Social- og Sundhedsudvalget

11-03-2014

Medlemmer

Henrik Kalat Pedersen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Lene Due (A)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane (A)
Britt Jensen (A)

Sager 18 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 08.01.2014 - 03.03.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.01.2014 - 03.03.2014.

Dispensation fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 19

Sagens kerne

Den nye folkeskolereform træder i kraft pr. 1. august 2014. Det betyder en øgning af den samlede undervisningstid for alle folkeskoleelever, og dermed også for de børn og unge, der midlertidigt går på Udviklingscenter Skiftesporet istedet for på en af folkeskolerne i Rødovre.

Undervisningen på Udviklingscentret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats, og for at sikre en optimal sammenhængende indsats stiller det store krav til daglig koordinering af indsatsen for det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til denne koordinering, der foregår efter den daglige undervisning, ansøges der om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives dispensation til at fravige mindste varighedsregler for den samlede undervisningstid på Udviklingscentret Skiftesporet i skoleåret 2014 - 2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som træder i kraft pr. 1.8.2014, fastlægger minimumstimetal for børnenes årlige samlede skoletid.

For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier. Udviklingscenter Skiftesporets arbejde indeholder foruden undervisning individuelle samtaler med børn, unge og deres familier, undervisning og supervision af personalet samt eksterne møder med samarbejdspartnere som Børne- og Familieafdelingen, PPR, folkeskoler og fritidsinstitutioner.

Det behandlings- og netværksbaserede arbejde er krumtappen i Udviklingscenter Skiftesporets arbejde for at få skabt basis for at sluse eleverne tilbage i et normalt undervisningsmiljø. Dette tværfaglige arbejde vil der ikke være tilstrækkelig tid til, og formålet med den kombinerede undervisning og behandling af børn og deres familier vil ikke kunne nås, hvis eleverne på klassetrin 4. - 9. klasse fortsat skal være på skolen helt frem til kl. 15.00.

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder en mulighed for at ansøge den stedlige kommunalbestyrelse om et reduceret timetal indenfor den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med 2 medarbejdere, ansøges der om en reduktion af det samlede årlige timetal for eleverne på 4. - 6. klassetrin på 120 timer og for 7. - 9. klassetrin på 200 timer, således at alle elever får en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Dette vil iøvrigt betyde en udvidelse af timetallet på 2½ time pr. uge i forhold til nuværende undervisning, og vil opfylde det fremtidige krav for elever på 0. - 3. klassetrin, der er på 28 undervisningstimer og tilbud om 2 timers lektiecafe. For 4. - 6. klassetrin er kravet 30 timers ugentlig undervisning og tilbud om 3 timers lektiecafe, og for de ældste elever 33 timers undervisning og tilbud om 2 timers lektiecafe.

Der er plads til 40 elever på Udviklingscenter Skiftesporet, og de fordeler sig pt. med 16 elever på 0. - 3. klassetrin, 17 elever på 4. - 6. klassetrin og 7 elever på 7. - 9. klassetrin.

Forslaget vil ikke få konsekvenser for elevernes efterfølgende skolefritidstilbud. Elever i SFO 1 (for 0. til 3. klasse) vil kunne møde ind til den nye åbningstid kl. 14.00, og elever i SFO 2 (4. til 6. klasse) vil blive sendt afsted fra Udviklingscenter Skiftesporet, så de først ankommer til SFO 2 kl. 14.30. Herved undgås, at der skal tilbydes ekstra åbningstid til eleverne, (jvf. bilag med bemærkningerne i L51 §16B stk. 2.)

Ønske om ændring i mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51 "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love." Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af timetallet er udgiftsneutralt, da det gennemføres ved en omlægning af Udviklingscenterets samlede opgaver.

Tidsplan

Ændring af mindste varighed af undervisningstiden for børn på 4. - 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet sker fra 1. august 2014 og frem til 31. juli 2015.

Bilag

Bilag 1: Lov 51: Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love.

Udpegning af kontaktpersoner til plejehjemmene i Rødovre Kommune
Sag nr. 20

Sagens kerne

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger et medlem som kontaktperson til hver af de fire plejehjem i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der udpeges en kontaktperson til plejehjemmet Ørbygaård, plejehjemmet Engskrænten, plejecenter Broparken og Dorthe Mariehjemmet.

Beslutning

Kontaktpersoner til:

Plejehjemmet Ørbygård: Claus Gisselmann Olsen (V)
Plejehjemmet Engskrænten: Lene Due (A)
Plejecenter Broparken: Henrik Kalat Pedersen (O)
Dorthe Mariehjemmet: Ahmed Dhaqane (A)

Sagsfremstilling

Kontaktpersonernes opgave er at deltage i det årlige bruger- og pårørenderådsmøde på hvert plejehjem, hvor tilsynsrapporterne fra det kommunale tilsyn og embedslægens tilsyn drøftes.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Særlige indsatsområder på det frivillige sociale område 2014
Sag nr. 21

Sagens kerne

I henhold til Rødovre Kommunes frivillighedspolitik skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper og indsatsområder på det frivillige sociale område.

I 2013 har der været følgende målgrupper og indsatsområder:

  • Psykisk sårbare
  • Forebyggelse
  • Etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at disse indsatsområder videreføres i 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at indsatsområderne for 2013 videreføres i 2014

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lov om social service § 18, stk. 2 årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

I henhold til Rødovre Kommunes frivillighedspolitik skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper og indsatsområder. Det betyder ikke at kun foreninger og organisationer, der søger til de udpegede områder, modtager støtte. Alle kan søge. Formålet med at udpege specifikke målgrupper er at medvirke til at fremme det frivillige arbejde på særlige områder. Ligesom områderne tjener som inspiration til temaer ved de forskellige arrangementer, der afholdes for de frivillige foreninger i løbet af året.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at indsatsområderne for 2013 (psykisk sårbare - forebyggelse - etablering af frivillige netværk på sundhedsområdet) videreføres i 2014, da der er flere nye initiativer igang på området lige for tiden. Her tænkes på:

  1. Den nuværende frivillighedspolitik er under revision og vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget foråret 2014
  2. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. februar 2014 - sag nr. 42 - godkendt de 6 temaer, der skal arbejdes videre med som opfølgning på VK 13. Blandt disse temaer er der blandt andet projektbeskrivelser for "Medborgerskab og borgerinddragelse" og "Fællesskab og frivillighed". Emner der i høj grad vil være med til at påvirke udviklingen af det frivillige sociale område i den kommende tid.

Udmøntningen af § 18 og § 79 midlerne i forhold til de udmeldte indsatsområder forelægges Social- og Sundhedsudvalget i den mødesag, som udvalget behandler i henholdsvis maj og december måned, når forvaltningens forslag til fordeling af midlerne forelægges til politisk behandling.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 18.
Rødovre Kommunes Frivillighedspolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts 2014:Forslag til særlige indsatsområder 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget.
April 2014: Indsatsområderne udmeldes til de frivillige sociale organisationer i forbindelse med ansøgningsrunden til efterårets pulje

Diverse
Sag nr. 22

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.