylde plejeboliggarantien skyldes fortsat, at der specielt i 3. kvartal af 2012 var væsentligt færre ledige plejeboliger end normalt, samtidig med at antallet af visiterede borgere og antallet af ledige plejeboliger i de efterfølgende kvartaler har været uændret. Desuden har enkelte borgere, der ikke var under plejeboliggarantien, modtaget tilbud om plejebolig, da deres behov på det pågældende tidspunkt blev skønnet til at være væsentligt større end borgere omfattet af plejeboliggarantien.

Grundet det massive pres på kommunens generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere, der søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigterne over "Rødovreborgere visiteret til plejehjem april 2013" og "Forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem april 2013" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende ventelistesituation/belægning har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2012 og 2013 ajourført april 2013
Bilag 2: Oversigt over Rødovreborgere visiteret til plejehjem april 2013
Bilag 3: Oversigt over forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem april 2013

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2013
Sag nr. 58

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning
 2. at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 58.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 (sag nr. 10).

De reviderede kvalitetsstandarder har herefter været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Seniorrådet finder, at der ikke er de store ændringer i kvalitetsstandarderne. Rådet mener dog, at rengøring hver 14. dag og bad en gang om ugen er for lavt et serviceniveau. Endvidere finder rådet, at der er for mange restriktive regler i rengøringsydelsen.

Hvis borgeren selv kan bestille varer via nettet, skal det sikres, at borgeren også er i stand til at stille varerne på plads. I visitationen af ydelsen indgår en helhedsvurdering, og borgerens evne til selv at sætte varer på plads vil indgå i vurderingen.

Der ud over finder Seniorrådet, at det skal sikres, at der ansættes uddannet personale også hos de private leverandører. Hjemmeplejen i Rødovre Kommune ansætter kun uddannede medarbejdere i faste stillinger. Der er få uuddannede medarbejdere, der har været ansat i mange år, og af personlige årsager ikke har ønsket at tage en social- og sundhedshjælperuddannelse. Forvaltningen har en løbende dialog med de private leverandører, men det er meget svært at kontrollere, hvem der kommer i de enkelte hjem, og hvilken uddannelse de har.

Handicaprådet finder det glædelig, at Rødovre Kommune har fastholdt serviceniveauet, og rådet vurderer på baggrund af sammenligninger og information fra andre kommuner, at Rødovre Kommune ligger i den bedre ende.

Vedrørende indkøb af dagligvarer påpeger Handicaprådet, at det skal sikres, at borgeren er i stand til at bestille varerne og stille dem på plads.

Handicaprådet er tilfredse med den udarbejdede kvalitetsstandard på den brugerstyrede personlige assistance (BPA) og mener, at ordningen har fundet et leje, som de kan være tilfredse med.

Integrationsrådet ønsker en dialog om det beskrevne værdigrundlag i kvalitetsstandarderne. Endvidere stiller Integrationsrådet spørgsmål til visitationen til indkøb af dagligvarer. Rådet finder, at der er en ulighed i, at hvis en borger visiteres til ydelsen, betaler kommunen udgiften til levering. Hvor imod hvis borgeren selv kan bestille varer og selv stille dem på plads, så skal borgeren selv betale levering.

Ældre- og Handicapafdelingen vil på baggrund af høringssvaret fra Integrationsrådet arrangere et dialogmøde vedrørende værdigrundlaget i ældrepolitikken, der afspejler sig i kvalitetsstandarderne samt grundlaget for tildeling af hjælp til personlig og praktisk hjælp efter serviceloven og det fastlagte serviceniveau i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en ramme til hjemmehjælp i budget 2013.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft den 1. juni 2013.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2013
Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet
Bilag 3: Høringssvar fra Seniorrådet
Bilag 4: Høringssvar fra Integrationsrådet

Kvalitetsstandard for handicapkørsel efter lov om social service § 117
Sag nr. 59

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet til kvalitetsstandard for handicapkørsel efter lov om social service § 117.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning
 2. at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 59.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Forslag til kvalitetsstandard for handicapkørsel efter lov om social service § 117 blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2013 (sag nr. 19).

Forslaget har herefter været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden, men har et ønske om en tydliggørelse af andre kørselsordninger, eksempelvis dagcenterkørsel.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på denne foranledning gennemgå de øvrige kørselsordninger og det informationsmateriale, der er udarbejdet.

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med den korte sagsbehandlingstid, og at man kan ansøge om ekstra ture, før alle ture er opbrugt. Handicaprådet finder, at en dobbelttur hver 14. dag er i underkanten for en borger med et aktivt liv. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens erfaring med ordningen, at alle borgere tilgodeses med den nuværende ordning.

Handicaprådet undrer sig over, at det ikke er muligt at klage over en afgørelse. Det skyldes, at handicapkørsel efter § 117 i lov om social service er en 'kan-bestemmelse', og derfor ikke er omfattet af klageadgangen efter lov om retsikkerhed på det sociale område.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 117.
Rødovre Kommunes ældrepolitik.
Rødovre Kommunes handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandard - Handicapkørsel - Flextrafik
Bilag 2: Høringssvar fra SeniorRådet og Rødovre Handicapråd

Den sociale rammeaftale - Udviklingsstrategi 2014
Sag nr. 60

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale, som også består af en styringsaftale.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udviklingsstrategi 2014 i den sociale rammeaftale godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 60.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Styringsaftale 2014 foreligger ultimo 2013.

Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af indberetningerne er det muligt at udlede retninger samt udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2014 og årene frem.

Udviklingsstrategien indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Regionsrådet i Region Hovedstaden og skal være godkendt af alle parter senest den 1. juni 2013.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

 • At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
 • At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser
 • At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

På baggrund af en dybdegående analyse foretaget som led i udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 vurderes der ikke at være behov for at indgå aftaler på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser i 2014.

Analysen peger dog på en række områder, hvor der kan være behov for et tværkommunalt fokus. Derfor er der i Udviklingsstrategien udvalgt følgende to konkrete fokusområder for 2014:

 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus vil blive udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet
 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig, herunder tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed vil blive udmøntet via et særligt fokus i analyserne i rammeaftaleregi samt i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

Derudover er der i Udviklingsstrategi 2014 indarbejdet konkrete ændringer i forhold til 2013 vedrørende definition og udvælgelse af de mest specialiserede tilbud. Endelig er det mellem kommunerne og Region Hovedstaden besluttet at igangsætte et arbejde med revision af retningslinjer for henvisning til kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.

Lov- og plangrundlag

Den sociale rammeaftale 2014.

Tidsplan

Udviklingsstrategien er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Bilag

Bilag 1: Politisk godkendelse af Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2014

Årlig opfølgning på handicappolitikken
Sag nr. 61

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handicappolitikken for 2012 samt handleplan for 2013.

Sagen forelægges samtidig i samtlige udvalg.

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handicappolitikken og handleplan for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013, sag nr. 61.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 25. september 2007 (sag nr. 148) vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes handicappolitik.

Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med Kommuneplanen og Rødovre Kommunes øvrige politikområder, idet handicappolitikken sammen med de øvrige politikker fungerer som rettesnor, når nye tiltag sættes i værk.

Handicaprådet er en aktiv medspiller i de initiativer, der igangsættes på handicapområdet, og på alle handicaprådsmøder gives en status på initiativer, der relaterer sig til politikken. Initiativerne på handicapområdet tager udgangspunkt i handicappolitikkens målsætninger på følgende syv hovedområder:

 • Social tryghed
 • Tilgængelighed
 • Udvikling og uddannelse
 • Arbejde og beskæftigelse
 • Sport, fritid og kultur
 • Familieliv, personlig integritet, bolig og netværk
 • Sammenhæng i indsatsen.

I 2012 prioriterede Handicaprådet to områder i handicappolitikken:

 • Information og synliggørelse af tilbudene på det specialiserede socialområde
 • Tilgængelighed.

Information og synliggørelse af tilbudene på det specialiserede socialområde

Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2012 udarbejdet kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (sag nr. 75). Kvalitetsstandarderne indeholder information om de enkelte ydelsers indhold og omfang, sagsbehandlingsfrister, bevillingskompetence, leverandør af ydelserne m.m. Kvalitetsstandarderne omfatter lov om social service, lov om specialundervisning for voksne, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv og sundhedsloven. Der vil i 2013 blive udarbejdet kvalitetsstandarder på yderligere områder.

Handicaprådet har udtrykt stor tilfredshed med kvalitetsstandarderne.

Tilgængelighed

På tilgængelighedsområdet har der i Handicaprådet været en drøftelse af metoden til at undersøge tilgængelighed i de kommunale bygninger. Handicaprådet foreslår, at der fra 2014 afsættes 50.000 kr. til en tilgængelighedscreening af de kommunale bygninger med udgangspunkt i metoden "God adgang". Metoden afdækker tilgængelighed inden for følgende områder:

 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicap
 • læsehandicap.

Tilgængelighedscreeningen foreslås udført på to kommunale bygninger årligt i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

Borgere med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommune har i 2012 modtaget statslig tilskud til styrket koordinering, genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Der vil i 2013 blive udarbejdet en status på projektforløbet. Projektperioden afsluttes med udgangen af 2014.

Psykisk sårbare borgere

Som erstatning for Islevgård, som blev nedlagt ved udgangen af 2012, etableres der i Rødovre Kommune en lokal indsats for psykisk sårbare borgere. Indsatsen kommer til at ske både i og uden for sundhedscenteret, men koordineringen i forhold til at få borgerne i rette tilbud sker fra sundhedscenteret.

Indsatsen, der tager udgangspunkt i de erfaringer og metodetilgange, som er opnået gennem Islevgårdprojektet, betår af flere elementer:

 • telefonrådgivning
 • åben rådgivning i sundhedscenteret
 • støttekontaktperson, som kan støtte de borgere, som ikke har behov for en fast støttekontaktperson, men som har brug for støtte i dårlige perioder
 • mulighed for overnatning for psykisk sårbare i Rehabiliterings- og Akutafdelingen i Broparken.

Af øvrige tiltag på handicapområdet kan nævnes:

Handicaprådet var i 2012 vært for den første konference for handicaprådene på Vestegnen. Emnerne for mødet var erfaringsudveksling, tilgængelighed og inklusion i folkeskolen.

Der er oprettet et midlertidigt botilbud for unge med lettere udviklingshæmning samt unge med ADHD i det tidligere "Længen".

På specialundervisningsområdet er der udarbejdet en ny tildelingsmodel og struktur for folkeskolerne. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger handleplan på specialundervisningen i 2013.

Inklusionsområdet vil blive drøftet i Handicaprådet i 2013.

Lov- og plangrundlag

Handicappolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 62