Social- og Sundhedsudvalget

13-08-2013

Medlemmer

Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)

Fraværende

Britt Jensen(A)

Sager 76 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 76

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 77

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem samt visitationsudvalgets beslutninger og opgørelser over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2013, sag nr. 77.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 21.04.2013 til 20.07.2013 har visitationsudvalget modtaget 38 ansøgninger om plejebolig. Seks borgere har efterfølgende trukket deres ansøgning.

  • 10 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 24.04.2013

  • 17 ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 29.05.2013

  • Fem ansøgninger er blevet behandlet på visitationsmødet den 26.06.2013.

Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I perioden 21.04.2013 til 20.07.2013 er 17 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. En af disse borgere er tilflyttet fra anden kommune. Seks rødovreborgere er flyttet i plejebolig i anden kommune.

Af de borgere, der er visiteret til plejehjem i Rødovre Kommune i mere end to måneder, er 11 omfattet af plejeboliggarantien på to måneder. Garantien omfatter de borgere, der skriver sig op til alle kommunens fire plejehjem. Syv af de 11 borgere er rødovreborgere, og heraf er de to ægtepar, der ønsker at flytte samtidig og på det samme plejehjem.

Vanskelighederne ved at opfylde plejeboliggarantien skyldes fortsat, at der specielt i 3. kvartal af 2012 var væsentligt færre ledige plejeboliger end normalt, samtidig med at antallet af visiterede borgere og antallet af ledige plejeboliger i de efterfølgende kvartaler har været uændret. I indeværende periode har antallet af ledige plejeboliger også været væsentligt lavere end normalt. Desuden har enkelte borgere, der ikke var under plejeboliggarantien, modtaget tilbud om plejebolig, da deres behov på det pågældende tidspunkt blev skønnet til at være væsentligt større end borgere omfattet af plejeboliggarantien.

Grundet det massive pres på kommunens generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere, der søger plejebolig via den generelle venteliste, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigterne over "Rødovreborgere visiteret til plejehjem juli 2013" og "Forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem juli 2013" i bilaget til mødesagsfremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende ventelistesituation/belægning har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over borgere visiteret til plejehjem for 2012 og 2013 ajourført juli 2013
Bilag 2: Oversigt over Rødovreborgere visiteret til plejehjem juli 2013
Bilag 3: Oversigt over forbrug af pladser og borgere visiteret til plejehjem juli 2013

Status på indsatser på integrationsområdet
Sag nr. 78

Sagens kerne

Der findes ikke en selvstændig politik eller handleplan for integrationsområdet, idet målsætninger og handlinger, der retter sig mod integration og mangfoldighed, er integreret i de eksisterende politikker.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en status på indsatser på integrationsområdet 2012/2013 i henholdsvis Sundheds-, Ældre-, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Unge- samt Børnekulturpolitikken og Retningslinjer for ligestilling (tidligere Etnisk Ligestillingspolitik).

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at opsamlingen og anbefalingerne drøftes
  2. at status på indsatser på integrationsområdet tages til efterretning.


Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2013, sag nr. 78.

  1. Sagen drøftet. Liste O opfordrer til, at Kommunalbestyrelsen igen bliver repræsenteret i Integrationsrådet.
  2. Indstilles taget til efterretning.

           (Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den 22. december 2009 (sag nr. 232) godkendte Kommunalbestyrelsen en evaluering af integrationsindsatser i Rødove Kommune. Sagen havde forinden været i høring hos Integrationsrådet, der i sit høringssvar bemærkede, at indsatserne på integrationsområdet var forholdsvis sporadiske og bundet op på enkeltpersoners og institutionernes initiativer, samt at de på nogle områder var udokumenterede.

Integrationsområdet er organisatorisk forankret i Jobcentret ved integrationskonsulenten. Integration er et tværgående område, men der var ikke etableret en mødestruktur på tværs af forvaltninger og afdelinger, som det er tilfældet på eksempelvis sundhedsområdet.

På baggrund af Integrationsrådets bemærkninger besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2010 (sag nr. 269) at nedsætte en koordinerende integrationsgruppe med det formål at styrke den tværgående vidensdeling samt at skabe mulighed for bredere samarbejde mellem forvaltninger og afdelinger. Derudover skulle gruppen fungere som Integrationsrådets indgang til forvaltningen.

I den koordinerende integrationsgruppe deltager repræsentanter fra sundheds-, ældre-, beskæftigelses-, daginstitutions- og skoleområdet (i efteråret 2013 indtræder desuden en repræsentant fra Kultur- og Fritidsområdet). Gruppen har blandt andet holdt møde med formanden og næstformanden for Integrationsrådet, og til august deltager gruppen på Integrationsrådsmøde.

Integrationsgruppen har til opgave at følge op på de målsætninger vedrørerende integration og mangfoldighed, der er beskrevet i Rødovre Kommunes politikker og handleplaner. Det drejer sig om henholdsvis Sundheds-, Ældre-, Arbejdsmarkeds-, Børne- og Unge- samt Børnekulturpolitikken og Retningslinjer for ligestilling (tidligere Etnisk Ligestillingspolitik). En gang årligt skal der gøres skriftlig status. Udover en skriftlig status kan gruppen komme med forslag til nye indsatser, der kan arbejdes videre med på de enkelte politikområder.

Den skriftlige opsamling og forslagene til nye initiativer forelægges Integrationsrådet, der har mulighed for at kommentere på det, inden sagen forelægges til politisk behandling. På sit møde den 18. april 2013 behandlede Integrationsrådet opsamlingen og forslagene. Rådet er glade for at få opsamlingen forelagt og bemærker, at den affødte en god debat - særligt om børn og familiers vilkår. Rådet havde desuden nogle konkrete bemærkninger til opsamlingen, som gav anledning til præciseringer. Blandt andet undrede de sig over, at Valhøj Skoles arbejde med modersmålsundervisning ikke er medtaget. Ligesom et medlem ønskede at understrege, at der også foregår sprogscreeninger i vuggestuen fra børnene er 2,5 år. Opsamlingen danner desuden udgangspunkt for den drøftelse, som gruppen skal have med rådet til august.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik, Ældrepolitik, Arbejdsmarkedspolitik, Børne- og Ungepolitik, Børnekulturpolitik samt Retningslinjer for ligestilling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på indsatser på integrationsområdet

Udvidelse og modernisering af plejehjemmet Ørbygård - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 79

Sagens kerne

I forbindelse med modernisering og udvidelse af plejehjemmet Ørbygård er der udgifter, der skal afholdes inden byggelånet åbnes i forbindelse med skema B.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at der gives en udlånsbevilling på 15.000.000 kr. til afholdelse af anlægsudgifter, der finansieres af en byggekredit.
  2. at der gives en bevilling til optagelse af byggekredit på 15.000.000 kr.
  3. at udlånsbevilling og bevilling til optagelse af byggekredit tilbageføres når skema B foreligger.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2013, sag nr. 79.
Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med modernisering og udvidelse af plejehjemmet Ørbygård skal der blandt andet betales honorarer til rådgivere samt betales for diverse undersøgelser og opmålinger.

Ovenstående udgifter, der er en del af det samlede byggeregnskab, ville almindeligvis blive afholdt af den grundkapital, der indbetales til Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af almene boliger.

Da Rødovre Kommune imidlertid selv er bygherre, skal beløbet ikke indbetales til Landsbyggefonden, hvilket har den konsekvens, at bygherrerådgiveren ikke har økonomi til at betale de løbende regninger, indtil byggelånet åbnes.

Der ansøges derfor om en udlånsbevilling samt en byggekredit - begge på 15.000.000 kr. -til finansiering de regninger, der skal betales, indtil byggelånet åbnes i forbindelse med skema B. På det tidspunkt (forventet juni 2015) vil udlægget blive betalt af bygherrerådgiveren og beløbet vil i stedet indgå som en del af byggeregnskabet, der forestås af bygherrerådgiver. Samtidig indfries byggekredittet.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.
Lånebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Der er reelt ingen budget- og likviditetsmæssige konsekvenser, idet betalingerne løbende trækkes på byggekreditten, og der sker udligning når skema B foreligger.

Tidsplan

Indtil byggelånet åbnes i juni 2015.

Budgetforslag 2014-2017, Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 80

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2014-2017, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2013, sag nr. 80.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2014-2017, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 21. august 2013.

Budgetforslaget kan findes på kb-net samt på rk.dk (under punktet "Kommunen").

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag

Bilag 1: Budgetforslag 2014-2017, bilag SOSU
Bilag 2: Budgetforslag 2014 som færdig publikation

SSP - strategiplan 2013
Sag nr. 81

Sagens kerne

SSP-styregruppen fremlægger en ny strategiplan for SSP-samarbejdet.

Sagen behandles samtidigt i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at SSP-strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2013, sag nr. 81.
Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

SSP-styregruppen har udarbejdet en strategiplan for de kommende års SSP-samarbejde i Rødovre Kommune. Formålet med strategiplanen er, at den udover at fungere som styringsredskab for det kriminalforebyggende samarbejde, også beskriver og definerer de tænkninger, der ligger bag kommunens forskellige indsatser. Strategiplanen er desuden afsæt for iværksættelse af en sammenhængende generel forebyggende indsats i kommunens skoler og klubber.

Strategiplanen har taget udgangspunkt i den forskning, der er foretaget på det kriminalpræventive område. Der er afholdt seks workshops, hvor relevante samarbejdspartnere fra skoler, politi, boligområder og klubber har deltaget. Input fra disse workshops danner, sammen med den evidensbaserede forskning, grundlag for indholdet i SSP-strategihandleplanen 2013.

Rødovre Kommune har allerede stor erfaring med evidensbaserede tiltag på det kriminalpræventive område, og en del indsatser er allerede iværksat. Strategiplanen har derfor også det formål at sætte fokus på en sammentænkning af de tiltag og strukturændringer, der er i støbeskeen på skoleområdet og hos Børne- og Familieafdelingen. De indsatser og tiltag, der beskrives i strategiplanen for SSP-samarbejdet, indtænkes således i arbejdsgange, arbejdsgrupper og handleplaner for det tværfaglige forebyggende samarbejde.

Strategiplanen er bygget op om otte hovedtemaer:
Netværk, koordination, social pejling, uformel social kontrol, risikofaktorer, genoprettende konflikthåndtering, trivsel, samt dokumentation og evaluering.
Disse har alle en underliggende definition, og sammenhængende danner de rammen for et virksomt kriminalitetsforebyggende og trivselsfremmende samarbejde i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
Lov om folkeskolen.
Lov om politiets virke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Igangsættes efter politisk behandling.

Bilag

Bilag 1: Pjece - SSP strategiplan 2013

Diverse
Sag nr. 82

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.