Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Lene Due(A)

Sager 100 - 104

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 100

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 02.10.2013 - 28.10.2013

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social 02.10.2013 - 28.10

Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Sag nr. 101

Sagens kerne

1. oktober 2013 trådte en ny lov til beskyttelse af børn mod overgreb i kraft, i daglig tale kaldet Beskyttelsespakken.
Loven omhandler nye bestemmelser bl.a. om behandling af underretninger og oprettelse af regionale Børnehuse.
Derudover skal alle kommuner fremover udfærdige et skriftligt beredskab, som skal indeholde klare procedurer for, hvordan alle ansatte, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år, skal arbejde, samarbejde og handle i tilfælde af viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal udformes skriftligt, og vedtages af Kommunalbestyrelsen. Beredskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og det skal revideres og vedtages af Kommunalbestyrelsen min. hvert 4. år.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beredskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Vedlagte kommunale beredskab i Rødovre kommune til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde. Udviklingsgruppen, der er tovholder på Lokaliseringsarbejdet, og som består af ledende sundhedsplejerske, leder af PPR, socialfaglig konsulent fra Børne- og familieafdelingen, en skoleleder, pædagogiske konsulenter fra daginstitutions- og skoleområdet, samt ledende høre-talepædagog, har stået for udarbejdelsen af beredskabet.

Det kommunale beredskab skal medvirke til

  • at fagpersoner får den tilstrækkelige viden til at reagere.
  • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb.
  • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.
  • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Formålet er at sikre, at såvel kendskabet til, som den endelige implementering af beredskabet bliver så bredt forankret som overhovedet muligt i det daglige arbejde i Rødovre kommune. Desuden omhandler beredskabet redskaber til tidlig opsporing, herunder en kontinuerlig kvalificering af opmærksomheds- og vidensniveau hos relevante fagpersoner, der arbejder med børn og unge i dagligdagen.

Herudover beskriver beredskabet, hvordan sager om overgreb mod børn og unge behandles, med angivelse af klare proceduerer for handlinger ved mistanke eller viden om overgreb. ved overgreb forstås såvel seksuelle overgreb, som vold udøvet mod et barn eller ung. Såvel håndteringen af underretninger, som samarbejdet med politi og med Børnehus Hovedstaden i disse sager beskrives nøje i beredskabet.

Beredskabet er tænkt som et slå-op værk for kommunalt ansatte, der har brug for viden og hjælp til handling, hvis de pludselig får kendskab til, at et barn eller ung er udsat for overgreb, som kan være såvel fysisk, psykisk som sexuelt. Dette er det allerførste udspil til et beredskab, og det forventes, at det frem mod næste forelæggelse og behandling i Kommunalbestyrelsen vil blive yderligere udbygget.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §19, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet kompensation for de meropgaver, Beskyttelsespakken medfører i form af flere administrative opgaver.

Tidsplan

Lovændringen er trådt i kraft den 1. oktober 2013, hvorfor udarbejdelsen og vedtagelsen af beredskabet skal ske snarest herefter.

Bilag

Bilag 1: Beredskab i Rødovre kommune til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Sagsbehandlingsfrister i Rødovre Kommune
Sag nr. 102

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger reviderede sagsbehandlingsfrister på følgende områder: Ældre- og Handicap, Social- og Psykiatri, Borgerservice, Beskæftigelse, Børne- og Familie og Dagpasning.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at de reviderede sagsbehandlingstider godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 19.03.13 de reviderede sagsbehandlingstider for det sociale område. Efterfølgende har Social- og Sundhedsforvaltningen vurderet, at det er nødvendigt at specificere sagsbehandlingstiderne i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

Rødovre Kommune har som målsætning for borgerbetjening på det sociale område, at alle henvendelser og ansøgninger fra borgere skal besvares inden 10 arbejdsdage. Det indebærer, at kommunen inden for den frist skal træffe en afgørelse eller skriftligt bekræfte, at ansøgningen/henvendelsen er modtaget og oplyse, hvad der videre sker i sagen, herunder hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sagsbehandlingsfrister_ældre og handicapområdet
Bilag 2: Sagsbehandlingsfrister_beskæftigelsesområdet
Bilag 3: Sagsbehandlingsfrister_borgerservice
Bilag 4: Sagsbehandlingsfrister_dagpasningsområdet
Bilag 5: Sagsbehandlingsfrister_Social- og psykiatriområdet
Bilag 6: Sagsbehandlingsfrister_Børne- og familieområdet

Høring vedr. fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III
Sag nr. 103

Sagens kerne

De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014. Derfor skal der indgås ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018.

KKR (Kommunekontaktrådet) Hovedstaden har udarbejdet udkast til fælleskommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. Udkastet forelægges hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at notat med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på det somatiske område og notat med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på det psykiatriske område godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Derfor er er der udarbejdet et fælleskommunalt oplæg med visioner og målsætninger for sundhedsaftalen.

Oplægget er udarbejdet med afsæt i det fælles kommunale rammepapir "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen", som er godkendt af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Derudover er der i september 2013 afholdt et administrativt og et politisk dialogmøde, hvor kommunerne har kunnet komme med input til oplæggene.

Oplæggene til sundhedsaftale III om henholdvis det somatiske og det psykiatriske område er beskrevet i to særskilte notater, som dog hænger tæt sammen.

Der er på begge områder fokus på fremme af en tilgang til borgerne, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og inddragelse i eget forløb. Derudover er der fokus på at fremme sammenhængende forløb og differentierede indsatser på begge områder.

Det omfatter styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, almen praksis og regionen, eksempelvis ved udvikling og afprøvning af nye samarbejdsmodeller og indgåelse af aftaler om forebyggelse af indlæggelser og smidige og veltilrettelagte forløb.

Se notaterne med uddybning af visioner og målsætninger for somatik og psykiatri samt tidsplan for processen i bilagene.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Oplæg vedr. sundhedsaftale III - somatik
Bilag 2: Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri
Bilag 3: Tidsplan for proces for sundhedsaftale III

Diverse
Sag nr. 104

Sagens kerne

Beslutning

 Taget til efterretning.