Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2013

Medlemmer

Britt Jensen(A)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 110 - 114

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 110

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 29.10.2013 - 25.11.2013

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for SOC 29102013 - 25112013

Ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 111

Sagens kerne

Tilbagekøb af plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 19.000.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til tilbagekøb af plejehjemmet Ørbygård.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2004 - sag 224, at plejehjemmet Ørbygård tilbagekøbes fra Rødovre Boligselskab. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 19.000.000 kr.Der ansøges om en anlægsbevilling på 19.000.000 kr. til tilbagekøb af plejehjemmet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.
Lov om Almene Boliger

Økonomiske konsekvenser

Tilbagekøbet sker med det formål at modernisere og udvide plejehjemmet i henhold til lov om almene boliger. Der vil blive afledte økonomiske konsekvenser, når udvidelsen er tilendebragt, og antallet af plejepladser forøges fra de nuværende 60 pladser til forventeligt 73 pladser. Dette vil efter tidsplanen ske i 2017.

Tidsplan

December 2013: Frigivelse af rådighedsbeløb.
Primo 2014: Det endelige anlægsregnskab forventes aflagt.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, forår 2014
Sag nr. 112

Sagens kerne

På budget 2014 er der afsat 969.900 kr. til fordeling til henholdsvis tilskud til frivilligt socialt arbejde og foreningstilskud.

Fordeling for 1. halvår 2014 fremlægges til behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Ahmed Dhaqane deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2014 er der i budgettet afsat 674.500 kr. i henhold til servicelovens §18 og 295.400 kr. i henhold til servicelovens §79. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen).

Der er indgået i alt 68 ansøgninger, som fordeler sig på hhv. 35 ansøgninger til §18 og 32 ansøgninger til §79.

Under pujlen for frivilligt socialt arbejde §18 er der indkommet ansøgninger om 652.600 kr. i støtte og under pujlen for foreningstilskud §79 om 156.636 kr. i støtte.

Forvaltningen foreslår, at der i foråret 2014 fordeles 324.590 kr. til §18 og 103.638 kr. til §79.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2013.

 • Psykisk sårbare
 • Forebyggelse
 • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet

Der er indkommet fire ansøgninger til "Psykisk sårbare", syv ansøgninger indenfor "Forebyggelse" og seks ansøgninger indenfor "Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet".

Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på, hvor stor kassebeholdning foreningen råder over i forhold til deres udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet eller om der er tale om en aktivitet, der allerede forefindes i kommunalt regi. Eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til det sidst nævnte kriterie sker der dog undtagelser i situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve indholdet af aktiviteten tilsiger det.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 15 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for ældre og handicappede"
 • 5 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for børn, unge og familier"
 • 2 ansøgninger indenfor området "aktiviteter for sindslidende"
 • 7 ansøgninger indenfor "aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • 6 ansøgninger indenfor området "oplysende og rådgivende aktiviteter"

Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiverende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens medlemstal som en afgørende faktor for fordelingen.

I vedlagte bilag fremlægges samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkomne ansøgninger til henholdsvis §18 og §79, hvor der er givet en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag

Tidsplan

Ansøgningsfrist for tilskud er 1. november og 1. maj.

Bilag

Bilag 1: Samlet oversigt, forårspuljen 2014
Bilag 2: Indkomme ansøgninger §18 forår 2014
Bilag 3: Indkomme ansøgninger §79, forår 2014

Forslag til Kommuneplan 2014
Sag nr. 113

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28.08.2012 i forbindelse med offentliggørelsen af Kommuneplanstrategien 2012 (sag nr. 227), at revidere Rødovre Kommuneplan 2010-2022 delvist efter temaet vækst gennem bæredygtig byudvikling.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Forslag til Kommuneplan 2014 med miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommuneplanrevisionen omhandler fem udviklingsområder med fokus på det enkelte områdes muligheder og potentialer for, at bidrage til det rige hverdagsliv, kommunens fortsatte vækst og en samlet bæredygtig byudvikling i Rødovre. 

De fem udviklingsområder er:

 1. Rødovre Nord
 2. Bykernen
 3. Korsdalskvarteret
 4. Rødovre Syd
 5. Islevdal Erhvervskvarter

Udviklingsområderne er blevet udpeget i Kommuneplanstrategi 2012, hvoraf nr. 1-4 også er udpeget i Kommuneplan 2010-2022, side 98.

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2014

Forslaget til kommuneplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1. 

Miljøvurderingen inddrager kommuneplanforslagets principper, de anførte retningslinjer og ændringerne i arealudlæg. Derimod tager miljøvurderingen ikke stilling til de konkrete miljøvurderinger for udmøntning af planen i projekter, der skal gennem VVM-proces eller for så vidt forhold, som reguleres i lokalplaner.

En samlet byudvikling i Rødovre

Som det er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2012, er det vigtigt at sikre en bæredygtig sammenhængende byudvikling.
De fem udviklingsområder er placeret i forskellige dele af kommunen, og det er vigtigt at sikre, at der skabes en sammenhæng i udviklingen, så der sikres et bredt udbud af nye boliger, erhverv og andre byfunktioner, der kan være med til at tiltrække en lang række nye borgere og arbejdspladser til Rødovre, samtidig med at der sikres bedre forhold for dem der allerede bor og arbejder i kommunen.

De store trafikårer både forbinder og opdeler byen og byudviklingsområderne, ligesom den kollektive trafik forbinder områderne. Andre elementer som grønne strøg er også med til at skabe en sammenhæng. Derudover er det vigtigt, at skabe en relation mellem det nye og det der har været, for at sikre en autencitet i byudviklingen. Der skal ikke bare planlægges for en bæredygtig sammenhængende byudvikling generelt, men derimod skal byudviklingen være forankret i det lokale miljø i Rødovre. Derfor skal Rødovres arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter være grundlaget for en ny udvikling. Byudviklingen er afhængig af en grundig trafikanalyse, der kan klarlægge, hvordan de foreslåede projekter vil indvirke på byens samlede trafikale struktur.

Med offentliggørelsen af Fingerplan 2013 er der nu mulighed for, at planlægge for en kommende letbane langs Ring 3. Med en planlagt station i Rødovre ved krydset mellem Ring 3 og Slotsherrensvej er der mulighed for, at udpege stationsnære arealer i de to udvikingsområder Rødovre Nord og Islevdalvej Erhvervskvarter.

Retningslinjer for byudvikling

Retningslinjerne omhandler flere forhold. Herunder hensyntagen til kulturarv i planlægningen, rækkefølgeplan mv.

Retningslinjerne i Kommuneplan 2014 omhandler, hvordan der i planlægningen skal tages hensyn til sammenhængen med visionerne for, hvordan byen skal opleves. Rødovre skal være en grøn by og det grønne element i byen skal være med til at skabe sammenhæng. Ligesom det er vigtigt, at vejene i højere grad er med til, at binde kommunen sammen frem for at dele den.

Der er ikke foretaget ændringer i rækkefølgeplanen. Det vurderes stadig, at udviklingen omkring Korsdalskvarteret og Rødovre Syd vil have regional betydning. Det forventes ligeledes, at byudviklingen af disse områder igangsættes i den første halvdel af planperioden. Forventningerne beskrevet med rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2010-2022 blev ikke indfriet, idet byudviklingen i de to områder ikke for alvor er gået i gang på nuværende tidspunkt, selvom der er taget forskellige skridt for at udvikle projekterne.

De 5 udviklingsområder

I Kommuneplan 2014 er der kun ændringer til ganske få rammeområder i fht. Kommuneplan 2010-2022.

Udviklingsområderne er i flere tilfælde nået til et punkt, hvor der er udarbejdet en helhedsplan for udviklingsområdet. Det forventes, at der efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014 vil kunne udarbejdes lokalplan for flere udviklingsområder. Der udestår dog flere analyser og forarbejder for flere af udviklingsområderne. I forbindelse med udviklingsarbejdet forventes det, at der i forhold til den fremtidige anvendelse i udviklingsområderne, at der i den kommende planperiode vil blive foretaget en analyse af detailhandelsstrukturen i Rødovre Kommune. 

1 Rødovre Nord

Siden offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2012 har Rødovre Kommune fået udarbejdet en helhedsplan for det centrale Islev med Islevbrovej som rygrad. Hensigten med helhedsplanen er, at skabe det bedst mulige grundlag for, at bydelens udvikling kan styres i en gunstig retning, så Islevs eksisterende kvaliteter og de fremtidige tiltag i bydelen vil løfte hinanden og berige hele bydelen. En anden væsentlig målsætning var, at få et konkret bud på, hvordan den trafikale sammenbinding i Islev styrkes og hvordan der skabes nogle nye smukke byrum. 

Helhedsplanen kan bruges i flere sammenhænge: Som et indlæg i diskussionen om Islevs samlede udvikling, som grundlag for udarbejdelsen af fremtidige lokalplaner i området og som grundlag for udarbejdelsen af anlægsprojekter i bydelen som f.eks. renovering, omlægning og forskønnelse af veje, istandsættelse og forskønnelse af skolens udearealer, ny indretning af torvet. 

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • 1D02 ændres til 1F05, hvilket betyder, at anvendelse ændres fra offentlige formål til boliger, administration, service- og liberale erhverv. Bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 50 % for området under et. Rammeområdet udpeges som stationsnært i henhold til den planlagte station i forbindelse med en ny letbane i Ring 3.
 • Ejendommene Niels Frederiksens Allé 2-14, Slotsherrensvej 390 og Islevgård Allé 1-3 inddrages i rammeområde 1F05 og flyttes dermed fra rammeområde 1B02. Anvendelsen ændres fra bolig til blandet bolig- og erhverv. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30 til 50 %, mens det maksimale etageantal ændres fra 1½ til 4 etager.
 • 1B08 slås sammen med 1F01 og ændrer anvendelse fra tæt-lav bolig til boliger, service- og liberale erhverv, virksomheder uden miljøgener. Bebyggelsesprocenten for det tidligere delområde 1B08 ændres fra 40 til 60 %, samtidig ændres det maksimale etageantal fra 1½ til 3. Det betyder samtidig, at det maksimale etageantal for 1F01 ændres fra min. 2 til 3 etager.
 • Derudover udpeges rammeområderne 1C01, 1D01,1F01 og 1F03 som stationsnære.

2 Bykernen

Der er udarbejdet en helhedsplan for bykernen.

Det er visionen, at bykernen kan omdannes til en bydel sammensat af forskellige funktioner og hermed blive et levende sted, hvor strategisk planlægning sikrer synergi imellem fem visionslag.

De fem visionslag handler om at skabe et udvidet byliv, tætte byrum, arkitektur af høj kvalitet, intensive grønne rum og et varieret og attraktivt boligudbud på et bæredygtigt grundlag.

Målet er at skabe en bykerne, der kan tilfredsstille og tiltrække forskellige behov på samme tid. Her kan alt samles på ét sted. Her kan alle de nødvendige byfunktioner ligge i gå-afstand fra hinanden. Her kan spændende gader og små pladser indrettes på bylivets præmisser og nye arkitektoniske perler danne vigtige pejlemærker. Her vil være et grønt overskud og en fantastisk park. Her vil byliv og fuglesang være side om side sammen med boliger til alle behov. Her vil være plads til en social mangfoldighed.

Byliv er afhængig af tæthed og fremkommelighed. Derfor arbejdes der på, at få metroen til Rødovre, så den kollektive trafik styrkes. Bilerne skal ikke tage unødigt plads i byrummene. Bydelen er for gående og cyklende, men biler skal dog kunne komme frem, hvor det er nødvendigt. Der skal foretages en trafikanalyse, idet nogle af Rødovres mest bilbetjente funktioner ligger i dette område. Analysen skal tage højde for eventuelt ændrede rejsemønstre ved etablering af en metro i området.

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • For rammeområde 5F06 og 5F07 ændres bebyggelsesprocenten fra 60 til 120 %, samtidig med at bebyggelsens maksimale etageantal ændres fra 2-3 etager til 7 etager.
 • Rammeområde 5B23 optages i rammeområde 5F06 og ændrer anvendelse fra etagebolig til etageboliger, administration, service- og liberale erhverv, virksomheder uden miljøgener. Bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 120 %. Det maksimale etageantal ændres fra 4 til 7 etager.
 • Undervisning tilføjes til den fremtidige anvendelse for rammeområde 5D03. 

3 Korsdalskvarteret

Udviklingsområdet var også udpeget i forbindelse med Kommuneplan 2010. På daværende tidspunkt forventede man, at et projekt i samarbejde med COOP om udviklingen af området var lige på trapperne. Der var udarbejdet visioner for et nyt bykvarter - ”Irmabyen”. Desværre gik projektet i stå.

I 2013 blev der igen sat skub i udviklingen af området, idet COOP satte en udvikler til at igangsætte en ny udviklingsproces. Visionen er stadig en ny bydel med nye boliger i Rødovre – både flere af nogle af dem vi har (og stadig har brug for flere af), men også helt nye typer af boliger som f.eks. seniorboliger, familieboliger, bofællesskaber m.fl., dertil kommer naturligvis flere nye arbejdspladser, især indenfor service og administration og forhåbentlige mange nye innovative arbejdspladser.

”Kaffetårnet” er naturligvis stadig udpeget som bevaringsværdigt og vil indgå som et centralt element i den nye bydel – som et landmark.

Der forelægger et udkast til en helhedsplan for udviklingsområdet. Det planlagte projekt kan ikke udfoldes indenfor de eksisterende rammer beskrevet for rammeområde 4F01,

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • Bygningshøjden for rammeområde 4F01 ønskes ændret fra 2-5 etager til 8 etager. Baggrunden er, at helhedsplanen peger på et mere varieret udbud af byggeri både i forhold til type, arkitektur og etagehøjde. Bebyggelsesprocenten for rammeområdet ændres fra 80 til 85 %.
 • For rammeområde 4D02 tilføjes fritids- og idrætsformål til den fremtidige anvendelse for at muliggøre f.eks. tennisbaner.

4 Rødovre Syd

Der er afsat ressourcer til at igangsætte en proces, der skal sikre en realisering med udgangspunkt i konkurrenceprojektets og Rødovre Kommunes visioner for området. Der fokuseres på to delforløb i den kommende periode. Et forløb omkring udviklingen omkring Rødovre Station og Agerkær, og et forløb hvor Rødovre Kommune i samarbejde med boligselskaberne i området, igangsætter en proces der skal munde ud i en lokalplan, hvorefter boligbebyggelsen kan omdannes i forlængelse af konkurrenceprojektet.

Fortætningen af Milestedet kan ske med baggrund i de eksisterende rammer.

For at kunne realisere helhedsplanen foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • Rammeområde 7F04 optages i rammeområde 7C01. Den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra henholdsvis 900 % og 500 % til 300 %. Ligeledes ændres bygningshøjden fra henholdsvis 25 etager og 8 etager til 9 etager.
 • Derudover ændres ramme 7C01 så stationsnærheden udnyttes til, at give mulighed for, at placere uddannelse omkring stationen.
 • Ved Agerkær oprettes et nyt rammeområde 6F02 - Agerkær med en bebyggelsesprocent på 250 % og en maksimal etagehøjde på 9 etager. Afgrænsningen af rammeområde 6F01 ændres som konsekvens af dette. Grunden med det nedrevne højhus ved Ruskær ligger i rammeområde 6F01 og rammerne for en eventuelt kommende lokalplan for bebyggelse på grunden ændres dermed ikke. (For at der kan opføres ny bebyggelse skal der jf. Tillæg 1 til Lokalplan 108, § 7a udarbejdes en ny lokalplan).
 • Den fremtidige anvendelse af rammeområde 6F02 fastlægges til stationsnært kerneområde, boliger, administration, serviceerhverv, liberale erhverv, kulturelle formål og uddannelse.

Med hensyn til den fremtidige anvendelse skal der i den kommende planperiode foretages en analyse af detailhandelen i området, der bl.a. skal afdække mulighederne for hvilken type detailhandel, og hvor meget, der er behov for omkring stationen.

5 Islevdal Erhvervskvarter

Set i lyset af de seneste års udvikling og ændringer i erhvervsstrukturen i hovedstadsområdet, ønsker Rødovre Kommune at skabe en ny lokalplan for Islevdal Erhvervskvarter.

En lokalplan kan imødekomme et stigende behov, bl.a. for mindre pladskrævende erhverv.

Lokalplanen skal desuden give bud på, hvordan den vigtige lokalitet både i forhold til motorvejsnettet og den kommende letbane kan udnyttes bedst muligt.

Ved at omdanne området og åbne for de mindre pladskrævende erhverv, kan der skabes flere arbejdspladser, hvilket skal være med til at styrke livet i og brugen af området.

Et centralt element i den kommende lokalplan bliver, at styrke områdets attraktion og tiltrækningskraft, ved at sætte fokus på et udvidet erhvervsliv samt en styrkelse af områdets fysiske kvaliteter.

Den nordlige del af området udpeges stationsnært i forbindelse med etableringen af letbane i Ring 3. Muligheden for dette er fastlagt i forbindelse med offentliggørelsen af Fingerplan 2013, der har letbanen i Ring 3 med som kommende stationsnære områder. Dette vil betyde, at der kan planlægges for regionale funktioner og kontorbygninger på mere end 1.500 m2 i dele af erhvervsområdet.

For at imødekomme den fremtidige planlægning foreslås følgende ændringer til de eksisterende rammeområder:

 • For rammeområde 1E01 og 1E04 tilføjes liberale erhverv til den fremtidige anvendelse, ligesom bebyggelsesprocenten ændres fra 70 til 120 %. Samtidig ændres den maksimale bygningshøjde fra 8,5 meter til 5 etager også for begge rammeområder.
 • Rammeområde 1E01 og 1E04 udpeges som stationsnært i henhold til den planlagte station i forbindelse med en ny letbane i Ring 3.
 • Liberale erhverv tilføjes den fremtidige anvendelse for rammeområde 1E02, samtidig ændres bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 %.

Øvrig planlægning uden for kommuneplanrevisionen

Sideløbende med arbejdet med kommuneplanen har der været forskellige planprocesser med stor bevågenhed. Her kan bl.a. nævnes planlægning for omdannelse af området omkring Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet. Derudover er der også igangsat planprocesser for nye lokalplaner for eksempel for ejendommene omkring Slotsherrensvej 203-205. Disse planprocesser er ikke sammenhængende med kommuneplanrevisionen, og er ikke en del af de udpegede udviklingsområder. Generelt er der tale om mindre områder og mindre projekter uden væsentlig betydning for byudviklingsområderne.

Der er også igangsat en planproces for det tidligere Statens Pædagoiske Forsøgscenter. Denne lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg er en del af udviklingsområdet Rødovre Nord og kører sideløbende med kommuneplanprocessen. De kommende planforslag er afstemt i forhold til kommuneplanrevisionen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2014 offentliggøres og sendes i offentlig høring i 8 uger fra januar til marts 2014.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Miljøvurdering af Rødovre Kommuneplan 2014

Diverse
Sag nr. 114

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.