Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 69 - 75

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 69

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

Nyhedsliste for Social i perioden 03.05.2013 - 27.05.2013

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 69.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.05.2013-27.05.2013

Dorthe Mariehjemmet - regnskab 2012
Sag nr. 70

Sagens kerne

Bestyrelsen for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet forelægger regnskab 2012 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 70.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik den 22. december 2009 (sag nr. 237) en ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet med virkning fra regnskabsår 2010. Aftalen indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede beboere, og såvel over- som underskud er Rødovre Kommune uvedkommende.

Regnskabet for 2012 viser et mindreforbrug på 417.713 kr. Dette mindreforbrug ville have været på 1.080.139 kr., såfremt der ikke var en ekstraordinær post på 662.426 kr. til brug for byggesagsomkostninger.

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Modtaget reviderede regnskab for Dorthe Mariehjemmet 2012

Plejehjemmet Ørbygård - tilbagekøb samt forslag til fremtidig anvendelse
Sag nr. 71

Sagens kerne

Status på tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård samt forslag til den fremtidige anvendelse, herunder foreløbig tidsplan for ombygning og modernisering.

Indstilling

Fællesforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at status på tilbagekøbet tages til efterretning
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejder videre med førsynsrapportens punkt 3.
 3. at den foreløbige tidsplan tages til efterretning
 4. at Kommunalbestyrelsen løbende inddrages i samme omfang som ved udvidelsen og moderniseringen af Ældrecenter Broparken

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 71.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skulle inden udgangen af 2004 tage stilling til, hvorvidt kommunens plejehjem kunne anses for tidssvarende, eller om der skulle ske en modernisering. Sidstnævnte forudsatte for Plejehjemmet Ørbygårds vedkommende en opdeling af den daværende boligafdeling til to afdelinger samtidig med, at det aktualiserede beslutningen om, hvorvidt Rødovre Kommune skulle benytte den tinglyste tilbagekøbsklausul på ejendommen.

På baggrund af ovenstående besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 28. september 2004 (sag nr. 224) et delvist tilbagekøb, idet det blev godkendt, at Plejehjemmet Ørbygård og dagcentret (institutionsdelen) overtages af Rødovre Kommune

Rødovre Kommune varslede hjemfald af Plejehjem og Dagcenter på Ørbygård ved skrivelse af 30. september 2004 til De Vanføres Boligselskab. Ejendommen er senere overtaget af Rødovre Boligselskab, afd. 17. Ejendommen matr. nr. 4bn Rødovre By, Hendriksholm af grundareal 13.390 m2 beliggende Medelbyvej 6, 2610 Rødovre overtages i henhold til deklaration om hjemfald af 10. december 1976.

Overtagelsessummen er i henhold til deklarationen fastsat til restgælden på de lån, der indestod i ejendommen ved varslets afgivelse, jf. bilag 1.

Det er med Rødovre Boligselskab aftalt, at ejendommen overtages pr. 1. juni 2011. Restgælden på det indestående lån udgjorde pr. 1. juni 2011 kr. 8.277.154. Pr. 1. september 2013 kan lånet indfries for kr. 6.083.730.

Det forudsættes, at Rødovre Boligselskab indfrier det indestående lån i september 2013, og at indfrielsessummen reguleres over refusionsopgørelsen i forbindelse med endelig opgørelse af parternes mellemværende.

Udkast til overtagelsesdokument er udarbejdet og vil, når sagen har været behandlet i kommunalbestyrelsen blive oversendt til underskrift i Rødovre Boligselskab, hvorefter tinglysning af skøde vil blive iværksat.

Se oversigt over status for økonomien vedrørende tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård i bilag 2.

Fremtidig anvendelse

S.E. Brockhuus A/S har udarbejdet en førsynsrapport vedrørende om- og tilbygning af blok A, B og F. Rapporten beskriver 5 forslag. Se bilag 3.

 1. Ombygning af blok A og B efter indretningsforslag 1 og påbygning af 1. sal på blok A.
 2. Ombygning af blok A og B efter indretningsforslag 2 og påbygning af 1. sal på blok A.
 3. Nedrivning af eksist. Blok A og opførelse af ny bygning i 2 etager samt ombygning af blok B efter indretningsforslag 1
 4. Nedrivning af eksist. Blok A og opførelse af ny bygning i 2 etager samt ombygning af blok B efter indretningsforslag 2.
 5. Ombygning af køkken i blok F og tilbygning ved spisesal (Dette punkt er ikke en integreret del af selve plejehjemsmoderniseringen, og der vil blive udarbejdet særskilt mødesag).

Forskellen på indretningsforslag 1 og 2 er alene toiletternes placering i boligerne, hvor de i forslag 1 er beliggende i forbindelse med indgangspartiet og i forslag 2 har direkte adgang fra stuen.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med punkt 3, da det vil give væsentlig større fleksibilitet med hensyn til størrelserne af de private boligarealer kontra fælles boligarealer samt placering af servicearealer.

Boligerne

Med baggrund i førsynsrapporten bliver der mulighed for at etablere 73 boliger – mod de nuværende 60 boliger. Det endelige antal boliger vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af det endelige dispositionsforslag.

Det foreslås, at hovedparten af boligerne etableres som almene plejeboliger til den nuværende målgruppe, det vil sige de beboere der i dag er visiteret til en plejehjemsplads.

En del af boligerne - f.eks. en afdeling - reserveres til yngre (55-62 årige) demente og hjerneskadede. Denne gruppe borgere er i forvejen visiteret til Rødovre Kommunes plejehjem, da der ikke findes alternativer.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social service - herunder plejehjemsgaranti pr. 1. januar 2009.
Lov om almene plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

 • Med de foreløbige opgørelser - indfrielsessummen, refusionsopgørelsen samt indbetalt husleje vil der blive et overskud på anslået tre mio. kr. i forhold til det afsatte beløb til tilbagekøbet på 19 mio. kr. Overskuddet tilgår kommunekassen.
 • De kommunaløkonomiske konsekvenser beskrives i forbindelse med vedtagelse af skema A i følge den foreløbige tidsplan i april 2014.
 • I august møderækken vil blive ansøgt om en anlægsbevilling på 15 mio. kr. Denne bevilling har alene likviditetsmæssig konsekvens i form af løbende betalinger af rådgivere m.v., da udlægget bliver indfriet i forbindelse med godkendelse af skema B - forventet juni 2015 - og fra det tidspunkt indgår som en del af byggesagen.
 • Udvidelsen af antal boliger fra de nuværende 60 til (foreløbigt anslået) 73 boliger medfører en driftsmæssig merudgift til plejehjemsdriften. Denne merudgift vil - med det aktuelle nettokøb af pladser i andre kommuner samt den aktuelle venteliste til plejehjem - sandsynligvis kunne imødegås ved en nedbringelse af udgifter til udenbys plejehjem samt nedsættelse af omfanget af visiterede timer til hjemmehjælp.

Tidsplan

DAB har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en foreløbig tidsplan for udvidelsen og moderniseringen, herunder en oversigt over forelæggelse af sager til politisk beslutning i forbindelse med projektet. Se bilag 4.

Bilag

Bilag 1: Deklaration
Bilag 2: Status på økonomi for tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård
Bilag 3: Førsynsrapport
Bilag 4: Tidsplan for tilbagekøb af Plejehjemmet Ørbygård
Bilag 5: Tilbud fra RD vedrørende indfrielse af lån

Ny anvendelse af Elektravej 2 efter 1. juli 2013
Sag nr. 72

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til anvendelse af lokalerne på Elektravej 2 (den tidligere selvejende institution Rødovre Ungdomspension) efter 1. juli 2013. En arbejdsgruppe med bred, tværfaglig sammensætning har udarbejdet et forslag om en tværfaglig, forebyggende indsats til unge og familier.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at bestyrelsen for den selvejende institution Rødovre Ungdomspension ophører sit virke pr. 30. juni 2013
 2. at Kommunalbestyrelsen fra 1. juli 2013 er ansvarlig for videreførelse af aktiviteter i henhold til den nu nedlagte fonds formål
 3. at den fremtidige anvendelse af Elektravej 2 godkendes
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2.353.000 kr. hvoraf der i 2013 frigives et rådighedsbeløb på 1.176.000 kr.
 5. at der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på netto 846.000 kr. dækkende udgifter til driften af huset og udvidelse af Akutten samt mindreudgifter til køb af døgnforanstaltninger for børn og unge
 6. at de resterende 330.000 kr. i 2013 finansieres af kassen
 7. at der i budget 2014ff indarbejdes en samlet mindreudgift på 372.000 kr. pr. år på funktion 05.28 "foranstaltninger for børn og unge"

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 72.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På sit møde den 27. november 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om opsigelse af driftsaftalen med Rødovre Ungdomspension den 31.12.12 (sag nr. 298).

I forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende instituion Rødovre Ungdomspension (RUP) skulle bestyrelsen sikre, at Fondens midler (de fysiske rammer på Elektravej 2) fortsat anvendes til social og sundhedsmæssig støtte til sårbare unge. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med bred, tværfaglig sammensætning; arbejdsgruppen har haft til opgave at tilvejebringe et forslag til brug for bestyrelsens beslutning om Elektravej 2’s fortsatte anvendelse.

Arbejdsgruppen har blandt andet drøftet "Roskilde-modellen" med inddragelse af frivillige mentorer for aldersgruppen 13–18 år, koordineret indsats med inddragelse af forældre/netværk, tættere samarbejde mellem SSP, støttekontaktpersoner, Børne- og Familieafdelingen og Jobcentret, fordele og ulemper ved at samle hele myndighedsområdet på samme adresse samt Jobcentrets udviklingsprojekt ”uddannelse til alle”.

På baggrund af disse drøftelser har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til en tværfaglig forebyggende indsats for unge og familier. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge i alderen 0-30 år med særlige behov.

Formål:

 • At skabe en fælles, flerfaglig og tværsektoriel indsats med udgangspunkt i den enkelte unges behov og i samarbejde med den unge og forældrene
 • At nedbryde den ”magiske” 18 års grænse i unges liv ved at lave en tidlig, forebyggende, involverende og inkluderende indsats uanset om den unge er under eller over 18 år, hvis behovet tilsiger dette
 • At sammensætte et individuelt tilrettet tilbud til den unge og eventuelt forældre.

Indhold i indsatsen:
På adressen er der plads til flere forskellige indsatsområder, der sammen kan understøtte ungegruppens særlige behov:

 • Bo-selv mulighed (Akutten 1 og 2 – tilføjelse af tre ekstra bo-pladser til nuværende tilbud. Akutten skal dermed rumme syv akutboliger til unge i alderen 15-18 år med særlige behov, men som er i stand til at klare sig selv med støtte. Der er ikke døgnbemanding)
 • En målrettet, koordineret indsats til unge med særlig vægt på uddannelse og arbejde
 • Tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats
 • Særlig opmærksomhed på begyndende kriminel adfærd
 • Særlig støtte til såvel arbejde som ”lommepengeprojekt” (fritidsarbejde)
 • Mentorindsats for unge (inddragelse af frivillige). At inddrage frivillige i samarbejdet for eksempel ved brug af mentorer som støtte til sårbare unge, der skal ud på arbejdsmarkedet (med inspiration fra projekt i Roskilde).
 • Støttekontaktpersonordning
 • Familiebehandling til såvel den unge som hele familien.

Mål:
Gennem en flerfaglig indsats er målet, at fagpersonerne sammen med den unge kan sammensætte en indsats, der på sigt vil sætte den unge i stand til at handle relevant i eget liv, tage en uddannelse, passe et arbejde og klare sig selv i egen bolig. Indsatsen trækker på viden på tværs af Børne- og Familieafdeling, Jobcenter, Rådgivning og Behandlingscentret, SSP, UUV, skoleafdeling og andre interessenter.

Ved at samle flere fagligheder på stedet forventes en synergieffekt i form af eksempelvis hurtigere og smidigere samarbejde, nytænkning på tværs af fag- og indsatsgrænser samt involvering af frivillige i arbejdet side om side med den professionelle indsats.

Konkretisering af indsatsen:
Huset bliver et sted, hvor den professionelle og den frivillige indsats koordineres om den enkelte unge og om familier. Stedet er frigjort fra den administrative myndighedsudøvelse, der i dag naturligt præger samarbejdet i de nuværende rammer, hvor myndighedsudøvelsen er kernefunktionen. De gode erfaringer fra projektet ”Brug for alle” (et projekt, som har gennemgået alle unge over 18 år i matchgruppe 2 og 3 i et tværfagligt forum med det formål at få iværksat en plan sammen med den unge, der kan hjælpe til job eller påbegyndelse af uddannelsesforløb) tænkes overført til arbejdet her med de unge.

Informationer om en ung, der har behov for støtte kan komme mange steder fra. Med ny lovgivning på vej om skærpet underretningspligt for børn og unge med stort skolefravær (skoleskulk) er der skabt endnu en vej.

Befinder den unge sig i en svær situation, har problemerne ofte rod i hele familiestrukturen, hvorfor det er naturligt at tænke rådgivning, der også medinddrager forældrene. De skal inddrages og ansvarliggøres i den særlige indsats og plan for deres unge, ligesom der kan være tale om yngre søskende, hvor der i forhold til disse kan sættes tidligere ind med den fornødne støtte med det kendskab til forholdene, der afdækkes gennem den unges adfærd.

Kendskabet til de unge opnås såvel via rådgivere i Børne- og Familieafdelingen som i Jobcentrets ungegruppe, SSP "onsdagsgruppen" som består af deltagere fra Politi, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltninngen, Rådgivning og Behandlingscentret eller via Ungdomsskolen, Udviklingscenter Skiftesporet og Støttekontaktpersongruppen.

Alle kan bede om at drøfte en ungs forhold efter aftale med den unge og eventuelt forældre. Der holdes et fælles møde, hvor den unge/forældre altid deltager. Her lægges en plan for, hvordan den unge (og evt. forældre) kan hjælpes med arbejde, uddannelse, særlig støtte, psykologsamtaler, familiebehandling, job med mentorordning, bolig med særlig støtte (i Akutten, Bofællesskaberne) m.m. – en fælles, flerfaglig indsats, som koordineres, besluttes og iværksættes på stedet. Faste deltagere i mødet er for eksempel SSP-koordinator, Jobcentrets ungeenhed, Rådgivning og Behandlingscentret, faglig leder for Støttekontaktpersongruppen, faglig leder for Psykolog- og familiebehandlergruppen, UU-vejleder og faglig leder fra Børne- og Familieafdelingen.

Der er i dag allerede udviklet en række gode tilbud for ungegruppen i Jobcentret, og flere er undervejs, som med ny lovgivning tæller unge fra 16-17 år og op til 30 år. I arbejdet med de yngste i denne gruppe efterspørges der imidlertid fora, der også inddrager forældrene i samarbejdet. Det er der ikke er tradition for i dag, idet 18-årige er/betragtes som voksne, selvstændige individer i uddannelses- og jobmæssig sammenhæng.

Indsatsen tilbyder en unik mulighed for at bryde den sociale fødekæde ved en tidlig, forebyggende, flerfaglig og koordineret indsats.

De fysiske rammer:
"Akutten" fortsætter og udvider med tre pladser, som en yderligere bo-selv mulighed for tre unge. Det kan også være mor-barn støtteophold eller andre særlige tiltag, som kan rummes sammen med den øvrige beboergruppe. Det vil sige, at der fremover vil være syv pladser.

På førstesalen etableres der kontorer for støtte- og kontaktpersoner, familiebehandlere og psykologer, mens stue- og underetagen benyttes dels til mødelokaler og kontor for eksempelvis medarbejdere fra SSP, Rådgivning og Behandlingscentret og Jobcentrets ungeenhed, der i løbet af ugen med fordel kunne være til stede på matriklen. Lokalerne bruges desuden til aktiviteter som "Vennestedet", "pigegruppen" og overvåget samvær. Venteområde og reception er der også plads til i stueetagen.

Formålsanvendelsen er efterfølgende enstemmigt besluttet af fondens bestyrelse på møde den 15. april 2013, og Rødovre Kommunes juridiske afdeling bekræfter, at ovenstående forslag til anvendelse af lokalerne opfylder fondens formål.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:
Der er i samarbejde med Teknisk forvaltning og Fællesforvaltningen udarbejdet et forventet anlægsbudget på 2.353.000 kr. til istandsættelse af lokalerne på Elektravej 2, herunder krav til handicapadgang til huset - hvilket er et krav, da huset fremover skal anvendes til administrative funktioner med borgerkontakt.
Ca. halvdelen af betalingerne vedrørende arbejdet forventes af falde i 2013, hvorfor der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.176.000 kr. i 2013 mens den resterende del søges indabejdet i investeringsoversigten i budget 2014.

Driftsudgifter:
I forbindelse med udvidelse af Akutten fra fire til syv pladser er det nødvendigt at ansætte yderligere en støtte- og kontaktperson. Udgifterne hertil samt driftsudgifter til huset på Elektravej 2 beløber sig til 1.328.000 kr. pr. år. Denne merudgift finansieres af mindreudgifter til køb af eksterne pladser på socialpædagogiske opholdssteder. Der regnes med en mindreudgift til dette på 1.700.000 kr. svarende til køb af ca. to færre helårspladser på socialpædagogiske opholdssteder. Sammenlagt giver det en nettomindreudgift på funktion 05.28 "Foranstaltninger for børn og unge" på 372.000 kr. pr. år fra 2014 og frem, hvilket søges indarbejdet i budget 2014ff.

I 2013 er der behov for en tillægsbevilling til driften af huset på 294.000 kr, da støtte- og kontaktpersonstillingen forventes besat pr. 1/8 2013, og der er driftsudgifter til hele huset for sidste kvartal af 2013. Til gengæld forventes mindreudgifter til køb af eksterne socialpædagogiske opholdssteder på 1.140.000 kr. i 2013 som følge af de 3 ekstra pladser.

Samlede konsekvenser:
Ombygningen og den fremtidige drift af Elektra 2 medfører et kassetræk på 330.000 kr. i 2013, 805.000 kr. i 2014 og -372.000 kr. i 2015 og følgende år jf. nedenstående skema:

1.000 kr.

2013

2014

2015ff

Anlægsbevilling

2.353

0

0

Rådighedsbeløb 1.176 1.177

0

Drift

-846

-372

-372

Kasseeffekt

330

805

-372

Med den nye anvendelse af Elektravej 2 frigøres der arealer i forskellige kommunale bygninger. De frigjorte arealer indmeldes til prioritering i ejendomsadministrationsgruppen.

Tidsplan

Juni 2013: Politisk behandling
1. juli 2013: Bestyrelsen for den selvejende institution Rødovre ungdomspension nedlægges, og forvaltningen af fondens midler (Elektravej 2) overgår til Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
Juni/Juli 2013: Udarbejdelse af byggeandragende
August/September 2013: Byggesagsbehandling og udarbejdelse af udbudsprojekt
Oktober 2013: Prisindhentning
November/December 2013: Ombygning
1. januar 2014: Forventet ibrugtagning.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Efterår 2013
Sag nr. 73

Sagens kerne

På budget 2013 er der afsat 961.300 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 2. halvår 2013, fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 73.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2013 er der i budgettet afsat 668.500 kr. i henhold til servicelovens §18 og 292.800 kr. i henhold til servicelovens §79, i alt 961.300. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået 61 ansøgninger fra 32 foreninger til §18 og 29 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger om 518.761 kr. i støtte og under puljen for foreningstilskud §79 er der kommet ansøgninger om 123.799 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i efteråret 2013 fordeles 337.557 kr. til §18 og 113.6779 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper for 2013, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2013:

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet.

Der er modtaget otte ansøgninger til "Psykisk sårbare", tre ansøgninger til "Forebyggelse" og to ansøgninger til "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på foreningens kassebeholdning, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, og om der er tale om en aktivitet, der allerede finder sted i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til sidstnævnte kriterie sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet i aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • Femten ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • Seks ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • Tre ansøgninnger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • Fire ansøgninger indenfor området "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • Tre ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • En ansøgning inden for "Andre"

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiviterende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordellingen.

I vedlagt bilag fremlægges samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkomne ansøgninger til henholdvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne. I øvrigt henvises til sagerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Samlet oversigt for efteråret 2013
Bilag 2: Indkomne ansøgninger §18, efterår 2013
Bilag 3: Indkomne ansøgninger §79, efterår 2013

Sundhedsplejens status på børns sundhed i Rødovre
Sag nr. 74

Sagens kerne

Region Hovedstaden har marts 2013 udgivet Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database "Børns Sundhed" om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn. Sundhedsplejen i Rødovre Kommune har udarbejdet et notat med opsamling på de vigtigste områder i børnesundhedsprofilen baseret på de øvrige rapporter, der er udarbejdet med udgangspunkt i databasen. Notatet forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sundhedsplejens status på børns sundhed i Rødovre forelægges til orientering

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2013, sag nr. 74.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Rødovre deltager sammen med 10 andre kommuner i et samarbejde med Region Hovedstaden og Statens Institut for Folkesundhed om registrering af data om børns sundhedstilstand i en klinisk database "Børns sundhed".

Der bliver hvert år udarbejdet årsrapporter om henholdvis småbørn og skolebørn med forskellige temaer. Temaer i årene 2011-2013 har været motoriske vanskeligheder, vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen og sundhedsplejerskens vurdering af mors psykiske tilstand.

I marts 2013 har Region Hovedstaden udgivet Danmarks første børnesundhedsprofil baseret på databasen "Børns Sundhed". Det har givet sundhedsplejen anledning til, at udarbejde status på sundhedstilstanden blandt børnene i Rødovre Kommune. Børnesundhedsprofilen og årsrapporterne udgør et gavnligt redskab til at prioritere og målrette den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i sundhedsplejen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sundhedsplejens status på børns sundhed i Rødovre 2013

Diverse
Sag nr. 75

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18:00.