Social- og Sundhedsudvalget

08-10-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 97 - 99

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 97

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 03.09.2013 - 01.10.2013

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.09.2013 - 01.10.2013

Principper for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet
Sag nr. 98

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag om fastlæggelse af principper for et tværkommunalt samarbejde på kræftområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at "Generelle principper for tværkommunalt samarbejde" godkendes som grundlag for udarbejdelse af forslag til konkret model for mellemkommunalt samarbejde på kræftområdet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samarbejdet omfatter sundhedsområdet i Planområde Midt ( Herlev Hospitals optageområde) og udgangspunktet er, at principperne skal danne grundlag for udarbejdelse af forslag til konkret model for mellemkommunalt samarbejde på kræftområdet. På nuværende tidspunkt er det således kun principperne for samarbejdet, der ønskes drøftet politisk, og en godkendelse af principperne forpligter ikke kommunen til at indgå i den endelige model for et samarbejde.

Forslaget er udarbejdet af Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner. Rødovre Kommune har ikke haft en aktiv rolle i dette forarbejde, idet vi alene har haft en observatørplads i gruppen, og deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af det faglige indhold. Men vi har nu mulighed for, såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker det, at indgå i det fremtidige arbejde på lige fod med de øvrige kommuner.

Det er forvaltningens vurdering, at udviklingen af kræftområdet i Rødovre kommune i høj grad vil kunne profitere af at indgå i et tværkommunalt samarbejde, idet det kan sikres:

 • at der opnås en volumen, der gør det muligt at udvikle tilbud af høj faglig kvalitet,
 • at borgeren kan modtage relevante tilbud og aktiviteter hurtigere, end hvis vi selv skal opbygge hold af en vis størrelse
 • at de implicerede kommuner sammen kan indgå i et samarbejde med Herlev Hospital
 • at der udvikles høj faglighed blandt de personaler, der arbejder med borgere med kræft

For at sikre en entydig indgang til kræftrehabilitering for Rødovre Kommunes borgere, vil de altid skulle henvende sig til den kræftrehabiliteringssygeplejerske, der er ansat i Rødovre Sundhedscenter. Sygeplejersken vil afholde den indledende samtale med borgeren, aftale det videre forløb i forhold til aktiviteter og tilbud, være tovholder på borgerens videre forløb, sikre opfølgning på forløbet samt yde støtte og vejledning til de pårørende.

Principperne for et tværkommunalt samarbejde vedrører nedenstående temaer, der er uddybet i mødesagens bilag.

 1. Øget faglig kvalitet
 2. Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud
 3. Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, fx frivillige
 4. Mellemkommunal udgiftsneutralitet
 5. Borgernes mobilitet på tværs af kommunegrænser
 6. Øget organisatorisk robusthed og forsyningssikkerhed

Såfremt Social- og sundhedsudvalget godkender, at Rødovre kommune skal indgå i det videre arbejde, vil ældre- og handicapchefen indgå i projektets tværkommunale styregruppe og sundhedscenterets kræftsygeplejerske vil indgå i den faglige arbejdsgruppe.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft". Med forløbsprogrammet har kommunerne fået til opgave at varetage borgernes almene rehabilitringsbehov efter en kræftlidelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

September/oktober 2013:
Politisk behandling af de generelle principper

Oktober 2013 til marts 2014:
Den faglige arbejdsgruppe udarbejder konkrete modeller for samarbejdet

April 2014:
Den tværkommunale styregruppe drøfter de konkrete modeller og udarbejder oplæg til endelig model for samarbejdet

Maj 2014:
Model for samarbejdet behandles politisk i kommunerne

Bilag

Bilag 1: Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Diverse
Sag nr. 99

Sagens kerne

Beslutning

Forvaltningen gav en mundtlig orientering om Tryghedsplejen.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 17.45.