Social- og Sundhedsudvalget

14-01-2014

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Lene Due (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal på mødet den 14. januar 2014 udpege en formand og næstformand for udvalget.

Beslutning

Formand: Britt Jensen
Næstformand: Lene Due

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2013 blev følgende valgt til medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget:

Britt Jensen
Ahmed Dhaqane
Lene Due
Henrik Kalat
Claus Gisselmann Olsen

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Intet

Tidsplan

Intet

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 26.11.2013 - 07.01.2014
  • Redegørelse for § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 26112013 - 07012014
Bilag 2: Redegørelse for § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012

Generel orientering om Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Sagens kerne

Generel orientering om Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde, herunder organisering, kompetencefordeling, overordnet økonomi og delegation.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om forvaltningens organisering og lovområder.

Der vil blive givet en kort introduktion om forvaltningens hovedopgaver, herunder aktuelle kommende større projekter og opgaver.

De enkelte fagområder vil blive gennemgået enkeltvis på de kommende møder, derudover vil der også blive planlagt besøg på udvalgte institutioner på Social- og Sundhedsforvaltningens områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

2014 - 2018

Diverse
Sag nr. 4

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.